Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.74 din 09.07.2015

privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 10 iulie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, precum şi cele cuprinse la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin stabileşte următoarele: a)modalităţile şi mijloacele prin care se asigură supravegherea activităţii structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desemnată ca autoritate responsabilă prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, denumită în continuare autoritatea responsabilă FAMI şi FSI;b)instrumentele prin care se urmăreşte remedierea deficienţelor constatate în activitatea autorităţii responsabile FAMI şi FSI; c)reexaminarea desemnării autorităţii responsabile FAMI şi FSI şi modalitatea prin care se poate propune înlocuirea acesteia. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au înţelesurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi în regulamentele specifice.Articolul 3 (1) Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se realizează de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, pe tot parcursul procesului de gestionare a fondurilor aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne. (2) Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se realizează pe baza următoarelor documente:a)rapoartele de audit de sistem emise de către Autoritatea de audit ca urmare a exercitării competenţelor prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, denumit în continuare regulamentul delegat; b)rapoartele semestriale privind dovada îndeplinirii criteriilor de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat, întocmite şi puse la dispoziţia secretarului de stat prevăzut la alin. (1) de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI. Articolul 4Rapoartele semestriale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) conţin cel puţin informaţii referitoare la: a)resursele umane dedicate îndeplinirii atribuţiilor autorităţii responsabile FAMI şi FSI; b)modificările intervenite cu privire la cadrul legislativ european sau naţional aferent gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne; c)modificările intervenite cu privire la cadrul procedural stabilit la nivelul autorităţii responsabile FAMI şi FSI sau al autorităţilor delegate; d)proiectele finanţate din FAMI şi din FSI aflate în derulare, respectiv situaţia sumelor alocate, situaţia sumelor contractate, situaţia sumelor plătite şi situaţia penalităţilor de încasat; e)situaţia reclamaţiilor, plângerilor şi a cererilor de chemare în judecată cu privire la proiectele finanţate din FAMI şi din FSI; f)implementarea recomandărilor cuprinse în rapoarte de audit de sistem. Articolul 5(1) Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI are scopul de a stabili dacă aceasta mai respectă criteriile de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat.(2) Rezultatul verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se consemnează în lista de verificare prevăzută în anexa nr. 1.(3) Secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) prezintă ministrului afacerilor interne, spre aprobare, rezultatele verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI. Articolul 6(1) În situaţia în care constată deficienţe la nivelul autorităţii responsabile FAMI şi FSI care ar putea periclita capacitatea acesteia de îndeplinire a criteriilor de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat, secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) prezintă ministrului afacerilor interne rezultatele verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI însoţite de un plan de redresare.(2) Planul de redresare conţine descrierea fiecărei deficienţe constatate, termenele de remediere a deficienţelor constatate, precum şi demersurile care trebuie întreprinse pentru remedierea deficienţelor constatate. Planul de redresare se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(3) Termenele de remediere a deficienţelor se stabilesc în cuprinsul planului de redresare proporţional cu gravitatea deficienţei constatate, pentru fiecare demers necesar a fi întreprins.(4) Planul de redresare se aprobă de către ministrul afacerilor interne. De la data aprobării planului de redresare de către ministrul afacerilor interne, autoritatea responsabilă FAMI şi FSI se consideră plasată sub supraveghere, în sensul art. 3 alin. (3) din regulamentul delegat.(5) Planul de redresare aprobat de ministrul afacerilor interne se comunică Comisiei Europene de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI, prin canalul de comunicare SFC 2014, precum şi celorlalte autorităţi implicate în gestionarea FAMI şi FSI, dacă măsurile de remediere sunt în sarcina acestora. Articolul 7 (1) Planul de redresare se implementează de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI. Pentru implementarea planului de redresare autoritatea responsabilă FAMI şi FSI poate solicita sprijinul celorlalte autorităţi implicate în gestionarea FAMI şi FSI, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare de asistenţă financiară din cele două fonduri.(2) În cazuri temeinic justificate, autoritatea responsabilă FAMI şi FSI poate solicita ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat prevăzut la art. 3 alin. (1), prelungirea oricărui termen stabilit în planul de redresare. (3) Ministrul afacerilor interne aprobă solicitarea formulată în temeiul alin. (2) dacă prin aceasta nu se depăşeşte un termen de 12 luni de la data plasării sub supraveghere a autorităţii responsabile. Articolul 8În situaţia în care, la expirarea termenelor stabilite în planul de redresare sau prelungite potrivit art. 7 alin. (2) şi (3), autoritatea responsabilă FAMI şi FSI nu face dovada remedierii deficienţelor constatate, secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) propune ministrului afacerilor interne desemnarea altei structuri în calitate de autoritate responsabilă, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi art. 2 din regulamentul delegat. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat
ANEXA Nr. 1Lista de verificare a criteriilor de desemnare a autorităţii responsabile FAMI şi FSI

Nr. crt. Articole de verificat Decizie Observaţii
Da Nu
0 1 2 3 4
1. Numărul de persoane din cadrul Direcţiei Schengen alocat îndeplinirii calităţii de autoritate responsabilă FAMI şi FSI este suficient?
2. Atribuţiile sunt distribuite personalului autorităţii responsabile cu respectarea principiului separării funcţiilor?
3. Personalul autorităţii responsabile deţine pregătirea profesională adecvată pentru îndeplinirea calităţii de autoritate responsabilă FAMI şi FSI?
4. Atribuţiile personalului autorităţii responsabile sunt definite în fişele postului aprobate la nivel corespunzător?
5. Există persoane care sunt detaşate sau care se află în concediu de creştere a copilului?
6. Atribuţiile persoanelor detaşate sau aflate în concediu de creştere a copilului au fost realocate personalului activ, în mod corespunzător?
7. Există un plan de înlocuire a personalului autorităţii responsabile în cazul detaşărilor, concediilor de creştere a copilului etc.?
8. Sunt asigurate condiţiile necesare pregătirii profesionale a personalului autorităţii responsabile? Dar pentru personalul care înlocuieşte persoanele aflate în concediu medical, de odihnă, de creştere a copilului, detaşate, suspendate etc.?
9. Sunt întreprinse la nivelul autorităţii responsabile măsuri pentru evitarea conflictului de interese?
0 1 2 3 4
10. Există proceduri aprobate care acoperă toate atribuţiile autorităţii responsabile, conform criteriilor de desemnare din Regulamentul delegate nr. 1.042/2014?
11. Procedurile sunt funcţionale şi operaţionale?
12. Procedurile autorităţii responsabile sunt elaborate în acord cu prevederile bazei legale naţionale?
13. Sunt necesare actualizarea şi modificarea procedurilor autorităţii responsabile?
14. Sunt asigurate condiţiile necesare cunoaşterii de către personalul autorităţii responsabile a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor?
15. Sunt asigurate comunicarea şi informarea către beneficiari şi structurile care face parte din sistemul de management şi control? Prin ce mijloace?
16. Există un portal web dedicat fondurilor aferente Cadrului financiar multianual 2014 2020, domeniul Afaceri interne, care conţine informaţii corespunzătoare?
17. Securitatea sistemelor informatice utilizate de către autoritatea responsabilă respectă cele mai recente standarde recunoscute la nivel internaţional?
18. Cum se asigură autoritatea responsabilă de îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate autorităţilor delegate?
19. Sunt suficiente controalele efectuate la beneficiari de către autoritatea responsabilă pentru a fi în măsură să prezinte anual Comisiei Europene declaraţia de asigurare a managementului?
20. Cum se asigură autoritatea responsabilă de implementarea recomandărilor organismelor de audit?

ANEXA Nr. 2Modelul planului de redresare (antet) (număr de înregistrare) (data) Aprob Ministrul afacerilor interne, ........ ................ ................ (semnătura, numele şi prenumele) PLAN DE REDRESARE a deficienţelor constatate în îndeplinirea criteriilor de desemnare a autorităţii responsabile pentru gestionarea Fondului azil, migraţie şi integrare şi a Fondului de securitate internă, acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, se stabileşte următorul plan de redresare a deficienţelor constatate în activitatea autorităţii responsabile pentru gestionarea Fondului azil, migraţie şi integrare şi a Fondului de securitate internă, acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne:

Descrierea deficienţei constatate Principalele demersuri de întreprins pentru remedierea deficienţei Termen pentru remedierea deficienţei Instituţia responsabilă

Prezentul plan de redresare se comunică Comisiei Europene prin intermediul autorităţii responsabile pentru gestionarea FAMI şi FSI. Prezentul plan de redresare se comunică direct Autorităţii de audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de audit FAMI şi FSI. Autoritatea responsabilă, cu sprijinul celorlalte autorităţi care fac parte din sistemul de management şi control FAMI şi FSI, precum şi al instituţiilor beneficiare, va duce la îndeplinire prezentul plan de redresare în termenele stabilite. În caz contrar, se vor realiza demersurile pentru retragerea calităţii de autoritate responsabilă. Secretar de stat, ........ ................ ........ ............. (semnătura, numele şi prenumele)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 74/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu