Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 74 din 8 octombrie 2010

privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 pivind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 1 noiembrie 2010Având în vedere dispoziţiile art. 126, art. 134 lit. a) şi ale art. 278, 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României si Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

ANEXA

REGULAMENTUL Nr. 16/17/2010

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit si firmele de investiţii

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe şi stabileşte tehnicile de diminuare a riscului de credit eligibile, cerinţele minime ce trebuie respectate în vederea recunoaşterii acestora, precum şi modul în care calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi, după caz, al valorilor pierderilor aşteptate poate fi modificat.

(2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit eligibile şi modificării calculului valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi, după caz, al valorilor pierderilor aşteptate ca urmare a recunoaşterii tehnicilor, al cooperativelor de credit din cadrul reţelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte tehnicile eligibile de diminuare a riscului de credit, cerinţele minime ce trebuie respectate în vederea recunoaşterii acestora şi modul în care calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi, după caz, al valorilor pierderilor aşteptate poate fi modificat pentru recunoaşterea tehnicilor, la nivelul cooperativelor de credit, şi nu vor putea stabili prevederi mai puţin restrictive decât cele prevăzute de acesta. In acest sens, reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României."

2. La articolul 2, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii şi expresiile instituţie externă de evaluare a creditului, instituţie externă de evaluare a creditului eligibilă, expunere, entităţi din sectorul public, organisme de plasament colectiv, societăţi, tranzacţie de răscumpărare şi rating au semnificaţiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Expresia operaţiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri are semnificaţia expresiei operaţiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut şi operaţiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut, prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Expresiile risc de diminuare a valorii creanţei, probabilitate de nerambursare, pierdere, pierdere în caz de nerambursare, factor de conversie şi pierdere aşteptată au semnificaţiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările şi completările ulterioare."

4. La articolul 2 alineatul (6), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. instituţie de credit împrumutătoare - instituţia de credit care are expunerea în cauză, fie că aceasta rezultă sau nu dintr-un credit;".

5. La articolul 2 alineatul (6), punctul 8 se abrogă.

6. La articolul 2 alineatul (6), după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 şi 13, cu următorul cuprins:

„12. burse recunoscute - burse recunoscute ca atare de către autorităţile competente şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) funcţionează în mod regulat;

b) au reguli, emise sau aprobate de autorităţile adecvate din ţara de origine a bursei, care stabilesc condiţiile de funcţionare a bursei, condiţiile de acces la bursă, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un contract înainte de a putea fi efectiv negociat pe bursă; şi

c) dispun de un mecanism de compensare potrivit căruia contractele prevăzute în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul unor cerinţe zilnice de marjă care, în opinia autorităţilor competente, furnizează protecţie adecvată;

13. funcţie de conducere - ansamblul atribuţiilor structurii de conducere reprezentate de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare."

7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Instituţiile de credit care utilizează abordarea standard în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu folosesc estimări proprii pentru pierderea în caz de nerambursare şi pentru factorii de conversie potrivit art. 22-29 din ultimul regulament menţionat, pot recunoaşte tehnici de diminuare a riscului de credit, în conformitate cu prezentul regulament, în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, dacă este cazul, în calculul valorilor pierderilor aşteptate pentru scopurile art. 14 alin. (3) şi art. 22 alin. (1) lit. f) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare."

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In cazul protecţiei finanţate a creditului, pentru a fi eligibile pentru recunoaştere, activele pe care aceasta se bazează trebuie să fie suficient de lichide, iar valoarea lor îndeajuns de stabilă în timp, astfel încât să confere un nivel adecvat de certitudine cu privire la protecţia realizată împotriva riscului de credit, avându-se în vedere abordarea utilizată pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi gradul de recunoaştere permis. Activele eligibile sunt cele prevăzute de cap. II."

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. -In cazul protecţiei nefinanţate a creditului, pentru a fi eligibilă pentru recunoaştere, partea care îşi asumă angajamentul trebuie să prezinte suficientă credibilitate, iar contractul de protecţie trebuie să fie valabil din punct de vedere legal şi executoriu în jurisdicţiile relevante, astfel încât să confere un nivel adecvat de certitudine cu privire la protecţia realizată împotriva riscului de credit, avându-se în vedere abordarea utilizată pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi gradul de recunoaştere permis. Furnizorii de protecţie şi tipurile de contracte de protecţie eligibile sunt cele prevăzute de cap. II."

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru instituţiile de creditoare aplică metoda extinsă a garanţiilor financiare prevăzută în cap. IV, efectele contractelor de compensare bilaterală ce acoperă tranzacţii de răscumpărare, operaţiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri şi/sau alte operaţiuni ajustate la condiţiile pieţei efectuate cu o contrapartidă pot fi recunoscute.

(2) Fără a se aduce atingere prevederilor anexei II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi recunoscute, garanţiile reale acceptate în garanţie, precum şi titlurile sau mărfurile luate cu împrumut în cadrul unor astfel de acorduri trebuie să îndeplinească cerinţele de eligibilitate pentru garanţiile reale prevăzute la art. 14-20."

11. La articolul 15, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) titluri de creanţă emise de acele entităţi din sectorul public pentru care expunerile faţă de acestea sunt tratate ca expuneri faţă de administraţia centrală în jurisdicţia căreia sunt stabilite respectivele entităţi, potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare;".

12. La articolul 17, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) sunt cotate la o bursă recunoscută;".

13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă organismul de plasament colectiv nu este limitat la investirea în instrumentele care sunt eligibile pentru recunoaştere potrivit prevederilor art. 16 şi 17, titlurile de participare pot fi recunoscute cu valoarea activelor eligibile drept garanţie reală sub ipoteza faptului că organismul de plasament colectiv a investit în active neeligibile la limita maximă permisă în cadrul mandatului său. In cazurile în care activele neeligibile pot avea o valoare negativă din cauza datoriilor sau datoriilor potenţiale rezultând din dreptul de proprietate, instituţia de credit trebuie să calculeze valoarea totală a activelor neeligibile şi trebuie să reducă valoarea activelor eligibile cu cea a activelor neeligibile în cazul în care aceasta din urmă este negativă per total."

14. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă organismul de plasament colectiv nu este limitat la investirea în instrumentele care sunt eligibile pentru recunoaştere conform prevederilor art. 16 şi 17 şi în elementele menţionate la alin. (1) lit. a), titlurile de plasament pot fi recunoscute cu valoarea activelor eligibile drept garanţie reală sub ipoteza faptului că organismul de plasament colectiv a investit în active neeligibile la limita maximă permisă în cadrul mandatului său. In cazurile în care activele neeligibile pot avea o valoare negativă din cauza datoriilor sau datoriilor contingente rezultând din dreptul de proprietate, instituţia de credit trebuie să calculeze valoarea totală a activelor neeligibile şi trebuie să reducă valoarea activelor eligibile cu cea a activelor neeligibile în cazul în care aceasta din urmă este negativă per total."

15. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Proprietăţile imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite sau date cu chirie de proprietar sau de beneficiarul real (beneficial owner) în cazul societăţilor pentru investiţii personale (personal investment companies), precum şi proprietăţile imobiliare comerciale, respectiv birouri şi alte spaţii comerciale, pot fi recunoscute ca fiind garanţii imobiliare eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) valoarea proprietăţii nu depinde în mod semnificativ de calitatea creditului asociată debitorului. Această cerinţă nu priveşte situaţiile în care factori exclusiv de natură macroeconomică afectează atât valoarea proprietăţii, cât şi performanţa împrumutatului; şi".

16. La articolul 22, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Banca Naţională a României recunoaşte drept garanţie reală eligibilă o proprietate imobiliară locativă pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), situată pe teritoriul altui stat membru şi recunoscută drept garanţie reală eligibilă de către autoritatea competentă din acel stat membru în baza exceptării instituţiilor de credit de la obligativitatea respectării prevederilor alin. (1) lit. b).

(5) Banca Naţională a României recunoaşte drept garanţie reală eligibilă o proprietate imobiliară comercială pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), situată pe teritoriul altui stat membru şi recunoscută drept garanţie reală eligibilă în acel stat membru în baza exceptării instituţiilor de credit de la obligativitatea respectării prevederilor alin. (1) lit. b)."

17. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Creanţele eligibile nu le includ pe cele asociate cu securitizarea, cu subparticipaţiile sau cu instrumentele financiare derivate de credit şi nici sumele de încasat de la entităţi aparţinând aceluiaşi grup ca şi instituţia de credit împrumutătoare sau de la angajaţii acesteia."

18. La articolul 27, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) entităţi din sectorul public, dacă expunerile faţă de acestea sunt tratate ca expuneri faţă de instituţii sau administraţii centrale potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare;".

19. La articolul 27 litera g), subpunctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) în cazul instituţiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor şi valorile pierderilor aşteptate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu au un rating eligibil şi sunt evaluate intern ca având o probabilitate de nerambursare echivalentă celei asociate ratingurilor ce corespund cel puţin nivelului 2 al scalei de evaluare a calităţii creditului potrivit regulilor de ponderare a expunerilor faţă de societăţi prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

20. La articolul 30, literele c) şi d) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) furnizorul de protecţie avea atribuit, la momentul la care protecţia creditului a fost furnizată sau pentru orice perioadă ulterioară acestuia, un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă sau inferioară celei asociate cel puţin nivelului 2 al scalei de evaluare a calităţii creditului potrivit regulilor de ponderare la risc a expunerilor faţă de societăţi prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare; şi

d) furnizorul de protecţie are atribuit un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă sau inferioară celei asociate cel puţin nivelului 3 al scalei de evaluare a calităţii creditului potrivit regulilor de ponderare la risc a expunerilor faţă de societăţi prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru scopurile acestui articol, protecţia creditului furnizată de agenţiile de creditare a exportului nu trebuie să beneficieze de efectul contragaranţiilor explicite furnizate de o administraţie centrală."

21. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru ca protecţia creditului să fie recunoscută pentru scopurile prezentului regulament, în cazul în care o instituţie de credit realizează o acoperire internă a riscului prin utilizarea unui instrument financiar derivat de credit - respectiv riscul de credit al unei expuneri neincluse în portofoliul de tranzacţionare se acoperă prin utilizarea unui instrument financiar derivat de credit din portofoliul de tranzacţionare - este necesar ca riscul de credit transferat în portofoliul de tranzacţionare să fie externalizat uneia sau mai multor terţe părţi. In astfel de situaţii, dacă transferul riscului se face cu respectarea cerinţelor privind recunoaşterea diminuării riscului de credit stabilite de prezentul regulament, se aplică regulile prevăzute de cap. IV-VII pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi al valorilor pierderilor aşteptate în cazul protecţiei nefinanţate a creditului."

22. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Instituţiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispun de procese adecvate de administrare a riscurilor, care să le permită controlul riscurilor la care instituţia este expusă ca urmare a utilizării de tehnici de diminuare a riscului de credit."

23. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ca excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), obligaţiunile garantate emise de debitor ce îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 52-54 din cadrul Regulamentului' BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi recunoscute ca eligibile dacă acestea constituie garanţie financiară pentru tranzacţii de răscumpărare, cu condiţia ca prevederile alin. (1) lit. a) să fie respectate."

24. La articolul 39, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) instituţiile de credit trebuie să implementeze proceduri şi procese temeinice pentru controlul riscurilor decurgând din utilizarea de garanţii reale - incluzând riscul nerealizării sau al realizării incomplete a garantei reale, riscurile de evaluare, riscurile asociate cu încetarea contractului de garanţie, riscul de concentrare rezultând din utilizarea garanţiei reale şi interacţiunea cu profilul general de risc al instituţiei de credit;".

25. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Cerinţele legate de monitorizarea valorilor proprietăţilor imobiliare ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

a) valoarea proprietăţii imobiliare trebuie monitorizată frecvent şi cel puţin o dată pe an pentru o proprietate imobiliară comercială şi cel puţin o dată la 3 ani pentru o proprietate imobiliară locativă. In situaţia în care condiţiile pieţei suportă modificări semnificative, trebuie realizată o monitorizare mai frecventă;

b) metode statistice pot fi utilizate pentru monitorizarea valorii proprietăţii imobiliare şi pentru identificarea proprietăţilor imobiliare care necesită reevaluare;

c) evaluarea unei proprietăţi imobiliare trebuie revizuită de un evaluator independent când informaţii indică faptul că valoarea respectivei proprietăţi ar fi scăzut semnificativ comparativ cu nivelul general al preţurilor de pe piaţă. Pentru creditele ce depăşesc echivalentul în lei a 3 milioane de euro sau 5% din fondurile proprii ale instituţiei de credit, evaluarea proprietăţii imobiliare trebuie revizuită de către un evaluator independent cel puţin o dată la 3 ani."

26. La articolul 51, literele d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) politicile de creditare ale instituţiei de credit cu privire la structura tranzacţiei trebuie să stabilească cerinţe corespunzătoare referitoare la garanţiile corporale în ceea ce priveşte valoarea expunerii, capacitatea de valorificare în timp util a garanţiei reale, capacitatea de stabilire în mod obiectiv a unui preţ sau a unei valori de piaţă, frecvenţa cu care valoarea poate fi cunoscută prompt, incluzând o expertiză sau o evaluare profesională, şi volatilitatea sau o aproximare a volatilităţii valorii garanţiei reale;

..............................................................................

f) instituţiile de credit trebuie să aibă dreptul de a inspecta fizic bunul adus în garanţie; instituţiile de credit trebuie să dispună de politici şi proceduri care să prevadă exercitarea de către ele a acestui drept;

g) instituţiile de credit trebuie să dispună de proceduri de monitorizare a faptului că bunul acceptat ca protecţie este asigurat în mod corespunzător împotriva daunelor."

27. La articolul 52, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) locatorul realizează o administrare riguroasă a riscului în ceea ce priveşte utilizarea activului dat în leasing, vechimea şi durata planificată de utilizare ale acestuia, incluzând monitorizarea corespunzătoare a valorii bunului;".

28. La articolul 54, partea introductivă şi literele a), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Pentru ca poliţele de asigurare de viaţă gajate în favoarea instituţiei de credit împrumutătoare să fie recunoscute, trebuie îndeplinite toate condiţiile următoare:

a) societatea care furnizează asigurarea de viaţă face obiectul Directivei 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţă şi al Directivei 2001/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor de asigurare sau este supravegheată de o autoritate competentă a unui stat terţ care aplică aranjamente de reglementare şi supraveghere cel puţin echivalente celor aplicate în Comunitate;

d) valoarea de răscumpărare este declarată de societatea care furnizează asigurarea de viaţă şi nu poate fi redusă;

e) instituţia de credit împrumutătoare are dreptul de a rezilia poliţa şi de a primi valoarea de răscumpărare în cazul în care debitorul se află în stare de nerambursare;".

29. La articolul 54, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

,,i) valoarea de răscumpărare trebuie plătită în timp util la cerere;

j) valoarea de răscumpărare nu poate fi solicitată fără acordul instituţiei de credit."

30. La articolul 55 alineatul (1), partea introductivă şi punctele (ii) şi (iii) ale literei c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 56, pentru ca protecţia creditului decurgând dintr-o garanţie personală sau dintr-un instrument financiar derivat de credit să fie recunoscută următoarele cerinţe trebuie îndeplinite:

..................................................................

(ii) ar creşte costul efectiv al protecţiei ca rezultat al deteriorării calităţii creditului aferente expunerii acoperite;

(iii) ar putea exonera furnizorul de protecţie de obligaţia de a plăti în timp util, în cazul în care debitorul iniţial nu efectuează vreo plată datorată; sau".

31. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) o bancă multilaterală de dezvoltare sau o organizaţie internaţională căreia, potrivit sau în temeiul prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, i se aplică pondere de risc de 0%."

32. La articolul 56 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) acoperirea este robustă şi nimic din datele istorice nu sugerează faptul că protecţia dată de contragaranţie este mai puţin decât echivalentă în mod efectiv celei aferente unei garanţii directe furnizate de entitatea în cauză."

33. La articolul 57, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) în caz de neîndeplinire culpabilă a obligaţiilor contractuale şi/sau orice eveniment de credit prevăzut şi/sau neplată de către contrapartidă, instituţia de credit împrumutătoare trebuie să aibă dreptul să se îndrepte, în timp util, împotriva garantului pentru orice sume datorate aferente creanţei pentru care este furnizată protecţia. Efectuarea plăţii de către garant nu trebuie să fie condiţionată de obligaţia instituţiei de credit împrumutătoare de a se îndrepta în prealabil împotriva debitorului. In cazul protecţiei nefinanţate a creditului furnizate pentru credite garantate cu ipoteci pe proprietăţi imobiliare locative, cerinţele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) pct. (iii) şi în prezentul articol trebuie îndeplinite doar în timpul a 24 de luni;".

34. La articolul 61 litera c), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) instrumente financiare derivate de credit de tipul nth to default, protecţia obţinută este eligibilă în acest cadru numai dacă a fost obţinută şi protecţie eligibilă pentru starea de nerambursare (n-1) sau dacă s-a înregistrat deja starea de nerambursare în legătură cu (n-1) dintre activele din portofoliu. In acest caz, tratamentul trebuie aplicat acelui activ din portofoliu care are cea mai mică valoare ponderată la risc a expunerii;".

35. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Cu respectarea prevederilor cap. V-VII, în cazul în care prevederile cap. II şi III sunt îndeplinite, calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor şi al valorilor pierderilor aşteptate potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi modificate în conformitate cu prevederile prezentului capitol."

36. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Pentru expunerile ce fac obiectul unui acord cadru de compensare eligibil pentru tranzacţii de răscumpărare şi/sau operaţiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri şi/sau alte operaţiuni ajustate la condiţiile pieţei, valoarea expunerii ajustată integral (E*) se determină, în condiţiile utilizării abordării bazate pe ajustări de volatilitate reglementate sau a abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, potrivit prevederilor art. 67-71."

37. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 73-80, la determinarea valorii expunerii ajustate integral (E*) pentru expunerile prevăzute la art. 66, ajustările de volatilitate ce trebuie aplicate se calculează utilizând fie abordarea bazată pe ajustări de volatilitate reglementate, fie abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 89-119, pentru metoda extinsă a garanţiilor financiare."

38. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Poziţia netă pe fiecare categorie de titluri sau pe fiecare marfă va fi determinată prin scăderea din valoarea totală a titlurilor sau a mărfurilor din categoria respectivă, date cu împrumut, vândute sau livrate în baza unui acord-cadru de compensare, a valorii totale a titlurilor din aceeaşi categorie sau a mărfurilor respective luate cu împrumut, achiziţionate sau primite în baza acordului.

(2) Pentru scopurile alin. (1), categorie de titluri înseamnă titluri emise de aceeaşi entitate, având aceeaşi dată de emisiune şi aceeaşi scadenţă, care se supun aceloraşi clauze contractuale şi au aceeaşi perioadă de deţinere potrivit prevederilor art. 93-118."

39. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - Utilizarea abordării bazate pe modele interne în scopul calculului valorii expunerii ajustate integral (E*) trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor art. 73-80."

40. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cu aprobarea Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit pot utiliza propriile modele interne şi pentru tranzacţiile de creditare în marjă, dacă acestea sunt acoperite de un acord-cadru de compensare bilaterală care îndeplineşte cerinţele prezentate în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

41. La articolul 75, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Instituţiile de credit care nu au primit din partea Băncii Naţionale a României aprobarea de a utiliza un astfel de model potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita aprobarea utilizării unui model intern de cuantificare a riscului pentru scopurile art. 72."

42. La articolul 76, partea introductivă şi literele a), b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 76. -Aprobarea la care se face referire la art. 75 va fi acordată numai dacă instituţia de credit demonstrează Băncii Naţionale a României că sistemul implementat pentru administrarea riscurilor rezultate din tranzacţiile şi operaţiunile acoperite de acordul-cadru de compensare este solid din punct de vedere conceptual şi implementat cu integritate şi, îndeosebi, că următoarele standarde calitative sunt îndeplinite:

a) modelul intern de cuantificare a riscurilor utilizat pentru determinarea volatilităţii potenţiale a preţurilor pentru tranzacţii şi operaţiuni face parte integrantă din procesul zilnic de administrare a riscurilor şi serveşte ca bază pentru raportarea expunerilor la risc către organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit;

b) instituţia de credit dispune de o unitate de control al riscurilor, independentă de unităţile ce desfăşoară activităţi de tranzacţionare şi care raportează direct organelor cu funcţie de conducere. Unitatea în cauză trebuie să fie responsabilă cu configurarea şi implementarea sistemului de administrare a riscurilor al instituţiei de credit. Aceasta trebuie să producă şi să analizeze rapoarte zilnice asupra rezultatelor produse de modelul de cuantificare a riscurilor şi asupra măsurilor adecvate ce trebuie luate cu privire la limitele aferente unei poziţii;

...................................................................................................

g) instituţia de credit derulează în mod frecvent un program riguros de simulare a condiţiilor de criză, iar rezultatele acestor teste sunt examinate de către organele cu funcţie de conducere şi sunt reflectate în politicile şi în limitele pe care acestea le stabilesc;".

43. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Instituţiile de credit pot utiliza corelaţii empirice în cadrul categoriilor de riscuri şi între categoriile de riscuri, dacă Banca Naţională a României este convinsă că sistemul folosit de instituţia de credit pentru cuantificarea corelaţiilor este solid şi implementat cu integritate."

44. La articolul 81, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru scopurile art. 5 din Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea expunerii ajustată integral E* determinată potrivit art. 67-80 este considerată valoarea expunerii pentru expunerea faţă de contrapartidă, ce rezultă din tranzacţiile şi operaţiunile acoperite de acordul-cadru de compensare.

(3) Pentru scopurile prevederilor Regulamentului BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea expunerii ajustată integral E* determinată potrivit art. 67-80 este considerată valoarea expunerii pentru expunerea faţă de contrapartidă, ce rezultă din tranzacţiile şi operaţiunile acoperite de acordul-cadru de compensare."

45. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) O instituţie de credit nu poate utiliza simultan metoda simplă a garanţiilor financiare şi metoda extinsă a garanţiilor financiare decât pentru scopurile art. 133 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 şi 30 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare; instituţiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că această aplicare cu caracter excepţional a ambelor metode nu este utilizată selectiv cu scopul de a obţine cerinţe minime de capital reduse şi nu conduce la arbitraj de reglementare."

46. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Potrivit metodei simple a garanţiilor financiare, garanţiei financiare recunoscute ca eligibilă pentru diminuarea riscului de credit i se atribuie o valoare egală cu valoarea sa de piaţă, determinată în conformitate cu prevederile art. 36."

47. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Ponderea de risc care ar fi aplicată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă instituţia de credit împrumutătoare ar fi avut o expunere directă la instrumentul ce constituie garanţie financiară, se aplică acelor părţi ale valorilor expunerilor garantate cu valoarea de piaţă a garanţiei financiare recunoscute. In acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilanţului prevăzut de anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 100% din valoarea acesteia, şi nu valoarea expunerii indicată în art. 3 alin. (1) şi (2) din regulamentul menţionat."

48. La articolul 85, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ponderea de risc corespunzătoare părţii garantate este de cel puţin 20%, cu excepţiile prevăzute la art. 86-88.

(3) Părţii rămase a valorii expunerii i se aplică ponderea de risc care s-ar aplica unei expuneri negarantate faţă de contrapartidă potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

49. La articolul 87 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) titlurile de creanţă emise de organizaţii internaţionale cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică o pondere de risc de 0%."

50. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - Cu respectarea tratamentului pentru neconcordanţele de monede în cazul tranzacţiilor pe pieţe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate prevăzut la art. 91, în cazul în care garanţia financiară este exprimată într-o monedă diferită de cea în care este exprimată expunerea-suport, o ajustare care să reflecte volatilitatea monedei trebuie adăugată la ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanţiei financiare în conformitate cu prevederile art. 93-118."

51. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 91. -In cazul tranzacţiilor pe pieţe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate acoperite de acorduri de compensare recunoscute de către Banca Naţională a României conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care există o neconcordanţă între moneda în care este exprimată garanţia financiară şi moneda de decontare, trebuie aplicată o ajustare de volatilitate care să reflecte volatilitatea monedei. Indiferent de numărul monedelor implicate în tranzacţiile acoperite de acordul de compensare, nu se aplică decât o singură ajustare de volatilitate."

52. La articolul 92, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea ajustată în funcţie de volatilitate a expunerii care se ia în considerare se calculează după cum urmează:

EVA - E x (1+HE) şi, în cazul tranzacţiilor pe pieţe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate, Eva - E, unde:

- EVA este valoarea ajustată în funcţie de volatilitate a expunerii;

- E este valoarea expunerii aşa cum ar fi aceasta determinată în urma aplicării prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, dacă expunerea nu ar fi fost garantată;

- HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), determinată conform art. 93-118.

(3) Valoarea expunerii ajustată integral, care ţine cont atât de volatilitate, cât şi de efectele de diminuare a riscului ale garanţiei financiare, se calculează astfel:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}. unde:

- Cvam este CVA ajustată suplimentar pentru a ţine cont de orice decalaj de scadenţă, conform prevederilor cap. V;

- E* este valoarea expunerii ajustată integral, care ia în considerare volatilitatea şi efectele de diminuare a riscului ale garanţiei financiare."

53. La articolul 92, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru instituţiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea expunerii pentru un element din afara bilanţului prevăzut de anexa la acelaşi regulament este de 100% din valoarea acesteia, şi nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) şi (2) din respectivul regulament."

54. La articolul 92, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru instituţiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea expunerii pentru elementele prevăzute de art. 108-110 din regulamentul menţionat se calculează utilizând un factor de conversie de 100%, şi nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispoziţii."

55. La articolul 95, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru alte operaţiuni ajustate la condiţiile pieţei, perioada de deţinere este de 10 zile lucrătoare."

56. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. -In cadrul tabelelor 1-4 la care se face referire în art. 94 şi în cadrul art. 97-99, nivelul scalei de evaluare a calităţii creditului cu care ratingul unui titlu de creanţă corespunde reprezintă nivelul scalei de evaluare a calităţii creditului cu care ratingul corespunde sub prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru scopul prezentului articol se aplică şi prevederile art. 19."

57. La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 98. - (1) Pentru titlurile de participare eligibile în organismele de plasament colectiv, ajustarea de volatilitate este media ponderată a ajustărilor de volatilitate care s-ar aplica, luând în considerare perioada de deţinere aferentă tranzacţiei în conformitate cu art. 95, activelor în care fondul a investit."

58. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - Pentru titlurile de creanţă emise de instituţii care nu au ratinguri şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 17, ajustările de volatilitate sunt aceleaşi ca cele pentru titlurile emise de instituţii sau societăţi cu un rating extern ce corespunde cu nivelul 2 sau 3 al scalei de evaluare a calităţii creditului."

59. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 101. -In cazul titlurilor de creanţă care beneficiază de un rating eligibil echivalent sau superior ratingului aferent unei investiţii cu risc scăzut (investment grade), Banca Naţională a României permite instituţiilor de credit să calculeze o estimare a volatilităţii pentru fiecare categorie de titluri."

60. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 103. -In cazul titlurilor de creanţă care beneficiază de un rating eligibil inferior ratingului aferent unei investiţii cu risc scăzut (investment grade), precum şi în cazul altor garanţii financiare eligibile, ajustările de volatilitate trebuie calculate pentru fiecare element în parte."

61. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Pentru tranzacţiile de creditare garantate, perioada de deţinere este de 20 de zile lucrătoare.

(2) Pentru tranzacţiile de răscumpărare (cu excepţia celor care presupun transferul de mărfuri sau de drepturi garantate referitoare la proprietatea mărfurilor) şi pentru operaţiunile de dare ori luare cu împrumut de titluri, perioada de deţinere este de 5 zile lucrătoare, iar pentru alte operaţiuni ajustate la condiţiile pieţei, perioada de deţinere este de 10 zile lucrătoare."

62. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 108. - Instituţiile de credit pot utiliza valori ale ajustărilor de volatilitate calculate pe baza unor perioade de deţinere mai lungi sau mai scurte, modificate în sensul măririi ori diminuării în funcţie de perioada de deţinere stabilită la art. 107 pentru tipul de tranzacţie respectiv, folosind următoarea formulă:

unde:

- TM este perioada de deţinere relevantă;

- HM este ajustarea de volatilitate corespunzătoare perioadei de deţinere TM;

- HN este ajustarea de volatilitate calculată pe baza perioadei de deţinere utilizate de instituţia de credit, TN ."

63. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 112. - Estimările de volatilitate trebuie să fie utilizate de către instituţiile de credit în procesul zilnic de administrare a riscurilor, inclusiv în legătură cu limitele interne pentru expuneri."

64. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - Instituţia de credit trebuie să dispună de proceduri pentru monitorizarea şi asigurarea conformităţii cu un set formalizat de politici şi controale pentru operarea sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate şi pentru integrarea acestor estimări în procesul de administrare a riscurilor."

65. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 115. - (1) In cadrul procesului de audit intern al instituţiei de credit trebuie realizată cu regularitate o examinare independentă a sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate ale instituţiei de credit.

(2) O examinare a sistemului global pentru estimarea ajustărilor de volatilitate şi pentru integrarea acestor ajustări în procesul de administrare a riscurilor trebuie realizată cel puţin o dată pe an şi trebuie să abordeze în mod expres cel puţin următoarele aspecte:

a) integrarea ajustărilor de volatilitate estimate în administrarea zilnică a riscurilor;

b) validarea oricărei modificări semnificative în procesul de estimare a ajustărilor de volatilitate;

c) verificarea coerenţei, a caracterului oportun şi a fiabilităţii surselor de date utilizate pentru operarea sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate, incluzând independenţa acestor surse de date; şi

d) acurateţea şi adecvarea ipotezelor aferente volatilităţii."

66. La articolul 117, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Posibilitatea prevăzută la alin. (1) nu este disponibilă instituţiilor de creditoare utilizează abordarea bazată pe modele interne prevăzută la art. 73-80."

67. La articolul 117 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) entităţile menţionate la art. 14 lit. b), faţă de care expunerilor li se aplică o pondere de risc de 0% potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

...............................................................................................

c) alte societăţi financiare (inclusiv societăţile de asigurări), faţă de care expunerilor li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau faţă de care expunerile, în cazul instituţiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor şi valorile pierderilor aşteptate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu au un rating eligibil, dar sunt evaluate intern ca având o probabilitate de nerambursare echivalentă celei asociate ratingurilor ce corespund cel puţin nivelului 2 al scalei de evaluare a calităţii creditului potrivit regulilor de ponderare a expunerilor faţă de societăţi conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare;".

68. La articolul 119, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul utilizării abordării standard, E*, determinată potrivit art. 92, se consideră ca fiind valoarea expunerii pentru scopurile art. 5 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19//2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru elementele din afara bilanţului prevăzute de anexa la acelaşi regulament, E* este valoarea la care se aplică procentele prevăzute de regulamentul menţionat la art. 3 alin. (1) pentru a obţine valoarea expunerii."

69. La articolul 121, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Proprietatea imobiliară trebuie evaluată de către un evaluator independent la valoarea de piaţă sau la o valoare mai mică decât aceasta. In cazul în care sunt stabilite, prin legi sau reglementări, criterii riguroase de evaluare a valorii de garantare a creditului ipotecar, proprietatea poate fi evaluată de evaluatorul independent la o valoare mai mică sau egală cu valoarea de garantare a creditului ipotecar."

70. La articolul 125, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă raportul dintre valoarea garanţiei reale (C) şi valoarea expunerii (E) este inferior pragului C* (nivelul minim de acoperire cu o garanţie reală, pentru o anumită expunere), prezentat în tabelul nr. 5, valoarea LGD* va fi cea prevăzută pentru LGD (pierderea în caz de nerambursare) de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expuneri negarantate faţă de contrapartidă. In acest scop, valoarea expunerii elementelor menţionate în art. 108-110 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează folosind un factor de conversie sau un procent de 100%, şi nu factorii de conversie sau procentele indicate în articolele respective."

71. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 127. -In situaţiile în care autorităţile competente ale unui stat membru permit instituţiilor de credit pe care le supraveghează să atribuie, în anumite condiţii, ca alternativă la tratamentul prevăzut la art. 125 şi 126, o pondere de risc de 50% acelei părţi de expunere integral garantate cu proprietăţi imobiliare locative sau comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, Banca Naţională a României poate autoriza instituţiile de credit din România să aplice ponderea de risc de 50% în cazul expunerilor garantate cu proprietăţi imobiliare locative sau comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, cu respectarea aceloraşi condiţii care se aplică în statul membru respectiv."

72. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 130. - (1) In condiţiile îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 54, părţii de expunere garantate de valoarea de răscumpărare curentă a protecţiei creditului care se înscrie în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2):

a) i se aplică ponderile de risc indicate la alin. (3), dacă expunerea este supusă prevederilor Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare; sau

b) i se atribuie o LGD (pierdere în caz de nerambursare) de 40%, dacă expunerea este supusă prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu propriilor estimări ale LGD (pierderea în caz de nerambursare) ale instituţiei de credit.

(2) In cazul unei neconcordanţe de devize, valoarea de răscumpărare curentă se reduce conform art. 133, valoarea protecţiei creditului fiind valoarea de răscumpărare curentă a poliţei de asigurare de viaţă.

(3) Pentru scopurile alin. (1) lit. (a), următoarele ponderi de risc se atribuie pe baza ponderii de risc atribuite unei expuneri de rang prioritar negarantate faţă de societatea care furnizează asigurarea de viaţă:

a) o pondere de risc de 20% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate faţă de societatea care furnizează asigurarea de viaţă i se aplică o pondere de risc de 20%;

b) o pondere de risc de 35% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate faţă de societatea care furnizează asigurarea de viaţă i se atribuie o pondere de risc de 50%;

c) o pondere de risc de 70% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate faţă de societatea care furnizează asigurarea de viaţă i se atribuie o pondere de risc de 100%;

d) o pondere de risc de 150% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate faţă de societatea care furnizează asigurarea de viaţă i se atribuie o pondere de risc de 150%."

73. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 135. -In cazul în care instituţia de credit transferă o parte a riscului aferent unui credit în cadrul uneia sau mai multor tranşe, se vor aplica regulile stabilite prin art. 3-13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. Pragurile de semnificativitate ale plăţilor, praguri sub nivelul cărora nu se va face nicio plată în cazul unei pierderi, sunt considerate ca fiind echivalente cu poziţii păstrate care suportă primele pierderea (first loss positions) şi ca dând naştere unui transfer de risc segmentat pe tranşe."

74. Articolul 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 136. - Pentru scopurile art. 5 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, g este ponderea de risc ce se atribuie unei expuneri a cărei valoare (E) este protejată integral cu protecţie nefinanţată (Ga), unde:

- E este valoarea expunerii în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare; în acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilanţului prevăzut de anexa la acelaşi regulament este de 100% din valoarea acesteia, şi nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) şi (2) din respectivul regulament;

- g este ponderea de risc a expunerilor faţă de furnizorul de protecţie în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare; şi

- GA este valoarea lui G* aşa cum a fost aceasta calculată conform art. 133, ajustată în continuare pentru orice decalaj de scadenţă potrivit prevederilor cap. V"

75. La articolul 137 alineatul (2), definiţia lui E se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- E este valoarea expunerii în conformitate cu art. 3 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare. In acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilanţului prevăzut de anexa la regulamentul menţionat este de 100% din valoarea acesteia, şi nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) şi (2) din respectivul regulament;".

76. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 139. - (1) Pentru partea garantată a valorii expunerii (E) (având în vedere valoarea ajustată a protecţiei creditului GA), probabilitatea de nerambursare (PD) pentru scopurile cap. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protecţie sau o probabilitate de nerambursare situată între cea a împrumutatului şi cea a garantului, dacă o substituire integrală nu este considerată justificată.

(2) In cazul expunerilor subordonate şi protecţiei nefinanţate cu rang prioritar, valoarea LGD (pierderea în caz de nerambursare) care se aplică pentru scopurile cap. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi cea asociată unei creanţe cu rang prioritar."

77. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 140. - Pentru orice parte negarantată a valorii expunerii (E), probabilitatea de nerambursare (PD) este cea aferentă împrumutatului, iar pierderea în caz de nerambursare (LGD) este cea aferentă expunerii-suport."

78. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) G^ este valoarea lui G* aşa cum este aceasta calculată conform art. 133, ajustată în continuare pentru orice decalaj de scadenţă conform prevederilor cap. V

(2) Eeste valoarea expunerii în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare; pentru acest scop, valoarea expunerii pentru elementele prevăzute de art. 108-110 din regulamentul menţionat se calculează folosind un factor de conversie sau un procent de 100%, şi nu factorii de conversie sau procentele indicate în articolele respective."

79. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 151. - (1) In cazul în care protecţia creditului obţinută de o instituţie de credit pentru un ansamblu de expuneri prevede că prima nerambursare care survine în cadrul respectivului ansamblu declanşează plata şi că acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, instituţia de credit poate să modifice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, calculul valorii ponderate la risc şi, dacă este cazul, al pierderii aşteptate pentru expunerea care, în absenţa protecţiei creditului, ar avea cea mai mică valoare ponderată la risc potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

80. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 pct. (30)-(32), (35) şi (47), ale art. 91-93 şi ale anexei nr. VIII la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006."

Art. II. -Art. I pct. 13, 14, 28, 29, 31, 45, 47, 53, 70-72 şi 74-78 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

*

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 paragrafele 6-8 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu