Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 73 din 11 februarie 2002

privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  7 mai 2002

    Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
    in conformitate cu prevederile:
    - Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002;
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata;
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    - Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepand cu data prezentului ordin se aproba Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate se aplica pana la data intrarii in vigoare a Normelor privind practicile de utilizare a surselor deschise de radiatii ionizante si a practicilor de utilizare a surselor inchise si a generatorilor de radiatii ionizante in controlul nedistructiv radiografic, carotajul radioactiv si tehnicile care utilizeaza aparatura portabila de densimetrie si umidimetrie.
    Art. 3
    Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante si Directia dezvoltare si resurse vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                  pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                              Lucian Biro

    ANEXA 1

                                NORME
de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate

    Art. 1
    Lucrarile cu surse de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate se pot executa numai de unitatile legal constituite care sunt in posesia unei autorizatii valabile de securitate radiologica pentru desfasurarea activitatii in interiorul incintei special amenajate si care:
    a) au obtinut in prealabil autorizatie pentru lucrul in exterior, in cazul lucrului cu surse deschise;
    b) au notificat lucrul in exteriorul incintei special amenajate, in cazul lucrului cu surse inchise sau cu generatori de radiatii X.
    Cererea de autorizare, notificarea si documentatiile aferente se vor referi exclusiv la ansamblul concret de lucrari care urmeaza sa se execute intr-o zona sau intr-un loc bine determinat (schela petroliera, santier etc.) intr-un interval de timp care nu poate depasi un an.
    Art. 2
    Solicitarea autorizatiei pentru lucrul cu surse deschise de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare C.N.C.A.N., cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru inceperea lucrului, a unui dosar de autorizare care trebuie sa contina:
    a) cerere, care se completeaza conform formularului nr. 1;
    b) documentatie tehnica de autorizare;
    c) copii de pe autorizatiile sau avizele emise de alte autoritati ale statului, necesare conform legislatiei in vigoare;
    d) alte informatii considerate de solicitant necesare in sustinerea cererii.
    Art. 3
    Documentatia tehnica de autorizare a lucrului cu surse deschise de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale si a permite evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) justificarea si optimizarea activitatii;
    b) descrierea procedeelor de lucru folosite;
    c) radionuclizii si radioactivitatea maxima utilizata in perioada de lucru propusa;
    d) delimitarea exacta a zonelor sau a locurilor in care se intentioneaza desfasurarea activitatii si prezentarea schitelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securitatii radiologice;
    e) masurile care asigura respectarea limitelor de doze prevazute de normele in vigoare;
    f) managementul deseurilor radioactive rezultate si eliberarea de efluenti radioactivi (daca este cazul);
    g) delimitarea exacta a zonelor in care apa, fluidele, materialele sau orice alte obiecte care au fost marcate radioactiv ar putea genera o expunere la radiatii peste nivelul admis conform normelor in vigoare pentru persoane din randul populatiei, prin simpla lor prezenta sau prin utilizarea lor ulterioara;
    h) masurile propuse si descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din randul populatiei in zona delimitata pentru desfasurarea activitatii;
    i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, descrierea sistemului de monitorizare a personalului si a mediului, precizarea organismului de monitorizare acreditat de C.N.C.A.N. si a contractului incheiat cu acesta;
    j) lista cuprinzand aparatura dozimetrica autorizata si verificata metrologic;
    k) mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    l) planul de interventie in caz de urgenta radiologica;
    m) lista cuprinzand personalul implicat in desfasurarea activitatii;
    n) masurile propuse pentru controlul radioprotectiei zonei de lucru, dupa terminarea lucrarilor;
    o) aranjamentele de transport autorizat;
    p) perioada propusa pentru desfasurarea lucrarilor;
    q) persoana responsabila cu securitatea radiologica;
    r) declaratia de expertizare si acceptare a acestei documentatii, data de catre un expert acreditat.
    Art. 4
    Autorizatia emisa de C.N.C.A.N. va contine informatiile prevazute la art. 23 si 24 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui C.N.C.A.N. nr. 366/2001, si permite titularului sa desfasoare activitatea de lucru cu surse deschise de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate, in limitele si in conditiile mentionate in document si cu respectarea reglementarilor aplicabile din domeniul nuclear.
    Art. 5
    Notificarea lucrului cu surse inchise de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar care trebuie sa contina:
    a) cerere, care se completeaza conform formularului nr. 2;
    b) documentatie tehnica specifica lucrarilor efectuate;
    c) copii de pe autorizatiile sau avizele emise de alte autoritati ale statului, necesare conform legislatiei in vigoare;
    d) alte informatii considerate de solicitant necesare in sustinerea cererii.
    Art. 6
    Notificarea lucrului cu generatorii de radiatii X in exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar care trebuie sa fie intocmit conform cerintelor prevazute la art. 5 lit. a), b) si d).
    Art. 7
    Documentatia tehnica de autorizare a lucrului cu surse inchise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X in exteriorul incintei special amenajate trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale si a permite evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) justificarea si optimizarea activitatii;
    b) descrierea procedeelor de lucru folosite;
    c) descrierea surselor de radiatii, cu indicarea pentru fiecare sursa a radionuclidului si a activitatii maxime in perioada de lucru propusa sau, dupa caz, tipul generatorului de radiatii X (directional sau panoramic), parametrii maximi pentru generatorii de radiatii X, filtrarea totala si geometria fasciculului;
    d) descrierea instalatiilor utilizate, cu indicarea datelor de identificare;
    e) geometriile de expunere, daca este cazul;
    f) delimitarea exacta a zonelor sau a locurilor in care se intentioneaza desfasurarea activitatii si prezentarea schitelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securitatii radiologice;
    g) masurile care asigura respectarea limitelor de doze prevazute de normele in vigoare;
    h) masurile propuse si descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din randul populatiei in zona delimitata pentru desfasurarea activitatii;
    i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, sistemul de monitorizare a personalului si a mediului, indicarea organismului de monitorizare acreditat si copie de pe contractul incheiat cu acesta;
    j) lista cuprinzand aparatura dozimetrica autorizata si verificata metrologic;
    k) mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    l) masurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii surselor;
    m) aranjamentele de transport autorizat;
    n) planul de interventie in caz de urgenta radiologica;
    o) lista cuprinzand personalul implicat in desfasurarea activitatii;
    p) perioada propusa pentru desfasurarea lucrarilor;
    q) persoana responsabila cu securitatea radiologica;
    r) declaratia de expertizare si acceptare a acestei documentatii, data de catre un expert acreditat.
    Art. 8
    Solicitantul poate desfasura activitatea de lucru cu surse inchise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X in exteriorul incintei special amenajate, in conditiile respectarii reglementarilor aplicabile din domeniul nuclear si a documentatiei transmise, numai in situatia in care nu primeste din partea C.N.C.A.N. in scris, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei, o interdictie. In cazul in care se transmit din partea C.N.C.A.N. conditionari, respectarea acestora este obligatorie pe parcursul desfasurarii activitatii.
    Art. 9
    In cazul aparitiei unor lucrari urgente cu surse inchise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X in exteriorul incintei special amenajate, se accepta transmiterea cererii si a documentatiei prin fax, cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor si in urma obtinerii acordului C.N.C.A.N. de a se incepe operativ lucrarile respective. Aceasta notificare de urgenta presupune achitarea unei taxe si a unui tarif specific, de urgenta, de catre solicitant, conform Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, in vigoare.
    Art. 10
    Unitatile legal constituite, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1, au obligatia:
    a) sa consemneze intr-un registru de evidenta propriu operatiunile executate si miscarea instalatiilor radiologice/surselor de radiatii ionizante implicate in desfasurarea lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate;
    b) sa includa in raportul anual catre C.N.C.A.N. un extras din evidentele prevazute la lit. a).
    Art. 11
    Unitatile legal constituite, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1, au obligatia sa investigheze si sa raporteze orice supraexpunere sau expunere anormala care a avut loc in timpul desfasurarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 72 din Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui C.N.C.A.N. nr. 14/2000.
    Art. 12
    Unitatile legal constituite, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1, au obligatia sa raporteze de indata C.N.C.A.N. orice incident sau accident care a condus la raspandirea de materiale radioactive, orice pierdere sau sustragere de instalatie radiologica/sursa.
    Art. 13
    In cazul lucrului cu surse deschise de radiatii ionizante, titularul autorizatiei de lucru in exterior trebuie sa prezinte C.N.C.A.N., in termen de 10 zile de la data finalizarii lucrarilor, documentul care confirma absenta contaminarii zonei, utilajelor, cladirilor implicate.
    Art. 14
    Raportul privind decontaminarea amplasamentului prevazut la art. 13 va fi insotit de buletinele de masuratori efectuate de un laborator notificat de C.N.C.A.N., care sa confirme incadrarea in limitele maxime admise de reglementarile in vigoare.

                              FORMULARUL Nr. 1

    Denumirea unitatii legal constituite .....................................
    Sediul social ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia unitatea este legal constituita .........
    Telefon ..........
    Fax ............
    Numar de inregistrare/data ..........................

                                  Catre

    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 14, sectorul 5, CP 42-4

    1. Solicitam eliberarea:
     _
    |_| autorizatiei pentru lucrul cu surse deschise de radiatii ionizante in exteriorul incintei special amenajate

    2. Denumirea solicitantului ...............................................
    - sediul social: localitatea ...................., sectorul/judetul .............................., str. .................... nr. ........
    - telefon .........., fax ............
    - numarul autorizatiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o detine solicitantul ..
................................................................................
                   _                         _
    3. Instalatii |_| sau surse de radiatii |_| (se va marca cu x casuta corespunzatoare)
    a) denumirea instalatiei sau a sursei .....................................
    b) numarul instalatiilor sau al surselor ..................................
    c) model ......................., radionuclid ............................, activitatea (Bq) ......................., la data ..................
    d) producator ......................., furnizor ...........................
    4. Zona (locul) in care se vor executa lucrarile ..........................
...............................................................................
...............................................................................
    5. Perioada in care se vor desfasura lucrarile .............................
    6. Persoana responsabila: numele si prenumele ............................., permisul de exercitare nr. ..............., domeniul .........................., specialitatea ............................
    7. Anexam documentatia tehnica pentru autorizare, intocmita in conformitate cu prevederile anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 73/2002, care contine un numar de ........ file si un cuprins.

    Persoana imputernicita sa reprezinte unitatea legal constituita,
             ...........................................
              (numele, prenumele, functia si semnatura)

                                FORMULARUL Nr. 2

    Denumirea unitatii legal constituite .....................................
    Sediul social ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia unitatea este legal constituita .........
    Telefon ..........
    Fax ............
    Numar de inregistrare/data ..........................

                                   Catre

    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 14, sectorul 5, CP 42-4

    1. Notificam intentia de a desfasura lucrul in exteriorul incintei special amenajate cu:
     _
    |_| surse inchise de radiatii ionizante
     _
    |_| generatori de radiatii X

    2. Denumirea solicitantului ...............................................
    - sediul social: localitatea ......................, sectorul/judetul ........................., str. .................... nr. ........
    - telefon ........., fax ............
    - numarul autorizatiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o detine solicitantul ..
...............................................................................

    3. Instalatii radiologice cu surse de radiatii ionizante
    a) denumirea instalatiei ..................................................
    b) numarul instalatiilor ..................................................
    c) model ....................., radionuclid ..............................., activitatea (Bq) ........................., la data ...........................
    d) parametrii maximi ai instalatiei:
    - inalta tensiune radiogena ............................................ kV
    - intensitatea curentului/puterea maxima ............................ mA/kW
    - filtrarea totala .............., geometria fasciculului .................
    e) producator ...................., furnizor ..............................
    4. Zona (locul) in care se vor executa lucrarile ..........................
...............................................................................
...............................................................................
    5. Perioada in care se vor desfasura lucrarile ............................
    6. Persoana responsabila: numele si prenumele ............................., permisul de exercitare nr. .................., domeniul ....................., specialitatea ...........................
    7. Anexam documentatia tehnica pentru autorizare, intocmita in conformitate cu prevederile anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 73/2002, care contine un numar de ........ file si un cuprins.

       Persoana imputernicita sa reprezinte unitatea legal constituita,
                  ...........................................
                   (numele, prenumele, functia si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 73/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 73 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu