Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.727 din 17.02.2016

pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 26 februarie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7, art. 91 alin. (3), art. 342 alin. (1) şi ale art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)„Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2; b)„Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.61, prevăzută în anexa nr. 3; c)„Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.62, prevăzută în anexa nr. 4; d)„Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.63, prevăzută în anexa nr. 5. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularelor aprobate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 4(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Diaconescu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari Capitolul IDispoziţii generale 1. Registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, este organizat şi funcţionează potrivit prezentei proceduri.2. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. 3. În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu: a)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal; b)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal; c)persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal. 5. Registrul operatorilor intracomunitari se gestionează, la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 6. În sensul prezentei proceduri, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, după caz. 7. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă şi persoana juridică neimpozabilă sunt cele definite la art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal. 8. În sensul prezentei proceduri şi al formularelor aprobate, prin asociaţi şi administratori se înţelege asociaţii şi administratorii definiţi potrivit art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare. 9. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. Capitolul IIProcedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari Secţiunea 1Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal 1. Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal trebuie să solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA. 2. (1) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:a)certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni; b)certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi; c)documentele prevăzute la pct. 3 şi 4, după caz. (3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar, potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.3. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. (2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.4. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. (2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de şeful serviciului/compartimentului juridic şi de conducătorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1).5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. 6. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent cererea prevăzută la pct. 2 odată cu formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal. 7. Organul fiscal analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, organul fiscal notifică solicitantul, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală). 9. Dacă din informaţiile prezentate de contribuabil sau din cele deţinute de organul fiscal rezultă că respectivul contribuabil se încadrează în una dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii. 10. Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 11. Împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală. 12. Dacă din analiza informaţiilor prevăzute la pct. 7 rezultă că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari. 13. Dispoziţiile pct. 10 se aplică în mod corespunzător. Decizia se comunică împreună cu certificatul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, ulterior comunicării certificatului de înregistrare. 14. Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. 15. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală. 16. În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal devine valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA. 17. De la data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Secţiunea a 2-aÎnregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal 1. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni. 2. (1) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:a)certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni; b)certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi; c)documentele prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1, după caz.(3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.3. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mişcare a acţiunii penale sau infracţiuni, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 şi 4 din secţiunea 1. 4. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. 5. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi aplică, de îndată, procedura de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor pct. 7-13 şi 15-17 din secţiunea 1. Capitolul IIIProcedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari Secţiunea 1Dispoziţii generale Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru: a)la cererea contribuabilului; b)din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege. Secţiunea a 2-aRadierea din Registrul operatorilor intracomunitari la cererea contribuabilului 1. Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie să completeze formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. 2. De la registratură cererea se transmite compartimentului de specialitate, care întocmeşte Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de o zi de la înregistrarea cererii. 3. Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei prevăzute la pct. 3 din prezenta secţiune, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală. 5. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Secţiunea a 3-aRadierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari A. Dispoziţii comune 1. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari: a)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, după caz; b)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operaţiune de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal nici în anul calendaristic precedent, nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepţia celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă; c)persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii; d)persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal; e)persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori; f)persoanele impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 3. Împotriva deciziei de radiere contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală. 4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA 1. Ori de câte ori organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, a unui contribuabil, în baza deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, radiază, din oficiu, respectiva persoană din Registrul operatorilor intracomunitari potrivit art. 329 alin. (12) din Codul fiscal. 2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal 1. La începutul fiecărui an calendaristic, până la sfârşitul lunii februarie, compartimentul de specialitate verifică, pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior şi în anul curent până la data radierii din registru aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. 2. Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi în formularul 300 „Decont de TVA", depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat şi pentru luna ianuarie a anului curent. 3. Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal care sunt înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari şi care, nici în anul precedent, nici în anul curent până la data selecţiei, nu au declarat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. 4. Pentru fiecare contribuabil înscris în lista prevăzută la pct. 3, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală. 6. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică pentru contribuabilii care au fost înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari în anul precedent selecţiei sau în anul în care se face selecţia. D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu solicită radierea din Registrul operatorilor intracomunitari 1. În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale emit, la cererea persoanei impozabile, decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate radiază, din oficiu, respectiva persoană impozabilă din Registrul operatorilor intracomunitari, în baza deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. 2. În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale anulează, la cererea persoanei, înregistrarea în scopuri de TVA fără emiterea deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal 1. Organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, precum şi serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, să verifice în evidenţele fiscale dacă respectiva persoană este asociat sau administrator al unui contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari. Dispoziţiile pct. 8 din cap. I sunt aplicabile în mod corespunzător. 2. În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligaţia să transmită o copie a comunicării organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari. 3. În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 4. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală. F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal 1. Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari şi-au schimbat administratorii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 2. Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi-au schimbat asociaţii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală. Capitolul IVStructura Registrului operatorilor intracomunitari 1. Registrul operatorilor intracomunitari se organizează la nivel central şi cuprinde, pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii: a)codul de înregistrare în scopuri de TVA; b)denumirea/numele şi prenumele contribuabilului; c)adresa domiciliului fiscal; d)datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor; e)înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari:e1) data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari; e2) numărul şi data Deciziei de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari; f)radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:f1) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari; f2) numărul şi data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari; f3) motivaţia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari: la cerere;

codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal;

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;

persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;

persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;

persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.2. Înregistrarea informaţiilor în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează: a)pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) - din cererea de înregistrare depusă de contribuabil, verificată cu informaţiile deţinute de organul fiscal în Registrul contribuabilului; b)pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. e)-f) - din deciziile de înregistrare/radiere emise de organul fiscal competent şi dovezile de comunicare a acestor decizii sau din deciziile privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, după caz.3. Informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-c) se actualizează odată cu actualizarea informaţiilor din Registrul contribuabilului. ANEXA Nr. 2*) __*) Formularul prevăzut în anexa nr. 2 este reprodus în facsimil. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a Cererii de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari A. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează şi se depune la organul fiscal competent de către: persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din acelaşi act normativ;

persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.Cartuşul „Date de identificare a contribuabilului" se completează astfel: Se bifează cartuşul corespunzător categoriei de persoane în care se încadrează solicitantul, respectiv persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, astfel cum sunt definite de art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal. Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului. Cod de înregistrare în scopuri de TVA" - se completează dacă persoana care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari este înregistrată în scopuri de TVA în România. În acest caz, se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din România, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Se completează de contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Ţara de rezidenţă" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă. În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă. În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.Cartuşul „Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal" se completează numai în cazul în care depunerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează printrun împuternicit sau printr-un reprezentant fiscal şi conţine: Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului fiscal. Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul/reprezentantul fiscal este persoană fizică. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal. Se bifează cartuşul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari. Cererea se depune la organul fiscal competent însoţită de: 1. anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare; 2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăţilor pe acţiuni se depun însoţite de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor;3. documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari" din anexa nr. 1 la ordin. B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari solicită radierea din acest registru. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a anexei la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari Cartuşul „Date de identificare a contribuabilului" se completează prin preluarea datelor înscrise în cartuşul „Date de identificare a contribuabilului" din Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari. Secţiunea I „Administratori" şi secţiunea II „Asociaţi" se completează cu datele de identificare ale persoanei/persoanelor administrator(i)/asociat/asociaţi al/ai contribuabilului la data solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, astfel: „Nume, prenume/denumire" - se înscriu, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entităţi administrator/asociat;

„Data şi locul naşterii/Numărul înregistrării în ţara de stabilire" - se înscriu data şi locul naşterii persoanei fizice administrator/asociat sau numărul sub care s-a înregistrat la autorităţile competente persoana juridică în afara României;

„Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrarea fiscală în România, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care administratorul/asociatul este persoană fizică. Nu se completează pentru persoanele administratori/asociaţi neînregistrate fiscal în România;

„Domiciliu/sediu social" - se înscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau al altei entităţi administrator/asociat al contribuabilului.ACTUALIZAREA DATELOR din anexa la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari Anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru. Anexa actualizată se depune însoţită de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori şi/sau asociaţi, precum şi de documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau de compartimentul juridic, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari" din anexa nr. 1 la ordin. ANEXA Nr. 3 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ............ Nr. ........ ............/...........

Sigla D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ........ ................ .......... Tel. ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ............... DECIZIE privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ............. Domiciliul fiscal: Localitatea ........ ................ ................ .........., str. ........ ................ ......... nr. ............., bl. ........, ap. ....., et. .............., judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............. Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........... Având în vedere dispoziţiile art. 329 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ........ ............./............, vă comunicăm: aprobarea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:  data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală); data înregistrării în scopuri de TVA, pentru cererile de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari depuse odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei înregistrării în scopuri de TVA.  respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:  nu sunteţi înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;  înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;  aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ........ .......... Semnătura şi ştampila unităţii ............... Cod M.F.P. 14.13.02.61 www.anaf.ro ANEXA Nr. 4 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ............ Nr. ........ ............/..........

Sigla D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ........ ................ .......... Tel. ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ............... E-mail: ........ ................ ........... DECIZIE privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ............. Domiciliul fiscal: Localitatea ........ ................ ................ ..........., str. ........ ................ ......... nr. ............., bl. ........, ap. ....., et. .............., judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............. Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........... În baza prevederilor art. 329 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ........ ......../............, vă comunicăm că aţi fost radiat din Registrul operatorilor intracomunitari.Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Ca urmare, potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ........ ............. nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ........ ........ Semnătura şi ştampila unităţii ............... Cod M.F.P. 14.13.02.62 www.anaf.ro ANEXA Nr. 5 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ............ Nr. ........ ............/............

Sigla D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ........ ................ .......... Tel. ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ............... E-mail: ........ ................ ........... DECIZIE privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ............. Domiciliul fiscal: Localitatea ........ ................ ................ ..........., str. ........ ................ ......... nr. ............., bl. ........, ap. ....., et. ............... judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............. Cod de identificare fiscală ........ ................ ........... În baza prevederilor art. 329 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că aţi fost radiat, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât: nici în anul calendaristic precedent şi nici în anul curent, până la data radierii din registru, nu aţi mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;  a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii;  aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal şi care face parte din categoria asociaţilor definiţi la art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare; nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;  nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:  data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);  data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ........ .......... nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ........ ........ Semnătura şi ştampila unităţii ............... Cod M.F.P. 14.13.02.63 www.anaf.ro ANEXA Nr. 6Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor 1. Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari 1.1. Denumire: „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" 1.2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i. 1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file) 1.6. Se difuzează gratuit 1.7. Se utilizează pentru înscrierea în/sau radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 1.8. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.

1.9. Circulă la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 2. Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari 2.1. Denumire: „Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari" 2.2. Cod MFP: 14.13.02.61 2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: o filă 2.6. Se utilizează pentru aprobarea înscrierii sau respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 2.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.8. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.


2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 3. Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari 3.1. Denumire: „Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari" 3.2. Cod MFP: 14.13.02.62 3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: o filă 3.6. Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 3.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.8. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.

3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 4. Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari 4.1. Denumire: „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari" 4.2. Cod MFP: 14.13.02.63 4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: o filă 4.6. Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, din oficiu, de către organul fiscal competent. 4.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.8. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.

4.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 727/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 727 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu