Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 717 din 24 septembrie 2003

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementeaza organizarea inspectiilor oficiale in domeniul nutritiei animalelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 704 din  8 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    vazand Referatul de aprobare nr. 151.077 din 1 septembrie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind principiile ce reglementeaza organizarea inspectiilor oficiale in domeniul nutritiei animalelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si institutele centrale de profil vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui.

                      Ministrul agriculturii, padurilor,
                              apelor si mediului,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                          NORMA SANITARA VETERINARA
privind principiile ce reglementeaza organizarea inspectiilor oficiale in domeniul nutritiei animalelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste principiile ce reglementeaza inspectiile oficiale in domeniul nutritiei animalelor.
    (2) Prezenta norma sanitara veterinara se aplica fara a se aduce atingere legislatiei nationale specifice, in special regulilor nationale la frontiera si regulilor veterinare nationale.
    Art. 2
    (1) Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare se vor aplica urmatoarele definitii:
    a) inspectie oficiala in domeniul nutritiei animalelor, denumita in cele ce urmeaza inspectie, inseamna o inspectie a autoritatilor veterinare competente pentru a verifica concordanta cu prevederile legislatiei nationale stabilite de:
    (i) Norma sanitara veterinara privind aditivii din furaje;
    (ii) Norma sanitara veterinara privind limitele maxime admise pentru unele substante si produse in furaje, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 294/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 731 din 7 octombrie 2002;
    (iii) Norma sanitara veterinara privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere;
    (iv) Norma sanitara veterinara privind circulatia furajelor combinate;
    (v) Norma sanitara veterinara referitoare la unele produse utilizate pentru nutritia animalelor;
    (vi) Norma sanitara veterinara privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale;
    (vii) orice alte reglementari din domeniul nutritiei animalelor pentru care este elaborata prevederea ca inspectiile oficiale sa fie efectuate in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare;
    b) control al documentelor - verificarea documentelor ce insotesc un produs sau orice alta informatie furnizata privind produsul respectiv;
    c) control de identitate - verificarea, doar prin inspectie vizuala, a relatiei dintre documente, etichete si produse;
    d) control fizic - un control al produsului insusi ce include, atunci cand este necesar, prelevare de probe si testare de laborator;
    e) produs destinat nutritiei animalelor sau produs - furaje pentru animale sau orice substanta utilizata in nutritia animalelor;
    f) autoritate competenta - autoritatea veterinara responsabila pentru efectuarea controalelor oficiale in domeniul nutritiei animalelor;
    g) intreprindere - orice intreprindere sau unitate ce produce ori fabrica un produs sau care detine produsul intr-o faza intermediara inainte de comercializare ori care comercializeaza produse;
    h) punere in circulatie sau circulatie - detinerea oricarui produs destinat nutritiei animalelor, in scopul vanzarii, incluzand oferirea pentru vanzare sau orice alta forma de transfer, liber sau nu, catre o parte terta, precum si vanzarea sau alte forme de transfer al acestuia.
    (2) Definitiile prevazute de legislatia nationala pentru domeniul nutritiei animalelor se vor aplica corespunzator.
    Art. 3
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei dispune ca inspectiile sa fie efectuate in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Produsele destinate exportului nu vor fi excluse de la inspectiile efectuate in conformitate cu prevederile alin. (1).
    Art. 4
    (1) Inspectiile trebuie efectuate:
    a) la intervale regulate;
    b) in cazul in care este suspicionata o neconformitate;
    c) folosind mijloace adecvate, pe masura obiectivului urmarit, corespunzator riscurilor asteptate si experientei existente.
    (2) Inspectiile vor cuprinde toate stadiile de productie si fabricatie, stadiile intermediare anterioare comercializarii, care includ importul si utilizarea acestor produse. Autoritatea veterinara competenta va stabili etapele sau stadiile cele mai adecvate pentru efectuarea inspectiei.
    (3) Ca regula generala, inspectiile trebuie sa fie efectuate fara o avertizare prealabila.
    (4) Inspectiile trebuie sa vizeze si controlul in domeniul produselor interzise in nutritia animalelor.
    Art. 5
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa puna in aplicare un plan operational de contingenta, stabilind masurile ce trebuie sa fie implementate fara intarziere, atunci cand un produs pentru nutritia animalelor a fost gasit ca prezinta un risc serios pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu. Planul de contingenta trebuie sa specifice competentele si responsabilitatile autoritatilor competente implicate, precum si modalitatile de informare. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa revizuiasca acest plan, in mod corespunzator, atunci cand se fac modificari privind organizarea serviciilor de inspectie si pe baza experientei castigate.
    (2) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa trimita Comisiei Europene planul operational de contingenta intocmit si, de asemenea, orice amendamente ale acestuia.
    (3) Dupa examinarea planurilor operationale de contingenta de catre Comisia Europeana, aceasta va putea solicita autoritatii veterinare centrale a Romaniei amendamente care sa ofere garantii echivalente cu planurile de contingenta comunitare. Pentru realizarea acestor obiective, autoritatea veterinara centrala a Romaniei, in concordanta cu procedura legislativa nationala, poate stabili linii directoare pentru a armoniza planul de contingenta national cu planurile operationale de contingenta comunitare.

    CAP. 2
    Dispozitii privind importul din tari terte

    Art. 6
    Fara a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (1), autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca, atunci cand produsele sunt introduse pe teritoriul vamal al tarii noastre, acestea sunt supuse de catre autoritatile veterinare competente unui control al documentelor pentru fiecare lot si unor controale de identitate randomizate pentru a se verifica:
    a) natura acestora;
    b) originea acestora;
    c) destinatia acestora, pentru a se stabili procedura vamala ce le este aplicabila.
    Art. 7
    (1) Pentru realizarea controalelor prevazute la art. 6, autoritatea veterinara centrala a Romaniei desemneaza anumite puncte de intrare pe teritoriul Romaniei pentru tipuri variate de produse, in conformitate cu procedura nationala.
    (2) In acelasi scop autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate solicita acordarea unui preaviz de sosire a produselor, la un anumit punct de intrare pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu procedura nationala.
    Art. 8
    Autoritatea veterinara competenta, prin intermediul controalelor fizice randomizate efectuate inainte de comercializare, trebuie sa se asigure de conformitatea produselor. In acest sens, reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol vor fi elaborate in concordanta cu procedura nationala.
    Art. 9
    (1) Daca dupa efectuarea controalelor se constata ca produsele nu indeplinesc cerintele stabilite, autoritatea veterinara competenta va interzice intrarea sau comercializarea lor in Romania si va dispune reexpedierea acestora catre tara de origine. Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, autoritatea veterinara centrala a Romaniei va informa imediat Comisia Europeana despre produsele respinse, indicand neconformitatile depistate.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea veterinara competenta poate autoriza efectuarea uneia dintre urmatoarele operatiuni, in baza conditiilor stabilite de autoritatea veterinara centrala:
    a) aducerea produselor la standarde conforme cerintelor nationale intr-un termen limita ce trebuie determinat;
    b) decontaminarea, atunci cand este cazul;
    c) procesarea de o maniera potrivita;
    d) utilizarea in alte scopuri;
    e) distrugerea produselor.
    (3) Autoritatea veterinara competenta trebuie sa se asigure ca operatiunile prevazute la alin. (2) nu produc nici un efect advers asupra sanatatii publice, sanatatii animalelor sau asupra mediului.
    (4) Costurile induse de masurile aplicate conform alin. (1) si (2) trebuie suportate de detinatorul produselor respective sau de reprezentantul sau legal.
    Art. 10
    (1) Dupa data aderarii la Uniunea Europeana, atunci cand autoritatea veterinara competenta din Romania efectueaza controale pentru produsele care nu sunt comercializate pe teritoriul Romaniei, controale potrivit prevederilor art. 6 si, atunci cand este cazul, controale fizice, aceasta va furniza persoanei interesate un document ce indica tipul de control efectuat si rezultatul acestuia. Documentele comerciale vor contine o referire la acest document. Aceasta nu va afecta dreptul statului membru al Uniunii Europene destinatar al transportului sa efectueze controale randomizate privind produsele.
    (2) Vor fi adoptate un document standard si, atunci cand este cazul, reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in conformitate cu procedura nationala, pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 11
    (1) In cazul in care pe teritoriul unei tari terte apar anumite probleme care reprezinta un risc serios pentru sanatatea publica, sanatatea animalelor sau pentru mediu, autoritatea veterinara centrala a Romaniei, in functie de gravitatea situatiei si in concordanta cu procedura nationala, trebuie sa ia de indata urmatoarele masuri:
    a) suspendarea activitatilor de import pentru produsele de pe intregul teritoriu sau de pe o parte a teritoriului tarii terte respective ori din una ori mai multe unitati de productie specifice si, atunci cand este cazul, din orice tara de tranzit; si/sau
    b) stabilirea unor conditii speciale pentru produse destinate importului in Romania, provenite de pe intregul teritoriu sau de pe o parte a teritoriului tarii respective.
    (2) Totusi, in situatii de urgenta, autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate adopta provizoriu masurile la care se refera alin. (1).
    Art. 12
    (1) Atunci cand este necesar, pot fi efectuate inspectii la fata locului in Romania, ca tara terta, ori in tari terte de unde se importa un anumit produs in Romania. Cand inspectiile sunt efectuate in Romania, acestea sunt realizate de experti ai Comisiei Europene si de experti ai autoritatii veterinare centrale a Romaniei, pentru a verifica daca garantiile oferite privind conditiile pentru productia si punerea in circulatie a produselor sunt cel putin echivalente cu cele comunitare.
    (2) Cheltuielile aferente inspectiilor prevazute la alin. (1), efectuate de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, vor fi suportate de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (3) Comisia Europeana va informa autoritatea veterinara centrala a Romaniei despre rezultatele inspectiilor la care se refera alin. (1), efectuate in Romania.
    (4) Atunci cand este necesar, trebuie adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, in concordanta cu procedura nationala.

    CAP. 3
    Dispozitii privind comertul Romaniei cu statele membre

    Art. 13
    Produsele destinate exportului trebuie sa fie inspectate cu aceeasi atentie ca cele destinate comercializarii pe propriul teritoriu.

    SECTIUNEA 1
    Controale la origine

    Art. 14
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa se asigure ca autoritatea veterinara competenta efectueaza controale in intreprinderi de profil, pentru a putea garanta ca acestea isi indeplinesc obligatiile, in baza prevederilor nationale, si ca produsele destinate comercializarii indeplinesc cerintele comunitare transpuse in legislatia nationala.
    (2) In cazul suspicionarii faptului ca cerintele respective nu sunt indeplinite, autoritatea veterinara competenta va efectua controalele adecvate si va lua masurile necesare ce se impun.

    SECTIUNEA a 2-a
    Controale la destinatie

    Art. 15
    (1) Autoritatea veterinara competenta din Romania, ca tara de destinatie, va controla conformitatea produselor cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) prin intermediul unor controale randomizate nediscriminatorii, efectuate la locul de destinatie. In mod particular si numai in masura in care este necesar pentru efectuarea acestor controale randomizate la destinatie, autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate solicita operatorilor sa raporteze, in avans, autoritatii veterinare competente sosirea produselor. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa informeze Comisia Europeana atunci cand aceasta impune aceasta masura.
    (2) Atunci cand autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ca tara de tranzit sau de destinatie, detine informatii importante privind suspicionarea unei neconformitati, poate dispune efectuarea de controale in timpul transportului, pentru produsele aflate pe teritoriul sau.
    Art. 16
    (1) Daca in cadrul unui control efectuat la locul de destinatie sau in timpul transportului autoritatea veterinara competenta stabileste existenta unei neconformitati a produselor, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), aceasta trebuie sa ia masurile corespunzatoare si sa solicite formal expeditorului, destinatarului sau oricarei alte persoane responsabile sa efectueze, in baza conditiilor stabilite de autoritatea veterinara competenta, una dintre urmatoarele operatiuni:
    a) aducerea produselor la standarde conforme cerintelor nationale intr-un termen limita ce trebuie determinat;
    b) procesarea produselor inofensive, atunci cand este cazul; sau
    c) procesarea in orice alta maniera adecvata;
    d) utilizarea in alte scopuri;
    e) reexpedierea catre tara de origine dupa informarea autoritatii veterinare centrale a tarii in care se afla intreprinderea de origine;
    f) distrugerea produselor.
    (2) Costurile induse de masurile luate in conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi suportate de expeditor sau de orice alta persoana responsabila, incluzand, atunci cand este cazul, destinatarul.

    SECTIUNEA a 3-a
    Cooperarea in cazul prezentei de neconformitati

    Art. 17
    (1) In cazul distrugerii, utilizarii pentru alte scopuri, reexpedierii catre tara de origine sau prelucrarii produselor inofensive prevazute la art. 16 alin. (1), autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ca tara de destinatie, va putea contacta autoritatea competenta a statului membru din care s-a expediat produsul. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ca tara terta de expediere, va lua toate masurile necesare si va putea notifica autoritatii competente a tarii de destinatie despre natura si rezultatul controalelor efectuate, deciziile luate si motivele care au stat la baza acestora.
    (2) Daca statul de destinatie considera ca aceste masuri sunt inadecvate, cele doua state vor cauta impreuna caile si mijloacele de remediere a situatiei. Atunci cand se considera necesar, aceasta poate implica o inspectie comuna la fata locului.
    (3) Atunci cand controalele efectuate in conformitate cu prevederile art. 15 indica neregularitati repetate, autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ca tara de destinatie, trebuie sa informeze Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene despre aceasta.
    Art. 18
    (1) La cererea autoritatii veterinare centrale a Romaniei, ca tara de destinatie, sau din proprie initiativa, tinand seama de natura neregularitatilor stabilite, Comisia Europeana poate:
    a) trimite reprezentanti la unitatea in cauza;
    b) solicita statului membru de expediere sa intensifice controalele privind produsele din unitatea respectiva, pentru a le asigura conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Comisia Europeana trebuie sa informeze autoritatea veterinara centrala a Romaniei despre constatarile sale. In asteptarea constatarilor Comisiei Europene, statul membru de expediere trebuie, daca este astfel solicitat de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, sa intensifice controalele privind produsele provenite din unitatea in cauza, iar autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ca tara de destinatie, poate sa intensifice controalele pentru produsele provenite din aceeasi unitate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Clauze de protectie

    Art. 19
    (1) In cazul in care un produs destinat nutritiei animalelor este de natura sa prezinte un risc grav pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu, care nu poate fi controlat in mod satisfacator cu ajutorul masurilor luate, autoritatea veterinara centrala a Romaniei, actionand din proprie initiativa sau la solicitarea Comisiei Europene, va adopta de indata, in functie de gravitatea situatiei, urmatoarele masuri:
    a) suspendarea punerii in circulatie pe teritoriul Romaniei, interzicerea utilizarii in nutritia animalelor si sistarea exporturilor catre statele membre ale Comunitatii Europene si tarile terte de produse provenind de pe intreg teritoriul sau de pe o parte a teritoriului sau ori din una sau mai multe intreprinderi; sau
    b) stabilirea de conditii speciale pentru punerea in circulatie pe teritoriul Romaniei, pentru utilizare in nutritia animalelor sau pentru export catre tari membre ale Comunitatii Europene ori tari terte a produselor provenind de pe intreg teritoriul, dintr-o parte a teritoriului sau ori din una sau mai multe intreprinderi.
    (2) In momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatii de urgenta, dupa adoptarea provizorie a celor prevazute la alin. (1), autoritatea veterinara centrala a Romaniei informeaza in mod oficial Comisia Europeana si celelalte state membre despre necesitatea de a lua masuri de protectie si, atunci cand Comisia Europeana nu exprima o pozitie oficiala fata de notificarea autoritatii veterinare centrale a Romaniei, aceasta poate adopta temporar masuri de protectie cu privire la utilizarea sau punerea in circulatie a produsului in cauza.

    SECTIUNEA a 5-a
    Inspectii in exploatatii

    Art. 20
    Autoritatea veterinara centrala a Romaniei are acces liber la locurile unde se realizeaza productia agricola utilizata pentru nutritia animala si la locurile in care produsele pentru nutritie sunt fabricate sau utilizate, pentru a putea efectua controalele necesare.

    CAP. 4
    Dispozitii privind sistemul de informatii pentru evaluarea riscurilor in domeniul furajelor

    Art. 21
    (1) Persoanele responsabile pentru intreprinderile de furaje trebuie sa informeze imediat autoritatile veterinare competente daca au dovezi ca un transport de produse destinat nutritiei animalelor, introdus de aceste intreprinderi pe teritoriul Romaniei, pus in circulatie sau detinut de acestea:
    a) depaseste nivelurile maxime admise, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 294/2002, peste care produsul nu poate fi administrat ca atare in hrana animalelor sau amestecat cu alte produse, de legislatia nationala; sau
    b) nu este in conformitate cu una dintre prevederile la care se refera art. 2 alin. (1) lit. a) si datorita acelei neconformitati, luand in considerare scopul pentru care acesta este destinat, prezinta un risc grav pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu.
    (2) Persoanele responsabile pentru intreprinderile implicate in nutritia animala trebuie sa furnizeze toate detaliile ce permit identificarea precisa a oricarui produs relevant sau a oricarui transport de produse si, pe cat posibil, o descriere a riscului implicat de produsul sau produsele in cauza, precum si toate informatiile disponibile, utile pentru realizarea trasabilitatii produsului ori produselor respective.
    (3) Acestea vor informa, de asemenea, autoritatile veterinare competente despre orice masura luata pentru a preveni riscul pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu, descriind aceasta masura.
    (4) Persoanele care realizeaza monitorizarea sanatatii animalelor din exploatatii, persoanele la care se refera Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti in produsele de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001, precum si persoanele responsabile pentru laboratoarele care efectueaza analize de furaje au obligatia de a furniza informatiile privind riscurile prezentate de produsele utilizate pentru nutritia animalelor. Atunci cand este necesar, autoritatea veterinara competenta trebuie sa aplice in aceste cazuri prevederile art. 9, 14 sau 16.
    Art. 22
    (1) Atunci cand autoritatea veterinara competenta detine informatii care indica, pe baza evaluarii factorilor de risc, ca un transport de produse destinat nutritiei animalelor prezinta un risc grav pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu, aceasta va verifica informatiile primite si, atunci cand este cazul, se va asigura ca sunt luate toate masurile necesare, astfel incat produsele din transport sa nu fie utilizate in nutritia animalelor, transportul fiind plasat sub restrictie si initiindu-se imediat investigatiile necesare privind:
    a) natura riscului si, atunci cand este cazul, nivelul substantelor nedorite;
    b) originea posibila a substantelor nedorite sau a riscului, pentru a evalua cat mai exact riscul.
    (2) Atunci cand este necesar, evaluarea riscului va fi extinsa si pentru alte transporturi ale aceluiasi produs sau pentru alte produse din lantul furajer ori alimentar ce ar putea contine substante nedorite sau in privinta carora ar putea exista un astfel de risc tinand cont de orice incorporare a substantelor nedorite in alte produse pentru nutritia animalelor si posibila reciclare a produselor periculoase in lantul furajer.
    (3) Atunci cand exista un risc major de contaminare cu substante nedorite se va actiona in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), iar autoritatea veterinara competenta se va asigura ca produsele care contin substante nedorite includ posibilitatea decontaminarii pentru a obtine produse lipsite de nocivitate prin reprocesare sau distrugere, pentru a evita efectele daunatoare pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu. Atunci cand este posibil ca substante nedorite sau riscul unor astfel de substante sa implice si alte activitati de transport ori lantul furajer sau alimentar, vor fi identificate imediat si se vor pune sub control si alte transporturi de produse considerate riscante. De asemenea, atunci cand este cazul, vor fi identificate animalele vii furajate cu produse de risc si se vor aplica masurile prevazute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2001, asigurandu-se coordonarea intre serviciile relevante de control, in scopul evitarii ca produsele de risc sa fie puse in circulatie si pentru a se asigura aplicarea procedurilor de restrictionare a produselor deja puse in circulatie.
    Art. 23
    (1) Atunci cand autoritatea veterinara competenta descopera ca un produs pentru nutritia animalelor care a fost pus in circulatie pe teritoriul Romaniei sau un produs originar dintr-o tara terta importat in Romania pentru a fi pus in circulatie:
    a) depaseste nivelurile maxime admise de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 294/2002, peste care produsul nu poate fi administrat ca atare in hrana animalelor sau amestecat cu alte produse destinate nutritiei animalelor; sau
    b) nu este in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) si datorita acestei neconformitati si scopului pentru care acesta este destinat prezinta un risc serios pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu,
aceasta va informa imediat prin sistemul de alerta autoritatea veterinara centrala a Romaniei sub forma notificarii oficiale. Autoritatea veterinara competenta va furniza informatii suficiente pentru a se identifica produsele in cauza, pentru a le realiza trasabilitatea sau a le pune sub control si, atunci cand este cazul, pentru a identifica animalele vii furajate cu aceste produse, specificand masurile de securitate preconizate sau deja luate, in scopul de a permite autoritatii veterinare centrale a Romaniei sa informeze in mod corespunzator Comisia Europeana dupa data aderarii.
    (2) Dupa data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatea veterinara centrala a Romaniei va alerta de indata Comisia Europeana si va oferi informatii despre orice masura ulterioara luata in privinta riscurilor notificate, inclusiv va oferi informatii privind incetarea situatiei de risc.
    (3) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va stabili si va pune in functiune un sistem rapid de informatii, pe baza conditiilor stabilite in conformitate cu programul national, in scopul urgentarii, transmiterii si stabilirii modalitatilor de alerta la care se refera alin. (1) si informarii la care se refera art. 9 alin. (1).

    CAP. 5
    Dispozitii finale referitoare la inspectii

    Art. 24
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa se asigure ca inspectiile sunt efectuate in asemenea maniera incat sa nu intarzie livrarea produselor si sa nu reprezinte obstacole nejustificate pentru comercializarea acestora.
    (2) Autoritatile sanitare veterinare responsabile pentru inspectii sunt supuse confidentialitatii profesionale, dar aceasta prevedere nu afecteaza posibilitatea autoritatilor veterinare competente de a furniza informatii necesare pentru a se preveni un risc serios pentru sanatatea publica, pentru sanatatea animalelor sau pentru mediu.
    Art. 25
    Fara a se aduce atingere prevederilor art. 18, experti ai Comisiei Europene pot, in masura in care este necesar pentru controlul aplicarii uniforme a prezentei norme sanitare veterinare, sa efectueze inspectii la fata locului in Romania, in cooperare cu autoritatile veterinare competente ale Romaniei. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va acorda expertilor toata asistenta necesara pentru realizarea indatoririlor acestora.
    Art. 26
    (1) Atunci cand sunt prelevate produse pentru analiza, autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa adopte prevederi necesare pentru a se asigura ca:
    a) acele controale fac obiectul unei contraexpertize;
    b) sunt pastrate probe de referinta oficial sigilate.
    (2) Laboratoarele responsabile pentru efectuarea analizelor furajelor sau materiilor furajere sunt laboratoarele sanitare veterinare de stat, celelalte laboratoare sanitare veterinare, aprobate in conditiile legii, care vor putea efectua analize oficiale si vor fi inscrise in lista oficiala de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei. Aceasta trebuie sa se asigure ca astfel de laboratoare sunt desemnate in functie de capacitatile lor si de existenta unei dotari si a personalului instruit in acest sens.
    (3) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa se asigure ca prelevarea de probe si analizele sunt efectuate in concordanta cu regulile comunitare transpuse in legislatia nationala. In absenta metodelor si regulilor comunitare, autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca inspectiile sunt efectuate:
    a) in concordanta cu standardele recunoscute la nivel international;
    b) in absenta unor astfel de standarde, in concordanta cu regulile stiintifice nationale recunoscute.
    (4) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate adopta reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol in concordanta cu procedura nationala.
    Art. 27
    Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca toate prevederile prezentei norme sanitare veterinare sunt aplicate integral, urmand sa fie stabilite sanctiuni precise pentru cazul in care acestea nu sunt respectate. Asemenea sanctiuni trebuie sa fie eficace, proportionale cu scopul acestora si trebuie sa aiba un efect protector corespunzator.
    Art. 28
    (1) Dreptul de contestare impotriva deciziilor autoritatilor veterinare competente nu va fi afectat de prevederile prezentei norme sanitare veterinare atunci cand se descopera o incalcare a acestora, iar motivele pentru deciziile luate trebuie sa fie comunicate operatorului in cauza sau reprezentantului sau.
    (2) Daca operatorul in cauza sau reprezentantul sau solicita astfel deciziile si motivele amintite, trebuie sa ii fie comunicate in scris, cu detalii ale drepturilor de contestare pe baza legii, care ii sunt disponibile, limitele de timp aplicabile acesteia si procedura.
    Art. 29
    Dupa intrarea in vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si dupa aderarea la Comunitatea Europeana, autoritatea veterinara centrala a Romaniei va comunica Comisiei Europene in fiecare an:
    a) autoritatea sau autoritatile veterinare competente, aria geografica si sfera de competenta a acestora;
    b) laboratorul sau laboratoarele la care se refera art. 26 alin. (2);
    c) atunci cand este cazul, lista punctelor de intrare pe teritoriul Romaniei la care se refera art. 7.
    Art. 30
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa intocmeasca un program national care stabileste masurile ce trebuie luate pentru realizarea obiectivelor prezentei norme sanitare veterinare, program care trebuie sa ia in considerare situatia specifica din Romania si sa prevada tipul si frecventa inspectiilor, care trebuie sa fie efectuate cu regularitate.
    (2) Inainte de data de 1 aprilie a fiecarui an, dupa aderarea la Comunitatea Europeana, autoritatea veterinara centrala a Romaniei va transmite Comisiei Europene toate informatiile relevante cu privire la implementarea programului la care se refera alin. (1), in timpul anului precedent, prezentate sub forma unui raport anual, in concordanta cu un model ce va fi intocmit urmandu-se procedura nationala, care va contine:
    a) criteriile utilizate la intocmirea programului;
    b) numarul si tipul de inspectii efectuate;
    c) rezultatele inspectiilor, in special numarul si tipul neconformitatilor descoperite;
    d) masura luata atunci cand au fost descoperite neconformitati.
    Art. 31
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei, prin Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea veterinara competenta va dispune masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Atunci cand autoritatea veterinara centrala a Romaniei adopta cele mentionate la alineatele precedente, trebuie sa faca referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 717/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 717 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 717/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu