Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.692 din 14.10.2014

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 11 noiembrie 2014SmartCity1

Având în vedere:Referatul de aprobare nr. D.G. 1685 din 14 octombrie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

art. 270 alin. (1) lit. e) şi art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 5 alin. (1) pct. 22 şi art. 18 pct. 2 şi 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 21 alin. (7) şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul I Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 14 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 1, literele a) , c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)structură de control - structura specializată din cadrul entităţilor care efectuează activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi al caselor de asigurări de sănătate; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)Direcţia generală monitorizare, control şi antifraudă (DGMCA) - structura centrală de specialitate care funcţionează la nivel de direcţie generală în cadrul CNAS, având ca funcţii controlul activităţii desfăşurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, controlul furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare aflaţi în relaţii contractuale sau care s-au aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, coordonarea şi monitorizarea activităţii de control desfăşurate de casele de asigurări de sănătate, precum şi investigarea şi combaterea posibilelor fraude în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; d)structură teritorială de control - structura de specialitate din cadrul caselor de asigurări de sănătate care desfăşoară acţiuni de control tematic, operativ şi inopinat, în conformitate cu prezentele norme metodologice; 2. La punctul 1, litera e) se abrogă. 3. La punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)entitate controlată - entitate asupra căreia se desfăşoară o acţiune de control potrivit prezentelor norme metodologice, în condiţiile legii; 4. La punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfăşurare a activităţii de control din domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi metodologia de stabilire şi recuperare a sumelor încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare de la furnizorii aflaţi sau care s-au aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi controlul situaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La punctul 2, subpunctele 2.3.1 şi 2.3.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 2.3.1. la nivelul structurilor de control teritoriale: controlul tematic conform planului de activităţi, precum şi controlul operativ şi controlul inopinat, pentru situaţii justificate, dispuse de preşedintele - director general al casei de asigurări de sănătate, privind furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare aflaţi sau care s-au aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi pentru situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul este prezentat în anexa nr. 61; 16. La punctul 5 subpunctul 5.2.2.2.4 subpunctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins: e)notificarea serveşte ca document folosit în cadrul controlului operativ prevăzut la subpct. 5.2.2.1.1, prin care entitatea controlată poate fi notificată despre declanşarea acţiunii de control, efectuarea acesteia la sediul CNAS/casei de asigurări de sănătate, rezultatele verificărilor efectuate în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate şi prin care sunt solicitate entităţii controlate documente, precum şi orice alte elemente justificative relevante pentru îndeplinirea obiectivelor. Modelul de notificare este prezentat în anexa nr. 91; 17. La punctul 5 subpunctul 5.2.2.2.4 subpunctul 3, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)solicitarea este un instrument prin care echipa de control se adresează în scris reprezentanţilor entităţii controlate în vederea obţinerii unor documente sau asigurării unor condiţii pentru desfăşurarea acţiunii de control, conform prevederilor legale în vigoare. Acest document este proba necesară în cazul în care entitatea controlată refuză să pună la dispoziţia echipei de control documentele solicitate sau să asigure desfăşurarea acţiunii de control. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 8. Refuzul entităţii controlate de a da curs solicitării atrage sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare.Solicitarea poate fi adresată şi beneficiarilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare, concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care sunt de acord să ofere date, informaţii şi documente pentru stabilirea realităţii acordării serviciilor medicale, respectiv eliberării medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi concediilor medicale raportate ca efectuate de furnizori pe numele acestora; b)nota de relaţii este un document prin care se solicită de la o persoană din cadrul entităţii controlate informaţii privind aspecte constatate de echipa de control. Nota de relaţii poate fi utilizată atunci când o persoană are atribuţii şi responsabilităţi legate de obiectivele controlate sau echipa de control are nevoie de informaţii şi probe suplimentare pentru clarificarea unor aspecte constatate. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 10.Documentele verificate în cursul acţiunii de control, pe care echipa de control le consideră necesare pentru susţinerea constatărilor şi a concluziilor din cadrul raportului de control, vor fi ştampilate de către membrii echipei de control. Ştampila aplicată va trebui să fie conformă cu modelul prevăzut în anexa nr. 7. 18. La punctul 5, subpunctul 5.2.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5.2.2.3. Finalizarea acţiunii de control 19. La punctul 5, subpunctele 5.2.2.3.1 şi 5.2.2.3.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 5.2.2.3.1. Echipa de control va prezenta conducerii entităţii controlate constatările acţiunii de control şi va face înregistrarea procesului-verbal de constatare potrivit prevederilor legale în vigoare şi, după caz, va consemna în registrul unic de control datele conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia cazului în care niciun reprezentant autorizat al entităţii controlate nu este prezent. 5.2.2.3.2. În cazul în care sunt exprimate obiecţii cu privire la constatările echipei de control, entitatea controlată le va comunica echipei de control în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare/notei de constatare, la sediul entităţii care a efectuat controlul. 20. La punctul 5, subpunctele 5.2.3.1, 5.2.3.2 şi 5.2.3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 5.2.3.1. Valorificarea acţiunilor de control se face prin întocmirea de către echipa de control a unui raport de control. Raportul de control va fi semnat pe fiecare pagină de membrii echipei de control. 5.2.3.2. Raportul de control se întocmeşte în două exemplare, în original, în termenul menţionat în ordinul/dispoziţia de control, dar nu mai târziu de maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea efectuării controlului, în funcţie de complexitatea acţiunii de control, şi se supune avizării conducătorului structurii de control, directorului general adjunct pentru acţiunile de control efectuate de CNAS şi, ulterior, aprobării preşedintelui CNAS/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, în termen de o zi lucrătoare de la finalizare. Conducătorul instituţiei care a dispus controlul poate aproba prelungirea termenului de finalizare a raportului de control, cu respectarea prevederilor legale privind termenele de aplicare a unor sancţiuni. Aceste situaţii vor fi menţionate în textul raportului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 5.2.3.5. Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se transmite entităţii controlate după aprobarea de către preşedintele CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz. În cazul în care acţiunea de control a vizat mai multe entităţi, acestora li se va transmite numai partea din raportul de control care le vizează în mod direct. În cazul în care pentru o entitate controlată nu s-au dispus măsuri, acesteia i se comunică numai acest fapt, printr-o adresă scrisă. 21. La punctul 5, după subpunctul 5.2.3.5 se introduc cinci noi subpuncte , subpunctele 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8, 5.2.3.9 şi 5.2.4.0, cu următorul cuprins : 5.2.3.6. Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice poate fi contestat în condiţiile legii, iar contestaţia se depune la sediul entităţii care a dispus efectuarea controlului. 5.2.3.7. Contestaţiile se soluţionează, la nivelul entităţii care a efectuat controlul, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită prin ordin/decizie a preşedintelui CNAS/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. 5.2.3.8. Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din personalul DGMCA/structurilor teritoriale de control, cu participarea experţilor cooptaţi din alte structuri ale CNAS/caselor de asigurări de sănătate, cu aprobarea preşedintelui CNAS/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. 5.2.3.9. Contestaţiile formulate în condiţiile subpct. 5.2.3.7 se soluţionează în condiţiile legii de la data înregistrării acestora la sediul entităţii la care s-a depus contestaţia. 5.2.4.0. Contestaţiile formulate la rapoartele de control întocmite la nivelul caselor de asigurări de sănătate, însoţite de procesele-verbale de soluţionare, aprobate de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, se transmit în copie în termen de 3 zile lucrătoare de la soluţionare la DGMCA. 22. La punctul 5, subpunctul 5.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5.2.4. Încheierea controlului 23. La punctul 5, subpunctele 5.2.4.1 şi 5.2.4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 5.2.4.1. Controlul se consideră ca fiind încheiat după implementarea măsurilor din raportul de control. 5.2.4.2. În cazul în care entitatea controlată nu a transmis în termenul stabilit prin măsurile aprobate stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va face o notificare în scris către aceasta. Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării entitatea controlată nu transmite stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va notifica în scris acest fapt preşedintelui CNAS sau, după caz, preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. 24. La anexa nr. 2, la secţiunea 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Se consideră sume încasate necuvenit de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare orice sume decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS/casele de asigurări de sănătate în baza unui contract de furnizare pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea serviciilor prestate de furnizorii aflaţi sau care s-au aflat în relaţii contractuale cu CNAS/casele de asigurări de sănătate. Documentele care stau la baza raportărilor pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care sunt completate şi furnizează toate informaţiile stabilite de prevederile legale în vigoare. 25. La anexa nr. 2, secţiunea a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 3-a Recuperarea de la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare a sumelor încasate necuvenit din fond, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere aferente, după caz, se efectuează de casele de asigurări de sănătate, potrivit măsurilor dispuse prin raportul de control, în condiţiile legii. În cadrul raportului de control, echipa de control stabileşte sumele încasate necuvenit din fond de către furnizori şi calculează dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere aferente, după caz, potrivit legii. 26. La anexa nr. 3, la punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.2. Principalele obiective ale activităţii de control, fără a se limita la acestea, sunt:a)verificarea accesului asiguraţilor la serviciile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive medicale şi materiale sanitare, conform statutului acestora; b)verificarea respectării prevederilor legale de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS/casele de asigurări de sănătate sau care s-au aflat în relaţie contractuală cu CNAS/casele de asigurări de sănătate; c)verificarea îndeplinirii de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare a obligaţiilor contractuale privind serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale şi materialele sanitare, decontate de CNAS/casele de asigurări de sănătate; d)verificarea modului de utilizare a bugetului fondului la nivelul caselor de asigurări de sănătate; e)verificarea situaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare; f)prevenirea, identificarea şi stoparea posibilelor fraude în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 27. La anexa nr. 3, la punctul 2, subpunctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.3. La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere rezultatele activităţii anterioare, sesizările, informaţiile provenite de la asiguraţi, beneficiari ai concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, contribuabili, case de asigurări de sănătate, mass-media, de la alte autorităţi, precum şi din constatările proprii, inclusiv cele rezultate în urma verificărilor datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate. 28. La anexa nr. 3, la punctul 2, după subpunctul 2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4 , cu următorul cuprins: 2.4. Activitatea de control nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia. 29. La anexa nr. 3, la punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.2. Controlul operativ constă în verificarea, limitată în timp şi sub raportul sferei de cuprindere, a unui furnizor aflat în relaţie contractuală cu CNAS/casele de asigurări de sănătate, a unui asigurat, a unui beneficiar, în situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a unei case de asigurări de sănătate, în vederea stabilirii existenţei ori inexistenţei unor încălcări ale reglementărilor legale aplicabile în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. Controalele operative sunt controale neplanificate; acestea pot fi demarate şi ca urmare a verificărilor proprii ale datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate. 30. La anexa nr. 3, la punctul 3, subpunctul 3.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.2.2. Controlul operativ se dispune de preşedintele CNAS/preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate şi se caracterizează prin rapiditate, rigoare şi eficienţă şi nu poate fi transformat, în lipsa unor constatări valorificabile, în control tematic sau de altă natură. 31. La anexa nr. 3, la punctul 3, după subpunctul 3.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.3, cu următorul cuprins: 3.2.3. Controlul operativ care a fost demarat în urma verificărilor proprii ale datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate se poate efectua şi de la sediul entităţii care a dispus controlul. În acest caz entitatea controlată va acorda tot sprijinul necesar pentru buna desfăşurare şi finalizare a acţiunii de control. 32. La anexa nr. 3, la punctul 3, subpunctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.3. Controlul inopinat constă în verificarea punctuală a unei stări, situaţii sau consecinţe determinate de încălcarea directă de către entitatea controlată sau de către un beneficiar a situaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a unei reglementări care lezează interesele legitime ale unui partener din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Controalele inopinate sunt controale neplanificate. 33. La anexa nr. 3, la punctul 3, subpunctul 3.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.3.1. Controlul inopinat este un control impus, de regulă, de o reclamaţie, sesizare, petiţie provenită de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte autorităţi sau din dispoziţia preşedintelui CNAS/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. 34. La anexa nr. 3, la punctul 3, subpunctul 3.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.5. În desfăşurarea activităţii de control, echipa de control poate solicita reprezentantului legal al entităţii controlate prezentarea la sediul casei de asigurări de sănătate cu actele/documentele solicitate în prealabil de către echipa de control printr-o notificare scrisă privind declanşarea acţiunii de control, confirmată de primire. Echipa de control, atunci când apreciază necesar, poate solicita reprezentantului legal al entităţii controlate fotocopii de pe documentele puse la dispoziţie, care vor fi certificate conform cu originalul, pe bază de semnătură şi ştampilate de către acesta. 35. La anexa nr. 3, la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.1. prezentarea iniţială a acţiunii de control, în cadrul căreia unui reprezentant autorizat al entităţii controlate i se comunică/notifică: a)echipa de control; b)obiectivele avute în vedere; c)perioada preconizată de desfăşurare, sub rezerva prelungirii acesteia din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire. 36. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 37. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 61 , prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 38. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 39. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 91 , prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 40. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin. 41. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu“ se înlocuieşte cu sintagma „furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare“. Articolul II La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 474/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 2 iulie 2014. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 6 la normele metodologice) NOTĂ DE CONSTATARE 1. Serveşte ca document obligatoriu în care sunt consemnate constatările echipei de control la încheierea efectuării unei acţiuni de control asupra unei entităţi controlate, în condiţiile în care nu există un reprezentant autorizat al acesteia sau în cazul în care reprezentantul legal al entităţii controlate nu se prezintă la sediul entităţii care efectuează controlul conform prevederilor pct. 5 subpct. 5.2.2.1.2 din normele metodologice. 2. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de control. 3. Se înregistrează la instituţia care a dispus acţiunea de control. 4. Se arhivează la structura de control (exemplarul 1) în secţiunea C a dosarului de control şi la entitatea controlată (exemplarul 2). 5. La nota de constatare trebuie să fie anexată o minută prin care se consemnează lipsa unui reprezentat autorizat al entităţii controlate. Model -Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........... Nr. .......... din ........ ........ ............. NOTĂ DE CONSTATARE Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ .............., în baza ........ ................ ................ ................ ................ (membrii echipei de control) (temeiul legal) şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. ............... din ........ ........ ........, am efectuat în perioada ........ ........ ............. o acţiune de control la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . (datele de identificare a entităţii controlate) Tematica acţiunii de control: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............; n. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Perioada controlată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Documente şi operaţiuni controlate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............; În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor şi a documentelor anexate la raport revine ........ ................ ........ ........, echipa de control face următoarele CONSTATĂRI: 1. Obiectivul 1 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Obiectivul 2 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. Obiectivul 3 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 4. Obiectivul 4 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... n. Obiectivul n ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... . Prezenta notă de constatare a fost întocmită în două exemplare, dintre care unul va fi transmis la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... şi unul rămâne la echipa de control. (entitatea controlată) Echipa de control, ........ ................ ......... ........ ................ ......... ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 61 la normele metodologice) PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 1. Este documentul prin care echipa de control aplică sancţiunile contravenţionale în conformitate cu competenţele ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare. 2. Se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se reţine de echipa de control şi unul se înmânează personal/se comunică prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/se transmite prin poştă cu confirmare de primire. Model -Casa de Asigurări de Sănătate ........ ............. Nr. .......... din ........ ........ ............... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ .............., în baza ........ ................ ................ ................ ................ (membrii echipei de control) (temeiul legal) şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. ............... din ........ ........ ........, aflaţi în perioada ........ ........ ............. într-o acţiune de control la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. , (datele de identificare a entităţii controlate) am constatat*): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Faptele se sancţionează cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul: A. ........ ................ ................ ................ ........., în calitate de persoană juridică, cu sediul în ........ ................ ........, cod fiscal ........ ................, J ........../............., cod unic de înregistrare (CUI) ........ ........ ........, reprezentată prin ........ ................ ........, funcţia ........ ................ .........., legitimaţia seria ......... nr. .........., eliberată de ........ ........ ............... la data de ........ ..........; B. ........ ................ ................ ............, în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în ........ ........ ..............., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de ............. la data de .............., CNP ..............., având ocupaţia ........ ........ ......... la ........ ......... Alte menţiuni/obiecţii ale contravenientului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. Amenda contravenţională menţionată la ........ ........ ........ se achită integral în contul/conturile........ ................ ........ .............. la Trezoreria ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... . (din raza de domiciliu a contravenientului) Contravenientul se angajează/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ............... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal, şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face parte acesta**). *) Se descriu contravenţia, articolul de lege încălcat şi împrejurările în care a fost săvârşită. **) În cazul în care amenda contravenţională este aplicată în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii. Dovada achitării amenzii va fi înaintată instituţiei care a efectuat controlul, însoţită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal. În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale. Împotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia. Plângerea va fi însoţită de copia procesului-verbal şi se va depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, cu anunţarea Casei de Asigurări de Sănătate ........ ........... cu privire la acest fapt. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin poştă, cu aviz de primire. Echipa de control, ........ ........ ........ Contravenient, ........ ........ .......... La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faţă ........ ................ ................ ........ ........., în calitate de martor, domiciliat în ........ ................ ........., str. ........ ................ .............. nr. ....., judeţul (sectorul) ........ ........, legitimat cu B.I./C.I. seria ................ nr. ............., eliberat/eliberată de .............., CNP ........ ........ ............ . Data ........ ......... Semnătura martorului........ ............. Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 8 la normele metodologice) SOLICITARE 1. Serveşte ca document prin care echipa de control se adresează entităţii controlate în vederea obţinerii unor documente, facilitării accesului în anumite locaţii, asigurării sprijinului unor persoane din cadrul entităţii controlate etc., precum şi beneficiarilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare, concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care sunt de acord să ofere date, informaţii şi documente pentru stabilirea realităţii acordării serviciilor medicale, respectiv eliberării medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi concediilor medicale raportate ca efectuate de furnizori pe numele acestora. 2. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de control şi se înregistrează la entitatea controlată sau, după caz, la casele de asigurări de sănătate atunci când solicitarea se face către beneficiarii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare, concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. 3. Se arhivează la entitatea controlată (exemplarul 1) şi la structura de control (exemplarul 2) în secţiunea C a dosarului de control. Model -Casa de Asigurări de Sănătate ................ Structura de control ........ ................ Nr. ............ din .............. SOLICITARE Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ .............., în baza ........ ................ ................ ................ ................ (membrii echipei de control) (temeiul legal) şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. ........ din ........ ............, aflaţi în control la ........ ................ ................ ................ ................ ................, (datele de identificare a entităţii controlate) în vederea asigurării unei bune desfăşurări a acţiunii de control, vă rugăm să daţi curs următoarelor solicitări: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Termen: ........ ................ ........... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Termen: ........ ................ ........... 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Termen: ........ ................ ........... n. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Termen: ........ ................ ........... Echipa de control, ........ ........ ........... ........ ........ ........... Confirmare de primire ........ ................ ................ ............... (semnătura şi ştampila entităţii controlate) ........ ................ ................ ................ .......... (data, numele, prenumele şi semnătura beneficiarului de servicii medicale prin care este de acord să ofere date) ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 91 la normele metodologice) NOTIFICARE 1. Serveşte ca document folosit în cadrul controlului operativ dispus în urma verificărilor proprii ale datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, prin care entitatea controlată poate fi notificată despre declanşarea acţiunii de control şi efectuarea acestuia inclusiv de la sediul entităţii care efectuează controlul, respectiv prin care entitatea care efectuează controlul se adresează entităţii controlate în vederea obţinerii unor documente, precum şi altor elemente justificative relevante pentru îndeplinirea obiectivelor. 2. Se întocmeşte în două exemplare şi se înregistrează la entitatea care efectuează controlul; un exemplar se transmite, cu confirmare de primire, entităţii controlate şi un exemplar se arhivează la structura de control (exemplarul 2) în secţiunea C a dosarului de control. Model -Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........... Nr. .......... din ........ ........ ............. Către Furnizorul de servicii medicale........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (datele de identificare a entităţii controlate) NOTIFICARE În conformitate cu:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... .(prevederile legale în vigoare)

Ordinul de control nr. ............. emis de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........ ........ (anexat),urmează ca în perioada ........ ........ să faceţi obiectul unui control la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/Casei de Asigurări de Sănătate ........ ................ ............., având ca obiective:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. .Membrii echipei de control se legitimează după cum urmează:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........(nume, prenume, funcţie, legitimaţie de control seria .......... nr. ........) Pentru buna desfăşurare a acţiunii de control, vă rugăm să prezentaţi în data de .........., ora ........, la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/Casei de Asigurări de Sănătate ........ ................, Registrul unic de control, după caz, precum şi următoarele documente:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., precum şi alte elemente justificative pe care le consideraţi relevante pentru îndeplinirea obiectivelor.În măsura în care evidenţa dumneavoastră este informatizată, urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate inclusiv în format electronic. Prezenta notificare a fost întocmită în două exemplare, dintre care unul se transmite la unitatea controlată, cu confirmare de primire, şi unul rămâne la entitatea care efectuează controlul. Preşedinte/Preşedinte-director general, ........ ................ ................ ................ ........ ........... Director general adjunct al Direcţiei generale monitorizare, control şi antifraudă/Şef structură control, ........ ................ ................ ................ ........ şi/sau Echipa de control, ........ ................ ........ .......... ........ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 11 la normele metodologice) RAPORT DE CONTROL 1. Este documentul prin care echipa de control consemnează constatările, formulează concluziile şi propune măsurile corespunzătoare. 2. Se întocmeşte în două exemplare. 3. Circuitul documentului: Avizare:

pentru controalele efectuate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: conducătorul structurii de control şi directorul general adjunct al Direcţiei generale monitorizare, control şi antifraudă;

pentru controalele efectuate la nivelul caselor de asigurări de sănătate: conducătorul structurii de control teritoriale.Aprobare:

la preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate.Implementare măsuri:

la entitatea controlată;

la structurile funcţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate implicate în implementarea măsurilor dispuse (în copie).Arhivare:

la entitatea controlată;

la structura de control.4. Un exemplar al raportului de control se arhivează la structura de control în secţiunea A a dosarului de control, iar un exemplar se transmite entităţii controlate. Accesul altor entităţi abilitate la rapoartele de control se face numai cu acordul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz. 5. În cazul în care există mai multe entităţi controlate în baza unui/unei singur(e) ordin/dispoziţii, fiecăreia dintre acestea i se va transmite numai conţinutul raportului de control care o vizează în mod direct. Model -Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........ ......... Structura de control ........ ................ Aprobat Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/Preşedintele- director general al Casei de Asigurări de Sănătate ..........., ........ ................ ........ ........... Avizat*) Directorul general adjunct al Direcţiei generale monitorizare, control şi antifraudă, ........ ................ ......... Avizat Conducătorul structurii de control, ........ ................ ......... RAPORT DE CONTROL Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ .............., în baza ........ ................ ................ ................ ................ (membrii echipei de control) (temeiul legal) şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. ............... din ........ ........ ........, am efectuat în perioada ........ ........ ............. o acţiune de control la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . (datele de identificare a entităţii controlate) Tematica acţiunii de control: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; n. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . Perioada controlată ........ ................ ........ ............ Documente şi operaţiuni controlate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Pentru perioada verificată, conducerea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (entitatea controlată) a fost asigurată de: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor şi a documentelor anexate la raport revine ........ ................ ..........., echipa de control face următoarele CONSTATĂRI: 1. Obiectivul 1 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............; 2. Obiectivul 2 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............; 3. Obiectivul 3 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............; 4. Obiectivul 4 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............; n. Obiectivul n ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . CONCLUZII: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; x. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . MĂSURI: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; y. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (denumirea entităţii controlate) va raporta stadiul implementării măsurilor şi îl va prezenta către ........ ........ ............ şi ........ ........ .............., în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea prezentului raport de control. Prezentul raport de control poate fi contestat în condiţiile legii, iar contestaţia se depune la sediul entităţii care a dispus efectuarea controlului. Echipa de control, ........ ................ ......... ........ ................ ......... *) Pentru rapoartele de control întocmite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 692/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 692 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 692/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu