Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 673 din 9 decembrie 2008

privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala, in perioada 2009-2012

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 16 decembrie 2008Având în vedere prevederile art. 32 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, ale art. 25 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se realizează în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, pe baza „Programului unitar de pregătire" prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) In perioada 2009-2012, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului menţionat la art. 1 se desfăşoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, conform categoriilor de personal încadrate pe grupele de pregătire prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Baza de calcul a necesarului de pregătire pentru perioada menţionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 4.

(3)  Repartizarea necesarului de pregătire, pe categorii de personal şi judeţele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr. 5, 6 şi 7.

Art. 4. -Anual, pe baza propunerilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative stabileşte planificarea numerică, pe categorii de personal şi pe seriile de pregătire organizate în centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova.

Art. 5. - Prefecţii, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, stabilesc, în baza planificării anuale şi a propunerilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, personalul care participă la pregătire şi emit dispoziţiile necesare.

Art. 6. - (1) Centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova comunică instituţiilor prefectului şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, lunar, situaţia prezenţei la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.

(2) Prefecţii analizează periodic, în cadrul şedinţelor comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, situaţia participării la pregătire a personalului planificat şi dispun măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor.

(3) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire din motive întemeiate va fi replanificat în serii ulterioare.

Art. 7. - Prefecţii judeţelor în care funcţionează centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova, precum şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă în a căror zonă de competenţă sunt dispuse acestea acordă sprijinul necesar organizării activităţilor de pregătire desfăşurate în baza prezentului ordin.

Art. 8. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL   UNITAR

de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală

1.  Strategii şi politici naţionale. Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă

1.1.  Managementul situaţiilor de urgenţă - componentă a politicii de securitate naţională a statului român

1.2.  Cadrul normativ specific managementului situaţiilor de urgenţă

1.3.   Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă: organisme, competenţe şi relaţii funcţionale

1.4.   Protecţia civilă - măsuri şi sarcini organizatorice realizate pentru prevenirea şi reducerea riscului de producere a dezastrelor

2.  Profilul dezastrelor

2.1.  Dezastre naturale şi antropice

2.2.  Tipuri de risc specifice teritoriului naţional. Consecinţe pe care acestea le generează

2.3.  Impactul dezastrelor asupra comunităţilor, infrastructurii şi mediului

2.4.   Problematica riscului şi vulnerabilităţii. Strategii şi programe de reducere a riscului

3.  Managementul situaţiilor de urgenţă la nivel local

3.1. Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în domeniul situaţiilor de urgenţă

3.2.  Protecţia populaţiei, bunurilor materiale şi mediului în situaţii de urgenţă. Cerinţe şi modalităţi de realizare

3.3.  Planuri şi programe de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor

3.4.  Procesul decizional. Flux informaţional şi proceduri de intervenţie utilizate pentru managementul situaţiilor de urgenţă

3.5.  Măsuri de protecţie şi reguli de comportare în situaţii de urgenţă

3.6.  Rolul factorilor decizionali în planificarea şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare managementului unitar al situaţiilor de urgenţă

4.  Structuri şi mecanisme necesare managementului situaţiilor de urgenţă

4.1. Susţinerea participării publice a comunităţilor şi organizaţiilor neguvernamentale la acţiunile specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în scopul restabilirii stării de normalitate

4.2.  Servicii voluntare de urgenţă - criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea

4.3.  Cooperarea internaţională şi asistenţa umanitară în situaţii de urgenţă; organisme şi programe de cooperare şi asistenţă pe plan european şi internaţional

5. Activităţi practic-aplicative şi de documentare

Activităţile practic-aplicative se realizează prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialişti, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice şi participare la exerciţii de alarmare publică şi de specialitate şi vizează rezolvarea, potrivit nivelului de competenţă deţinut, a unor situaţii specifice privind: organizarea şi conducerea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de urgenţă; întocmirea proiectelor de hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă; întocmirea actelor de autoritate pentru punerea în practică a hotărârilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă; exemple practice privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă - acţiuni preventive/avertizarea populaţiei/alocarea resurselor umane, materiale şi financiare/acţiuni şi măsuri dispuse pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi restabilirea stării de normalitate; planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare.

In funcţie de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităţilor practic-aplicative se repartizează după cum urmează:

a)  pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;

b) pentru grupele a II-a şi a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.

NOTĂ:

Pentru grupele a II-a şi a III-a de pregătire, pregătirea pentru tipul de risc „inundaţii" se realizează în mod obligatoriu şi prin utilizarea concepţiei exerciţiului „Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii", dezvoltat în cadrul componentei III a proiectului de înfrăţire RO-PHARE 2005/017-690.01.04 „Contribuţia privind' stabilirea unei administraţii pentru managementul la dezastre, la nivel regional si local".

ANEXA Nr. 2

ARONDAREA

judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova

Centrul de pregătire

Bacău

(str. George Bacovia nr. 57)

Fax: 0234/511 883

Centrul de pregătire

Cluj-Napoca

(str. Aviator Bădescu nr. 7-9)

Fax: 0264/598 205

Centrul de pregătire

Craiova

(Str. Jietului nr. 15-17)

Fax: 0251/415 033

1.BACĂU

1.ALBA

1. ARGEŞ

2. BOTOŞANI

2. ARAD

2. CARAŞ-SEVERIN

3. BRĂILA

3. BIHOR

3. CĂLĂRAŞI

4. BUZĂU

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD

4. DÂMBOVIŢA

5. CONSTANŢA

5. BRAŞOV

5. DOLJ

6. GALAŢI

6. CLUJ

6. GIURGIU

7. IAŞI

7. COVASNA

7. GORJ

8. NEAMŢ

8. HARGHITA

8. IALOMIŢA

9. PRAHOVA

9. HUNEDOARA

9. ILFOV

10. SUCEAVA

10. MARAMUREŞ

10. MEHEDINŢI

11.TULCEA

11. MUREŞ

11. OLT

12. VASLUI

12. SATUMARE

12. TELEORMAN

13. VRANCEA

13. SĂLAJ

13. VÂLCEA

14. SIBIU

14. BUCUREŞTI

15. TIMIŞ

ANEXA Nr. 3

CATEGORIILE   DE   PERSONAL

şi repartizarea acestora pe grupe de pregătire

Grupa de pregătire

Categoria de personal

Grupa I

Prefect

Subprefect

Preşedinte al consiliului judeţean

Vicepreşedinte al consiliului judeţean

Secretar general al judeţului/municipiului Bucureşti

Primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti

Grupa a II-a

Primar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

Viceprimar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

Secretar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

Grupa a III-a

Primar al comunei

Viceprimar al comunei

Secretar al comunei

ANEXA Nr. 4

BAZA   DE   CALCUL

a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova

CENTRUL DE PREGĂTIRE

Categorii de personal

DETALII

Prefecţi

Subprefecti

Preşedinţi ai consiilor judeţene

Vicepreşedinţi ai consiliilorjudetene

Secretari generali ai judeţelor

Primari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

Viceprimari ai

municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

Secretari ai

municipiilor, oraşelor

şi sectoarelor

Primari ai comunelor

Viceprimari ai comunelor

Secretari ai comunelor

Total

BACĂU

Necesar de pregătit

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3227

Planificat

2009

13

26

13

26

13

95

108

95

400

200

989

2010

446

500

946

2011

100

246

500

846

2012

446

446

Total

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3227

CLUJ-NAPOCA

Necesar de pregătit

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3411

Planificat

2009

15

30

15

30

15

133

148

133

400

100

1019

2010

464

500

964

2011

100

264

600

964

2012

100

364

464

Total

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3411

CRAIOVA

Necesar de pregătit

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3208

Planificat

2009

14

29

13

26

13

93

107

93

400

200

988

2010

440

500

940

2011

100

240

500

840

2012

440

440

Total

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3208

TOTAL GENERAL

Necesar de pregătit

42

85

41

82

41

321

363

321

2850

2850

2850

9846

Planificat

2009

42

85

41

82

41

321

363

321

1200

500

2996

2010

1350

1500

2850

2011

300

750

1600

2650

2012

100

1250

1350

Total

42

85

41

82

41

321

363

321

2850

2850

2850

9846

ANEXA Nr. 5

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Bacău

Nr. crt.

Judeţe

BC

BT

BR

BZ

CT

GL

IS

NT

PH

sv

TL

vs

VN

Total cursanţi

Categorii

de personal

1.

Prefecţi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

2.

Subprefecţi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

3.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

5.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

6.

Primari ai municipiilor şi oraşelor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

7.

Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor

9

8

5

6

13

5

6

6

15

17

6

6

6

108

8.

Secretari ai municipiilor şi oraşelor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

9.

Primari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

10.

Viceprimari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

11.

Secretari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

TOTAL:

287

242

140

269

218

203

299

257

320

347

152

266

227

3227

ANEXA Nr. 6

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca

Nr. crt.

Judeţe

AB

AR

BH

BN

BV

CJ

CV

HR

HD

MM

MS

SM

SJ

SB

TM

Total cursanţi

Categorii de personal

1.

Prefecţi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

2.

Subprefecţi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

3.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

4.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

5.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

6.

Primari ai municipiilor şi oraşelor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

5

4

11

10

133

7.

Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor

12

11

11

5

11

7

6

10

15

14

12

6

5

12

11

148

8.

Secretari ai municipiilor şi oraşelor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

5

4

11

10

133

9.

Primari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

10.

Viceprimari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

11.

Secretari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

TOTAL:

242

242

308

194

182

248

143

209

215

236

314

194

188

200

296

3411

ANEXA Nr. 7

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Craiova

Nr. crt.

Judeţe

AG

cs

CL

DB

DJ

GR

GJ

IL

IF

MH

OT

TR

VL

MpB

Sectoare

Total cursanţi

Categorii de personal

1.

Prefecţi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

2.

Subprefecţi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

29

3.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

5.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

6.

Primari ai municipiilor şi oraşelor

7

8

5

7

7

3

9

7

4

5

8

5

11

1

6

93

7.

Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor

8

9

6

8

8

4

10

8

5

6

9

6

12

2

6

107

8.

Secretari ai municipiilor şi oraşelor

7

8

5

7

7

3

9

7

4

5

8

5

11

1

6

93

9.

Primari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

940

10.

Viceprimari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

940

11.

Secretari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

940

TOTAL:

314

239

173

272

341

170

218

206

125

206

344

299

275

8

18

3208


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 673/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 673 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu