Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.67 din 09.06.2017

privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 26 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentul ordin stabileşte cadrul necesar elaborării analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare analiză de risc la securitatea fizică.(2) În sensul prezentului ordin sunt în responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, obiectivele, bunurile, valorile şi transporturile speciale:a)aparţinând MAI, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne; b)la care se asigură paza cu efective de jandarmi, în condiţiile art. 6 şi 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Exceptând situaţiile în care în cuprinsul prezentului ordin se prevede altfel sau se face referire expresă la termenii „obiectiv", „valori" sau „transporturi speciale", orice trimitere la termenul „bunuri" se va considera ca făcută şi la termenii enumeraţi. Articolul 2Analiza de risc la securitatea fizică constă în evaluarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa existenţei sau integrităţii bunurilor din responsabilitatea structurilor MAI, realizată în scopul stabilirii nivelului de risc şi luării deciziei privind măsurile necesare asigurării pazei acestora. Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles: a)ameninţare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute; b)vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări; c)risc - element incert, dar posibil, cu incidenţă în procesul activităţilor desfăşurate, ale cărui efecte sunt de natură să afecteze securitatea fizică a bunurilor, să aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori libertăţii persoanelor; d)nivel de risc - probabilitatea ca una sau mai multe ameninţări să se concretizeze, în raport cu vulnerabilităţile identificate, pe de o parte, şi măsurile de pază adoptate, pe de altă parte; e)incident de pază - concretizarea unei ameninţări, cu evoluţie necontrolată, care generează efecte negative asupra unor persoane sau bunuri asigurate cu pază şi care necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare; f)grilă de evaluare - sistem analitic care asigură evaluarea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor, în raport cu măsurile de pază necesare, permiţând încadrarea bunurilor într-un anumit nivel de risc. Capitolul IIElemente de bază privind analiza de risc la securitatea fizică Articolul 4(1) Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează de către o comisie de evaluare, denumită în continuare comisie, stabilită prin ordin/dispoziţie al/a conducătorului unităţii care asigură paza, cu participarea reprezentantului beneficiarului, după caz. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată dintr-un număr impar de membrii, dintre care unul este desemnat preşedinte.(3) Pentru obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Române, comisia este formată din:a)preşedinte - adjunct al directorului general pentru pază/prim adjunct/şef de stat major; b)membri - şef serviciu/şef de stat major batalion de pază/şef birou/ofiţer specialist cu atribuţii pe linie de pază şi comandantul structurii de pază. Articolul 5Datele, informaţiile şi documentele necesare în activitatea de identificare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor se pun la dispoziţia comisiei de către reprezentantul beneficiarului de pază. Articolul 6(1) Pentru fiecare bun asigurat sau propus să fie asigurat cu pază se efectuează o singură analiză de risc, la nivelul unităţii care asigură paza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru tronsoanele conductelor magistrale de transport produse petroliere şi instalaţiile aferente acestora.(3) Analiza de risc la securitate fizică pentru asigurarea pazei bunurilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române se efectuează în condiţiile stabilite la cap. III din prezentul ordin.(4) Analiza de risc la securitate fizică pentru asigurarea pazei bunurilor proprii unităţilor MAI, altele decât cele din responsabilitatea Jandarmeriei Române, se efectuează în condiţiile stabilite la cap. IV din prezentul ordin. Articolul 7Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează prin parcurgerea succesivă a următoarelor etape: a)identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor; b)stabilirea nivelului de risc; c)stabilirea măsurilor de pază; d)elaborarea raportului privind analiza de risc la securitatea fizică. Capitolul IIIEfectuarea analizei de risc la securitatea fizică pentru asigurarea pazei bunurilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române Secţiunea 1Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor Articolul 8Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor se realizează prin: a)recunoaşteri în zona de dispunere a bunurilor sau pe itinerarul de deplasare, în zona de competenţă, în cazul transporturilor speciale; b)inspecţia amplasamentelor din imediata apropiere a obiectivelor, în scopul evaluării şi identificării tuturor căilor de acces; c)investigaţia obiectivului pe zone funcţionale, stabilirea influenţei parametrilor interni şi externi, respectiv a cauzelor, evenimentelor şi potenţialelor consecinţe; d)analizarea, împreună cu reprezentantul beneficiarului, a incidentelor de pază şi studierea documentelor-suport puse la dispoziţie de către acesta; e)analizarea şi interpretarea datelor solicitate structurilor cu care se cooperează; f)exploatarea datelor şi informaţiilor obţinute prin structura de cercetare-documentare sau puse la dispoziţie de către reprezentanţii structurilor cu care se cooperează. Articolul 9(1) Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor privind paza transporturilor speciale se realizează de către unităţile de jandarmi competente teritorial, pe toate traseele de deplasare.(2) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţări şi vulnerabilităţi, precum şi la locurile posibile de staţionare amenajate în afara localităţilor identificate în zona de responsabilitate se implementează în aplicaţiile electronice de profil de către unităţile de jandarmi. Articolul 10Analiza de risc la securitatea fizică pentru asigurarea pazei obiectivelor din responsabilitatea Jandarmeriei Române se efectuează conform sinopticului prevăzut la anexa nr. 1. Secţiunea a 2-aStabilirea nivelului de risc Articolul 11Nivelurile de risc în care pot fi încadrate bunurile din responsabilitatea Jandarmeriei Române sunt: a)ridicat; b)mediu; c)scăzut. Articolul 12(1) Pentru stabilirea nivelului de risc se folosesc grilele de evaluare, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.(2) Grilele de evaluare se completează cu elemente de evaluare, variabile şi punctaj, în funcţie de specificul bunurilor aflate în responsabilitatea structurilor Jandarmeriei Române. Articolul 13Criteriile din cadrul grilei de evaluare sunt structurate astfel: a)criterii specifice, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală şi locală, având o pondere de 25%; b)criterii funcţionale, prin care se evaluează elementele ce vizează desfăşurarea activităţii în unitatea evaluată, având o pondere de 45%; c)criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, având o pondere de 30%. Articolul 14(1) Criteriile au în vedere elemente de evaluare, care prezintă, fiecare, un număr de variabile.(2) Punctajul pentru fiecare element de evaluare rezultă din completarea grilei, prin alegerea unei variabile din cele prevăzute, în funcţie de situaţia analizată. Dacă la acelaşi element de evaluare se regăsesc mai multe variabile, se înscrie punctajul corespunzător celei mai mari dintre acestea.(3) Punctajul criteriilor este reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de către elementele de evaluare, rezultatul fiind înmulţit cu procentajul repartizat. Articolul 15Este interzisă modificarea, completarea sau ştergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare. Articolul 16Valorile coeficienţilor de criminalitate, necesare completării grilelor de evaluare, sunt cele publicate pe paginile web ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratelor de poliţie judeţene. Articolul 17Interpretarea grilei pe niveluri de risc se face astfel: a)punctajul cu valori mai mici de 40 indică un nivel de risc scăzut; b)punctajul cuprins între valorile 40 şi 70 indică un nivel de risc mediu; c)punctajul superior valorii de 70 indică un nivel de risc ridicat. Articolul 18Nu se întocmeşte grila de evaluare pentru: a)obiectivele diplomatice, nivelul de risc stabilindu-se pe baza precizărilor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului Român de Informaţii; b)obiectivele aparţinând Serviciului de Informaţii Externe, nivelul de risc stabilindu-se pe baza precizărilor reprezentanţilor instituţiei beneficiare; c)obiectivele nucleare şi transporturile de produse cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind încadrate la nivel de risc ridicat; d)transporturile speciale. Articolul 19(1) Nivelul de risc pentru conductele magistrale de transport produse petroliere se calculează ca medie aritmetică între punctajul total al grilelor întocmite.(2) Nivelul de risc pentru transporturile speciale se stabileşte în funcţie de valoarea cea mai mare declarată sau asigurată a acestora, astfel:a)nivel de risc scăzut - valoare mai mică de 150.000 euro/echivalent lei; b)nivel de risc mediu - valoare cuprinsă între 150.000 şi 500.000 euro/echivalent lei; c)nivel de risc ridicat - valoare mai mare de 500.000 euro/echivalent lei. (3) Pentru staţiile de pompare aferente conductelor magistrale de transport produse petroliere, integrate în sistemul unic de pază cu efective de jandarmi, se completează grila de evaluare prevăzută în anexa nr. 2. Secţiunea a 3-aStabilirea măsurilor de pază Articolul 20Stabilirea măsurilor de pază vizează diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, prin: a)delimitarea zonelor funcţionale; b)realizarea unor amenajări specifice cu mijloace de protecţie mecano-fizice, compartimentarea spaţiilor, restricţionarea accesului sau realizarea unor amenajări care să asigure protecţia vieţii şi integrităţii personalului; c)restricţionarea accesului neautorizat în zona de depozitare a valorilor şi produselor speciale, documentelor clasificate sau bunurilor cu valoare deosebită; d)instalarea unor sisteme de detecţie, alarmare şi supraveghere; e)cunoaşterea situaţiei operative şi realizarea schimbului de informaţii; f)cooperare şi colaborare eficace; g)întărirea ordinii şi disciplinei interne, prin dezvoltarea culturii de securitate a personalului şi actualizarea procedurilor de acces şi de deplasare în obiectiv; h)conectarea sistemelor tehnice de securitate la dispeceratele din cadrul obiectivelor sau la dispeceratele zonale; i)constituirea de elemente de dispozitiv. Secţiunea a 4-aElaborarea raportului privind analiza de risc la securitatea fizică Articolul 21(1) Raportul privind analiza de risc la securitatea fizică, denumit în continuare raport, stă la baza elaborării planului de pază şi a proiectelor sistemelor de detecţie, alarmare şi supraveghere. Raportul reprezintă un document de lucru, care se înregistrează şi se păstrează împreună cu anexele.(2) Raportul este un document cu caracter permanent. Acesta se arhivează doar în momentul întocmirii unui nou raport sau la ridicarea pazei.(3) Pentru obiectivele care funcţionează în mai multe sedii se întocmeşte câte un raport pentru fiecare sediu în parte; în situaţia în care în aceeaşi locaţie funcţionează mai multe obiective, se întocmeşte câte un raport pentru fiecare obiectiv în parte, cu excepţia situaţiei în care acestea se află în administrarea aceluiaşi ordonator de credite, caz în care se întocmeşte un singur document.(4) Raportul se semnează de către comisie, se aprobă de către conducătorul unităţii care asigură pază şi beneficiarul de pază şi se avizează de către structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.(5) Câte un exemplar al raportului se distribuie fiecărui beneficiar de pază, prin grija unităţii care asigură paza.(6) În cazul obiectivelor diplomatice şi a obiectivelor proprii Jandarmeriei Române, raportul se întocmeşte într-un singur exemplar.(7) O copie a raportului se distribuie la subunitatea/structura care asigură paza. Articolul 22(1) La raportul privind analiza de risc se anexează grila de evaluare şi documentele-suport. (2) Din categoria documentelor-suport fac parte: adrese, informări, procese-verbale încheiate pe timpul desfăşurării activităţilor, documentaţia pusă la dispoziţie de către beneficiar, în copie sau original, precum şi alte documente specifice. Articolul 23Raportul întocmit pentru asigurarea pazei obiectivelor cuprinde: a)denumirea obiectivului şi a beneficiarului; b)componenţa comisiei; c)data la care s-a executat recunoaşterea; d)prevederile legale în baza cărora se întocmeşte raportul; e)concluziile din situaţia operativă, referitoare la amplasarea geografică a obiectivului, vecinătăţi, alţi factori externi cu impact asupra activităţii obiectivului, starea infracţionalităţii din localitatea/zona de dispunere a obiectivului; f)zonele funcţionale stabilite de beneficiar şi caracteristicile obiectivului, precum: construcţiile, împrejmuirile, iluminatul, numărul salariaţilor, natura activităţilor desfăşurate; g)numărul şi locul de dispunere a sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei; h)activităţile desfăşurate de comisie şi documentaţia analizată; i)ameninţările şi vulnerabilităţile identificate; j)nivelul de risc; k)măsurile, cu termene şi responsabilităţi, pentru diminuarea sau eliminarea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor; l)alte obligaţii referitoare la paza obiectivului, care urmează a fi stabilite prin contract/convenţie, precum cele referitoare la amenajări de spaţii, sisteme tehnice de securitate, materiale şi servicii necesare asigurării pazei; m)propuneri privind dispozitivul de pază şi reprezentarea grafică a acestuia; n)organizarea legăturilor de comunicare. Articolul 24Raportul întocmit pentru asigurarea pazei transporturilor speciale cuprinde: a)denumirea beneficiarului, tipul transportului, auto, feroviar sau naval şi particularităţile produsului cu caracter special sau cele ale bunurilor şi valorilor transportate; b)componenţa comisiei; c)data la care s-a executat recunoaşterea; d)prevederile legale în baza cărora se întocmeşte raportul; e)concluziile rezultate în urma analizei situaţiei operative; f)numărul maxim de autovehicule, vagoane, sau nave care pot transporta bunuri, valori şi produse cu caracter special; g)punctele de predare-primire a bunurilor, valorilor transportate şi itinerariile de deplasare folosite, precum şi căile de comunicaţii pe care se poate realiza transferul, de pe itinerarul de deplasare de bază, pe cel de rezervă; h)locurile posibile de staţionare amenajate, identificate în afara localităţilor; i)numărul şi locul de dispunere a sistemelor tehnice de securitate, alarmare, localizare şi supraveghere; j)activităţile desfăşurate de membrii comisiei şi documentaţia analizată; k)ameninţările şi vulnerabilităţile identificate; l)nivelul de risc; m)măsurile, cu termene şi responsabilităţi, pentru diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor; n)alte obligaţii, referitoare la pază care urmează a fi stabilite prin contract/convenţie, precum cele referitoare la amenajarea spaţiilor, sistemelor tehnice de securitate şi alarmare, respectiv a materialelor şi serviciilor necesare desfăşurării misiunii; o)propuneri privind dispozitivul de pază şi mijloacele de transport necesare; p)organizarea legăturilor de comunicare. Articolul 25Raportul întocmit pentru asigurarea pazei, supravegherii şi intervenţiei la conductele magistrale de transport produse petroliere şi instalaţiile aferente acestora cuprinde: a)denumirea beneficiarului; b)nominalizarea tronsonului/tronsoanelor şi caracteristicile acestuia/acestora; c)componenţa comisiei; d)data la care s-a executat recunoaşterea; e)prevederile legale în baza cărora se întocmeşte raportul; f)concluziile rezultate în urma analizei situaţiei operative privind amplasarea geografică a tronsonului/tronsoanelor de conductă, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact, starea criminalităţii, cu accent pe cea referitoare la furtul de produse petroliere, respectiv de componente metalice din conducte şi instalaţii aferente, din localităţile/zonele tranzitate; g)numărul şi locul de dispunere a sistemelor tehnice de securitate, alarmare, localizare şi supraveghere; h)activităţile desfăşurate de membrii comisiei şi documentaţia analizată; i)ameninţările şi vulnerabilităţile identificate; j)nivelul de risc; k)măsurile, cu termene şi responsabilităţi, pentru diminuarea sau eliminarea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor; l)alte obligaţii referitoare la pază şi protecţie care urmează a fi reglementate prin contract, precum cele referitoare la amenajarea spaţiilor, sistemelor tehnice de securitate şi alarmare, respectiv a materialelor şi serviciilor necesare desfăşurării misiunii; m)propuneri privind dispozitivul de pază necesar executării misiunii; n)organizarea legăturilor de comunicare. Capitolul IVEfectuarea analizei de risc la securitatea fizică pentru asigurarea pazei bunurilor proprii ale unităţilor MAI Secţiunea 1Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor Articolul 26(1) Pentru asigurarea pazei bunurilor proprii ale unităţii, comisia identifică ameninţările şi vulnerabilităţile, având în vedere amplasamentul unităţii, persoanele, armamentul şi muniţia, explozibilii, patrimoniul, numerarul, mărfurile şi documentele clasificate din zona de dispunere a bunurilor în cauză.(2) Comisia identifică riscurile şi consemnează: a)vulnerabilităţile constatate în urma analizării surselor de ameninţare care pot afecta valorile de protejat, precum şi scenariile de atac caracteristice fiecăreia dintre acestea; b)plauzibilitatea reuşitei scenariilor de atac, luând în considerare măsurile de pază stabilite şi eficacitatea acestora în raport cu scenariul analizat. Secţiunea a 2-aStabilirea nivelului de risc Articolul 27(1) Nivelurile de risc pentru paza bunurilor proprii ale unităţii sunt cele prevăzute la art. 11. (2) La stabilirea nivelului de risc se au în vedere ameninţările şi vulnerabilităţile specifice bunului care face obiectul pazei, determinate de:a)depozitarea/manipularea de armament, muniţie sau materii explozive; b)manipularea bunurilor, valorilor sau substanţelor periculoase; c)utilizarea documentelor clasificate secret de stat; d)utilizarea documentelor clasificate secret de serviciu. (3) Nivelul de risc se stabileşte de către comisie, în funcţie de existenţa şi intensitatea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor identificate, importanţa, caracteristicile şi particularităţile bunului, valoarea coeficienţilor de criminalitate, existenţa mijloacelor mecano-fizice, a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie şi conectarea acestora la dispeceratele de monitorizare ale structurii care are în responsabilitate bunurile.(4) Pentru aprecierea nivelului de risc pot fi avute în vedere şi alte elemente în afara celor prevăzute la alin. (2) şi (3), în funcţie de particularităţile şi caracteristicile bunului. Secţiunea a 3-aStabilirea măsurilor de pază Articolul 28Stabilirea măsurilor de pază se realizează în condiţiile prevăzute la art. 20. Secţiunea a 4-aElaborarea raportului privind analiza de risc la securitatea fizică Articolul 29(1) În urma procesului de evaluare a riscurilor se întocmeşte Raportul care cuprinde:a)nominalizarea bunului şi activitatea acestuia; b)concluziile din situaţia operativă, referitoare la amplasarea geografică a obiectivului, vecinătăţi, alţi factori externi cu impact asupra activităţii obiectivului şi starea criminalităţii/situaţia infracţionalităţii stradale sesizate din zona de dispunere a obiectivului; c)zonele funcţionale stabilite de beneficiar şi caracteristicile obiectivului, precum: construcţiile, împrejmuirile, iluminatul, numărul salariaţilor, natura activităţilor desfăşurate; d)ameninţările şi vulnerabilităţile identificate; e)nivelul de risc; f)măsurile, cu termene şi responsabilităţi, pentru diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor; g)propuneri pentru procedeele specifice de acţiune şi dispozitivele de pază necesare executării misiunii de pază. (2) Raportul se semnează de către comisie, se avizează, după caz, de către beneficiarul de pază şi se aprobă de către conducătorul unităţii care deţine în administrare bunurile. Capitolul VRefacerea/Revizuirea analizei de risc la securitatea fizică Articolul 30(1) Ori de câte ori situaţia o impune, analiza de risc la securitatea fizică poate fi refăcută sau, după caz, revizuită.(2) Refacerea analizei de risc la securitatea fizică constă în reluarea întregului proces de elaborare a acesteia, independent de cele efectuate anterior. Refacerea determină întocmirea unui nou plan de pază.(3) Revizuirea analizei de risc implică reevaluarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor identificate iniţial, pentru a stabili dacă măsurile de pază adoptate au avut efectul preconizat sau dacă este necesară adoptarea de noi măsuri pentru diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor. Revizuirea nu presupune, în mod obligatoriu, modificarea sau completarea planului de pază. Articolul 31Analiza de risc la securitatea fizică se reface în următoarele situaţii: a)când un obiectiv îşi mută sediul; b)în situaţia în care se modifică cel puţin 1/3 din elementele de evaluare avute în vedere la stabilirea nivelului de risc; c)la solicitarea eşalonului superior, transmisă prin ordine, dispoziţii scrise sau rapoarte cu concluzii rezultate în urma desfăşurării unor activităţi de evaluare şi/sau control. Articolul 32(1) Analiza de risc la securitatea fizică se revizuieşte în următoarele situaţii:a)la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau de securitate ale obiectivului căruia i se asigură paza; b)la apariţia unui nou itinerar de deplasare, de bază sau de rezervă, pentru transporturile speciale; c)ori de câte ori conducerea unităţii beneficiare sau prestatoare consideră, motivat, că este necesară o asemenea operaţiune; d)în cel mult 30 de zile de la producerea unui incident de pază; e)la momentul implementării, de către unitatea beneficiară, a măsurilor stabilite în raport, cu excepţia obiectivelor prevăzute la art. 18; f)la solicitarea eşalonului superior, transmisă prin ordine, dispoziţii scrise sau rapoarte cu concluzii rezultate în urma desfăşurării unor activităţi de evaluare şi/sau control. (2) După revizuirea analizei de risc se întocmesc rapoarte de completare a raportului iniţial, ce conţin elementele de noutate identificate.(3) În situaţia prezentată la alin. (2), bunurile pot fi încadrate în alt nivel de risc, fără a fi obligatorie modificarea numărului elementelor de dispozitiv necesare executării pazei. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 33Conducătorii structurilor MAI iau măsuri pentru însuşirea şi aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin, de către întregul personal cu atribuţii privind efectuarea analizelor de risc. Articolul 34Direcţia generală management operaţional verifică modul de aplicare a prezentului ordin. Articolul 35Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, inspectorii generali şi şefii structurilor cu competenţe în domeniu pot emite ordine/dispoziţii cu precizări suplimentare referitoare la efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică, inclusiv în ceea ce priveşte forma şi conţinutul documentelor întocmite în acest sens. Articolul 36Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 37 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. p. Ministrul afacerilor interne, Cornel-Gabriel Ciocoiu, secretar de stat ANEXA Nr 1SINOPTICUL activităţilor desfăşurate pentru elaborarea şi revizuirea analizelor de risc la securitatea fizică 1. Informarea în scris a beneficiarului de pază şi protecţie: a)baza legală pentru desfăşurarea activităţii; b)solicitarea unui reprezentant care să participe la recunoaştere/activităţi; c)solicitarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate; d)comunicarea/solicitarea unei perioade disponibile pentru desfăşurarea activităţii; e)activităţile care vor fi desfăşurate.2. Stabilirea datei de desfăşurare a activităţii, în funcţie de: a)situaţia care a impus desfăşurarea activităţii; b)disponibilitatea beneficiarului; c)data luării în pază a obiectivului şi timpul necesar pentru desfăşurarea activităţilor comisiei.3. Numirea comisiei prin O.Z.U.: a)identificarea compartimentelor cu atribuţii şi responsabilităţi pe această linie; b)stabilirea personalului responsabil de către inspectorul-şef/comandantul unităţii; c)înscrierea comisei în O.Z.U.; d)instruirea comisiei de către inspectorul-şef/comandantul unităţii.4. Desfăşurarea activităţii privind efectuarea analizei de risc: a)executarea recunoaşterilora.1 - stabilirea particularităţilor obiectivului; a.2 - evaluarea sistemelor tehnice de pază, alarmare şi supraveghere existente la obiectiv la momentul desfăşurării recunoaşterilor şi analizei de risc; a.3 - identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor; a.4 - stabilirea măsurilor ce urmează a fi adoptate pentru diminuarea/eliminarea acestora; a.5 - stabilirea, de comun acord, a elementelor de dispozitiv şi a sistemelor de securitate; a.6 - organizarea legăturilor voce/date, radio/fir; a.7 - stabilirea dotărilor necesare ce urmează să fie puse la dispoziţie/completate de către beneficiar; b)utilizarea aplicaţiilor electronice proprii, alimentate de structurile competente teritorial sau ale altor structuri cu care se cooperează; c)analizarea documentaţiei solicitate structurilor cu care se cooperează; d)analizarea documentaţiei solicitate şi pusă la dispoziţie de beneficiar; e)analizarea strategiei de securitate a obiectivului, a calităţii şi viabilităţii protocoalelor şi procedurilor de securitate aplicate; f)discuţii cu personalul beneficiarului cu atribuţii pe linia securităţii obiectivului; g)obţinerea de informaţii prin structura de cercetare-documentare; h)alte activităţi pe care membrii comisiei le consideră necesare.5. Elaborarea raportului privind analiza de risc: activitatea se desfăşoară la unitatea de jandarmi, după ce au fost stabilite detaliile necesare împreună cu reprezentantul beneficiarului. 6. Transmiterea, în format scanat şi electronic, a raportului privind analiza de risc la structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, spre avizare. 7. Transmiterea unui exemplar al raportului privind analiza de risc la subunitatea/structura care execută paza. 8. Refacerea şi revizuirea analizei de risc la securitatea fizică urmează acelaşi sinoptic al activităţilor. ANEXA Nr. 2Grilă evaluarea nivelului de risc - obiective** Completarea grilei se face prin selectarea unei opţiuni din coloana „Punctaj variabil", pentru fiecare element de evaluare, şi transcrierea acestuia în rubrica „Punctaj obţinut", conform situaţiei real constatate. Denumire obiectiv: Adresă obiectiv:

Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
1 Criterii specifice 1.1. Dispunerea obiectivului În localitate 50
În afara localităţii 75
Într-o zonă împădurită 100
1.2. Vecinătăţi Se află în apropierea unor obiective unde pot avea loc accidente chimice/incendii de mari proporţii 100
Zone ce implică aglomerări de persoane (stadioane, săli polivalente etc.) 75
Parcuri 50
Blocuri de locuinţă 25
Spaţii comerciale 50
Izolat 75
Sedii autorităţi publice 75
Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
1.3. Criminalitate caracteristică locală Cartier/Oraş cu o rată a criminalităţii ridicată 100
Existenţa unor grupări infracţionale cunoscute 100
Cartier/Oraş cu o rată a criminalităţii medie 50
Cartier/Oraş cu o rată a criminalităţii scăzută 25
1.4. Caracteristici locale exterioare Zonă cu trafic pietonal şi/sau rutier intens 100
Zonă cu trafic pietonal şi/sau rutier mediu 50
Zonă cu trafic pietonal şi/sau rutier redus 25
1.5. Accesibilitate**** Accesibilitate: posibilitatea de disimulare/fugă din zona obiectivului, astfel: Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 100
Posibilitate de disimulare/fugă medie 50
Posibilitate de disimulare/fugă greoaie 25
1.6. Categoriile sociale şi specificul populaţiei localităţii unde se află obiectivul Intelectuali 25
Muncitori 50
Fără ocupaţie 100
PUNCTAJ CRITERII SPECIFICE 0
2 Criterii funcţionale 2.1. Accesul în/din obiectiv Pe mai mult de 5 căi de acces 100
Pe mai mult de 4 căi de acces 75
Pe mai mult de două căi de acces 50
Pe o singură cale de acces 25
2.2. Caracteristici clădire Mai mult de 6 niveluri 100
Mai mult de 4 niveluri 75
Mai mult de două niveluri 50
Un nivel 25
2.3. Lungime perimetru Mai mare de 1.500 metri 100
Între 1.000 şi 1.500 metri 75
Între 500 şi 1.000 metri 50
Mai mic de 500 metri 25
2.4. Împrejmuiri Neîmprejmuit 100
Gard mai mic de 1,8 m 100
Gard înalt peste 1,8 m 50
Gard înalt peste 1,8 m prevăzut cu cornişă din sârmă ghimpată 25
2.5. Iluminat Iluminat doar pe 25% din suprafaţa obiectivului (acces, clădiri) 75
Iluminat între 50-75% din suprafaţa obiectivului (acces, clădiri, căi de deplasare) 50
Iluminat 100% din suprafaţa obiectivului (acces, clădiri, căi de deplasare, perimetrul) 25
2.6. Natura activităţilor desfăşurate în obiectiv Îşi desfăşoară activitatea demnitari. 500
Sunt depozitate materiale explozive. 500
Sunt depozitate produse speciale. 500
Se lucrează cu materiale radioactive/nucleare. 500
Se depozitează armament şi muniţie. 500
Se lucrează cu publicul. 100
Se manipulează numerar. 100
Se manipulează valori importante (opere de artă, pietre preţioase, bijuterii, tezaurul României, arhivele naţionale etc.). 500
Infrastructură critică 500
Se lucrează cu documente clasificate. 50
2.7. Număr salariaţi Mare, peste 150 de salariaţi 100
Mediu, între 50-150 de salariaţi 50
Mic, sub 50 de salariaţi 25
Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
2.8. Întreruperi alimentare EE/ erori generate de sistemele de securitate Frecvente 100
Fluctuaţii de tensiune 75
Accidentale 50
Unitate dotată cu sursă alternativă de energie electrică 25
2.9. Întreruperi comunicaţii Frecvente 100
Rare 25
2.10. Transporturi valori Neorganizat 100
Transferate în acelaşi imobil/complex 50
Efectuat cu mijloace de transport amenajate şi personal de pază/echipaj de însoţire 50
Efectuat cu mijloace de transport certificate şi personal de pază 25
Nu se execută transport de valori 25
PUNCTAJ CRITERII FUNCŢIONALE 0
3 Criterii de securitate 3.1. Protecţie suprafeţe vitrate Suprafeţe vitrate necertificate 100
Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii metalice 25
Suprafeţe vitrate prevăzute cu obloane 25
Suprafeţe vitrate prevăzute cu folie antiefracţie 25
Suprafeţe vitrate rezistente la atacuri manuale 25
3.2. Tâmplărie ferestre Ferestre din elemente constructive necertificate 100
Ferestre cu deschidere limitată 50
Ferestre din elemente constructive certificate 25
3.3. Protecţie uşi acces în obiectiv Uşi din elemente constructive necertificate 100
Uşi prevăzute cu încuietori 50
Uşi prevăzute cu grilaje 25
Uşi metalice 25
Uşi din elemente constructive certificate 25
3.4. Acces zonă depozitare valori/produse speciale/ documente clasificate/ armament şi muniţie/valori/ materiale nucleare sau radioactive Uşi din elemente constructive necertificate 100
Uşi prevăzute cu încuietori 50
Uşi prevăzute cu grilaje 25
Uşi metalice 25
Uşi din elemente constructive certificate 25
3.5. Amplasare echipamente de securitate Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate 100
Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 50
Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 25
Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acţiunea armelor de foc
25
3.6. Dotare mijloace primă intervenţie pentru stingerea incendiilor Hidrant 25
Extinctoare 50
Pichet de stingere a incendiilor 50
Nu este dotat cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 100
3.7. Obiectivul este dotat cu sistem tehnic de detecţie a efracţiei. Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.8. Posibilitatea detecţiei efracţiei în toate încăperile şi zonele de acces din obiectiv Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
3.9. Posibilitate semnalizare stare de pericol personal Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.10. Posibilitatea programării pe partiţii distincte a obiectivului Da 25
Nu 100
3.11. Conectare la dispecerat Da 25
Parţial conectat 50
Nu 100
3.12. Obiectivul este dotat cu sistem de supraveghere video Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.13. Posibilitatea supravegherii exteriorului obiectivului şi a căilor de acces în obiectiv Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.14. Posibilitatea supravegherii încăperilor obiectivului şi traseelor de deplasare din obiectiv Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.15. Stocare imagini video pentru 20 de zile Da 25
Nu 100
3.16. Calitate imagini care permite recunoaşterea persoanelor Da 25
Nu 100
3.17. Acces controlat în spaţiile obiectivului Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.18. Dotarea cu sistem de detecţie a începuturilor de incendiu Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.19. Posibilitatea detecţiei începuturilor de incendiu în încăperile unde se depozitează documente Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
3.20. Dotarea cu mijloace de detecţie a metalelor Da 25
Parţial implementat 50
Nu 100
PUNCTAJ CRITERII DE SECURITATE 0
TOTAL GENERAL 0

Prin completarea grilei de evaluare se obţine valoarea de la rubrica „Total general" de pe coloana „Punctaj obţinut", care reprezintă valoarea asociată nivelului de risc determinat. Punctajul total este calculat prin însumarea valorilor ponderate prevăzute în rubricile criterii specifice obiectivului, criterii de securitate şi criterii funcţionale, aflate pe coloana „Criterii de evaluare". 1. posibilitatea de disimulare/fugă rapidă, dacă pe o rază de 25 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare; 2. posibilitatea de disimulare/fugă medie, dacă pe o rază de 50 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare; 3. posibilitate de disimulare/fugă greoaie, dacă pe o rază de peste 50 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în mai multe direcţii diferite de deplasare. ANEXA Nr. 3Grilă evaluare nivel de risc - conducte magistrale produs petrolier** Completarea grilei se face prin selectarea unei opţiuni din coloana „Punctaj variabil", pentru fiecare element de evaluare, şi transcrierea acestuia în rubrica „Punctaj obţinut", conform situaţiei real constatate. Denumire obiectiv: Adresă obiectiv:

Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
1 Criterii specifice 1.1. Criminalitate caracteristică locală Oraş/Localitate cu o rată a criminalităţii ridicată 100
Existenţa unor grupări infracţionale cunoscute 100
Oraş/Localitate cu o rată a criminalităţii medie 50
Oraş/Localitate cu o rată a criminalităţii scăzută 25
1.2. Vecinătăţi Izolate 100
Proprietăţi private (ferme, livezi, vii etc.) 100
Se află în apropierea unor obiective unde pot avea loc accidente chimice/incendii de mari proporţii 100
Teren agricol 100
Teren mlăştinos 75
Ape curgătoare, canale de irigaţi etc. 75
Locuinţe amplasate pe/în apropierea conductelor 75
1.3 Accesul spre conducte Drum amenajat (asfaltat/pietruit etc.) 100
Drum neamenajat 75
1.4. Caracteristici exterioare Conductele sunt intersectate de drumuri practicabile, uşor accesibile 100
Conductele tranzitează zone care pot fi monitorizate de grupările infractoare 100
Conductele tranzitează proprietăţi private 100
Conductele tranzitează câmpuri cu culturi înalte 75
1.5. Accesibilitate**** Accesibilitate: posibilitatea de disimulare/fugă din zona obiectivului, astfel: Posibilitate de disimilare/fugă rapidă 100
Posibilitate de disimilare/fugă medie 50
Posibilitate de disimilare/fugă greoaie 25
1.6. Categoriile sociale şi specificul populaţiei unde se află dispus obiectivul Intelectuali 25
Muncitori 50
Fără ocupaţie/sezonieri 100
PUNCTAJ CRITERII SPECIFICE 0
2 Criterii de funcţionalitate 2.1. Accesul în/ dinspre conducte Pe mai mult de 5 căi de acces 100
Pe mai mult de 4 căi de acces 75
Pe mai mult de două căi de acces 50
Pe o singură cale de acces 25
2.2. Dispunere conductă Mai puţin de 100 m faţă de drumul de acces spre conductă 100
Între 100 şi 500 m faţă de drumul de acces spre conductă 75
Mai mult de 500 m faţă de drumul de acces spre conductă 50
Supratraversare drum/teren/canal irigaţii/apă curgătoare/necurgătoare 100
2.3. Funcţionalitate conductă Conductă activă 100
Conductă inactivă (cu produs petrolier) 75
Conductă inactivă (fără produs petrolier) 50
2.4. Produsul transportat Ţiţei ţară 100
Ţiţei import 100
Gazolină 75
Etan 75
Fibră optică 50
2.5. Echipamente de măsurare a presiunii Lipsa echipamentelor de măsurare a presiunii pe conductă (manometre) 100
Existenţa echipamentelor de măsurare a presiunii pe conductă (manometre) 50

Nr. crt. Criterii evaluare Elemente de evaluare Variabile Punctaj variabile PUNCTAJ OBŢINUT
2.6. Dimensiune conductă Conductă cu lungimea mai mare de 50 km 100
Conductă cu lungimea între 20 şi 50 km 50
Conductă cu lungimea mai mică de 20 km 25
PUNCTAJ CRITERII FUNCŢIONALE 0
3 Criterii privind securitatea 3.1. Măsuri fizice de securitate la instalaţiile aferente conductelor (cămine de vizitare, instalaţii de verificare a presiunii etc.) Lipsă gard împrejmuitor (plasă/sârmă ghimpată) pentru fiecare instalaţie aferentă 100
Gard împrejmuitor (plasă/sârmă ghimpată) pentru fiecare instalaţie aferentă 50
Lipsă încuietori metalice/sudură aplicată pentru fiecare instalaţie aferentă 100
Încuietori mecanice/sudură aplicată pentru fiecare instalaţie aferentă 50
Cămin de vizitare asigurat mecanic 50
Cămin de vizitare neasigurat mecanic 100
3.2. Amplasare echipamente de securitate Mai puţin de 100 m faţă de drumul de acces spre conductă 100
Între 100 şi 500 m faţă de drumul de acces spre conductă 75
Mai mult de 500 m faţă de drumul de acces spre conductă 50
3.3. Salariaţi Lipsa personalului cu atribuţii în verificarea tronsonului de conductă 100
Existenţa personalului cu atribuţii în verificarea tronsonului de conductă 50
3.4. Existenţă dispecerat monitorizare echipament de măsurare a presiunii Da 25
Nu 100
PUNCTAJ CRITERII DE SECURITATE 0
TOTAL GENERAL 0

Prin completarea grilei de evaluare se obţine valoarea de la rubrica „Total general" de pe coloana „Punctaj obţinut", care reprezintă valoarea asociată nivelului de risc determinat. Punctajul total este calculat prin însumarea valorilor ponderate prevăzute în rubricile criterii specifice criterii privind securitatea şi criterii de funcţionalitate, aflate pe coloana „Criterii de evaluare". 1. posibilitatea de disimulare/fugă rapidă, dacă pe o rază de 25 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare; 2. posibilitatea de disimulare/fugă medie, dacă pe o rază de 50 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare; 3. posibilitate de disimulare/fugă greoaie, dacă pe o rază de peste 50 m faţă de obiectiv se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în mai multe direcţii diferite de deplasare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 67/2017

 
25.08.2017 11:28:29  Anonim  a scris :
Exista vreun template pentru Raport?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 67/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu