Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6639 din 16.03.2021

privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 16 martie 2021SmartCity1

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 6,44 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nr. 28 din 15.03.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov nr. 2.531 din 15.03.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 4.183 din 15.03.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 30.03.2021, ora 22,00, pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, Judeţul Ilfov.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: Longitudine: 1. 44°21'29.31369"N, 25°56'37.29866"E 2. 44°21'34.74231"N, 25°56'46.77199"E 3. 44°21'19.99135"N, 25°57'37.98889"E 4. 44°21'19.33079"N, 25°57'54.71751"E 5. 44°20'17.29260"N, 25°55'36.65854"E 6. 44°20'36.52107"N, 25°57'35.99075"E 7. 44°19'42.60525"N, 25°56'43.61056"E.
Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. Articolul 3Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1 alin. (2): 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00; c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; m)alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; n)participarea la activităţi religioase; o)deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; p)deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) şi o); 5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei; b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; c)persoanele care locuiesc în zonele carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara acestor zone; d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/ afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; g)urgenţe medicale.6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere; 7. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil; 9. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă); 12. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăcaşului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcaşului de cult; 13. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către inspectoratul de jandarmi judeţean cu sprijinul inspectoratului de poliţie judeţean, al poliţiei locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov, efective din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, inspectoratul teritorial de muncă, protecţia consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit: 1. se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate; 2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri. Articolul 6În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară; 5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 6. organizarea cu public în spaţii închise şi deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 7. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 8. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi a talciocurilor; 9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloanelor de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc. Articolul 7
(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 22,00-6,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor, astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(4) Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcţionare şi a restricţiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
(5) Agenţii/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţii şi bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică.
Articolul 8Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32-37 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, iar activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online. Articolul 10Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătăţii. Articolul 11Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. Articolul 12Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Articolul 13Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 16.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 30.03.2021, ora 22,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 17.03.2021, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Articolul 16 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6639/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6639 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6639/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu