Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 657 din  1 noiembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din 27 noiembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere art. 5 alin. (1), art. 9, art. 18 alin. (1) lit. b) si art. 20 lit. c) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, cuprinse in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Incepand cu aceeasi data se abroga Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 388/1996 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996.
    Art. 4
    Normele metodologice mentionate la art. 1 sunt obligatorii pentru toate activitatile din economia nationala, cu exceptia cazurilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social, si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Marian Sarbu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura autorizarii si reautorizarii functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii.
    (2) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii reprezinta documentul care conditioneaza functionarea persoanelor juridice si fizice de respectarea legislatiei de protectie a muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.
    (3) Eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii da dreptul persoanelor juridice si fizice sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care au fost autorizate.
    Art. 2
    Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se elibereaza de catre inspectoratul teritorial de munca organizat la nivelul fiecarui judet sau al municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla sediul persoanei juridice, adresa persoanei fizice sau punctele de lucru unde se desfasoara o activitate.

    CAP. 2
    Obligatiile persoanei juridice si persoanei fizice

    Art. 3
    Pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii persoana juridica sau persoana fizica va depune la inspectoratul teritorial de munca un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
    a) cerere de acordare a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, in doua exemplare semnate in original de conducatorul persoanei juridice sau de persoana fizica, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) copii de pe actele de infiintare;
    c) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
    d) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite in zone cu pericol de explozie (dupa caz);
    e) dovada achitarii tarifului pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare

    Art. 4
    In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de autorizare inspectoratul teritorial de munca va proceda astfel:
    a) va evalua continutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislatiei de protectie a muncii;
    b) va controla la sediul solicitantului, in situatia in care acesta desfasoara activitati prevazute in codul CAEN, asigurarea conditiilor minime necesare in vederea prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale;
    c) va redacta procesul-verbal de control, propunand clar acordarea sau respingerea autorizarii;
    d) dupa caz, va elibera autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, sau va respinge cererea de autorizare si va comunica in scris solicitantului decizia luata si motivele pe care se intemeiaza.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 5
    (1) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii este valabila atat timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea conditiilor initiale persoana juridica sau fizica va solicita revizuirea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.
    (3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, persoana juridica sau fizica are obligatia sa confirme anual la inspectoratul teritorial de munca faptul ca se mentin conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.
    Art. 6
    Tarifele pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 7
    (1) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se retrage de catre inspectoratul teritorial de munca in cazul in care se constata ca nu sunt mentinute conditiile initiale existente la data obtinerii acesteia, iar persoana juridica sau fizica nu a solicitat revizuirea autorizatiei.
    (2) Retragerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se face pe baza unui proces-verbal intocmit de inspectoratul teritorial de munca cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite persoanei juridice sau fizice, iar o copie la Inspectia Muncii.
    Art. 8
    In cazul in care persoana juridica sau fizica nu este de acord cu decizia inspectoratului teritorial de munca privind solutionarea cererii de autorizare sau de retragere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, ea poate contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la instiintare la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 9
    (1) Inspectoratul teritorial de munca asigura evidenta dosarelor de autorizare si reautorizare, a autorizatiilor eliberate, a retragerilor de autorizatii in registrul de evidenta a autorizarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Inspectoratul teritorial de munca asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.
    Art. 10
    Prezentele norme metodologice nu se aplica:
    a) comerciantilor definiti conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) unitatilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Finantelor Publice - Garda Financiara, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Unitatea ..............      Nr. de inregistrare la ITM ......./........
    .......................

    Catre
    Inspectoratul teritorial de munca
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, solicitam acordarea/reinnoirea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru activitatile mentionate in declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii.
    Datele de identificare, activitatile unitatii si conditiile in care se solicita autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii sunt cele mentionate in declaratia pe propria raspundere.

                                         Solicitant,
                          ...............................................
                           (functia, numele si prenumele conducatorului)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Antetul persoanei juridice sau fizice

                                DECLARATIE
pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

    .............................................................., reprezentata
             (denumirea persoanei juridice sau fizice)
de ............................................................, in calitate de ..................., cu sediul social/adresa in localitatea ..................., str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ............................., telefon ........../............, fax ............/............., e-mail ............................, persoana juridica/fizica infiintata prin ................................, cu forma de proprietate publica/privata/mixta, declaram pe propria raspundere ca activitatile enumerate mai jos si pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, ale normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si ale altor reglementari in vigoare specifice activitatii desfasurate.
    Numarul de personal care desfasoara activitati in sediul social este de ................ .

    Activitati efectuate:

           Codul CAEN                           Denumirea CAEN

      Activitate principala
  ................................        ............................

         Alte activitati
  ................................        ............................
  ................................        ............................
  ................................        ............................
  ................................        ............................

    Ne angajam ca in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati sa solicitam revizuirea autorizatiei emise si in situatia in care vom infiinta subunitati (filiale, sucursale sau puncte de lucru) sa solicitam autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru acestea.
    In sustinerea celor de mai sus:
    I. Declaram ca:
________________________________________________________________________________
                                                                Daca este cazul,
                          Conditii                              se marcheaza cu
                                                                        X
________________________________________________________________________________
  1. Activitatea de protectie a muncii este asigurata si se             _
     desfasoara in mod organizat.                                      |_|
  2. Conditiile pentru instruirea corespunzatoare in domeniul
     protectiei muncii a participantilor la procesul de munca           _
     sunt asigurate.                                                   |_|
  3. Spatiul construit este adecvat activitatilor unitatii si
     corespunde ca rezistenta reglementarilor legale in                 _
     vigoare.                                                          |_|
  4. Riscurile de accidentare sau de imbolnavire profesionala           _
     generate de activitatile desfasurate sunt identificate.           |_|
  5. Sunt stabilite masurile de aparare a vietii, integritatii
     corporale si sanatatii participantilor la procesul de              _
     munca.                                                            |_|
  6. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere normale sunt
     certificate din punct de vedere al calitatii in ceea ce
     priveste securitatea muncii, conform reglementarilor               _
     legale in vigoare.                                                |_|
  7. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential
     explozive sunt certificate din punct de vedere al
     calitatii in ceea ce priveste securitatea muncii, conform          _
     reglementarilor legale in vigoare.                                |_|
  8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzator cu
     sisteme si dispozitive de protectie, cu aparatura de               _
     masura si control.                                                |_|
  9. Locurile de munca sunt dotate cu mijloacele necesare
     pentru interventie in caz de accidente sau intoxicatii,            _
     conform baremurilor in vigoare.                                   |_|
 10. Concentratiile substantelor toxice, explozive si                   _
     inflamabile in mediul de lucru sunt controlate periodic.          |_|
 11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de
     protectie reglementar, necesar pentru protejarea impotriva
     tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate
     si de protectie corespunzatoare si certificat conform              _
     reglementarilor in vigoare.                                       |_|
 12. Este incadrat personalul necesar, calificat si autorizat
     reglementar pentru meserii si profesii specificate in              _
     normele generale de protectia muncii.                             |_|
________________________________________________________________________________

    II. Precizam ca:
    1. Riscurile principale de accidentare si/sau de imbolnavire profesionala sunt urmatoarele: ..............................................................
    2. Se dispune, dupa caz, de:
    - proiectul pentru constructie si tehnologie si/sau Raportul de expertiza nr. ............. data ........................, elaborat de ..................;
    - proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor si incendiilor in zonele cu atmosfera potential exploziva nr. ................. data ............, elaborat de ............................;
    - autorizatia pentru produse si substante toxice conform Decretului nr. 466/1979;
    - autorizatia pentru materii explozive conform Legii nr. 126/1995, cu modificarile ulterioare;
    - autorizatia pentru produse de uz fitosanitar conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 85/1995.
    3. Lista cuprinzand echipamentele tehnice (tip, nr.) sub incidenta ISCIR, cu mentionarea numarului autorizatiei si a datei scadente de verificare.
    Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala.

                                                Semnatura/stampila

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                 ROMANIA
                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                             Inspectia Muncii

                    Inspectoratul teritorial de munca

                                           Seria ........... nr. ........

                        AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                  din punct de vedere al protectiei muncii
                           nr. ......./........

    In baza dispozitiilor art. 9, ale art. 18 alin. (1) lit. b) si ale art. 20 lit. c) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, se autorizeaza functionarea ...................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
din localitatea .............................., str. ........................... nr. ....., sectorul .........., judetul ...................., pentru urmatoarele activitati:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Codul  |            Denumirea activitatii         |  Punctul de lucru  |
|crt.|  CAEN   |                                          |       (adresa)     |
|____|_________|__________________________________________|____________________|
|____|_________|__________________________________________|____________________|
|____|_________|__________________________________________|____________________|
|____|_________|__________________________________________|____________________|
|____|_________|__________________________________________|____________________|
|____|_________|__________________________________________|____________________|

                                                            Inspector-sef,
                                                      .......................
                                                                 L.S.

    Data eliberarii:
    ziua ......... luna ............ anul .......

                                                  (verso)

    Reautorizari (La modificarea conditiilor initiale se reautorizeaza unitatea.)
     ___________________________
    |                           |
    | Anul ...........          |
    |                           |
    | Inspector-sef,            |
    | ................          |
    |                           |
    | L.S.                      |
    |___________________________|

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Inspectia muncii
    Inspectoratul teritorial de munca

                            REGISTRUL DE EVIDENTA
a autorizarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data depunerii documentatiei
    B - Data eliberarii autorizatiei
    C - Felul autorizatiei
    D - Data retragerii autorizatiei
    E - Data reautorizarii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea  |Sediul| Numarul | A |Specificul | B | C | D| E |Observatii|
|crt.|solicitantului|      |   de    |   |activitatii|   |   |  |   |          |
|    |              |      |salariati|   |           |   |   |  |   |          |
|____|______________|______|_________|___|___________|___|___|__|___|__________|
| 0  |       1      |   2  |    3    | 4 |     5     | 6 | 7 | 8| 9 |    10    | |____|______________|______|_________|___|___________|___|___|__|___|__________|
|____|______________|______|_________|___|___________|___|___|__|___|__________|
|____|______________|______|_________|___|___________|___|___|__|___|__________|
|____|______________|______|_________|___|___________|___|___|__|___|__________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 657/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 657 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu