Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6517 din 19.12.2012

privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 08 ianuarie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Se aprobă Atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Se aprobă cei 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu
ANEXA Nr. 1METODOLOGIE de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. Articolul 2(1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani.(2) Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se derulează la cererea organizaţiei furnizoare de educaţie, pe bază de contract încheiat cu ARACIP.(3) Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se pot derula şi la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, autorităţile publice locale, asociaţiile de părinţi etc., în condiţiile menţionate la alin. (2). În acest caz, ARACIP are obligaţia de a încunoştinţa unitatea de învăţământ în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, în vederea întocmirii şi prezentării documentaţiei corespunzătoare.Scopul şi principiile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei Articolul 3(1) Scopul evaluării externe periodice a calităţii educaţiei este îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor organizaţiei furnizoare de educaţie pentru a satisface încrederea publică.(2) Concluziile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, sintetizate anual de către ARACIP, sunt înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoţite de propuneri de măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. Articolul 4(1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează pe baza standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.(2) În funcţie de finalităţile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP stabileşte numărul de indicatori de performanţă pe baza cărora se va judeca nivelul calităţii educaţiei furnizate, dintre cei 43 de indicatori aprobaţi de legislaţia în vigoare.(3) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în Raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele:a)„Nesatisfăcător“, în situaţia neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; b)„Satisfăcător“, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; c)„Bine“, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a cel puţin unui descriptor din standardele de referinţă; d)„Foarte bine“, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă; e)„Excelent“, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, precum şi a unor descriptori definiţi de unitatea de învăţământ. (4) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituţionale. Articolul 5(1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează cu respectarea a două categorii de principii:a)principii generale ale implementării sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii; b)principii specifice evaluării externe periodice a calităţii educaţiei. (2) Educaţia de calitate se fundamentează pe următoarele principii generale:a)este centrată pe clienţii şi beneficiarii actului educaţional; b)este oferită de instituţii responsabile; c)este orientată pe rezultate; d)respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; e)este promovată de lideri educaţionali; f)asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; g)se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, organizaţii, cu beneficiarii primari şi secundari de educaţie; h)se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; i)abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic; j)are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; k)promovează interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. (3) Principiile specifice evaluării externe periodice a calităţii sunt:a)asigurarea supremaţiei interesului preşcolarului şi al elevului; b)corelarea evaluării interne cu evaluarea externă; c)accentuarea rolului evaluării interne în îmbunătăţirea continuă; d)implicarea beneficiarilor atât în evaluarea internă, cât şi în cea externă; e)acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; f)respectarea triangulaţiei, respectiv asigurarea a cel puţin 3 surse şi dovezi de informare şi documentare în evaluarea nivelului calităţii actului educaţional; g)valorizarea aspectelor pozitive ale furnizorului de servicii educaţionale şi ale programelor acestuia; h)acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; i)abordarea evaluării externe ca proces de învăţare, pentru evaluatori, pentru evaluaţi şi pentru întreaga organizaţie şcolară. Capitolul IIProcedura de evaluare externă a calităţii educaţiei Articolul 6(1) Procedura de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar se derulează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.(2) Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, este prezentată în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 7(1) În vederea demarării procedurii de evaluare externă periodice, organizaţia furnizoare de educaţie înaintează către ARACIP următoarele documente:a)cerere; b)fişa-tip; c)Proiectul/Planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul de acţiune al şcolii, pe termen de 5 ani, realizat în baza unei diagnoze şi prin comparaţie cu proiectul anterior; d)ultimul Raport anual de evaluare internă (RAEI). (2) Formatul documentaţiei este actualizat periodic de către ARACIP, prin comunicare publică pe site. Articolul 8(1) În baza cererii, ARACIP, prin Compartimentul juridic, încheie un contract cu organizaţia solicitantă şi emite factura fiscală corespunzătoare.(2) Organizaţia furnizoare de educaţie este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. Articolul 9(1) Comisia de evaluare externă este desemnată de ARACIP pe bază de hotărâre, cu respectarea procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.(2) Coordonatorul comisiei de evaluare are obligaţia de a transmite unităţii de învăţământ programul general şi programul specific al vizitei de evaluare, în termenele stipulate în fişa procesului prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 10Comisia de evaluare desemnată de ARACIP desfăşoară următoarele activităţi: a.1) organizarea agendei evaluării; a.2) analiza contextului şi situaţiei concrete a unităţii şcolare, conform Proiectului (planului) de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planului de acţiune al şcolii (PAS), RAEI sau Raportului de autoevaluare (RA), situaţiei centralizate a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ; a.3) programarea orară a activităţilor şi a întâlnirilor; a.4) activităţi specifice: vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă, asistenţă la lecţii şi la activităţi extraşcolare, după caz, aplicarea de chestionare unor grupuri-ţintă (elevi, părinţi, angajatori operatori economici parteneri/ angajatori, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), realizarea de interviuri individuale şi de grup, vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică). a.5) analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele şi progresul fiecărui educabil; a.6) prezentarea concluziilor desprinse care vor sta la baza raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei; a.7) redactarea procesului-verbal şi înscrierea acestuia în registrul corespunzător; a.8) redactarea raportului de evaluare externă a calităţii şi transmiterea către ARACIP în termenele stabilite. Articolul 11(1) În vederea evaluării concordanţei dintre evaluarea internă, potrivit informaţiilor transmise de organizaţia furnizoare de educaţie în cadrul RAEI, şi situaţia reală, conform raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei înregistrat, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condiţiilor de funcţionare a şcolilor (pe baza a 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional prezentaţi în anexa nr. 4 la ordin) şi a rezultatelor raportate.(2) Pentru a asigura obiectivitatea analizei şi pentru a realiza evaluarea comparativă interinstituţională, ARACIP poate angaja experţi în evaluare şi acreditare, pe bază de contract. Articolul 12(1) ARACIP eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţământ respective, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate, în termenul precizat în fişa de proces, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.(2) Atestatul va menţiona nivelul rezultatelor obţinute de unitatea şcolară faţă de rezultatele aşteptate, având în vedere indicii de eficienţă stabiliţi pe baza Hărţii naţionale a riscului educaţional.(3) Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate este prezentat în anexa nr. 3 la ordin. Articolul 13(1) În situaţia în care în raportul de evaluare externă a calităţii există indicatori de performanţă apreciaţi cu calificativul „Nesatisfăcător“, nu se eliberează atestatul şi se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul menţionat la alin. (1), unitatea de învăţământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora.(3) Inspectoratele şcolare realizează o monitorizare specială în cazurile menţionate la alin. (1), urmărind progresul înregistrat de şcoala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoştinţa ARACIP. Articolul 14ARACIP are obligaţia de a face public raportul de evaluare externă periodică şi atestatul de calitate pentru fiecare organizaţie furnizoare de educaţie. Articolul 15(1) Organizaţia furnizoare de educaţie are obligaţia de a face public conţinutul raportului de evaluare externă periodică.(2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii revizuieşte planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei elaborat de şcoală.(2) Implementarea planului de îmbunătăţire este monitorizată de reprezentanţii ARACIP şi/sau ai inspectoratelor şcolare. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 16(1) Contestaţiile cu privire la concluziile raportului de evaluare externă întocmit se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.(2) Raportul de evaluare externă poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor Desfăşurarea procesului:

Responsabilităţi Intrări Etapa de proces Ieşiri Observaţii
CR R E
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ CJ - Cererea de declanşare a procedurii de evaluare externă - Documentaţia specifică pentru fiecare tip de cerere (autorizare de funcţionare provizorie, acreditare, evaluare periodică) - Raportul anual de evaluare internă (RAEI), dacă e cazul 1. Înregistrarea cererii şi a documentaţiei transmise şi încheierea contractului cu organizaţia solicitantă 1. Documente înregistrate 2. Contract semnat de ambele părţi 3. Factură emisă de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar -ARACIP - format hârtie (pentru cerere); - format electronic (pentru documentaţie şi RAEI);
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Copia ordinului de plată a tarifului de evaluare externă 2. Repartizarea spre expertiză a documentaţiei către personalul din cadrul aparatului propriu al ARACIP Documente repartizate spre expertiză format hârtie
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documente înregistrate şi repartizate spre expertiză 3. Realizarea expertizei documentaţiei înregistrate şi comunicarea către organizaţia furnizoare de educaţie a rezultatului acesteia Nota de verificare (rezultatul expertizei) - termen: maximum 30 de zile de la data înregistrării
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ - Nota de verificare (rezultat favorabil al expertizei) - Nota de verificare (rezultat nefavorabil al expertizei) - Documente completate 4.1. Declanşarea procedurii de evaluare în cazul rezultatului favorabil 4.2. Solicitarea completării documentelor în cazul rezultatului nefavorabil a) declanşarea procedurii de evaluare dacă documentele au fost completate; b) respingerea cererii ca fiind inadmisibilă în cazul în care documentele nu au fost completate în termenul stabilit. - Nota de verificare (răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe) - Nota de verificare (solicitare de completare a documentelor) - Nota de verificare (răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe) - Răspuns transmis organizaţiei privind respingerea cererii - format electronic - termen de completare: maximum 15 zile de la comunicare
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Nota de verificare 5. Elaborarea Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare
Responsabilităţi Intrări Etapa de proces Ieşiri Observaţii
CR R E
BEX SDA/ SDEEC SDA Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare - Componenţa Comisiei de evaluare propuse 6. Aprobarea de către Biroul executiv al ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare, a componenţei Comisiei de evaluare şi solicitarea unui observator de la ISJ/ISM Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate - durata vizitei: 2-5 zile - componenţa echipei: 2-4 membri
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate 7. 1. Postarea pe site-ul ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare 7.2. Transmiterea Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi a componenţei Comisiei de evaluare la organizaţia furnizoare de educaţie şi la ISJ/ISMB Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare transmisă - termen de postare: minimum 30 de zile anterior vizitei - termen de transmitere: minimum 5 zile anterior vizitei
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie 8. Transmiterea de către ARACIP a Notei de verificare şi a documentaţiei depuse de organizaţia furnizoare de educaţie către coordonatorul Comisiei de evaluare Nota de verificare şi documentaţie transmise coordonatorului Comisiei de evaluare termen de transmitere: minimum 5 zile anterior vizitei
P/VP CCE CCE Programul general al vizitei (elaborat de coordonatorul Comisiei de evaluare) 9. Transmiterea Programului general al vizitei către directorul organizaţiei furnizoare de educaţie Programul general al vizitei transmis directorului organizaţiei furnizoare de educaţie termen de transmitere: maximum 3 zile anterior vizitei
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie - Programul general al vizitei 10. Pregătirea vizitei de către Comisia de evaluare externă: a) organizarea agendei evaluării; b) analiza contextului şi situaţiei concrete a organizaţiei furnizoare de educaţie pe baza documentelor acesteia; c) programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor. Programul specific al vizitei (agenda evaluării şi programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor)
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE Programul specific al vizitei 11. Deschiderea activităţilor de evaluare externă a calităţii în prezenţa reprezentanţilor organizaţiei furnizoare de educaţie Programul specific al vizitei pus de acord cu reprezentanţii organizaţiei furnizoare de educaţie participă, în funcţie de tipul vizitei, directorul, coordonatorul CEAC, membrii Consiliului de administraţie, observatorul delegat de inspectorat, reprezentantul Consiliul local, al asociaţiei părinţilor, al elevilor, al sindicatului reprezentativ
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Programul specific al vizitei - Documentele organizaţiei - Standarde (de autorizare/acreditare/referinţă) şi indicatori de performanţă - Subrapoarte/fişe de evaluare externă - Instrumente de colectare a feedbackului 12. Participarea membrilor Comisiei de evaluare la activităţi în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie: a) vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă; b) asistenţă la lecţii şi activităţi extraşcolare (după caz); - Subrapoarte/fişe de evaluare externă completate - Instrumente de colectare a feedbackului completate
Responsabilităţi Intrări Etapa de proces Ieşiri Observaţii
CR R E
c) aplicarea de chestionare unor grupuri-ţintă (elevi, părinţi, personal etc.); d) realizarea de interviuri individuale şi de grup; e) vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică).
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă, completate; - Instrumente de colectare a feedbackului completate - Standarde (de autorizare/acreditare/referinţă) şi indicatori de performanţă 13. Analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele acesteia şi progresul fiecărui educabil - Dovezi aferente (după caz) - Concluzii
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului analizate 14. Finalizarea activităţilor şi prezentarea concluziilor Redactarea Procesului-verbal şi a Raportului de evaluare externă a calităţii. Completarea fişelor de evaluare privind desfăşurarea procesului de evaluare externă - Concluzii - Proces-verbal original (înscris în registrul de procese-verbale al şcolii)
CCE CCE CCE - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului - Concluzii 15. Transmiterea Procesului-verbal, a Raportului de evaluare externă a calităţii şi a fişelor de evaluare care vor sta la baza îmbunătăţirii procesului de evaluare externă de către ARACIP - Proces-verbal (copie) - Raport de evaluare externă a calităţii (original) - Fişe de evaluare (completate) termen de transmitere: maximum 5 zile de la încheierea evaluării
P/VP SDA/ SDEEC CCE EZ - Raport de evaluare externă a calităţii - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului -Dovezi aferente 16. Primirea Raportului de evaluare externă a calităţii la ARACIP şi înregistrarea acestuia Raport de evaluare externă a calităţii, înregistrat
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Raport de evaluare externă a calităţii, înregistrat 17. Validarea/ Invalidarea Raportului de evaluare externă a calităţii şi înaintarea acestuia către BEX Raport de evaluare externă a calităţii, validat termen de validare: maximum 5 zile de la primire
P/VP BEX SDA/ SDEEC Raport de evaluare externă a calităţii, validat 18. Avizarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către BEX şi înaintarea lui către Consiliul ARACIP Hotărâre BEX de avizare
P/VP CS SDA Raport de evaluare externă a calităţii, avizat 19. Aprobarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către Consiliul ARACIP Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare (postată pe site) termen de postare: maximum 3 zile de la emitere
P/VP SDA/ SDEEC EZ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportului de evaluare externă a calităţii 20. Eliberarea Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ Atestat termen: maximum 30 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
P/VP CS CJ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportul de evaluare externă a calităţii 21. Realizarea documentaţiei administrative pentru autorizare/neautorizare sau acreditare/ - Documentaţie administrativă (proiect de ordin al ministrului educaţiei) termen: maximum 15 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
Responsabilităţi Intrări Etapa de proces Ieşiri Observaţii
CR R E
neacreditare şi transmiterea acesteia către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
P/VP SDA EZ CJ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 22. Primirea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi comunicarea acestuia către organizaţia furnizoare de educaţie şi inspectoratul şcolar judeţean Ordinul ministrului, comunicat format electronic şi hârtie (document original)
P/VP SDA EZ Raport de evaluare externă a calităţii, aprobat 23. Publicarea pe site-ul ARACIP a Raportului de evaluare externă a calităţii Îmbunătăţirea procesului de evaluare externă de către ARACIP pe baza fişelor de evaluare completate Raport de evaluare externă a calităţii, postat termen: maximum 60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP

Abrevieri: CR - coordonator; R - răspunde; E - execută; P - preşedinte ARACIP; VP - vicepreşedinte ARACIP; EZ - expert zonal ARACIP; SDA - şef Departament acreditare; SDEEC - şef Departament de evaluare externă a calităţii; CCE - coordonator Comisie evaluare; MCE - membru Comisie evaluare; BEX - biroul executiv; CS - Consiliul ARACIP; CJ - consilier juridic. ANEXA Nr. 3Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate ATESTAT privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ ........ ................ ................ ........ ............., nivelul ........ ................ ................ ........, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate (standarde de calitate) Se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Se atestă obţinerea calificativelor ........ ..............., cu un punctaj de ........ .........., la ..... indicatori de performanţă prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfăşurat în anul şcolar ........ ........ . Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de evaluare externă este public şi poate fi consultat pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul şcolar ........ ........ până în anul şcolar .............. inclusiv. Unitatea de învăţământ are obligaţia de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârşitul anului şcolar ......, cu derularea activităţii de evaluare în anul şcolar ........ ........ . Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Indice de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional: ........... ..... Punctaj final obţinut: ........ ........ ........... Rezultate ale evaluării periodice ANEXA Nr. 4Factorii de risc corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional 1. Nivelul de educaţie al familiei 2. Procentul elevilor din familii cu dificultăţi economice 3. Procentul elevilor din familii dezorganizate 4. Procentul elevilor romi 5. Procentul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) 6. Participarea cadrelor didactice la formare profesională continuă 7. Mobilitatea cadrelor didactice - procentul orelor ţinute de profesori noi 8. Procentul orelor ţinute de cadre didactice calificate 9. Spaţiu pentru educaţie pe elev 10. Număr de volume din bibliotecă pe elev 11. Procentul elevilor care au fişe la bibliotecă 12. Număr de calculatoare pe elev 13. Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev 14. Număr de absenţe motivate pe elev 15. Număr de absenţe nemotivate pe elev


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6517/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6517 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6517/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu