Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 65 din 1 februarie 2008

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 5 februarie 2008Având în vedere Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 120.045/2008,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. -In baza prevederilor prezentului ordin, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de sprijin financiar şi a condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu normele metodologice prevăzute în anexele A-N, proceduri care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al instituţiei."

2.  Anexa L se modifică şi se completează după cum urmează:

a)  La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sprijinul financiar se acordă, lunar, pentru fiecare probă de lapte la care au fost determinate procentul de grăsime, de proteină, de lactoză şi substanţă uscată."

b) La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) ouă de consum la centrele de colectare, sortare, marcare şi ambalare, ouă din categoriile de greutate M (53-63 g), L (64-73 g) şi XL (peste 73 g)."

c)  La articolul 24 alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. b) de la alin. (1), producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, crescători de păsări pentru ouă de consum, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, şi să o depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării ouălor de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare, însoţită de următoarele documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării centrului."

d) La articolul 24, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare sunt următoarele:

a)  copie de pe biletul de proprietate, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul de pasări pentru ouă de consum deţinute de proprietar, înscris în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul naţional al exploataţiilor;

c) copie de pe factura fiscală de livrare a ouălor/borderoul de achiziţie întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare;

d) copie de pe factura fiscală de marcare a ouălor, în situaţia marcării în regim de prestare de servicii;

e)  copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L şi XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

f)  adeverinţă eliberată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou.

(72) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare:

1.  copie de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

2.  copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul naţional al exploataţiilor;

3. copie de pe avizul de însoţire a mărfii;

4. copii de pe factura fiscală de livrare a ouălor de consum;

5.  copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L şi XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151 ;

6.  adeverinţă eliberată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

b) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare, în regim de prestare de servicii:

1.  copie de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

2.  copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul naţional al exploataţiilor;

3.  copie de pe avizul de însoţire a mărfii;

4.  copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L şi XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

5.  copie de pe factura fiscală de marcare a ouălor de consum;

6.  adeverinţă eliberată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

c) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare proprii:

1. copie de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

2.  copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul naţional al exploataţiilor;

3. mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de păsări - ouă de consum înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;

4.  copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L şi XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

5.  copie de pe avizul de însoţire a ouălor de consum de la fermă la centrul de colectare, sortare, marcare/copie de pe documentul de înregistrare a producţiei zilnice de ouă;

6.  adeverinţă eliberată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

d) beneficiarii prevăzuţi la lit. c) depun cererea în termen de 30 de zile de la data avizului de însoţire a ouălor de consum la centrul de colectare, sortare, marcare."

e)  După anexa nr. 15 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 151, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

ANEXA Nr. 151 la anexa L

Centrul de colectare, sortare, marcare...............................................

Localitatea.......................................................................................

Judeţul.............................................................................................

Nr. ................................................./...............................................

RAPORT   CENTRALIZAT   DE   SORTARE  A  OUĂLOR   DE   CONSUM

perioada.................................................1)

Producător

Codul producătorului de ouă de consum

Total ouă

recepţionate

(bucăţi)

Ouă clasa A (bucăţi)

Ouă clasa B (bucăţi)

Total ouă

A+B (bucăţi)

S

M

L

XL

Total

Ouă clasa A

d.c. M, L, XL

Total:

1) Perioada să nu depăşească 30 de zile de la data livrării ouălor de consum la centrele de colectare, sortare şi marcare.

Şef centru,

........................................................

(Semnătura şi ştampila centrului)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 65/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 65 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu