Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.648 din 03.06.2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 05 iunie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 3.745 din 3 iunie 2014 al Ministerului Sănătăţii nr. DG 897 din 2 iunie 2014 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Pentru pacienţii care beneficiază de îngrijiri în asistenţa medicală de lungă durată, documentul FOCG se închide la 31 decembrie, urmând să fie redeschis un nou episod de spitalizare cu data de 1 ianuarie, dacă pacientul beneficiază în continuare de aceleaşi servicii. 2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare la:a)cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă; b)serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită; c)serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical; d)serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă. 3. Anexele nr. 2 , 3, 4 , 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I, II, III, IV şi V, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2014. Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe-Radu Ţibichi ANEXA Nr. I*)*) Anexa nr. I este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006) ANEXA Nr. II (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006) INSTRUCŢIUNI privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG) 1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină. 2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale: a)buletin de identitate; b)talon de pensie; c)certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); d)paşaport; e)permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel: 3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti). 3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare. Următoarele structuri se codifică astfel:

Nr. crt. Secţie Cod
1. Recuperare medicală 1393_REC
2. Psihiatrie cronici 1333.2
3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1
4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2
5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1
6. Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III 1222.2
7. Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II 1222.1
8. Îngrijiri paleative 1061_PAL

3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an. 3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează: a)pentru cetăţenii români; b)pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal; c)pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform Notei 1 a formularului FOCG. 3.6. „întocmit de“ - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia. 3.7. Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG. 3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin). 3.9. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv. 3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia. 3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi. 3.14. Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an). 3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an. 3.16. Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital. 3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8). 3.18. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă. 3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9). 3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: a)asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internaţional, card european, formulare europene; b)asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; c)neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel: a)se bifează „Obligatorie“ - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare; b)se bifează „Acord internaţional“ - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului. c)se bifează „Card european“ - cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european; d)se completează „Formularele europene“ (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetăţenii străini pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului. e)Nr. card naţional se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă. 3.23. Criteriul de internare – se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG. 4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital. 5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează: 1 - fără bilet de internare; 2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 4 - transfer interspitalicesc; 5 - internare la cerere. 9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare. 6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare. 7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică. 8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1. 9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică. 10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare şi complicaţii. 10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri: a)în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1); b)în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1).10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): a)în primul rând se trece diagnosticul cu (+); b)în al doilea rând se trece cel cu (*).10.2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/ comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. NOTĂ: La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală. 11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel: a)dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează; b)dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod; c)dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora. a)Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale. b)Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital. 14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul. 15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective. 16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-se clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS. 17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor. 18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. 19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului. 20. Anamneza şi istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea. 21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele. 22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant* şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. 23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant. *) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: a)în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare; b)în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesau medicul operator principal („mâna întâi“) la intervenţia chirurgicală principală; c)la secţiile de obstetrică-ginecologie:

dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesau medicul operator principal („mâna întâi“) la intervenţia chirurgicală principală;

dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană. ANEXĂ la instrucţiuni LISTA codurilor judeţelor

JUDEŢUL Cod judeţ
ALBA 01
ARAD 02
ARGEŞ 03
BACĂU 04
BIHOR 05
BISTRIŢA-NĂSĂUD 06
BOTOŞANI 07
BRAŞOV 08
BRĂILA 09
BUZĂU 10
CARAŞ-SEVERIN 11
CĂLĂRAŞI 12
CLUJ 13
CONSTANŢA 14
COVASNA 15
DÂMBOVIŢA 16
DOLJ 17
GALAŢI 18
GIURGIU 19
GORJ 20
HARGHITA 21
JUDEŢUL Cod judeţ
HUNEDOARA 22
IALOMIŢA 23
IAŞI 24
ILFOV 25
MARAMUREŞ 26
MEHEDINŢI 27
MUREŞ 28
NEAMŢ 29
OLT 30
PRAHOVA 31
SATU MARE 32
SĂLAJ 33
SIBIU 34
SUCEAVA 35
TELEORMAN 36
TIMIŞ 37
TULCEA 38
VASLUI 39
VÂLCEA 40
VRANCEA 41
BUCUREŞTI 42

ANEXA Nr. III*)*) Anexa nr. III este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006) ANEXA Nr. IV(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006) INSTRUCŢIUNI privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum în formularul „Foaie de observaţie clinică generală“. 2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează: 1 - fără bilet de internare; 2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 5 - internare la cerere; 9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare. 4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ. 5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014:

C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat“ - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;

S: pentru serviciile medicale de tip „serviciu“ - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:

M: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat“ de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;

C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat“, de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant. 8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei. 9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. 10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006. 11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită. 12. Rubrica „Alte examene de specialitate“ se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului. 13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip „serviciu“ se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014. Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi. În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-8 de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014. Pentru spitalizarea de zi de tip „caz rezolvat“ secţiunea „Servicii efectuate“ nu se completează. ANEXA Nr. V(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.782/576/2006) Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) 1. Codul de identificare a cazului externat 2. Codul specific de identificare a vizitei 3. Codul de identificare a unităţii sanitare 4. Codul de identificare a secţiei 5. Numărul fişei de spitalizare de zi 6. Codul de identificare al pacientului - CID 7. Sexul 8. Data naşterii 9. Judeţul de domiciliu al pacientului 10. Localitatea de domiciliu a pacientului 11. Cetăţenia 12. Ocupaţia 13. Nivelul de instruire 14. Statut asigurat 15. Tipul asigurării de sănătate 16. Nr. card european 17. Nr. paşaport 18. Nr. card naţional 19. Casa de asigurări de sănătate 20. Tipul internării 21. Serie bilet internare 22. Număr bilet internare 23. Criteriul de internare 24. Data deschiderii fişei 25. Data închiderii fişei 26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU 27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical) 28. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei 29. Data şi ora de început a vizitei, 30. Data şi ora de sfârşit a vizitei 31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip „serviciu“ (niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate) 32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei 33. Investigaţiile de laborator efectuate în cadrul vizitei 34. Codul de parafă al medicului curant 35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea „DA“. Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) 1. Codul de identificare a cazului externat 2. Codul de identificare a unităţii sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro 3. Codul de identificare a secţiei de primiri urgente. Secţia se codifică conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare. 4. Numărul fişei de spitalizare (fişă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare) 5. Codul de identificare al pacientului - CID 6. Sexul 7. Data naşterii 8. Data şi ora preluării pacientului 9. Data şi ora predării pacientului 10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 38 şi 39 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. 11. Codul de parafă al medicului curant 12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea „NU“. Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 648/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 648 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu