Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.625 din 22.03.2011

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 19 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale finanţate în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“, denumită în continuare Lista cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ şi obiectivelor Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011, şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.
(2) Pentru a fi eligibilă în vederea finanţării, o cheltuială trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 iulie 2015; b)să respecte prevederile din contractul de finanţare şi Ghidul solicitantului; c)să fie efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, comunitare şi naţionale, privind achiziţiile publice.
(3) Cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing, precum şi contribuţia în natură nu sunt eligibile.
(4) Cheltuielile efectuate în regie proprie, aferente obiectivelor de investiţii, nu sunt eligibile.
(5) Activele corporale achiziţionate, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, trebuie să fie noi.
(6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat; b)sunt considerate active amortizabile; c)au fost achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice; d)sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat cel puţin 5 ani.
(7) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei activelor eligibile de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.
(8) Cheltuielile cofinanţate din alte fonduri publice nu sunt eligibile.
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ a axei prioritare „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008. Articolul 4Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂLISTA cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren aferent investiţiei (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investiţiei în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază) etc. 3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: a)lucrări şi acţiuni de protecţia mediului; b)refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), şi anume: a)studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului); b)obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în Cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale legate de obiectivul investiţiei); c)proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performanţă energetică, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului investiţiei conform proiectului, precum şi, după caz, expertiza tehnică şi auditul energetic pentru intervenţii la construcţii existente sau începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii); d)organizarea procedurilor de achiziţie publică, numai dacă documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, cuprinzând cheltuieli aferente plăţii serviciilor externe pentru întocmirea documentaţiei de atribuire, multiplicarea documentaţiei de atribuire şi cheltuieli aferente plăţii anunţurilor implicate de aplicarea procedurilor de achiziţie; e)consultanţă (servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare; servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie); f)asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi, desemnaţi de autoritatea contractantă).6. Cheltuieli pentru investiţia de bază, şi anume: a)construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); b)montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări; c)achiziţia de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie; d)achiziţia de utilaje şi echipamente fără montaj şi a echipamentelor de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie; e)achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăşurate pe obiecte de construcţie (dotări); f)achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).7. Cheltuieli pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului atunci când auditul este solicitat de Organismul Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 625/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 625 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    DO YOU NEED A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? CONTACT US TODAY VIA WhatsApp +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com HELLO Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. WhatsApp:+19292227023 Email: drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (bridgecoparate@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 2605 2019
    My name is Patricia Dooley, i am here to share testimony on how i benefited from wilson investment platform i never believed,i invested $850 worth of bitcoin with him i received my profit of $7,225.00 without stress and i am reinvesting with them, i had paid my necessary bills and i reinvested again thanks Mr Wilson for helping me .. if you need help earning contact Mr Wilson on whats-app: +27633586789 or email: wilsontradeszone@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1718 2004
    de mai mult de un an nu se mai respecta ordinul capitolul 3 articol 8 punctul 5 in sensul ca nu se mai acorda hrana in timpul dializei pe motiv de a nu se mai transmite virusul sars cov 2! se transmite virusul prin mincare? cum transmitem virusul daca nu il avem? anumiti medici pun stetoscopul de la un bonlav la altul fara niciun fel de dezinfectie, este corect? medicul sef se comporta precum dumnezeu pe pamint fara a tine cont de drepturile bonlavilor, tratindui ca pe o turma de sclavi. CINE VEDE?
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu