Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 625 din 25 august 2004

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 859 din 20 septembrie 2004


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 94.248 din 25 august 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor acordului interprofesional de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, acord care stabileste conditiile de producere, livrare, transport si receptie pentru sfecla de zahar,
    avand in vedere Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 (cap. 1 art. 6 si anexa nr. III) referitoare la organizarea comuna a pietelor in sectorul zaharului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se recunosc de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prevederile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar, elaborat de Organizatia Interprofesionala Nationala "Zaharul" din Romania si insusit de partenerii sociali din filiera zaharului.
    Art. 2
    Contractele de producere, livrare, transport si de receptie a sfeclei de zahar destinate industrializarii din recolta anului 2005, incheiate intre producatorii de sfecla de zahar si societatile de industrializare, vor respecta conditiile stabilite in Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar.
    Art. 3
    Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, dupa recunoasterea de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, este obligatoriu pentru toti partenerii sociali din filiera zaharului: Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania", Federatia Nationala a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania si Organizatia Interprofesionala Nationala "Zaharul" din Romania.
    Art. 4
    Anexa "Acord interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului 2005" face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Directia generala de reglementare si implementare, si directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor urmari si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul agriculturii,
                      padurilor si dezvoltarii rurale,
                                Petre Daea

    ANEXA 1

    Organizatia Interprofesionala Nationala "Zaharul" din Romania

                           ACORD INTERPROFESIONAL
                pentru sfecla de zahar - recolta anului 2005

    Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale "Zaharul" din Romania, denumita in continuare O.I.N.Z.R., si anume: Federatia Nationala a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania si Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania", in baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R., au incheiat prezentul acord interprofesional, denumit in continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahar din recolta anului 2005, destinata industrializarii.

    Art. 1
    Obiectivele si durata AIP
    1.1. AIP isi propune sa reglementeze de o maniera unitara la nivel national relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfecla de zahar, respectiv fabrici de zahar).
    1.2. AIP isi propune sa asigure contractul de baza privind producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar, precum si clauzele generale ale acestuia, respectand interesele generale ale partenerilor din filiera zaharului.
    1.3. AIP isi propune sa asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zaharului din Romania.
    1.4. AIP isi propune sa asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zaharului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahar.
    1.5. AIP este valabil pentru campania de sfecla de zahar din anul 2005, clauzele generale putand fi modificate prin negocieri intre cei 2 membri ai O.I.N.Z.R. si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pana cel mai tarziu la 1 iulie 2005.
    1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati la cele doua structuri profesionale semnatare.
    1.7. AIP este aprobat anual de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si este pus in aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 2
    Clauze generale
    2.1. Partile au cazut de acord ca pentru recolta anului 2005 sa colaboreze in vederea obtinerii unei cantitati mai mari de zahar alb din sfecla de zahar, ca urmare a aplicarii "Programului Zaharului", inaintat Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale la inceputul lunii mai 2004, si a angajamentelor implicite legate de producerea cotei de productie de zahar din sfecla de zahar.
    2.2. In functie de cotele de productie alocate, fabricile de zahar vor determina cantitatea minima dezirabila de sfecla de zahar si suprafata necesara a fi contractata, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfecla de zahar din zona de aprovizionare pana la inceperea campaniei de contractare a sfeclei de zahar.
    2.3. Intre cultivator si fabrica va fi intocmit un contract de producere, cumparare, livrare si plata (denumit in continuare CPCLP), al carui model este prevazut in anexa la prezentul AIP, recunoscut de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2005.
    2.4. CPCLP se va incheia pana la data de 1 mai 2005, iar situatia finala, conform prevederilor pct. 2.2, va fi transmisa la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pana la data de 15 mai 2005 prin intermediul Asociatiei "Patronatul Zaharului din Romania".
    2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu in toate atributele sale pentru acestia.
    2.6. CPCLP este documentul in care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si fabrica cu care acesta a incheiat angajamentul.
    2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care il insotesc de drept pe toata perioada valabilitatii lui.
    2.8. Partenerii CPCLP pot denunta in caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.
    2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate in relatii comerciale si de parteneri neafiliati la cele doua structuri reprezentative, cu mentiunea ca acestia nu beneficiaza de clauzele privind concilierea interprofesionala, de sprijinul acordat de stat sub forma subventiei pe produs si nici de instrumentele de reglementare a pietei in baza Legii nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietei produselor agricole si alimentare in Romania.
    Art. 3
    Modul de aplicare a AIP
    3.1. Prezentul AIP reprezinta vointa partenerilor asociati in structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnarii lui.
    3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri intre cei 2 parteneri semnatari, in perioada desemnata la pct. 1.5.
    3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP in toate cazurile in care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati intr-o activitate contractuala derivata din prezentul AIP si pasibila de atingerea de o maniera pagubitoare a uneia dintre parti.
    3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anuleaza stipulatiile AIP, nici in litera si nici in spiritul lor, si care nu modifica conventia de baza privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.
    3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate intre cei 2 parteneri si pot fi modificate de catre acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afecteaza parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.
    Art. 4
    Forta majora
    4.1. In caz de forta majora, prezentul AIP inceteaza partial sau total sa produca efecte. Forta majora poate fi invocata de catre oricare dintre parti si se rasfrange si asupra CPCLP.
    Art. 5
    Concilierea si arbitrajul
    5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementarilor in vigoare relative la conciliere si arbitraj. Partile convin ca litigiile sa fie solutionate pe cale amiabila si sa se adreseze instantei numai dupa epuizarea procedurilor de conciliere.
    Art. 6
    Cotizatiile profesionale si interprofesionale
    6.1. Partile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitatii ca fabricile de zahar sa opereze, in numele cultivatorilor de sfecla de zahar, la prelevarea cotizatiei profesionale de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania (FCSZR), in cuantum de 7 (sapte) lei/kg sfecla de zahar predata neto de plata. Aceasta prevedere va fi inclusa obligatoriu in CPCLP al fiecarei fabrici. Suma incasata va fi virata integral in contul FCSZR. Din aceasta suma 57% revine FCSZR, 3% O.I.N.Z.R. si 40% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecarei fabrici. Sumele incasate vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei organizatii.
    6.2. Plata cotizatiilor se face pana la data de 31 decembrie 2005.
    6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona neta de plata, livrata de catre cultivator fabricii si receptionata prin aplicarea baremului de echivalenta.
    Art. 7
    Producerea/Cultivarea sfeclei de zahar
    7.1. In CPCLP se vor specifica atat suprafata ce se doreste a fi cultivata, cat si productia neta scontata a se obtine.
    Pentru toti contractantii de sfecla de zahar, asociati sau neasociati in structuri profesionale sau interprofesionale, fabricile de zahar se obliga sa asigure (contra cost):
    - samanta de sfecla de zahar necesara infiintarii culturii, pentru suprafata contractata;
    - serviciile de indrumare tehnologica a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractata.
    7.2. Samanta de sfecla de zahar asigurata de catre fabrica de zahar va fi pusa la dispozitie cultivatorului pana la data stipulata in CPCLP si va fi tratata standard cu insecticide si fungicide.
    7.3. Cultivatorii se obliga sa respecte tehnologia recomandata de fabrica si sa permita accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligandu-se sa execute lucrarile tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.
    7.4. Periodic, de la inceperea contractarii si pana la terminarea recoltarii si prelucrarii sfeclei de zahar, fabricile se obliga sa transmita datele statistice specifice catre Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania".
    Art. 8
    Recoltarea sfeclei de zahar
    8.1. Recoltarea sfeclei de zahar se face din initiativa fabricii care va notifica cultivatorii.
    8.2. Cultivatorii se obliga sa respecte datele de incepere a recoltarii si de punere la dispozitie a sfeclei de zahar, daca acestea le-au fost aduse la cunostinta.
    8.3. Fabrica de zahar poate stabili data limita a terminarii recoltatului si a receptiei.
    8.4. Depasirea cu doua zile a datei limita de receptie poate atrage refuzul fabricii de a receptiona sfecla de zahar, cantitatile aferente decazand din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva intelegerilor particulare ale partilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.
    Art. 9
    Transportul sfeclei de zahar
    9.1. Transportul sfeclei de zahar de pe camp la bazele de receptie ale fabricii se efectueaza si se suporta de cultivator. Transportul sfeclei de zahar de la bazele de receptie ale fabricii la fabrica de zahar se efectueaza si se suporta de fabrica de zahar.
    9.2. Sub rezerva conventiilor particulare raspunzand regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2005, in CPCLP se poate deroga de la prevederile pct. 9.1.
    Art. 10
    Receptia sfeclei de zahar
    10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahar din recolta anului 2005 sa fie efectuata cantitativ si calitativ, cu respectarea ordinelor ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, calitatea-tip a sfeclei de zahar fiind aceeasi pentru toate zonele de cultura. Pentru recolta anului 2005, continutul de zahar standard este de 15% .
    Art. 11
    Pretul sfeclei de zahar
    11.1. Partile au convenit ca pentru recolta anului 2005 pretul de referinta al tonei de sfecla de zahar neto de plata de calitate-tip sa fie de 50 kg zahar alb.
    11.2. Pretul sfeclei de zahar se poate majora/diminua in functie de continutul in zahar si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri straine si pamant aderent.
    11.3. Prin derogare de la prevederile pct. 11.1, in CPCLP se poate lua in considerare pretul de baza al sfeclei de zahar in lei/tona, stabilit de Comitetul interministerial pentru coordonarea organizarii si functionarii pietelor produselor agricole si alimentare in Romania, in baza Hotararii Guvernului nr. 121/2003 pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importanta nationala pentru o perioada de 4 ani, respectiv 2003 - 2006, astfel incat atat cultivatorii de sfecla de zahar, cat si fabricile de zahar sa obtina un profit minim prin pretul zaharului alb pe piata nationala.
    Art. 12
    Plata materiei prime
    12.1. Partile au convenit ca plata materiei prime receptionate sa se faca integral pana la data de 31 decembrie 2005.
    12.2. In cazul solicitarii de catre cultivatori a platii sfeclei de zahar in echivalent zahar, transportul zaharului la destinatie se face pe cheltuiala cultivatorilor.
    12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce raspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2005, in CPCLP se poate deroga de la prevederile pct. 12.1 si 12.2.
    12.4. Modalitatea de plata convenita de parti se negociaza intre parti si se va stipula in CPCLP.
    Art. 13
    Alte drepturi ale cultivatorilor
    13.1. Cultivatorii au dreptul la restituirea gratuita sau contra cost a unei cantitati de taitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzand cantitatii totale de sfecla de zahar livrate.
    13.2. In CPCLP se vor prevedea cantitatile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare raspunzand regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2004.

    Incheiat astazi, 26 iulie 2004, in patru exemplare.

                Pentru Federatia Nationala
                a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania,
                dr. ing. Ion Gherman,
                presedinte

                Pentru Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania",
                ing. Ioan Armenean,
                presedinte

                Pentru Organizatia Interprofesionala Nationala
                "Zaharul" - O.I.N.Z.R.,
                ing. Emilian Dobrescu,
                presedinte

    ANEXA 1
    la acordul interprofesional

                                CONTRACT
de producere, cumparare, livrare si plata a radacinilor de sfecla de zahar (CPCLP)

    Prezentul CPCLP este incheiat in baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, aferent recoltei 2005.
    Intre:
    Beneficiar: Societatea Comerciala ................................. - S.A., cu sediul in ......................., str. ......................... nr. .....,
reprezentata prin ............................................................,
                                 (numele, prenumele, functia)
si ...........................................................................,
                          (numele, prenumele, functia)
avand contul ........................, deschis la ............................, inregistrata in registrul comertului sub nr. .......................,
    si
    Furnizor: ........................../Proprietar .........................., cu sediul/domiciliul in ...................., str. ................ nr. ......,
telefon/fax .............., reprezentat prin ..................................
                                                (numele, prenumele, functia)
si ...........................................................................,
                          (numele, prenumele, functia)
avand contul ........................, deschis la ............................, inregistrata in registrul comertului la pozitia ......... nr. ................,
    a intervenit urmatorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar.
    Furnizorul se obliga sa cultive o suprafata de ..... ha cu sfecla de zahar, in scopul realizarii unei productii nete de plata de ........ tone, care va fi predata beneficiarului conform graficului de livrare care va fi comunicat de catre beneficiar.
    Beneficiarul se obliga sa cumpere de la furnizor o cantitate de ...... tone radacini de sfecla de zahar, la un pret de 50 kg zahar alb/tona sfecla de zahar (greutate neta), receptionata la calitate-tip.
    Beneficiarul se angajeaza sa cumpere orice alta cantitate de sfecla de zahar, la acelasi pret si in aceleasi conditii, pusa la dispozitie de furnizor.
    Pentru realizarea suprafetei de ..... ha, beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie furnizorului samanta din mai multe soiuri de sfecla de zahar, furnizorul putand alege soiul preferat.
    Samanta este tratata standard.
    Furnizorul de sfecla de zahar il mandateaza pe beneficiar ca la plata sfeclei de zahar sa ii retina cotizatia de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, in valoare de 7 (sapte) lei/kg de sfecla de zahar predata neto de plata, si sa verse aceste sume in contul si pe cheltuiala FCSZR.
    Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declaram ca avem cunostinta de stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - campania agricola a anului 2005 si ne angajam sa le respectam in litera si in spiritul lor.
    Incheiat astazi, .........., in ... exemplare, toate cu valoare de original.

               Beneficiar,                            Furnizor,
      ..............................       ..............................
      (numele, prenumele, semnatura)       (numele, prenumele, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 625/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 625 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 625/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu