Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 600 din 20 aprilie 2004

privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din  4 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 76 si ale art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Platitorii de impozite si taxe au obligatia sa depuna in format electronic Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r.
    Art. 5
    Formatul electronic al Declaratiei rectificative cod 14.13.01.00/r, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 6
    Anexele nr. 1*) - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Art. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul finantelor publice,
                       Neculae Eugeniu Plaiasu,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                                                      ____________
                                                     |  ROMANIA   |
                                                     |   _____    |
    710             DECLARATIE RECTIFICATIVA         |  | MFP |   |
                                                     |  |_____|   |
                                                     | MINISTERUL |
                                                     | FINANTELOR |
                                                     |  PUBLICE   |
                                                     |____________|

    Nu se utilizeaza pentru corectarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit si nici pentru corectarea deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna.

    Date privind declaratia rectificata:
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|          Tipul declaratiei         | Cod |    Perioada la care se refera     |
|____________________________________|_____|___________________________________|
| Declaratie privind obligatiile de  | 100 | Nume luna:   Nr. luna:   Anul     |
| plata la bugetul general consolidat|     |                                   |
|____________________________________|_____|___________________________________|
| Declaratie privind impozitul pe    | 100 |                          Anul:    |
| profit                             |     |                                   |
|____________________________________|_____|___________________________________|

    Date de identificare ale platitorului:
________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________
  | Cod de                |  |                         |
  | identificare fiscala: |  |                         |
  |_______________________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   ____________________________________________________________________________
  | Denumire |                                                                 |
A |__________|_________________________________________________________________|
d | Judet    |                       | Localitate |                            |
r |__________|_______________________|____________|____________________________|
e | Strada   |                | Numar |    | Bloc |    | Scara |    | Ap. |    |
s |__________|________________|_______|____|______|____|_______|____|_____|____|
a | Cod      |              |      |    |    |       |   |       |      |      |
  | postal   |              |Sector|    |Tel.|       |Fax|       |E-mail|      |
  |__________|______________|______|____|____|_______|___|_______|______|______|
   ____________________________________________________________________________
  | Cont bancar:                                                               |
  |         _______________________________               ____________________ |
  | Banca: |_______________________________| Numar cont: |____________________||
  |____________________________________________________________________________|

    Date privind obligatia bugetara:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Denumire obligatie bugetara  | .....................................*) |
|crt.|                               | Cod bugetar: .........................  |
|    |                               | Nr. de evidenta a platii ...........*) |
|____|_______________________________|_________________________________________|
|    |              Suma                     |   Initiala    |   Corectata     |
|    |_______________________________________|_______________|_________________|
|    | 1. Datorata                           |               |                 |
|    |_______________________________________|_______________|_________________|
|    | 2. Deductibila                        |               |                 |
|    |_______________________________________|_______________|_________________|
|    | 3. De plata (rd. 1 - rd. 2)           |               |                 |
|    |_______________________________________|_______________|_________________|
|    | 4. De recuperat/De restituit          |               |                 |
|____|_______________________________________|_______________|_________________|
________________________________________________________________________________
    Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
 _________________________________________________   | Semnatura si stampila |
|                 ______________________________  |  |                       |
| Nume, prenume: |______________________________| |  |                       |
|           ____________________________________  |  |                       |
| Functia: |____________________________________| |  |                       |
|_________________________________________________|  |_______________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Loc rezervat organului fiscal                                                |
|                    _______________________                                   |
| Nr. inregistrare: |_______________________|                                  |
|                    ________________                                          |
| Data:             |________________|                                         |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
    *) Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
    *) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta.

    Cod 14.13.01.00/r

    ANEXA 2

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r

    1. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati.
    In cazul in care se corecteaza declaratia anuala privind impozitul pe profit, se va depune o data cu declaratia rectificativa si formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", completat cu datele corecte, cu mentiunea "rectificativa".
    Declaratia rectificativa nu se utilizeaza:
    - pentru rectificarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit si nici pentru rectificarea deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
    - pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz;
    - dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de inspectie se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de inspectie fiscala, pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse inspectiei.
    2. In cazul in care se corecteaza mai multe obligatii bugetare care se refera la aceeasi perioada de raportare, pentru fiecare obligatie se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta. Pentru obligatii bugetare care privesc perioade diferite de raportare se va completa cate un formular pentru obligatiile bugetare aferente fiecarei perioade de raportare.
    3. Declaratia rectificativa se depune, in format electronic, la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala platitorul de impozite, taxe sau contributii isi are domiciliul fiscal. Persoanele juridice care au subunitati inregistrate ca platitori de impozite si taxe depun declaratia rectificativa pentru impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, corespunzator activitatii subunitatilor, la organul fiscal teritorial la care acestea sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Formularul se editeaza in doua exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
    - un exemplar se pastreaza de platitor.
    Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    4. Completarea formularului se face astfel:
    4.1. Date privind declaratia rectificata
    Tipul declaratiei:
    Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de declaratie care se rectifica.
    Perioada la care se refera:
    Nume luna - se inscrie cu majuscule numele lunii la care se refera obligatia sau numele ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dupa caz (de exemplu: IUNIE).
    Nr. luna - se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dupa caz (de exemplu: 06 pentru luna iunie sau 06 pentru trimestrul 2).
    Anul la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2004).

    4.2. Date de identificare ale platitorului
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala atribuit platitorului de impozite si taxe. In prima casuta se inscrie atributul R, in cazul in care contribuabilul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului subunitatii care are calitatea de platitor de impozite si taxe.
    Cont bancar - se completeaza de catre platitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

    4.3. Date privind obligatia bugetara
    Denumire obligatie bugetara - se completeaza denumirea obligatiei bugetare care se rectifica (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice etc.). Se va prelua denumirea exacta a obligatiei bugetare din nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004.
    Col. Suma initiala:
    Rd. 1 - 4 se completeaza dupa caz, inscriindu-se suma care s-a completat eronat in declaratia care se rectifica.
    Col. Suma corectata:
    Rd. 1 - 4 se completeaza dupa caz, inscriindu-se suma corecta a obligatiei bugetare, datorata in perioada la care se refera declaratia corectata.
    Atentie! In cazul impozitului pe profit datorat pana la data de 1 ianuarie 2004, se va completa rd. 1, inscriindu-se in coloanele "Suma initiala" si "Suma corectata" suma declarata eronat, respectiv suma corecta reprezentand impozit pe profit datorat cumulat, la sfarsitul perioadei de raportare.

    ANEXA 3

                           CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului

    Denumire: Declaratie rectificativa
    Cod: 14.13.01.00/r
    Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta asigurat gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    Se utilizeaza la: corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati.
    Se intocmeste de: toti platitorii de impozite, taxe si contributii sociale.
    Circula:
    - in format electronic, la organul fiscal competent;
    - in format hartie, 2 exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii, din care un exemplar insoteste discheta si un exemplar ramane la platitorul de impozite, taxe si contributii sociale.
    Se arhiveaza la organul fiscal:
      formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
      formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 600/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 600 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 600/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu