Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 598 din 19 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 555 din 6 august 2010Având în vedere dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, şi cele ale art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In declaraţia lunară, depusă/transmisă cumulat de unitatea centrală, se va preciza distinct fiecare categorie de subvenţie deductibilă, scutire sau reducere a contribuţiei datorate de angajator, realizată în temeiul legii [sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 şi 85, scutirile de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferente persoanelor încadrate prevăzute la art. 80 şi la art. 85 alin. (1), precum şi reducerile prevăzute la art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sumele cuvenite în temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, şi scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cuvenită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010].

(3) Subvenţiile/Scutirile/Reducerile deduse din contribuţia datorată şi/sau, după caz, cele care se recuperează de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se declară prin completarea de către unitatea centrală a anexei nr. 2 «Date despre angajator - subvenţii, scutiri şi reduceri». Scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cuvenită în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, se declară prin completarea cu valori mai mari de zero a rubricii «Scutire contribuţie angajator» (SCA) din anexa nr. 2 «Date despre angajator - subvenţii, scutiri şi reduceri»."

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Angajatorii depun/transmit declaraţia, în mod obligatoriu, în format electronic (dischetă, CD, e-mail, SEN sau prin serviciul on-line pentru depunerea declaraţiei lunare oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă). Transmiterea declaraţiei prin SEN (Sistemul electronic naţional) se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 7, punctele 14-16 se modificaşi vor avea următorul cuprins:

„14. Rubrica «Număr ore suspendate în lună reprezentând şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii» (NOSST) se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii. (Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.)

15. Rubrica «Număr zile suspendare şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii» (NZSST) se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.

16. Rubrica «Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul IS» (SB) se va completa cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul indemnizaţiei de şomaj în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, şi ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, corespunzător numărului de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul aceluiaşi articol şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul acestor prevederi legale)."

4. La articolul 7, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:

„17. Rubrica «Tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator» (TASCA) se completează cu:

a) «1» - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010;

b) «2» - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010."

5. La articolul 8, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. Rubrica «Scutire contribuţie angajator» (SCA) se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul, indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010."

6. La articolul 8, punctele 7-9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7. Rubrica «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» (SSRR) se completează cu suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor din contribuţia datorată de angajator, recuperate de angajator prin deducere din contribuţia datorată de acesta la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, din care s-a scăzut suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul, indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 (nu poate fi mai mare decât suma reprezentând contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care s-a scăzut suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la acest buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010).

8. Rubrica «Rest de plată» (RP) se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru şomaj, după efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.

9. Rubrica «Rest de încasat» (RI) se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, după efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii."

7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Depunerea/Transmiterea declaraţiei lunare prin serviciul on-line pentru depunerea/transmiterea declaraţiei lunare oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se poate face cu respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a acestui serviciu, care se fac publice pe pagina de internet a instituţiei, începând cu data la care serviciul va deveni funcţional."

8. La articolul 12 alineatul (2), literele c)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, în lună (NOSST), poate fi cel mult egal cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, în lună (NOS);

d) în situaţia raporturilor de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numărul de zile de suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, (NZSST), este egal cu raportul dintre numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, în lună (NOSST), şi numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;

e) în situaţia raporturilor de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numărul de zile de suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, (NZSST) este mai mare decât raportul dintre numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, în lună (NOSST), şi numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;

f) câmpurile «Număr ore suspendate în lună reprezentând şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii» (NOSST), «Număr zile suspendare şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii» (NZSST) şi «Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul IS» (SB) se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero."

9. La articolul 12 alineatul (3), literele a), c), d), e), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, Rl, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES. Angajatorii care au sediul în municipiul Bucureşti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucureşti» şi, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 şi 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa câmpul «JUD» cu «nerezident». Câmpul «TARA» se va completa cu abrevierea ţării de rezidenţă a angajatorului/contribuabilului nerezident. Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere şi/sau de restituit de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Câmpurile FS1 şi CAD1, respectiv, după caz, FS2 şi CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 şi 5, respectiv art. 8 pct. 3 şi 6. Câmpul «SCA» şi câmpul «NTASCA» se completează cu zero în cazul în care angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate prin deducere din contribuţia datorată (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC,  SC85144REC,  SUB58REC,  SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC şi SUB172REC) reprezintă valoarea câmpului «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» (SSRR) şi nu poate depăşi valoarea câmpului «Total contribuţie datorată de angajator» (TCAD), din care s-a scăzut valoarea câmpului «Scutire contribuţie angajator» (SCA) (SSRR < TCAD - SCA);

d) valoarea câmpului «Rest de plată» (RP) reprezintă diferenţa dintre valoarea câmpului «Total contribuţie datorată de angajator» (TCAD), din care s-a scăzut valoarea câmpului «Scutire contribuţie angajator» (SCA) şi valoarea câmpului «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» (SSRR), în cazul în care TCAD - SCA> SSRR; [RP = (TCAD - SCA) - SSRR, în cazul în care TCAD - SCA > SSRR];

e) valoarea câmpului «Rest de încasat» reprezintă suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES şi SUB172RES), în cazul în care TCAD - SCA = SSRR;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

h) NTA reprezintă numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt: tip asigurat 2 (TA = 2) şi NTASCA reprezintă numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt: tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator 2 (TASCA = 2);

i) NA<= NI, respectiv NTA <= NA şi NTASCA <= NA."

10. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) teza 1, pentru perioadele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, perioade în care se aplică scutirea de la plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile acestor ordonanţe de urgenţă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: [numărul de ore efectiv lucrate în lună (NOEL) + numărul de ore suspendate în lună reprezentând şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii (NOSST)]/numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)."

11. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) teza 1, pentru perioada pentru care se aplică scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: [numărul de ore efectiv lucrate în lună (NOEL) + numărul de ore suspendate în lună (NOS)]/numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)."

12. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Dispoziţiile prezentului ordin cu privire la declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj se aplică începând cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj corespunzătoare lunii iulie 2010.

(2) Pentru declararea orelor din programul de lucru în care raporturile de muncă ale salariaţilor au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii respectivi şi angajatorul acestora au fost scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, aferente perioadei februarie 2010-iunie 2010, se poate utiliza declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj al cărei model este stabilit prin Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada respectivă, completarea acesteia realizându-se în mod corespunzător modului de completare în situaţia acordării scutirii de la plata contribuţiei în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009.

Art. III. - (1) Pentru declararea persoanelor încadrate pentru care angajatorii acestora au fost scutiţi de plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, aferente perioadei care a trecut de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, precum şi a sumelor astfel scutite, angajatorii care au beneficiat de dispoziţiile acestei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a declara salariaţii respectivi şi sumele scutite de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin depunerea de declaraţii rectificative, în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

(2) In situaţia în care angajatorii care au beneficiat de scutire de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj se află în una dintre situaţiile reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 în care sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data existenţei pentru angajatori a uneia dintre situaţiile respective, aceştia sunt obligaţi să depună declaraţii rectificative pentru fiecare lună din perioada pentru care au beneficiat de scutire de la plata contribuţiei în temeiul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la procedură)

Capitol 1

DECLARAŢIE privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru luna........anul.............

CUI

(Cod Fiscal)

CNP

(in cazul in care angajatorul este

persoana fizica)

Nr.

Crt.

Nume si prenume asigurat

Cod numeric personal

al asiguratului

(CNP)

Cod numeric personal anterior al asiguratului

(CNPANT) *numai daca REC="C"

Tip contr. (TC)

Nr. ore

norma in luna (NOL)

Nr. ore lucrate efectiv în luna (NOEL)

Nr. ore

suspendate

în luna

(NOS)

Baza de calcul

(ESC)

Contribuţia

individuala datorata

(CID)

TA

REC

NZSST

NZSST

SB

TASCA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA;

Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelaşi angajator, se va completa cate o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2 la procedură)

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENŢII, SCUTIRI SI REDUCERI

pentru luna_____ anul__________

Total contribuţii datorate de asiguraţi (TCID)

Contribuţie angajator 1 (CAD1)

Total contribuţii datorate de angajator [TCAD]

Rest de plata (RP):

Scutire contribuţie angajator (SCA)

Contribuţie angajator 2 (CAD2)

Rest de incasat (RI):

Subvenţii, scutiri si reduceri recuperate (SSRR)

Rectificativa

|_|

Numărul de asiguraţi (CNP-uri unice) din capitolul 1

Nr. de asigurati cu tip asigurat=2:

NTASCA:

CUI (Cod fiscal) sau CNP

Numărul de inregistrari (total contracte de munca) din capitolul 1 :

Cod CAEN

Denumire angajator

CUI (Cod FM) sau CNP anterior numai daca REC="VC"

Baza de calcul contribuie datorata angajator 1 (lei) FS1

Adresa

Loc.

Str

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Sector

Jud.

Tara

Baza de calcul contributie datorata angajator 2 (lei) FS2

Telefon |

Fax

e-mail

cod postal

Coc BAN              Banca

Nr. Crt.

Subvenţii, scutiri si reduceri (dupa caz)

Recuperate prin

deducere din

contribuţia datorata

De restituit

de la Bugetul

Asigurărilor pentru şomaj

0

1

2

3

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002. cu modificările şi completările ulterioare

2

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art.80 din Legea nr. 76/2002. cu modificările si completările ulterioare

3

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002. cu modif cari le si completările ulterioare

4

Scutire de la plata contribuţiei ctatcrate de angajator, conferm art 85 al in.(1) din Legea nr. 76/2C02, cu modificaile si completările ulterioare

5

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din OUG 58/2001. cu modificările si completările ulterioare

6

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.140/2002

7

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 702002, cu modificările si completările ulterioare

8

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit.a) din Legea 270/2005, cu modificările si completările ulterioare

9

Subvenţii conform art. 17 alin (1) lit.b) din Legea 279/2005, cu modificările si completările ulterioare

10

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările si completările ulterioare

Sub sancţiunile aplicate falsului in declaraţii, declar ca am examinat aceasta declaraţie si in conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corecta si completa

Persoana autorizata : Numele________________________ Prenumele____________________ Functia_________________________

AJOFM/AMOFM

Nr. inreg._________/____________

Semnatura si stampila_________________________

Nota: Angajatorii care depun declaraţia lunară pe CD sau dischetă şi angajatorii care au încheiat convenţii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular şi pe suport de hârtie

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la procedură)

Fişierul Cap1. DBF sau Cap1.TXT

Conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1) şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

1

2

3

4

5

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP  angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al angajatorului.

Numele şi prenumele asiguratului

NUME

C

30

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod numeric personal

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC =„C") şi conţine codul numeric personal al asiguratului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat.

Tipul contractului

TC

C

2

Se completează cu *):

„1" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 8 ore;

„10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 7 ore;

„11" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 6 ore;

„2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 8 ore;

„50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 7 ore;

„51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a

timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 6 ore;

„6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru,

unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari

cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde

timpul normal de lucru este de 8 ore;

„90" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la acelaşi angajator, declaraţia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

1

2

3

4

5

„91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

*) In situaţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în situaţia salariaţilor contribuabililor nerezidenti care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România în condiţiile reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, Spaţiului Economic European şi Elveţia, rubrica „tip contract" se va completa în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului încheiat de salariaţii contribuabililor nerezidenti.

Număr ore normă în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună. Exemplul nr. 1:

- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = 168 de ore normate în lună.

Exemplul nr. 2:

- timpul de muncă/lucru, timp parţial: 1 oră/zi; zile lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL= 1 oră/zi X 22 de zile = 22 de ore normate în lună. Exemplul nr. 3:

- în situaţia unui program de lucru inegal format din două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi şi două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate în lună.

Număr ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Număr ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile. (Orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)

Baza de calcul contribuţie individuală

BC

N

10

Se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţia  individuală datorată

CID

N

8

Conţine contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator (cotă contribuţie individuală, stabilită potrivit legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale. De exemplu: 0,5% x BC).

1

2

3

4

5

Tip asigurat

TA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul

asigurărilor pentru şomaj, angajatorul are obligaţia, conform Legii

nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare

pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti

lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor

salariale;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul

asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii

nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „A", dacă se doreşte adăugarea unei înregistrări noi;

- „S", dacă se doreşte ştergerea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CNP-ului din declaraţia iniţială

Număr ore suspendate în lună, reprezentând şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii

NOSST

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii. (Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.)

Număr zile suspendare şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale  la  bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii

NZSST

N

2

Se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.

In situaţia raporturilor de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal cu raportul dintre NOSST si numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

In situaţia raporturilor de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este mai mare decât raportul dintre (NOSST) şi numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore), In luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul IS

SB

N

4

Se completează cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul indemnizaţiei de şomaj în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, şi art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea

1

2

3

4

5

nr. 107/2010, corespunzător numărului de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul aceluiaşi articol şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 şi, respectiv, art. 1 din ordonanţele de urgenţă menţionate).

Tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator

TASCA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010.

Fişierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT

Conţine o singură înregistrare şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

1

2

3

4

5

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Denumire angajator

DEN

C

30

Conţine denumirea completă a angajatorului sau, după caz, numele şi prenumele angajatorului persoană fizică.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul fiscal al angajatorului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod unic de înregistrare (CUiyCNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Ţara

TARA

C

2

Abrevierea ţării de rezidenţă a angajatorului/contribuabilului nerezident. Abrevieri utilizate*):

BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia; RO = România; BG = Bulgaria.

*) Se modifică în mod corespunzător în situaţia în care se modifică abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform reglementărilor comunitare, de către instituţiile competente în materie de şomaj.

1

2

3

4

5

Localitatea (oraş, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitate (oraşul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul

- dacă localitatea este oraş, se completează obligatoriu şi strada

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - număr

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - bloc

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etaj

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului - apartament

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru Bucureşti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucureşti

Judeţ

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului -judeţ

Telefon

TEL

N

10

Telefon de legătură al angajatorului (fără prefixul de ţară)

Fax

FAX

N

10

Numărul de fax al angajatorului (fără prefixul de ţară)

E-mail

MAIL

C

50

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaraţia, respectiv cea comunicată în scris în condiţiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod poştal

CPOST

C

6

Codul poştal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul.

Baza de calcul contribuţie datorată angajator 1

FS1

N

15

Baza de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari), angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Se completează, după caz, astfel:

a) suma bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru această categorie de asiguraţi angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu zero, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; (de exemplu: instituţii publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările

 etc.)

1

2

3

4

5

Baza de calcul contribuţie datorată angajator 2

FS2

N

15

Baza de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situaţia în care în cadrul angajatorului îşi desfăşoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru aceşti asiguraţi angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Contribuţie angajator 1

CAD1

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

[CAD1 = FS1 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii]

Contribuţie angajator 2

CAD2

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

[CAD2 = FS2 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii]

Total contribuţie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj (este egală cu suma dintre CAD1 şi CAD2)

Total contribuţii individuale datorate de asiguraţi şi colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contribuţiilor individuale datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, declarate de angajator în cap. 1

Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate din contribuţia datorată de angajator, potrivit prevederilor legale, din care s-a scăzut suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010. (SSRR <= TCAD - SCA)

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD - SCA > SSRR. [RP = (TCAD -SCA) - SSRR, în cazul în care TCAD - SCA > SSRR], dupa efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii.

1

2

3

4

5

Rest de încasat

RI

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD - SCA = SSRR [reprezintă suma subvenţiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES SUB172RES), după efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii.].

Numărul de asiguraţi din cap. 1

NA

N

6

Numărul de asiguraţi (CNP-uri unice) din cap. 1

Numărul de înregistrări din cap. 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din cap. 1; poate fi mai mare decât numărul de asiguraţi (NA) în cazul în care cel puţin un asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul angajator.

Numărul de asiguraţi de tip asigurat = 2

NTA

N

6

Numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2)

Subvenţii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de  la  plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de  la  plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de  la  plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin.  (1) din  Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD -SCA

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de  la  plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin.  (1) din  Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

1

2

3

4

5

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SUB58REC

N

10

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002   pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a Normelor metodologice de aplicare  a   Legii nr. 116/2002   pentru prevenirea şi combaterea marginalizării  sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din TCAD -SCA

SUB116REC

N

10

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentfu prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării  sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005   privind ucenicia la locul de muncă, cu  modificările  şi completările  ulterioare, recuperate din TCAD -SCA

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

1

2

3

4

5

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind    stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările  ulterioare, recuperate din TCAD -SCA

SUB172REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit

SUB172RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr.72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaraţia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaraţia

Funcţia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Funcţia persoanei autorizate să depună declaraţia

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CF/CNPA-ului din declaraţia iniţială.

Scutire contribuţie angajator

SCA

N

10

Se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul, indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010;

[SCA = (suma BC a asiguraţilor din cap. 1 care sunt TA = 1 şi TASCA = 2) x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale + (suma BC a asiguraţilor din cap. 1 care sunt TA = 2 şi TASCA =2) x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale]

Numărul de asiguraţi de tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator = 1

NTASCA

N

6

Numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator 2 (TASCA = 2)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 598/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 598 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu