Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.593 din 10.09.2020

privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 11 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum şi modelul acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în trei zile de la data publicării. p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Lăcrămioara Corcheş ANEXĂPROCEDURĂ de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum şi modelul acestora Articolul 1Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială aceştia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, îşi desfăşoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată şi semnată de reprezentantul legal. Articolul 2
(1) Cererea prevăzută la art. 1 va fi însoţită de următoarele documente justificative:a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; b)copii de pe statele de plată şi pontajele din care să reiasă acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă; c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de ordonanţa de urgenţă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură; d)dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.
(2) Cererea şi documentele justificative prevăzute la alin. (1) se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(3) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).
(4) În situaţia identificării unor inadvertenţe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum şi în situaţia în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.
Articolul 3Verificarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituţiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţilor din serviciile de zi, prevăzut de art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Articolul 4
(1) Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se respinge în situaţia în care cererea şi documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în situaţia în care se constată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti neîndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.
Articolul 5
(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, care curge de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).
(2) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (4), termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă curge de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a clarificărilor scrise şi/sau a documentelor suplimentare solicitate.
Articolul 6Debitele rezultate în urma constatării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a nerespectării condiţiilor de decontare a indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. 1 la procedură CERERE Angajator ........ ................ ................ ................ ......... CUI/CIF ........ ................ ................ ................ ............ Cod CAEN ........ ................ ................ ........ ............... Cont bancar nr. .......... Telefon ........ ............... E-mail ........ ........ ........ Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ........ ................ ......../a Municipiului Bucureşti Subsemnatul/Subsemnata ........ ..........., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ..... nr. ............, eliberată/eliberat de .......... la data de .............., CNP ........ ............, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ........ ........ .........., având CUI .........., cu sediul social în localitatea ........ ............. str. ........ ........ ........... nr. ....., judeţul ....../municipiul ............., sectorul ............, telefon ........ ........, fax ........ .............., e-mail ........ ..............., în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, vă solicit decontarea sumei totale de ....... lei reprezentând indemnizaţiile brute aferente unui număr de ...... angajaţi pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Ataşez prezentei: a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă; b)copii de pe statele de plată şi pontajele din care reiese acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă; c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020; d)dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........ ................ .............. Semnătura ........ ................ Data ........ ............... ANEXA Nr. 2 la procedură Angajator ..... CUI/CIF ...... LISTA*) angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă luna ...../anul .....

Nr. crt. Numele şi prenumele angajatului Codul numeric personal Numele şi prenumele celuilalt părinte Codul numeric personal Numele şi prenumele copilului/ persoanei cu handicap Codul numeric personal Salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (lei) Perioada pentru care a fost acordată indemnizaţia (zi/lună/an-zi/lună/an) Numărul de zile libere Indemnizaţia brută aferentă zilelor libere**) (lei) Contribuţia de asigurări sociale Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Contribuţia asiguratorie pentru muncă Impozitul
1.
2.
3.
... TOTAL

Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........ ................ .............. Semnătura ........ ................ Data ........ ............... *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta listă. **) Se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. ANEXA Nr. 3la procedură DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ..........., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ....... nr. ....., eliberată/eliberat de ............... la data de ............, CNP ................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............., având CUI ................, cu sediul social în localitatea ........ ............... str. ........ ........ nr. ....., judeţul .............../municipiul ........ .........., sectorul ....., telefon ............, fax ........ ........., e-mail ........ .........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........ ................ .............. Semnătura ........ ................ Data ........ ............... ANEXA Nr. 4la procedură Instituţia publică ........ ........ ............, cu sediul în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ..........., nr. ....., judeţul ............../municipiul ....., sectorul ....., telefon ............., fax .............., e-mail ........ ............ LISTA NOMINALĂ conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Unitatea*)/Serviciul de zi ........ ........ ............, cu sediul în localitatea ........ .........., str. ........ .........., nr. ........., judeţul ........ .........../municipiul ........ ........ ........, sectorul ........ .............., telefon ........ ........., fax ............., e-mail ............. Nr. şi data deciziei de limitare sau suspendare a cursurilor în unitate*) sau a activităţilor din serviciul de zi .....

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Statutul deţinut**)
1.
2.
3.
n.

Numele şi prenumele conducătorului instituţiei publice, în clar ........ ................ ......... Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ................ ........ ........ *) Unitatea de educaţie timpurie antepreşcolară sau unitatea de învăţământ. **) Se completează în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează: 1" - preşcolar; 2" - şcolar de până la 12 ani inclusiv; 3" - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special; 4" - copil înscris în unitate de educaţie timpurie antepreşcolară; 5" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; 6" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 593/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 593 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 593/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu