Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 591 din 15 iunie 2010

pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 25 iunie 2010Având în vedere:

-  Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. Cs.A. 6.409/2010 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 646/14.06.2010;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

ANEXA

NORME

privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate

Art. 1. -In înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a)   volumul vânzărilor reprezintă întreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, vândută în sistemul de asigurări sociale de sănătate către furnizorii de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi către unităţile sanitare cu paturi, în cadrul unui trimestru;

b)  total venituri trimestriale obţinute reprezintă valoarea rezultată în urma comercializării corespunzătoare întregii cantităţi de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, încasată de către persoanele menţionate la art. 3 în cadrul unui trimestru, după deducerea TVA.

Art. 2. -Veniturile realizate ca urmare a aplicării contribuţiei prevăzute la art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare contribuţie, se datorează şi se încasează trimestrial şi constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se utilizează pentru:

a) investiţii în infrastructură şi dotări în sistemul sanitar public;

b) finanţarea programelor naţionale de sănătate;

c) rezerva Ministerului Sănătăţii pentru situaţii speciale;

d)  sume alocate prin transfer în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) alte destinaţii prevăzute la art. 93 alin. (11), (5) şi (51) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plătitorii contribuţiei sunt nominalizaţi la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Procentul contribuţiei se determină potrivit anexei nr. 14 la Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din total venituri obţinute trimestrial, în funcţie de volumul vânzărilor de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, definit la art. 1 lit. a).

(2)   Valoarea contribuţiei trimestriale se determină prin aplicarea procentului de contribuţie, stabilit potrivit alin. (1), asupra totalului de venituri obţinute trimestrial, definite la art. 1 lit. b), după deducerea TVA.

(3)  In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti, prin Ministerul Sănătăţii, transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista cuprinzând persoanele menţionate la art. 3. Datele se transmit pe suport hârtie şi în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. In situaţia în care apar modificări în această listă, datele se transmit la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora, lista actualizându-se ori de câte ori este nevoie.

(4)  Contribuţia se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, în contul deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cont care va fi afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Art. 5. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie şi în format electronic, declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b.

(2)  Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se dau pe propria răspundere, se semnează şi se asumă de către reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 3. Depunerea declaraţiei şi completarea tuturor câmpurilor sunt obligatorii. In cazul în care nu există date, se completează cu zero.

(3) Contribuţia datorată se notifică de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiilor şi se comunică persoanelor menţionate la art. 3, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele achiziţionate şi să raporteze trimestrial caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4.

(2)  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare cu paturi se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute în contractul de management.

(3) Casele de asigurări de sănătate transmit trimestrial către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, datele menţionate la alin. (1), în format centralizat, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 5.

(4)  Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (3), în format centralizat, se transmit Ministerului Sănătăţii în perioada 25-30 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, în vederea verificării şi urmăririi încasărilor.

(5) In primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat operaţiunile de declarare, notificare, plată şi încasare, Ministerul Sănătăţii comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sumele încasate pentru fiecare persoană juridică, care, conform legii, are obligaţia de plată, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 365 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată pentru un trimestru, conform dispoziţiilor art. 365 alin. (11) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pierd dreptul la decontarea din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor comercializate în cadrul programelor naţionale de sănătate, a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi a medicamentelor în tratamentul spitalicesc, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiei se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Măsurile dispuse la alin. (1) pot fi contestate la comisia prevăzută la art. 9 alin. (2), în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 8. - (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) sau depunerea acestora cu date incomplete şi/sau incorecte se notifică de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suportă de persoana care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 şi are obligaţia să depună declaraţia conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(2)  Eventualele sume reprezentând diferenţe de plată ca urmare a verificărilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sumele conţinute în declaraţie se notifică în termen de 15 zile de la data constatării, iar pentru cazul de fals în declaraţii se înştiinţează instituţiile abilitate.

(3)  Obligaţiile de plată a sumelor prevăzute la alin. (1) au termen scadent la data prevăzută de lege pentru achitarea obligaţiei de plată conform declaraţiei respective. După această dată, până la plata efectivă, se calculează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Notificarea prevăzută la art. 8 alin. (1) poate fi contestată în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(2)  La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se înfiinţează o comisie mixtă, în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor, formată din 5 reprezentanţi, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii;

b) 2 reprezentanţi desemnaţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

c)   un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti.

(3) Contestaţia se depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 10. - Pentru trimestrul I al anului 2010, declaraţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI BUCUREŞTI

LISTA

cuprinzând persoanele autorizate pentru punerea pe piaţă sau comercializarea medicamentelor în România

Cod de înregistrare fiscală

Denumirea firmei

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/

autorizaţiei de comercializare

Codul CIM

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Forma de ambalare

NOTĂ:

Conţine un număr de..............pagini.

Data......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.......................................................................................................

ANEXA Nr. 2a la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                     (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP............................................, în calitate de reprezentant legal al ............................., potrivit documentului*...................................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,..............................., şi conţine un număr de......pagini.

Data...................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru furnizorii de medicamente utilizate în tratamentul ambulatoriu

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/ autorizaţiei de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 2b la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                            (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................, CNP........................................................., în calitate de reprezentant  legal   al   ......................................................................................,   potrivit documentului*  ................................ nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,................................., şi conţine un număr de......pagini.

Data................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..............................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru unităţile sanitare cu paturi

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 3 la norme

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CABINET PREŞEDINTE

Calea Călăraşilor nr. 248. Bloc S19, Sector 3. Bucureşti

E-mail: .......Tel........., Fax........

Către

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                        (denumirea, adresa)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin reprezentantul său legal, preşedinte..............................................................,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010, emite următoarea

NOTIFICARE

Articol unic. - (1) Prin prezenta vă comunicăm că în consecinţa declaraţiilor depuse de către reprezentantul legal, contribuţia datorată şi care urmează a fi virată este în sumă de......................................................... lei.

                                                               (în cifre şi litere)

(2) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face până la data de 25 a lunii curente.

(3) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face în contul nr.....................................deschis la Activitatea de Trezorerie şi

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Sănătăţii.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

..............................................................................

Directorul general adjunct relaţii cu furnizorii,

..............................................................................

Vizat CFP

ANEXA Nr. 4 la norme

Unitatea sanitară..........................................................

                                       (denumirea, adresa)

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP.............................................., în calitate de reprezentant legal al..................................................................., potrivit documentului*.............................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,........................, şi conţine un număr de......pagini.

Data.......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista cu medicamentele achiziţionate în trimestrul............2010

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/Data

autorizaţiei de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă trimestrul ... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 5 la norme

Casa de Asigurări de Sănătate...............................................

CENTRALIZATOR

cuprinzând medicamentele achiziţionate de către unităţile sanitare cu paturi la nivelul trimestrului.........2010

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială*

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei

de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma

de

ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent**

Total sumă trimestrul.... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spitalul 1

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

Răspundem de exactitatea datelor.

Preşedinte - director general,

...............................................................

Director economic,

...............................................................

Director relaţii cu furnizorii,

...............................................................

* Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 591/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 591 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu