Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 591 din 15 iunie 2010

pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 25 iunie 2010Având în vedere:

-  Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. Cs.A. 6.409/2010 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 646/14.06.2010;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

ANEXA

NORME

privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate

Art. 1. -In înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a)   volumul vânzărilor reprezintă întreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, vândută în sistemul de asigurări sociale de sănătate către furnizorii de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi către unităţile sanitare cu paturi, în cadrul unui trimestru;

b)  total venituri trimestriale obţinute reprezintă valoarea rezultată în urma comercializării corespunzătoare întregii cantităţi de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, încasată de către persoanele menţionate la art. 3 în cadrul unui trimestru, după deducerea TVA.

Art. 2. -Veniturile realizate ca urmare a aplicării contribuţiei prevăzute la art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare contribuţie, se datorează şi se încasează trimestrial şi constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se utilizează pentru:

a) investiţii în infrastructură şi dotări în sistemul sanitar public;

b) finanţarea programelor naţionale de sănătate;

c) rezerva Ministerului Sănătăţii pentru situaţii speciale;

d)  sume alocate prin transfer în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) alte destinaţii prevăzute la art. 93 alin. (11), (5) şi (51) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plătitorii contribuţiei sunt nominalizaţi la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Procentul contribuţiei se determină potrivit anexei nr. 14 la Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din total venituri obţinute trimestrial, în funcţie de volumul vânzărilor de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, definit la art. 1 lit. a).

(2)   Valoarea contribuţiei trimestriale se determină prin aplicarea procentului de contribuţie, stabilit potrivit alin. (1), asupra totalului de venituri obţinute trimestrial, definite la art. 1 lit. b), după deducerea TVA.

(3)  In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti, prin Ministerul Sănătăţii, transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista cuprinzând persoanele menţionate la art. 3. Datele se transmit pe suport hârtie şi în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. In situaţia în care apar modificări în această listă, datele se transmit la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora, lista actualizându-se ori de câte ori este nevoie.

(4)  Contribuţia se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, în contul deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cont care va fi afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Art. 5. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie şi în format electronic, declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b.

(2)  Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se dau pe propria răspundere, se semnează şi se asumă de către reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 3. Depunerea declaraţiei şi completarea tuturor câmpurilor sunt obligatorii. In cazul în care nu există date, se completează cu zero.

(3) Contribuţia datorată se notifică de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiilor şi se comunică persoanelor menţionate la art. 3, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele achiziţionate şi să raporteze trimestrial caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4.

(2)  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare cu paturi se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute în contractul de management.

(3) Casele de asigurări de sănătate transmit trimestrial către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, datele menţionate la alin. (1), în format centralizat, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 5.

(4)  Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (3), în format centralizat, se transmit Ministerului Sănătăţii în perioada 25-30 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, în vederea verificării şi urmăririi încasărilor.

(5) In primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat operaţiunile de declarare, notificare, plată şi încasare, Ministerul Sănătăţii comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sumele încasate pentru fiecare persoană juridică, care, conform legii, are obligaţia de plată, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 365 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată pentru un trimestru, conform dispoziţiilor art. 365 alin. (11) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pierd dreptul la decontarea din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor comercializate în cadrul programelor naţionale de sănătate, a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi a medicamentelor în tratamentul spitalicesc, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiei se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Măsurile dispuse la alin. (1) pot fi contestate la comisia prevăzută la art. 9 alin. (2), în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 8. - (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) sau depunerea acestora cu date incomplete şi/sau incorecte se notifică de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suportă de persoana care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 şi are obligaţia să depună declaraţia conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(2)  Eventualele sume reprezentând diferenţe de plată ca urmare a verificărilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sumele conţinute în declaraţie se notifică în termen de 15 zile de la data constatării, iar pentru cazul de fals în declaraţii se înştiinţează instituţiile abilitate.

(3)  Obligaţiile de plată a sumelor prevăzute la alin. (1) au termen scadent la data prevăzută de lege pentru achitarea obligaţiei de plată conform declaraţiei respective. După această dată, până la plata efectivă, se calculează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Notificarea prevăzută la art. 8 alin. (1) poate fi contestată în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(2)  La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se înfiinţează o comisie mixtă, în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor, formată din 5 reprezentanţi, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii;

b) 2 reprezentanţi desemnaţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

c)   un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti.

(3) Contestaţia se depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 10. - Pentru trimestrul I al anului 2010, declaraţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI BUCUREŞTI

LISTA

cuprinzând persoanele autorizate pentru punerea pe piaţă sau comercializarea medicamentelor în România

Cod de înregistrare fiscală

Denumirea firmei

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/

autorizaţiei de comercializare

Codul CIM

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Forma de ambalare

NOTĂ:

Conţine un număr de..............pagini.

Data......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.......................................................................................................

ANEXA Nr. 2a la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                     (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP............................................, în calitate de reprezentant legal al ............................., potrivit documentului*...................................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,..............................., şi conţine un număr de......pagini.

Data...................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru furnizorii de medicamente utilizate în tratamentul ambulatoriu

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/ autorizaţiei de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 2b la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                            (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................, CNP........................................................., în calitate de reprezentant  legal   al   ......................................................................................,   potrivit documentului*  ................................ nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,................................., şi conţine un număr de......pagini.

Data................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..............................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru unităţile sanitare cu paturi

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 3 la norme

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CABINET PREŞEDINTE

Calea Călăraşilor nr. 248. Bloc S19, Sector 3. Bucureşti

E-mail: .......Tel........., Fax........

Către

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                        (denumirea, adresa)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin reprezentantul său legal, preşedinte..............................................................,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010, emite următoarea

NOTIFICARE

Articol unic. - (1) Prin prezenta vă comunicăm că în consecinţa declaraţiilor depuse de către reprezentantul legal, contribuţia datorată şi care urmează a fi virată este în sumă de......................................................... lei.

                                                               (în cifre şi litere)

(2) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face până la data de 25 a lunii curente.

(3) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face în contul nr.....................................deschis la Activitatea de Trezorerie şi

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Sănătăţii.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

..............................................................................

Directorul general adjunct relaţii cu furnizorii,

..............................................................................

Vizat CFP

ANEXA Nr. 4 la norme

Unitatea sanitară..........................................................

                                       (denumirea, adresa)

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP.............................................., în calitate de reprezentant legal al..................................................................., potrivit documentului*.............................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,........................, şi conţine un număr de......pagini.

Data.......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista cu medicamentele achiziţionate în trimestrul............2010

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/Data

autorizaţiei de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă trimestrul ... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 5 la norme

Casa de Asigurări de Sănătate...............................................

CENTRALIZATOR

cuprinzând medicamentele achiziţionate de către unităţile sanitare cu paturi la nivelul trimestrului.........2010

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială*

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei

de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma

de

ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent**

Total sumă trimestrul.... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spitalul 1

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

Răspundem de exactitatea datelor.

Preşedinte - director general,

...............................................................

Director economic,

...............................................................

Director relaţii cu furnizorii,

...............................................................

* Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 591/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 591 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu