Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.585 din 04.04.2014

privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
ACT EMIS DE: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI SI TURISM
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 06 mai 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă componenţa Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Membrii Comisiei de examinare a documentaţiei, conform anexei nr. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 364/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 septembrie 2012. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Anca-Laura Ionescu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Articolul 1Comisia de examinare a documentaţiei este compusă dintr-un preşedinte, 4 membri şi 2 membri supleanţi. Articolul 2Nominalizarea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de examinare a documentaţiei se efectuează prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. Articolul 3Secretariatul Comisiei de examinare a documentaţiei este asigurat de Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. ANEXA Nr. 2PROCEDURA DE AVIZARE pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Articolul 1Comisia de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut la art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare, funcţionează în Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi are ca atribuţii principale înregistrarea şi analizarea cererilor însoţite de documentele prevăzute la art. 2, precum şi acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Pentru eliberarea avizului prevăzut la art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013, cu modificările ulterioare, asociaţiile sau uniunile judeţene/naţionale de societăţi cooperative, prin reprezentanţii lor, vor depune la Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie o cerere de eliberare a avizului, însoţită de următoarele documente:a)statutul asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; b)actul constitutiv al asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; c)actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d)declaraţia pe propria răspundere privind existenţa patrimoniului iniţial prevăzut în statut; e)declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative.
(2) Cererea de eliberare a avizului, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu
art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, membrului asociat împuternicit să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, după certificarea documentelor depuse în copie şi verificarea identităţii acestuia. Articolul 3În urma analizei documentaţiei menţionate la art. 2, Comisia de examinare a documentaţiei va proceda după cum urmează: a)va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentaţiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor
Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b)va solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentaţia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie a ultimului document solicitat; c)va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Avizul, adresa pentru completarea documentaţiei şi scrisoarea de refuz, după caz, se semnează de directorul general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. Articolul 5Cererile de eliberare a avizelor vor fi înregistrate de Comisia de examinare a documentaţiei într-un registru special. Articolul 6În scopul obţinerii avizului Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative sunt necesare: a)cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului; b)hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original; c)actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului. ANEXA Nr. 3MODEL-DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie AVIZ pentru conformitatea statutului ........ ......... 1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Având în vedere Cererea înregistrată la Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu nr. ......../........ ............2) în registrul special, prin care se solicită eliberarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării documentelor anexate, Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie avizează favorabil statutul .............1), cu următoarele date de identificare: ................3). S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie îşi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive: 1. când scopul asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative a devenit ilicit sau contrar ordinii publice; 2. când atingerea scopului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 3. când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociaţia sau uniunea judeţeană/naţională de societăţi cooperative; 4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie. Directorul general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie, ........ ........ ..............4) L.S. Nr. ........ ........ ......... Data eliberării: anul ........ luna ....... ziua ............. 1) Denumirea asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale. 2) Numărul şi data de înregistrare a cererii la Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie. 3) Datele de identificare ale asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative. 4) Numele şi prenumele directorului general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie şi semnătura.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 585/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu