Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.585 din 04.04.2014

privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
ACT EMIS DE: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI SI TURISM
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 06 mai 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă componenţa Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Membrii Comisiei de examinare a documentaţiei, conform anexei nr. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 364/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 septembrie 2012. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Anca-Laura Ionescu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Articolul 1Comisia de examinare a documentaţiei este compusă dintr-un preşedinte, 4 membri şi 2 membri supleanţi. Articolul 2Nominalizarea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de examinare a documentaţiei se efectuează prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. Articolul 3Secretariatul Comisiei de examinare a documentaţiei este asigurat de Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. ANEXA Nr. 2PROCEDURA DE AVIZARE pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Articolul 1Comisia de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut la art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare, funcţionează în Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi are ca atribuţii principale înregistrarea şi analizarea cererilor însoţite de documentele prevăzute la art. 2, precum şi acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Pentru eliberarea avizului prevăzut la art. 3 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013, cu modificările ulterioare, asociaţiile sau uniunile judeţene/naţionale de societăţi cooperative, prin reprezentanţii lor, vor depune la Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie o cerere de eliberare a avizului, însoţită de următoarele documente:a)statutul asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; b)actul constitutiv al asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; c)actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d)declaraţia pe propria răspundere privind existenţa patrimoniului iniţial prevăzut în statut; e)declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative.
(2) Cererea de eliberare a avizului, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu
art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, membrului asociat împuternicit să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, după certificarea documentelor depuse în copie şi verificarea identităţii acestuia. Articolul 3În urma analizei documentaţiei menţionate la art. 2, Comisia de examinare a documentaţiei va proceda după cum urmează: a)va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentaţiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor
Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b)va solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentaţia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie a ultimului document solicitat; c)va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Avizul, adresa pentru completarea documentaţiei şi scrisoarea de refuz, după caz, se semnează de directorul general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. Articolul 5Cererile de eliberare a avizelor vor fi înregistrate de Comisia de examinare a documentaţiei într-un registru special. Articolul 6În scopul obţinerii avizului Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative sunt necesare: a)cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului; b)hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original; c)actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului. ANEXA Nr. 3MODEL-DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie AVIZ pentru conformitatea statutului ........ ......... 1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Având în vedere Cererea înregistrată la Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu nr. ......../........ ............2) în registrul special, prin care se solicită eliberarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării documentelor anexate, Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie avizează favorabil statutul .............1), cu următoarele date de identificare: ................3). S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie îşi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive: 1. când scopul asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative a devenit ilicit sau contrar ordinii publice; 2. când atingerea scopului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 3. când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociaţia sau uniunea judeţeană/naţională de societăţi cooperative; 4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie. Directorul general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie, ........ ........ ..............4) L.S. Nr. ........ ........ ......... Data eliberării: anul ........ luna ....... ziua ............. 1) Denumirea asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale. 2) Numărul şi data de înregistrare a cererii la Direcţia generală pentru IMM şi cooperaţie. 3) Datele de identificare ale asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative. 4) Numele şi prenumele directorului general al Direcţiei generale pentru IMM şi cooperaţie şi semnătura.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 585/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu