Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5794 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea metodologiilor de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine  si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale  cu probele de evaluare a competentei lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 781 din 16 noiembrie 2009In conformitate cu prevederile Legii învăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărarii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Lista este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţămant în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţămantul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţămant duc la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA

de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţămantului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoaştere internaţională, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de către candidaţi pe parcursul învăţămantului liceal.

(3) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obţinut/obţinute în urma promovării unui examen cu recunoaştere internaţională.

Art. 2. - (1) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lista examenelor cu recunoaştere internaţională, menţionată la alin. (1), a fost stabilită, după consultarea ambasadelor şi/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:

a)  examenul evaluează toate competenţele de comunicare generală (receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale şi interacţiunea orală, producerea de mesaje scrise) în limba respectivă;

b)  examenul validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

Art. 3. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţămant liceal.

Art. 4. - (1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională depun la secretariatul unităţii de învăţămant în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului/diplomei menţionat/menţionate la art. 1 alin. (3).

(2)  Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada 1-14 mai pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) In situaţii excepţionale, în care se înregistrează întarzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.

(4)  In situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei pană cel tarziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limbi străine - proba C din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică faptul că limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională a fost studiată de candidat pe parcursul învăţămantului liceal;

b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor este inclus în lista menţionată la art. 2 şi dacă sunt îndeplinite condiţiile minimale pentru recunoaştere, menţionate în listă;

c)   verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat;

d)  pentru certificatele pe care este menţionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competenţei lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat - se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.

Art. 6. - (1) In cazul candidaţilor pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5 lit. a)-d), comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) In cazul candidaţilor pentru care cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5 lit. a)-d) nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei.

(2)    Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, limba străină şi denumirea examenului cu recunoaştere internaţională pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învăţămantului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă" sau „se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. In cazul cererilor respinse, se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.

(3)  Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4)  Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţămant liceal şi devine anexă a catalogului de examen.

(5)  Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează şi în catalogul electronic.

(6)  O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţămant în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţei lingvistice nu mai susţin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(3)  Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, textul: „examen .... (denumirea examenului)......, nivel......, recunoscut şi echivalat cu proba C".

ANEXA Nr. 2

LISTA

examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţămantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat 1. Limba engleză

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test

PET

B1

Promovat

University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams

2.

First Certificate in English

FCE

B2

Promovat

3.

Certificate in Advanced English

CAE

C1

Promovat

4.

Certificate of Proficiency in English

CPE

C2

Promovat

5.

Business English Certificate

- Preliminary

- Vantage

- Higher

BEC

B1

B2

C1

Promovat

Promovat

Promovat

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

3,5-,5 puncte B1

5,0-6,0 puncte B2

6,5-7,0 puncte C1

7,5-9,0 puncte C2

British Council; Cambridge ESOL Examinations; IELTS Australia www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30 Listening:0-30

Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total: 0-120

Reading: minimum 15

Listening: minimum 15 Speaking: minimum 18

Writing: minimum 17

Total: minimum 65

Educaţional Testing Service (ETS) www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening:0- 495

Reading:0 - 495

Speaking:0- 200

Writing: 0 - 200

Listening: minimum 275 Reading: minimum 275 Speaking: minimum 120 Writing: minimum 120

9.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

- English Language Skills Assessment

LCCI

ELSA

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele

4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing,

Speaking = minimum 25 de puncte

QUEST Romania

10.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test, Senior English Test

LCCI JETSET

- Level 4

- Level 5

- Level 6

-

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4

competenţe şi a fost obţinut

punctajul minim, după cum

urmează:

Listening, Reading, Writing,

Speaking = minimum 25 de puncte

11.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

LCCI

EfB - Level 1

EfB - Level 2

EfB - Level 3

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele

4 competenţe şi a fost obţinut

punctajul minim, după cum

urmează:

Listening, Reading, Writing,

Speaking = minimum 25 de puncte

2. Limba franceză

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diplome d'etudes en langue frangaise

DELF

B1

B2

Promovat Promovat

Centre internaţional d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Naţionale www.ciep.fr

2.

Diplome approfondi de langue frangaise

DALF

C1

C2

Promovat Promovat

3.

Test de connaissance du frangais

TCF

A1 - C2

B1

4.

Test d'evaluation du frangais

TEF

A1 - C2

B1

Chambre de Commerce et d'lndustrie de

Paris (CCIP)

www.fda.ccip.fr

3. Limba germană

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD

B2 -C1

B2

Stăndige Konferenz der Kultusminister der Lănder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de

2.

Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

- Zertifikat Deutsch

- Mittelstufe Deutsch

- Oberstufe Deutsch

- Wirtschaftssprache Deutsch

OSD

- /

- ZD

- MD

- /

- /

B1

B2

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Bundesministerium fur Unterricht, Kunst

und Kultur (BMUKK)

www.osd.at

www.bmukk.gv.at

3.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

ZDj

B1

Promovat

Goethe-lnstitut www.goethe.de/pruefungen

4.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

ZD

B1

Promovat

5.

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

Promovat

6.

Zertifikat Deutsch fur den Beruf

ZDfB

B2

Promovat

7.

Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung

ZMP

C1

Promovat

8.

Prufung Wirtschaftsdeutsch International

PWD

C1

Promovat

9.

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprufung

ZOP

C2

Promovat

10.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS

C2

Promovat

11.

GroGes Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2+

Promovat

12.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

B2 -C1

B2

TestDaF-Institut www.testdaf.de

4. Limba italiană

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

- Livello Uno

- Livello Due

- Livello Tre

- Livello Quatro

CILS

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI2

CELI3

CELI4

CELI5

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it

5. Limba spaniolă

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)

- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)

- Diploma de Espanol Nivel C1

- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)

DELE

- B1

- B2

- C1

- C2

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes

http://diplomas.cervantes.es

6. Limba portugheză

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portugues Lîngua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministerio da Educagăo - Centra de Avaliagăo de Portugues Lîngua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

2.

Diploma Intermedio de Portugues Lîngua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avangado de Portugues Lîngua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitario de Portugues Lîngua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA

de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Art. 1. -In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţămantului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene.

Art. 2. - Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.

Art. 3. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţămant liceal.

Art. 4. - (1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţămant în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2.

(2)  Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada 29 martie-5 aprilie pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) In situaţii excepţionale, în care se înregistrează întarzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care au solicitat recunoaştere şi echivalare pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/ organizaţie.

(4)  In situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului pană cel tarziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/ diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.

Art. 6. - (1) In cazul candidaţilor pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) In cazul candidaţilor pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că examenul este unul din cele menţionate la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului ECDL şi tipul acestuia - Start sau Complet, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă" sau „se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. In cazul cererilor respinse, se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.

(3)  Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4)  Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţămant liceal şi devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţei digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează şi în catalogul electronic.

(6)  O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţămant în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(3)  Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - textul: „examen....(denumirea examenului)......recunoscut şi echivalat cu proba D".

(4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, după cum urmează:

a) „utilizator de nivel mediu", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Start;

b) „utilizator experimentat", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Complet.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5794/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5794 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5794/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu