Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.566 din 03.04.2020

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 08 aprilie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 526 din 3.04.2020 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România nr. 53.622E din 25.03.2020, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 16.014 din 26.03.2020,având în vedere prevederile art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Hotărârea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României din cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 9 din 10.03.2020,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 22 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru Bucureşti, 3 aprilie 2020. Nr. 566. ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilităţii operatorilor economici de a realiza activităţile pentru care solicită avizul prevăzut la art. 926 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt următoarele: a)import dispozitive medicale; b)distribuţie dispozitive medicale; c)instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale. Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: a)operator economic - persoană fizică sau juridică autorizată care în cadrul activităţii sale profesionale importă, distribuie sau prestează servicii de instalare şi mentenanţă dispozitive medicale; b)importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene care introduce pe piaţa din România un dispozitiv medical dintr-o ţară terţă; c)distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie dispozitive medicale în cursul unei activităţi comerciale. În activitatea de distribuţie sunt incluse şi activităţi cu privire la achiziţia, deţinerea şi furnizarea angro sau en detail a dispozitivelor medicale, inclusiv vânzarea la distanţă a dispozitivelor medicale; d)furnizare - punere la dispoziţie pe piaţă, contra cost sau gratuit, a unui dispozitiv, altul decât un dispozitiv care face obiectul unei investigaţii clinice, în scop de distribuire, consum sau utilizare pe piaţa din România, în cursul unei activităţi comerciale; e)instalare - punerea în funcţiune şi efectuarea de verificări/testări, conform manualului producătorului, în vederea asigurării bunei funcţionări a unui dispozitiv medical; f)mentenanţă - totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţie ale unui dispozitiv medical; g)producător - o persoană fizică sau juridică care fabrică sau recondiţionează complet un dispozitiv medical sau care gestionează proiectarea, fabricarea sau recondiţionarea completă a dispozitivului respectiv şi pe care îl comercializează sub denumirea sau marca sa; h)reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit şi a acceptat un mandat scris din partea unui producător din exteriorul Uniunii, pentru a acţiona în numele producătorului în legătură cu sarcini specificate privind obligaţiile acestuia din urmă care decurg din legislaţia specifică dispozitivelor medicale. Articolul 4Avizul de funcţionare şi anexele acestuia se emit de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), în conformitate cu prevederile titlului XX din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5
(1) Avizul de funcţionare se emite la solicitarea operatorului economic şi se înregistrează în baza de date a ANMDMR.
(2) În vederea obţinerii/reînnoirii avizului de funcţionare, solicitantul înaintează la ANMDMR o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de documentele prevăzute în opisul specific activităţii avizate, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2 sau 3 la prezentele norme, după caz.
(4) ANMDMR poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv importat/distribuit.
(5) În cazul unităţilor farmaceutice, pentru care Ministerul Sănătăţii a emis o autorizaţie de funcţionare, în condiţiile legii, nu se mai emite aviz de funcţionare pentru activitatea de import, distribuţie dispozitive medicale.
Articolul 6Avizul de funcţionare pentru activităţile prevăzute la art. 2 se emite în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi a raportului de evaluare întocmit de către ANMDMR. Articolul 7Pentru avizarea activităţilor prevăzute la art. 2, ANMDMR, în baza propriei proceduri şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3), evaluează competenţa şi capabilitatea solicitantului de a realiza respectivele activităţi. Articolul 8Pentru obţinerea avizului de funcţionare, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: a)să deţină un spaţiu adecvat, care trebuie să fie folosit în exclusivitate pentru desfăşurarea activităţii solicitate pentru avizare; b)să fie dotat cu echipamente adecvate desfăşurării activităţii solicitate pentru avizare; c)să dispună de personal suficient şi calificat/instruit pentru activitatea pe care o desfăşoară/domeniul în care activează. Articolul 9
(1) Operatorul economic trebuie să aibă la dispoziţie, în cadrul propriei organizaţii, serviciile cel puţin ale unei persoane responsabile de conformitatea cu reglementările specifice domeniului dispozitivelor medicale, aplicabile activităţii desfăşurate de către operatorul economic, care deţine expertiza necesară în acest domeniu.
(2) Expertiza necesară în domeniul dispozitivelor medicale, prevăzută la alin. (1), se realizează pe baza următoarelor documente, cumulativ:a)diplomă, certificat sau altă dovadă de calificare formală, acordată la absolvirea unor studii universitare sau a unui ciclu de studii recunoscut în România ca fiind echivalent, în drept, medicină, farmacie, inginerie, chimie, fizică sau altă disciplină ştiinţifică cu aplicabilitate în domeniul dispozitivelor medicale, precum şi cel puţin un an de experienţă profesională în activităţi de reglementare sau în sisteme de management al calităţii în domeniul dispozitivelor medicale; b)diplomă, certificat sau alt document acordat la absolvirea unor cursuri de instruire continuă având ca tematică legislaţia în domeniul dispozitivelor medicale.
(3) Cursurile de instruire vor fi efectuate de către persoane fizice autorizate şi persoane juridice care au în obiectul de activitate prestarea instruirilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi care fac dovada experienţei profesionale în activităţi de reglementare sau de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale astfel:a)în activităţi de reglementare cu experienţă profesională de cel puţin patru ani în domeniul dispozitivelor medicale sau participarea în cadrul grupurilor de lucru specifice domeniului dispozitivelor medicale la nivelul Comisiei Europene/Consiliului Uniunii Europene; b)în activităţi de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale în cadrul unui organism de evaluare a conformităţii notificat pe directivele specifice dispozitivelor medicale, cel puţin doi ani.
(4) Responsabilul de conformitatea cu reglementările specifice domeniului dispozitivelor medicale şi şeful de depozit, după caz, trebuie să facă dovada instruirii continue în legislaţia specifică dispozitivelor medicale.
(5) Prin instruire continuă se înţelege efectuarea instruirii cel puţin la doi ani. În cazul unor modificări legislative semnificative în domeniul dispozitivelor medicale, se va face dovada instruirii, inclusiv în situaţia în care intervalul de timp dintre două instruiri este mai mic de doi ani.
(6) Persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările specifice domeniului dispozitivelor medicale este responsabilă să verifice, înainte de punerea la dispoziţie pe piaţă a unui dispozitiv medical, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: a)dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE ca urmare a derulării procedurii de evaluare a conformităţii şi dacă este emisă declaraţia de conformitate CE a dispozitivului; b)dacă dispozitivul este însoţit de informaţiile care trebuie furnizate de către producător; c)în cazul dispozitivelor importate, dacă importatorul/reprezentantul autorizat este identificat pe eticheta produsului; d)dacă, atât timp cât dispozitivul se află sub responsabilitatea distribuitorului, condiţiile de depozitare sau de transport sunt conforme cu condiţiile stabilite de producător; e)dacă sunt îndeplinite cerinţele legale aplicabile dispozitivului medical în cauză.
(7) Pentru activitatea de instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale operatorul economic trebuie să deţină personal cu diplomă de licenţă în studii universitare cu o durată de cel puţin 4 ani în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti (fizică, chimie, biochimie etc.), care ocupă funcţia de inginer/fizician/chimist, şi/sau cu studii medii care ocupă funcţia de tehnician, şi are atribuţii specifice înregistrate în fişa postului.
(8) Personalul cu atribuţii specifice de instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale trebuie să facă dovada participării la cursuri de formare profesională şi instruire pentru fiecare grupă de dispozitive medicale solicitată la avizare.
(9) Cursurile prevăzute la alin. (8) sunt susţinute de personal tehnic instruit: a)al unui producător/reprezentant al unui producător; b)din cadrul asociaţiilor profesionale în domeniul dispozitivelor medicale; sau c)al operatorilor economici avizaţi de către ANMDMR, în cazul în care aceştia au în obiectul de activitate desfăşurarea cursurilor de instruire.
(10) Pentru a putea susţine cursurile prevăzute la alin. (8), personalul menţionat la alin. (9) lit. b) şi c) trebuie să facă dovada participării la cursuri de formare profesională şi instruire susţinute de către producător/reprezentantul unui producător, pentru fiecare grupă de dispozitive medicale pentru care susţine aceste cursuri.
Articolul 10
(1) În termen de maximum 90 zile de la înregistrarea cererii, ANMDMR transmite solicitantului valoarea tarifului de evaluare calculat conform ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a tarifelor practicate de ANMDMR pentru activităţile din domeniul dispozitivelor medicale.
(2) Neachitarea facturii fiscale în termen de maximum 60 de zile de la transmiterea acesteia duce la clasarea dosarului şi se emite de către preşedintele ANMDMR o decizie de clasare.
(3) Evaluarea dosarului se face în termen de maximum 120 de zile de la confirmarea efectuării plăţii.
(4) În cazul în care documentaţia este incompletă sau un document nu este în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, se solicită completarea dosarului.
(5) Dacă în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea completării dosarului documentaţia nu este completată, dosarul se clasează şi se emite de către preşedintele ANMDMR o decizie de clasare.
(6) O nouă solicitare impune reluarea procedurii conform alin. (1).
(7) După două reevaluări efectuate ca urmare a completării dosarului conform alin. (4), netarifate, orice nouă reevaluare impune o nouă tarifare în cuantum de 50% din tariful iniţial.
(8) Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare.
(9) În cazul unui raport de evaluare nefavorabil se poate face contestaţie la ANMDMR în maximum 5 zile de la primirea raportului de către solicitant. Decizia ANMDMR privind soluţionarea contestaţiei se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la primirea acesteia; decizia emisă în soluţionarea contestaţiei poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ.
(10) În cazul unui raport de evaluare favorabil, avizul de funcţionare se emite de către ANMDMR în termen de maximum 15 zile de la data întocmirii raportului de evaluare.
Articolul 11
(1) ANMDMR poate efectua controale inopinate la operatorii economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 în vederea verificării veridicităţii celor declarate în documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (3) sau de câte ori este nevoie.
(2) În cazul în care, în urma controalelor inopinate, se constată neconformităţi majore (cum ar fi, de exemplu: personal necalificat/neinstruit, spaţiu de depozitare impropriu, desfăşurare de activităţi neavizate, distribuirea de dispozitive medicale neconforme etc.), avizul de funcţionare se suspendă până la eliminarea neconformităţilor, pe o perioadă de maximum 3 luni.
(3) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), nu sunt remediate neconformităţile constatate, ANMDMR anulează avizul emis şi se emite de către preşedintele ANMDMR o decizie de anulare a avizului de funcţionare.
(4) Pe perioada suspendării avizului, acesta se depune în original la ANMDMR, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării măsurii suspendării, iar perioada suspendării se menţionează într-o anexă la aviz.
(5) Este interzisă desfăşurarea activităţii pe perioada suspendării. În caz contrar, avizul se anulează şi se emite de către preşedintele ANMDMR o decizie de anulare a avizului de funcţionare.
(6) Avizele anulate trebuie depuse în original la ANMDMR în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de anulare.
Articolul 12
(1) Avizul de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul dispozitivelor medicale se emite în formatul prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme, în două exemplare originale, dintre care unul se va înmâna solicitantului, iar celălalt va rămâne în evidenţa ANMDMR.
(2) În avizul de funcţionare se specifică următoarele:a)activităţile desfăşurate (import, distribuţie şi/sau instalare şi mentenanţă dispozitive medicale); b)producătorii pentru care unitatea este importator şi/sau distribuitor; c)producătorii pentru care unitatea este reprezentant autorizat; d)categoriile şi grupele de dispozitive medicale pentru care se execută lucrări de instalare şi mentenanţă dispozitive medicale.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) se consemnează în aviz în urma evaluării declaraţiilor solicitantului, documentelor prezentate şi raportului de evaluare.
Articolul 13
(1) Avizele de funcţionare emise în conformitate cu prezentele norme metodologice sunt valabile pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii, dacă se menţin neschimbate condiţiile care au stat la baza avizării.
(2) Operatorii economici care deţin aviz de funcţionare au obligaţia de a comunica ANMDMR orice modificare, inclusiv întreruperea colaborării cu un producător din lista cuprinsă în aviz, ce intervine după obţinerea avizului de funcţionare, în termen de maximum 30 de zile de la data producerii modificării.
(3) Modificările prevăzute la alin. (2) se consemnează într-o anexă la avizul de funcţionare iniţial, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme.
Articolul 14Schimbarea sediului social ori a denumirii operatorului economic, înfiinţarea/radierea de puncte de lucru, încetarea activităţii se consemnează în anexa la avizul de funcţionare pe baza documentelor emise de oficiul registrului comerţului sau a unui alt înscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări. Articolul 15Extinderea domeniului de activitate cu activităţi de import, distribuţie sau instalare şi mentenanţă sau înfiinţarea de noi puncte de lucru în care se desfăşoară aceste activităţi se consemnează în anexa prevăzută la art. 13 alin. (3) pe baza raportului de evaluare întocmit de către ANMDMR. Articolul 16
(1) Cererea pentru reînnoirea avizului de funcţionare trebuie depusă la ANMDMR cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea valabilităţii acestuia. În caz contrar, se va relua procedura de avizare prevăzută la art. 5.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de documentele prevăzute în opisul specific activităţii avizate, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2 sau 3 la prezentele norme, după caz.
(3) Avizul de funcţionare reînnoit este valabil pe o perioadă de 3 ani, dacă se menţin neschimbate condiţiile care au stat la baza reînnoirii.
Articolul 17
(1) Întreruperea temporară pentru o perioadă de minimum un an sau încetarea desfăşurării activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale se comunică în mod obligatoriu ANMDMR în termen de 30 de zile de la întreruperea temporară sau de la încetarea activităţii, caz în care preşedintele ANMDMR va emite o decizie de întrerupere temporară sau de încetare a activităţii, după caz.
(2) În cazul cererii de încetare a activităţii, titularul trebuie să depună la ANMDMR originalul avizului în maximum 30 de zile de la încetarea activităţii.
Articolul 18Avizele de funcţionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile o perioadă de 2 ani şi 6 luni de la data emiterii sau 3 ani de la data emiterii, în cazul în care s-a depus cerere de reînnoire. Articolul 19
(1) În situaţia instituirii unei stări de urgenţă pe teritoriul României prin decret al Preşedintelui României, pentru asigurarea disponibilităţii dispozitivelor medicale absolut necesare în situaţia respectivă, ANMDMR va emite un aviz temporar de funcţionare.
(2) Avizele temporare de funcţionare se identifică prin iniţiala T care precedă numărul avizului.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 5 alin (3), cererea va fi însoţită de opisul specific activităţii avizate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 10, procedura de emitere a avizului temporar se va desfăşura în regim de urgenţă. Avizul temporar de funcţionare va fi emis în maximum 7 zile de la depunerea tuturor documentelor solicitate şi a confirmării achitării facturii fiscale.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 13, termenul de valabilitate al avizului temporar este de 6 luni. Până la împlinirea termenului de 6 luni, solicitantul va depune celelalte documente care au fost exceptate potrivit alin. (3), în vederea emiterii avizului de funcţionare definitiv, cu respectarea tuturor cerinţelor prezentului ordin.
Articolul 20Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice CERERE pentru eliberarea/reînnoirea avizului de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale Către AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA Operatorul economic: ........ ................ ................ ................, cu sediul social în ........ ................ ................ ........ ........ , tel. ........ ........ ........., fax ........ ........., e-mail ........ ................ ................ .........., CUI ........ ................ ..........., numărul de înregistrare la registrul comerţului ........ ................ .............., cont IBAN ........ ................ ................ ............, deschis la ........ ........ ..............., reprezentat prin ........ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ........ ............, tel. ........ ................ .........., e-mail ........ ............, solicit eliberarea avizului de funcţionare pentru următoarele puncte de lucru/activităţi:

Nr. crt. Adresa punctului de lucru Activitatea desfăşurată
I D S
1.
2.
3.

I - import dispozitive medicale; D - distribuţie dispozitive medicale; S - instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale din categoriile: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Persoana de contact din cadrul firmei responsabilă de conformitatea cu reglementările este: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., tel. ........ ........ ............., fax ........ ................ ........, e-mail ........ ........ ............... Adresa de corespondenţă este: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Anexez la prezenta cerere: |_| Opis documentaţie evaluare activitate de import/distribuţie dispozitive medicale (fizic şi electronic); |_| Opis documentaţie evaluare activitate de instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale (fizic şi electronic) şi toate documentele solicitate prin acesta/acestea. Cunoscând prevederile legii privind falsul în declaraţii, declar că: spaţiul în care îmi desfăşor activitatea este adecvat şi destinat exclusiv desfăşurării activităţii solicitate pentru avizare şi respectă cerinţele impuse de producătorii dispozitivelor medicale distribuite referitoare la condiţiile de depozitare; resursele umane utilizate sunt suficiente şi calificate/instruite pentru activitatea pe care o desfăşoară/domeniul în care activează; răspund şi îmi asum responsabilitatea privind corectitudinea şi veridicitatea documentelor depuse la dosar.Data ................ Semnătura şi ştampila ........ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice OPERATOR ECONOMIC (OE) EVALUAT: ........ ................ ................ ......... Adresa sediului social: ........ ................ ................ ........ Adresa supusă evaluării: ........ ................ ................ ........ Telefon: ........ ................ ................ E-mail: ........ ................ ........ ......... OPIS documentaţie evaluare activitate de import/distribuţie dispozitive medicale

Cod indicator Indicator Numărul, data şi emitentul documentului (Se completează de către OE.) Observaţii evaluator (Se completează de către evaluatorul ANMDMR.)
1 Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea OE, în copie certificată spre conformitate
2 Certificat constatator/furnizare de informaţii extinse emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al OE, pentru OE care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului
3 Aviz de funcţionare emis de ANMDMR împreună cu cea mai recentă anexă care reflectă situaţia la zi a OE (sediu social, puncte de lucru, producători), doar în cazul reînnoirii avizului
4 Lista cu personalul OE (cel puţin o persoană responsabilă de conformitatea cu reglementările şi şef depozit, după caz)
5 Decizie de numire a responsabilului de conformitatea cu reglementările şi a şefului de depozit (după caz)
6 Educaţie iniţială - documente de studii pentru personal (ultima şcoală absolvită)
7 Instruire în legislaţia aplicabilă dispozitivelor medicale (Se vor prezenta documente doveditoare efectuării acestor instruiri.)
8 Notificare (împuternicire) de la producătorul pentru care OE este reprezentantul autorizat în UE, după caz
9 Tabel cu producătorii de dispozitive medicale pentru care OE se înregistrează la ANMDMR pentru activitatea de import şi/sau distribuţie în format fizic si electronic
10 Pentru fiecare producător pentru care OE se înregistrează ca importator şi/sau distribuitor, următoarele documente: a) copie a declaraţiei de conformitate CE emise de producător pentru dispozitivul medical distribuit (Se va prezenta câte un exemplu de declaraţie de conformitate pentru fiecare producător.); b) copie a certificatului de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical distribuit (Se va prezenta câte un certificat de marcaj CE pentru fiecare producător, după caz.)
11 La dispozitivele medicale provenite din state non UE, declaraţia de conformitate face referire la reprezentantul autorizat? Sau există un document care atestă acest fapt?
12 Proceduri/Instrucţiuni de lucru care să cuprindă modul de desfăşurare a activităţilor (import, distribuţie), identificarea şi trasabilitatea dispozitivelor medicale, păstrarea conformităţii produselor în timpul transportului, manipulării şi depozitării (pe fluxul de aprovizionare, de depozitare şi de distribuţie), monitorizarea condiţiilor de mediu în timpul depozitării conform cerinţelor impuse de producător şi modul de acţiune în cazul raportării unui incident de către un utilizator

Responsabil legal, ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 3la normele metodologice OPERATOR ECONOMIC (OE) EVALUAT: ........ ................ ................ ......... Adresa sediului social: ........ ................ ................ ........ Adresa supusă evaluării: ........ ................ ................ ........ Telefon: ........ ................ ........ E-mail: ........ ................ ........... OPIS Documentaţie evaluare activitate de instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale

Cod indicator Indicator Numărul, data şi emitentul documentului (Se completează de către OE.) Observaţii evaluator (Se completează de către evaluatorul ANMDMR.)
1 Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea OE, în copie certificată spre conformitate
2 Certificat constatator/furnizare de informaţii extinse emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al OE, pentru OE care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului
3 Aviz de funcţionare emis de ANMDMR împreună cu cea mai recentă anexă care reflectă situaţia la zi a OE (sediu social, puncte de lucru, producători), doar în cazul reînnoirii avizului
4 Lista cu personalul OE (cel puţin o persoană responsabilă de conformitatea cu reglementările şi şef depozit, după caz)
5 Educaţie iniţială - documente de studii pentru personal (ultima şcoală absolvită)
6 Cursuri de perfecţionare/instruire pentru activitatea de instalare şi mentenanţă dispozitive medicale pentru fiecare grupă de dispozitive medicale efectuate de personal tehnic instruit: a) al unui producător/reprezentant al unui producător; b) din cadrul asociaţiilor profesionale în domeniul dispozitivelor medicale sau c) al operatorilor economici avizaţi de către ANMDMR, în cazul în care aceştia au în obiectul de activitate desfăşurarea cursurilor de instruire
7 Instruire în legislaţia aplicabilă dispozitivelor medicale (Se vor prezenta documente doveditoare efectuării acestor instruiri.)
8 Lista cu scule, cu echipamente şi dispozitive de măsurare şi monitorizare (EMM) utilizate în activitatea de instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale, cuprinzând seria, anul de fabricaţie, data ultimei etalonări/calibrări NOTĂ: Pentru verificarea parametrilor de securitate se va prezenta dovada deţinerii unui analizor de electrosecuritate. (Se vor prezenta certificatele de etalonare/facturi pentru EMM-urile aflate în garanţie.)
9 Lista verificărilor tehnice (parametrii funcţionali şi de securitate electrică) pentru fiecare grupă de dispozitive medicale pentru care se asigură instalarea şi/sau mentenanţa
10 Dovada asigurării garanţiei manoperei şi a pieselor de schimb, după caz
11 Autorizaţii speciale (Inspecţia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN ), după caz
12 Dovada dreptului de exercitare a profesiei pentru personalul special atestat ISCIR/CNCAN, după caz
13 Proceduri/Instrucţiuni de lucru referitoare la activităţile desfăşurate (activitatea de instalare şi/sau mentenanţă, cu anexe privind înregistrări, neconformităţi, reclamaţii)

Responsabil legal, ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 4la normele metodologice Antetul ANMDMR AVIZ DE FUNCŢIONARE Nr. ........ din .............. În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza documentaţiei înaintate, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România avizează funcţionarea operatorului economic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ şi puncte de lucru în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., pentru activităţi de: import dispozitive medicale | DA | NU |; distribuţie dispozitive medicale | DA | NU |; instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale | DA | NU |Categoriile şi grupele de dispozitive medicale pentru care se execută lucrări de instalare şi/sau mentenanţă sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Unitatea este distribuitor/importator al producătorului: ........ ................ ................, ţara ........ ............... Unitatea este reprezentant autorizat în Uniunea Europeană al producătorului: ........ ................ ............, ţara ........ ........ ........... Orice modificare a condiţiilor stabilite prin reglementările Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România care au stat la baza avizării atrage anularea prezentului aviz de funcţionare. Avizare iniţială la data ........ ........ ............... Valabil până la ........ ........... Preşedinte, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 5la normele metodologice CERERE pentru modificarea avizului de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale Către AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA Operator economic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., telefon ........ ........ .........., fax ........ ........ ............, e-mail ........ ................ ........ ........, reprezentat prin ........ ................ ........ ............., având funcţia de ........ ........ ..........., solicit eliberarea unei anexe la Avizul de funcţionare nr. ............./..........., în care să se menţioneze următoarele modificări:  Schimbarea denumirii firmei în ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Anexez: a)copie a certificatului de înregistrare sau a altui înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; b)copie certificată spre conformitate a certificatului constatator/furnizare informaţii extinse emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului. Schimbarea adresei sediului social de la adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... la adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., în care se desfăşoară activitatea de ........ ................ ................ ................ ........... Anexez: a)copie a certificatului de înregistrare sau a altui înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; b)copie a certificatului constatator/furnizare informaţii extinse emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului. Adăugare punct de lucru la adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., cu activitate de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Anexez documentele conform art. 6 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 566/2019, pentru noul punct de lucru.  Radiere punct de lucru de la adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., cu activitate de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Anexez copii certificate spre conformitate ale documentelor doveditoare.  Adăugare activitate de ........ ................ ................ .......... la adresa ........ ................ ................ ................ ........ ............... Anexez documentele necesare evaluării, conform art. 6 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 566/2019.  Adăugarea următorilor producători pentru care firma are calitatea de distribuitor/importator: Producător Ţara Distribuitor Importator 1. ........ ............... ........ ......... |_| |_| 2. ........ ............... ........ ......... |_| |_| Anexez pentru fiecare producător adăugat următoarele documente: a)copie a unei declaraţii de conformitate CE emise de producător; b)copie a unui certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical distribuit.  Adăugarea unui producător pentru care firma este reprezentant autorizat în Uniunea Europeană: Producător ........ ................ ................ ........, ţara ........ ........ ........ Anexez pentru fiecare producător adăugat următoarele documente: a)copie a unei declaraţii de conformitate CE emise de producător; b)copie a unui certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical; c)împuternicire dată de producător. Radierea următorilor producători pentru care unitatea nu mai are calitatea de: Producător Ţara D I RA 1. ........ .......... ........ ........ .......... |_| |_| |_| 2. ........ .......... ........ ........ ......... |_| |_| |_| D - distribuitor; I - importator; RA - reprezentant autorizat  Încetarea activităţii Anexez copii ale documentelor doveditoare. Persoana de contact din cadrul firmei responsabilă de conformitatea cu reglementările este: ........ ................ ................ ................ ........... tel. ........ ........ .............., fax ........ ................ ........, e-mail ........ ........ ............... Adresa de corespondenţă este: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Data ............. Semnătura şi ştampila ........ ............. ANEXA Nr. 6la normele metodologice Operator economic (OE) evaluat: ........ ................ ................ ........ Adresa sediului social: ........ ................ ................ ........ Adresa supusă evaluării : ........ ................ ................ ........ Telefon: ........ ........ ........., fax: ........ ................ ............ E-mail: ........ ................ ................ ......... OPIS Documente necesare pentru avizarea în regim temporar a activităţii de import/distribuţie/depozitare dispozitive medicale

Cod indicator Indicator Numărul, data şi emitentul documentului (Se completează de către OE.) Observaţii evaluator (Se completează de către evaluatorul ANMDMR.)
1 Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea OE solicitant, în copie certificată spre conformitate
2 Lista cu personalul de specialitate al OE evaluat - Model M2 site ANMDMR [inclusiv o persoană responsabilă de conformitatea cu reglementările, şef depozit (după caz), persoanele care se ocupă de manipulare şi depozitare, reprezentanţii comerciali, personalul din cadrul departamentului economic]
3 Notificare (împuternicire) de la producătorul pentru care solicitantul este reprezentantul autorizat în UE, după caz
4 Tabel cu producătorii de dispozitive medicale pentru care solicitantul se înregistrează la ANMDMR pentru activitatea de import şi/sau distribuţie/depozitare în formă fizică şi electronic, în format DOC-MODEL M6 SITE ANMDMR. Tabelul va fi completat în ordinea alfabetică a producătorilor şi cu denumirea identică ce se regăseşte în declaraţiile de conformitate/certificatele depuse la dosar.
5 Pentru fiecare producător pentru care solicitantul se înregistrează ca importator sau distribuitor, următoarele documente: a) copie certificată spre conformitate a declaraţiei de conformitate CE emise de producător pentru dispozitivul medical distribuit (Se va prezenta câte un exemplu de declaraţie de conformitate pentru fiecare producător.); b) copie certificată spre conformitate a certificatului de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical distribuit (Se va prezenta câte un certificat de marcaj CE pentru fiecare producător, după caz.)
6 La dispozitivele medicale provenite din state non UE, declaraţia de conformitate face referire la reprezentantul autorizat? Sau există un document care atestă acest fapt?

Data: zi.lună.an. Reprezentant legal operator economic, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 566/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 566 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 566/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu