Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 564 din 21 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 11 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 17 lit. B. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele de cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru inchirierea de spatii misiunilor diplomatice sau personalului acestora, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, raman valabile pana la expirarea contractelor in baza carora au fost eliberate.
    Art. 3
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  NORME
privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului acestora

    1. Bunurile livrate si serviciile prestate in favoarea directa a ambasadelor, a consulatelor generale si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora - cu exceptia cetatenilor romani -, care se incadreaza la cota zero a taxei pe valoarea adaugata, precum si limita plafonului de livrare sau de prestare de la care se aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei de protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata si intra sub incidenta reciprocitatii impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice romane si personalului acestora de catre statele partenere.
    2. Cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, a consulatelor generale si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata de catre Ministerul Finantelor prin Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot livra bunuri si pot presta servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor, pe baza unui certificat de cota zero eliberat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme, si a legitimatiei speciale eliberate in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe.
    Certificatul de cota zero a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza numai in cazul in care incasarea contravalorii bunurilor livrate si serviciilor prestate nu se efectueaza in numerar sau cu instrumente de plata nenominale, la cererea persoanei juridice care livreaza bunuri sau presteaza servicii, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, pe baza urmatoarelor documente:
    - copia de pe actul constitutiv;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - copia de pe instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzand persoanele juridice carora li s-au eliberat certificate de cota zero a taxei pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe elibereaza legitimatii speciale numai in cazurile de reciprocitate efectiva deplina, fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    De asemenea, persoanele juridice care inchiriaza spatii cu destinatia de sediu al ambasadelor, consulatelor generale si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, resedinte ale sefilor acestora, precum si locuinte pentru personalul misiunilor diplomatice, cu exceptia cetatenilor romani, pot factura contravaloarea chiriei cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata, in baza unui certificat eliberat in acest scop de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Certificatul va fi eliberat la cererea persoanelor juridice care inchiriaza spatii ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale sau personalului acestora, potrivit modelului de cerere prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme, pe baza urmatoarelor documente:
    - copia de pe actul constitutiv;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - copia de pe instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - copia de pe actul de proprietate sau, in cazul spatiilor proprietate de stat, de pe actul de folosinta sau de administrare a spatiilor care fac obiectul inchirierii;
    - documentul care atesta achitarea impozitului pe cladiri si a impozitului sau taxei pe teren, pentru spatiile care fac obiectul inchirierii;
    - certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    - copia autentificata de pe contractul de inchiriere incheiat cu ambasadele, consulatele generale, reprezentantele internationale interguvernamentale sau cu personalul acestora;
    - avizul Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate pentru inchirierea de spatii.
    Cererile de eliberare a certificatelor de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor solicitate. Certificatele sunt valabile de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, pe durata de valabilitate a contractelor de inchiriere care au stat la baza eliberarii lor.
    3. Furnizorii de bunuri si servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora au obligatia sa emita facturi fiscale si alte documente specifice, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, care sa cuprinda denumirea misiunii diplomatice, a reprezentantei internationale interguvernamentale acreditate in Romania sau numele si prenumele, in cazul personalului acestora, in vederea identificarii cumparatorului.
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica, precum si personalul acesteia ocupa o parte, cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    a) decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    b) chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultata din decont.
    4. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazute in anexele nr. 5 si 6 la prezentele norme, insotite de documentele in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero a taxei pe valoarea adaugata, de documentele care atesta achitarea contravalorii acestora si de borderourile intocmite in doua exemplare, se transmit trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, Ministerului Afacerilor Externe de catre ambasadele, consulatele generale si de reprezentantele internationale interguvernamentale acreditate in Romania.
    Documentele care insotesc cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun in copie pentru uzul oficial al ambasadelor, consulatelor generale si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si in original de catre personalul acestora. Pot fi prezentate in copie documentele pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotite de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si a serviciilor pana la data depunerii cererilor, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    Se admit bonurile fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, numai insotite de facturi fiscale, cu exceptia bonurilor fiscale emise pentru carburanti auto, care sunt admise la restituire cu conditia ca unitatile de desfacere a carburantilor auto sa inscrie pe acestea denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului, sub semnatura si stampila unitatii.
    Borderourile trebuie sa cuprinda:
    - numarul curent;
    - denumirea, numarul si data documentului;
    - valoarea inscrisa in document;
    - valoarea taxei pe valoarea adaugata aferente;
    - totalul valorii inscrise in documente;
    - totalul taxei pe valoarea adaugata.
    Nedepunerea in termen a documentelor justificative atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse in termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
    Sumele trecute in borderourile anexate la cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se verifica de Directia de protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu documentele primite. In urma verificarii, pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele de vanzare".
    Dupa verificare Ministerul Afacerilor Externe transmite documentatia avizata favorabil ambasadelor, consulatelor generale sau reprezentantelor internationale interguvernamentale, care o vor depune la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor care indeplinesc conditiile legale de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzand statele pentru care conditiile de reciprocitate prevad termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre state.
    5. Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, precum si documentele insotitoare.
    Verificarea si analiza efectuate urmaresc:
    - ca documentele ce atesta achizitionarea de bunuri si de servicii sa corespunda formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de reglementarile in vigoare, sa se refere la trimestrul pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni, si sa permita identificarea furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    - specificarea in documentele respective, intr-o coloana distincta, a sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta valorii bunurilor si serviciilor achizitionate, precum si existenta dovezii achitarii acestora;
    - existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe;
    - corectitudinea calculelor.
    In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau la respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de catre directorul general al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti. Pe baza aprobarii se intocmesc comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme, precum si comunicarea catre misiunea diplomatica privind modul de solutionare a cererii, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    6. In baza comunicarilor primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie (OPHT) pentru fiecare misiune diplomatica, in care se va inscrie suma care se restituie. Pe versoul ordinului de plata se vor mentiona distinct suma care se restituie misiunilor diplomatice si suma restituita personalului acestora, in cazul in care nu sunt deschise conturi personale in care sa se faca varsamintele.
    Operatiunile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se evidentiaza in contabilitate prin contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    7. Intra sub incidenta prezentelor norme numai bunurile si serviciile a caror contravaloare a fost achitata in lei pe teritoriul Romaniei.
    8. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor efectuate in trimestrul I al anului 2000 se vor solutiona conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 2.049 din 30 octombrie 1998 privind regimul taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului diplomatic al acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 23 decembrie 1998.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                               CERTIFICAT
                       Nr. ........... din ..........

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata persoanei juridice .................................. pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in cadrul obiectului de activitate, in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si a personalului acestora.
    Persoana juridica ............................. va efectua livrari de bunuri si prestari de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, cu conditia sa nu se incaseze in numerar sau cu instrumente de plata nenominale contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate.
    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de ................ .

                            Director general,
                         .......................

    ANEXA 2
    la norme

                                 CERERE

    Denumirea persoanei juridice solicitante ...............
    Codul fiscal ...........................................
    Sediul .................................................

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in cadrul obiectului de activitate, in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si a personalului acestora, fara taxa pe valoarea adaugata si cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii acestor operatiuni.
    Anexam, conform Normelor privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului acestora, urmatoarele documente:
    - copia de pe actul constitutiv;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - copia de pe instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se va incasa in numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.
    Ne obligam sa respectam conditiile stabilite prin normele mai sus mentionate referitoare la neincasarea in numerar sau cu instrumente de plata nenominale si la identificarea beneficiarului bunurilor si serviciilor pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

               Semnatura si stampila                    Data
                ...................               ................

    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                 CERTIFICAT
                         Nr. ........... din ..........

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata persoanei juridice .................................. pentru inchirierea de spatii ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania sau personalului acestora, in baza contractelor:
    - nr. ...../........., incheiat cu ....................;
    - nr. ...../........., incheiat cu ................... .
    Persoana juridica ........................... va aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor prevazute mai sus.
    Prezentul certificat este valabil incepand cu data de ................... .

                            Director general,
                         ......................

    ANEXA 4
    la norme

                                CERERE

    Denumirea persoanei juridice solicitante ...............
    Codul fiscal ...........................................
    Sediul .................................................

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat pentru facturarea cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata a chiriei aferente spatiilor inchiriate misiunilor diplomatice sau personalului diplomatic al acestora in baza contractelor:
    - nr. ...../........., incheiat cu ....................;
    - nr. ...../........., incheiat cu ................... .

               Semnatura si stampila                   Data
                ...................               ..............

    ANEXA 5
    la norme

 _____________________________________________________________________________
|   Numarul de inregistrare   |                 |   Numarul de inregistrare   |
| ........................... |                 | ........................... |
|                             |     CERERE      |                             |
|                             |  de restituire  |                             |
|                             |   a taxei pe    |                             |
|                             |valoarea adaugata|                             |
| Din data de: .............. |                 | Din data de: .............. |
|         Loc rezervat pentru |                 |         Loc rezervat pentru |
|        Ministerul Finantelor|                 |        Ministerul Afacerilor|
|                             |                 |                Externe      |
|_____________________________|_________________|_____________________________|
 _____________________________________________________________________________
|    |                                                                        |
|    | Denumirea institutiei:                                                 |
|    |                                                                        |
|    | a) Ambasada .......................................................... |
|    |                                                                        |
| 1. | b) Consulatul general ................................................ |
|    |                                                                        |
|    | c) Reprezentanta organizatiei internationale interguvernamentale ..... |
|    |    ................................................................... |
|____|________________________________________________________________________|
|    |                                                                        |
|    | Adresa:                                                                |
|    |                                                                        |
| 2. | Localitatea ..............., str. .............. nr. ..., sectorul ...,|
|    | codul postal .....................                                     |
|____|________________________________________________________________________|

    Prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in baza prevederilor art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, in suma de .................... lei.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                                       _
    - factura fiscala                                 |_|
                                                       _
    - bon de comanda - chitanta                       |_|
                                                       _
    - alte documente legal aprobate                   |_|
                                                       _
    - documente de plata                              |_|
                                                       _
    - borderou                                        |_|
                                               _
    Restituirea este aferenta trimestrului    I_I

    Solicitam restituirea in contul nr. ............................, deschis la ........................ - Sucursala ........................ .

                    Conducatorul institutiei diplomatice,
                  .........................................
                           (semnatura si stampila)

 ___________________________________________________________________________
|                                                                           |
|            CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                 |
|                                                                           |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ................. lei,  |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                            |
|                                                                           |
|                                                                           |
|    Directorul Directiei protocol,                                         |
|                                                                           |
|     Semnatura ..................                    Data ...........      |
|                                                                           |
|                Stampila                                                   |
|                                                                           |
|___________________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________________
|                                                                           |
|                   CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR                  |
|                                                                           |
|    Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ...................... lei.      |
|                                                                           |
|                                                                           |
|       Directorul general al Directiei generale                            |
| a finantelor publice si controlului financiar de stat                     |
|               a municipiului Bucuresti,                                   |
|                                                                           |
|                                                                           |
|     Semnatura ..................                    Data ...........      |
|                                                                           |
|                Stampila                                                   |
|                                                                           |
|___________________________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la norme

 _____________________________________________________________________________
|   Numarul de inregistrare   |                 |   Numarul de inregistrare   |
| ........................... |                 | ........................... |
|                             |     CERERE      |                             |
|                             |  de restituire  |                             |
|                             |   a taxei pe    |                             |
|                             |valoarea adaugata|                             |
| Din data de: .............. |                 | Din data de: .............. |
|         Loc rezervat pentru |                 |         Loc rezervat pentru |
|        Ministerul Finantelor|                 |        Ministerul Afacerilor|
|                             |                 |                Externe      |
|_____________________________|_________________|_____________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
| Numele si prenumele solicitantului ........................................ |
|                                                                             |
| Oficiul diplomatic ........................................................ |
|                                                                             |
| Functia solicitantului .................................................... |
|                                                                             |
| Numarul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe .............. |
|                                                                             |
| Adresa:                                                                     |
|                                                                             |
| localitatea ......................, str. ........................ nr. ...., |
| sectorul ....., codul postal .....................                          |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in baza prevederilor art. 17 lit. B.k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, in suma de .................... lei.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                                       _
    - factura fiscala                                 |_|
                                                       _
    - bon de comanda - chitanta                       |_|
                                                       _
    - alte documente legal aprobate                   |_|
                                                       _
    - documente de plata                              |_|
                                                       _
    - borderou                                        |_|
                                               _
    Restituirea este aferenta trimestrului    I_I

    Solicitam restituirea in contul nr. ............................, deschis la ........................ Sucursala ........................ .

                    Conducatorul institutiei diplomatice,
                  .........................................
                           (semnatura si stampila)

 ___________________________________________________________________________
|                                                                           |
|            CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                 |
|                                                                           |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ................. lei,  |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                            |
|                                                                           |
|                                                                           |
|    Directorul Directiei protocol,                                         |
|                                                                           |
|     Semnatura ..................                    Data ...........      |
|                                                                           |
|                Stampila                                                   |
|                                                                           |
|___________________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________________
|                                                                           |
|                   CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR                  |
|                                                                           |
|    Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ...................... lei.      |
|                                                                           |
|                                                                           |
|       Directorul general al Directiei generale                            |
| a finantelor publice si controlului financiar de stat                     |
|               a municipiului Bucuresti,                                   |
|                                                                           |
|                                                                           |
|     Semnatura ..................                    Data ...........      |
|                                                                           |
|                Stampila                                                   |
|                                                                           |
|___________________________________________________________________________|

    ANEXA 7
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    DIRECTIA CONTROL FINANCIAR FISCAL                   Nr. ....../.........

                         Catre

                         Trezoreria ...................

    Va comunicam, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti sub nr. ...../........., ca s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate de:

    a) Misiunea diplomatica a ....................;

    b) personalul diplomatic al Misiunii diplomatice ...................,

    in suma de:

    a) ..................... lei;

    b) ..................... lei.

    Va rugam ca sumele de mai sus sa fie restituite prin virament in contul
......................................... nr. ..............................
 (misiunii diplomatice sau al persoanei)
deschis la Banca ........................, Sucursala ..................... .

    Alaturat va remitem cererea de restituire aprobata, pe baza careia va rugam sa efectuati viramentul.

                                 Director,

    ANEXA 8
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    DIRECTIA CONTROL FINANCIAR FISCAL                  Nr. ....../.........

                         Catre ...................

    Prin prezenta va comunicam, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti sub nr. ...../........., ca vi s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate pentru:

    a) Misiunea diplomatica a ....................;

    b) personalul diplomatic al Misiunii diplomatice ...................,

    urmand ca plata sa se efectueze prin virament in contul
......................................... nr. ..............................
 (misiunii diplomatice sau al persoanei)
deschis la Banca ........................, Sucursala .......................

    Sumele aferente sunt:

    a) ..................... lei;

    b) ..................... lei.

                                 Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 564/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 564 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 564/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu