Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 538 din 15 octombrie 2001

privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, in conformitate cu Directiva CE 90/377

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  2 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile ulterioare, respectiv ale art. 2 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 463/2001,

    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Procedura pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, in conformitate cu Directiva CE 90/377 privind o procedura comunitara de imbunatatire a transparentei preturilor la gaze naturale si energie electrica pentru utilizatorii finali din industrie, prevazuta in anexa care face parte integranta prin prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

              Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
                         in Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                                   PROCEDURA
pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, in conformitate cu Directiva CE 90/377

    CAP. 1
    Scop

    Art. 1
    Prezenta procedura stabileste un sistem unitar de raportare de catre furnizorii de gaze naturale catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, a structurii de consumatori, a preturilor practicate de catre acestia si a cantitatilor de gaze naturale contractate, in conformitate cu prevederile Directivei CE 90/377.
    Art. 2
    ANRGN va inregistra in baza de date proprie datele obtinute in conditiile art. 1 si va realiza raportarile periodice catre Institutul National de Statistica din Romania si catre SOEC - Bruxelles, Belgia, conform prevederilor Directivei CE 90/377.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 3
    Prezenta procedura se aplica:
    a) furnizorilor de gaze naturale, in structurarea evidentelor privind consumatorii de gaze naturale, preturile practicate si cantitatile contractate in baza contractelor de furnizare si/sau de vanzare-cumparare;
    b) in relatia dintre furnizorii de gaze naturale si ANRGN privind transmiterea datelor referitoare la structura de consumatori de gaze naturale, la preturile practicate si cantitatile contractate in baza contractelor de furnizare si/sau de vanzare-cumparare;
    c) in relatia dintre ANRGN si alte organisme nationale si internationale privind furnizarea datelor referitoare la structura de consumatori de gaze naturale, la preturile practicate si cantitatile contractate in baza contractelor de furnizare si/sau de vanzare-cumparare, centralizate la nivel national.
    Art. 4
    Prezenta procedura se aplica consumatorilor captivi si consumatorilor eligibili, cu exceptia:
    a) consumatorilor rezidentiali;
    b) consumatorilor din sectorul producerii de energie electrica;
    c) consumatorilor din industria chimica;
    d) consumatorilor cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 124.000.000 mc/an sau 4.186.000 GJ/an sau 1.163 GWh/an.

    CAP. 3
    Definitii si abrevieri

    Art. 5
    Definirea unor termeni si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

    CAP. 4
    Documente de referinta

    Art. 6
    Prezenta procedura este elaborata cu luarea in considerare a urmatoarelor acte normative:
    a) 31990L0377 Directiva 90/377/CE din 29 iunie 1990 referitoare la o procedura comunitara de imbunatatire a transparentei preturilor la gaz si electricitate pentru consumatorii industriali - Council Directive 90/377/EC of the 29 th June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices to industrial end-users;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 463/2001;
    d) Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;
    e) Hotararea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA.

    CAP. 5
    Tipuri de consumatori de referinta - agenti economici

    Art. 7
    Consumatorii pentru care furnizorii licentiati au obligatia inregistrarii si raportarii preturilor practicate sunt consumatorii industriali din toate ramurile industriale, alimentati prin sistemele de distributie.
    Art. 8
    (1) Preturile pe care furnizorii licentiati au obligatia de a le inregistra si raporta sunt preturile finale si se vor referi la tipurile de consumatori standard, definiti pe baza nivelului consumului anual si al factorului de sarcina al consumului de gaze naturale.
    (2) Preturile inregistrate si raportate trebuie sa includa si toate componentele fixe, in cazul in care exista astfel de componente (de exemplu: taxa sau chiria pentru contor, taxele fixe etc.). Ele nu vor include taxa de instalare platita initial de consumator.
    Art. 9
    Se definesc urmatoarele tipuri de consumatori (de referinta) - agenti economici:
_________________________________________________________________________
  Tipul de          Consumul anual               Factorul de sarcina
consumatori
_________________________________________________________________________
    I1       12.400 mc sau 418,60 GJ          Nu este stabilit un factor
             sau 116.300 kWh                  de sarcina*)
    I2       124.000 mc sau 4.186 GJ          200 de zile
             sau 1.163.000 kWh
    I3-1     1.240.000 mc sau 41.860 GJ       200 de zile 1.600 de ore
             sau 11,63 GWh
    I3-2     1.240.000 mc sau 41.860 GJ       250 de zile 4.000 de ore
             sau 11,63 GWh
    I4-1     12.400.000 mc sau 418.600 GJ     250 de zile 4.000 de ore
             sau 116,3 GWh
    I4-2     12.400.000 mc sau 418.600 GJ     330 de zile 8.000 de ore
             sau 116,3 GWh
    I5-4     124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ  330 de zile 8.000 de ore
             sau 1.163 GWh
_________________________________________________________________________
    *) Daca este necesar, 115 - 200 de zile.

    Art. 10
    (1) Factorul de sarcina al consumului zilnic de gaze naturale reprezinta numarul de zile ce ar fi necesar pentru a prelua intregul consum anual la debitul instalat zilnic si se determina cu formula:

    nd = Qa/Qdmax,

    in care:
    Qa = volumul consumat anual;
    Qdmax = debitul instalat zilnic.
    (2) Factorul de sarcina al consumului orar de gaze naturale reprezinta numarul de ore ce ar fi necesar pentru a prelua intregul consum anual la debitul instalat si se determina cu formula:

    nd = Qa/Qhmax,

    in care:
    Qa = volumul consumat anual;
    Qhmax = debitul instalat.

    CAP. 6
    Reguli pentru raportarea de catre furnizori a preturilor practicate

    Art. 11
    (1) Pentru tipurile de consumatori definiti la art. 9 fiecare furnizor licentiat va intocmi cate doua rapoarte pe an privind preturile practicate, corespunzator datelor calendaristice 1 ianuarie si 1 iulie.
    (2) Rapoartele vor fi transmise la ANRGN pana cel tarziu la data de 20 ianuarie si, respectiv, 20 iulie.
    Art. 12
    (1) Preturile se comunica, in moneda nationala, in lei/1.000 mc:
    a) fara taxe;
    b) cu toate taxele incluse (cu exceptia T.V.A. deductibil).
    (2) In pretul final, cu taxele impuse, vor fi incluse toate taxele si impozitele, fie locale, fie nationale, stabilite conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Valorile si modul de calcul al taxelor si impozitelor nationale sau locale trebuie comunicate separat.
    Art. 13
    Preturile inregistrate se vor baza pe tarifele, conditiile si reglementarile in vigoare la inceputul fiecarei perioade de sase luni (ianuarie si iunie), inclusiv eventualele rabaturi.
    Art. 14
    (1) Daca exista mai multe preturi posibile, se ia in considerare pretul cel mai avantajos pentru consumator, dupa eliminarea preturilor care nu sunt utilizate in practica sau care se aplica doar la un numar nesemnificativ de utilizatori.
    (2) Daca nu exista preturi partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si inregistrat pretul cel mai des intalnit, respectiv pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare respective.
    (3) Alte elemente care ar putea avea un rol in stabilirea preturilor (de exemplu, interuptibilitatea etc.) se determina pentru fiecare caz in parte, adoptandu-se intotdeauna solutia aplicata cel mai frecvent in practica.
    (4) In cazul preturilor negociate se va utiliza valoarea cea mai frecventa (cea mai reprezentativa) pentru pretul practicat.
    Art. 15
    Furnizorii vor comunica ANRGN pentru fiecare dintre tipurile de consumatori definite la art. 9, o data pe an, pana cel tarziu la data de 20 ianuarie, urmatoarele date:
    a) numarul consumatorilor din fiecare tip de consumatori (de referinta);
    b) consumul anual al consumatorilor din fiecare tip de consumatori (de referinta).

    CAP. 7
    Reguli pentru raportarea de catre ANRG a datelor referitoare la preturile gazelor naturale

    Art. 16
    ANRGN va comunica Institutului National de Statistica din Romania si SOEC - Bruxelles (Belgia), pana la datele de 28 februarie si 31 august ale fiecarui an, datele privind:
    a) sistemul de preturi pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii agenti economici;
    b) preturile medii practicate, rezultate din sinteza datelor primite de la furnizorii de gaze naturale;
    c) structura de consumatori si cantitatile de gaze naturale consumate de fiecare tip de consumatori de referinta.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    Prevederile art. 15 se aplica dupa organizarea sistemului de colectare de date la nivelul furnizorilor, dar nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2003.
    Art. 18
    Prevederile art. 16 se aplica astfel:
    a) de la 1 ianuarie 2003, comunicarea datelor catre Institutul National de Statistica din Romania;
    b) din momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, comunicarea datelor catre SOEC - Bruxelles (Belgia).

    ANEXA 1
    (la Procedura pentru raportarea
    datelor privind consumatorii de
    gaze naturale, in conformitate
    cu Directiva CE 90/311)

             DEFINIREA UNOR TERMENI SI LISTA CUPRINZAND ABREVIERILE

    - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
    - consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este obligata, datorita configuratiei sistemului de distributie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau distribuitor, titular al licentei de furnizare;
    - consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor si care are acces la retelele de transport si/sau distributie;
    - consumator rezidential - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gatit si pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat; in particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sanatatii, institutii si altele asemenea.
    Consumatorul rezidential se clasifica astfel:
    a) consumator rezidential individual - consumatorul care utilizeaza gazele naturale pentru consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 mc/an;
    b) consumatorul rezidential colectiv - consumatorul care utilizeaza gazele naturale pentru consumul casnic in gospodarii sau apartamente de bloc, cu contorizari comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/an;
    c) alti consumatori rezidentiali - institutii publice, unitati de invatamant, spitale, crese, gradinite, servicii sociale, altele asemenea;
    - consumator industrial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica sau pentru procese tehnologice in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrica.
    Consumatorul industrial se clasifica astfel:
    a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;
    b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;
    - consumator din industria chimica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;
    - consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice;
    - consumator comercial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau in agricultura, sere si utilizari similare, pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat;
    - consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizeaza gazele naturale pentru producerea de energie termica in scopul distributiei publice; furnizarea se realizeaza in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de livrari prevazut in contractul de furnizare;
    - debit instalat - suma debitelor maxime, exprimata in mc/h, ale aparatelor de utilizare existente intr-o instalatie de utilizare;
    - debit maxim - volum de gaze naturale care trec timp de o ora printr-un aparat - contor, regulator, instalatie de utilizare, arzator si altele asemenea - la presiunea de lucru maxima indicata de producator;
    - furnizor - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale;
    - gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317 si avand o putere calorifica inferioara minima de 8.057 kcal/mc la 15 grade C si 760 mm Hg;
    - istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat in unitati de volum - mc, realizat intr-o anumita perioada evidentiata in baza de date a operatorului de distributie;
    - metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317, al cantitatii de gaze naturale continute in volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15 grade K (15 grade C);
    - pret reglementat - pret aprobat de ANRGN pe baza propunerilor agentilor economici din sectorul gazelor naturale, aferent contractelor de furnizare pentru consumatorii captivi; modalitatea de calcul a pretului reglementat este prevazuta in Criteriile si metodele pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN nr. 79 din 15 martie 2001;
      pret negociat   pret rezultat ca efect al mecanismelor concurentiale ale pietei, aferent contractelor de vanzare cumparare incheiate intre furnizori si consumatorii eligibili de gaze naturale, precum si contractelor de achizitie incheiate intre producatori/furnizori si distribuitorii de gaze naturale;
      SOEC   Oficiul Statistic al Comunitatilor Europene   Statistical Office of the European Communities.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 538/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 538 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu