Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 534 din 3 aprilie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Loteria Romana" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 249 din 13 aprilie 2007In temeiul prevederilor:

-   art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

 art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale;

-   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A se va aproba de către secretarul de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., prevăzut la art.  1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ1)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agentul economic Compania Naţională "Loteria Română" S.A,

Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4

Codul fiscal RO 12397185

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

                                                                                                       - mii lei (RON) -

INDICATORI

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE

(rd.2 + 10 + 15)

1

962.788,36

1.079.900,00

117.111,64

112,2

1

Venituri din exploatare - total, din care :

2

945.336,64

1.062.400,00

117.063,36

112,4

a) producţia vândută

3

939.088,91

1.058.475,00

119.386,09

112,7

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

2.404,66

350,00

-2.054,66

14,6

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

-

-

-

-

- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare

5a

-

-

-

-

-transferuri, cf. preved. legale in vigoare

5b

-

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

2.785,15

2.800,00

14,85

100,5

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

1.057,92

775,00

282,92

73,3

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-

-

-

-

- alte venituri din exploatare

9

1.057,92

775,00

282,92

73,3

2

Venituri financiare-total, din care :

10

17.451,72

17.500,00

48,28

100,3

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

-

-

-

-

c) venituri din dobânzi

13

17.446,16

17.500,00

53,84

100,3

d) alte venituri financiare

14

5,56

-

-5,56

*

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 17 + 43 + 46)

16

807.524,89

903.380,00

95.855,11

111,9

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

807.361,86

903.200,00

95.838,14

111,9

a) cheltuieli materiale

18

15.259,98

23.563,00

8.303,02

154,4

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)

19

3.437,33

3.936,00

498,67

114,5

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.414,00

350,00

-2.064,00

14,5

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

63.457,70

75.378,02

11.920,32

118,8

- salarii

22

47.595,05

52.687,72

5.092,67

110,7

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

23.

14.670,42

15.233,49

563,07

103,8

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale, din care:

24

9.835,66

10.445,81

610,15

106,2

contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

24a

639,17

231,52

-407,65

36,2

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj, din care:

25

1.146,37

1.178,57

32,20

102,8

- fond  garantare  pentru plata creanţe salariale

25a

130,95

130,95

*

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate, din care:

26

3.688,39

3.609,11

-79,28

97,9

contribuţii    pentru concedii şi indemnizaţii

26a

401,02

447,85

46,83

111,7

- alte cheltuieli cu personalul,    din care :

27

1.192,23

7.456,81

6.264,58

625,5

-   fonduri    speciale    aferente fondului de salarii, din care:

28

735,94

1.276,09

540,15

173,4

- tichete de creşă (cf art, 3 Legea nr. 193/2006)

28a

0,00

0,00

0,00

0,0

tichete     cadou    pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

28b

0,00

375,00

375,00

*

- tichete de masa

29

456,29

6.180,72

5.724,43

1.354,6

e)   ajustarea   valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

52.033,57

54.468,14

2.434,57

104,7

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

0,00

0,00

0,00

0,0

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

670.759,28

745.504,84

74.745,56

111,1

- cheltuieli ptr. punerea in aplicare a legii  nr.   247/2005   privind Fondul Proprietatea

33

0,00

0,0

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care :

34

177.252,37

197.908,11

20.655,74

111,7

- cheltuieli de protocol, din care:

35

57,83

129

71,17

223,1

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

35a

-

-

-

-

-   cheltuieli   de   reclamă   şi publicitate, din care:

36

4.908,27

3.987,00

-921,27

81,23

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)

36a

-

-

-

-

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de piete existente sau noi  (cf. art.2 din legea nr.      193/2006)

36b

-

-

-

-

- cheltuieli cu sponsorizarea

37

2.124,15

1.150,00

-974,15

54,1

- alte cheltuieli, din care :

38

493.506,91

547.596,73

54.089,82

111,0

taxa pt.  activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

-

-

-

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

40

-

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care :

41

-

-

-

-

- transferuri si/sau subvenţii

42

-

-

-

-

2

Cheltuieli financiare - total,din care

43

163,03

180,00

16,97

110,4

- cheltuieli privind dobânzile

44

-

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

45

163,03

180,00

16,97

110,4

3

Cheltuieli extraordinare

46

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

47

155.263,47

176.520,00

21.256,53

113,7

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE PORIVIT LEGII, din care :

48

-

-

-

-

- fond de rezervă

49

-

-

-

-

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

50

-

-

-

-

VI

IMPOZIT PE PROFIT

51

33.864,75

39.460,20

5.595,45

116,5

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ  DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

121.398,72

137.059,80

15.661,08

112,9

1

Rezerve legale

53

-

-

-

-

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

-

-

-

-

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

-

-

-

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

5

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 21 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

57

485,59

548,24

62,64

112,9

6

Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.69/1998

58

-

-

-

-

7

Contribuţie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata prin legea nr.328/2006 privind cinematografia

59

4.855,95

5.482,39

626,44

112,9

8

Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret si Săli de sport si a următoarelor construcţii: Arena Sportiva Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005

60

69.634,31

78.617,50

8.983,20

112,9

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

61

46.422,87

52.411,67

5.988,80

112,9

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

62

98.456,44

106.879,81

8.423,37

108,6

1

Surse proprii

63

98.456,44

106.879,81

8.423,37

108,6

2

Alocaţii de la buget

64

-

-

-

-

3

Credite bancare

65

-

-

-

-

- interne

66

-

-

-

-

- externe

67

-

-

-

-

4

Alte surse

68

-

-

-

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :

69

591,19

106.879,81

106.288,62

18.078,8

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

70

591,19

106.879,81

106.288,62

18.078,8

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

71

-

-

-

-

- interne

72

-

-

-

-

- externe

73

-

-

-

-

REZERVE, din care:

74

8.522,35

8.522,35

-

100,0

1

Rezerve legale

75

8.522,35

8.522,35

-

100,0

2

Rezerve statutare

76

-

-

-

-

3

Alte rezerve

77

-

-

-

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

78

X

X

X

X

1

Venituri totale

79

962.788,36

1.079.900,00

117.111,64

112,2

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

80

807.524,89

903.380,00

95.855,11

111,9

3

Nr. prognozat de personal la finale anului

81

3.236

3.271

35,00

101,1

4

Nr. mediu de personal total

82

3.271

3.271

0,00

100,0

5

Fond de salarii, din care :

83

47.595,05

52.687,72

5.092,67

110,7

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

a)   fondul de salarii aferent posturilor blocate

84

-

-

-

-

b)  fond de  salarii  aferent  conducătorului agentului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:

85

138,00

159,28

21,28

115,4

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001

86

29,00

33,53

4,53

115,6

- premiul  anual,  potrivit art   7(4)  din OUG nr. 79/2001

87

51,00

58,68*

7,68

115,1

c)  fondul  de  salarii  aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

88

47.082,70

52.115,68

5.032,98

110,7

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

89

96,02

106,00

9,98

110,4

e) alte cheltuieli cu personalul

90

278,33

306,76

28,43

110,2

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

91

1.202,31

1.330,83

128.52

110,7

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.79/82) -în preţuri curente

92

294,43

330,24

35,81

112,2

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)   (rd. 79/82)- în preţuri comparabile)

93

294,43

330,24

35,81

112,2

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

94

-

-

-

99,7

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri

totale)x1000] = (rd.l6/rd.l)xl000

95

838,74

836,54

-2,2

-

11

Plati restante - total

96

-

-

-

-

- preţuri curente

97

-

-

-

-

- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

98

-

-

-

-

12

Creanţe restante- total

99

-

-

-

-

- preţuri curente

100

-

-

-

-

- preţuri comparabile (rd. 100 x indicele de  creştere a preţurilor prognozat)

101

-

-

-

-

Tarifele medii prognozate in anul 2007 sunt aceleaşi ca in anul 2006

NOTĂ:

In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind şi:

•    suma de 197.112 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + A.G. A. ;

•    suma de 109.648 lei, reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări servicii,

Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Munca 2006-2007, incheiat la nivelul C.N. "Loteria Romana" S.A. pentru personalul operativ este in acord in funcţie de gradul de realizare a planului de incasari, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza.

*) Suma se acorda pe baza aprobării ministrului finanţelor publice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 534/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 534 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu