Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5281 din 21 octombrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in structura Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si in unitatile aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 bis  din 10 decembrie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
    vazand Avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, de pe langa Ministerul Finantelor Publice, nr. 420.237 din 29 septembrie 2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in structura Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si in unitatile aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia audit va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

             Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                           Alexandru Athanasiu

                           NORME METODOLOGICE*)
privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in structura Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si in unitatile aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

    *) Normele metodologice sunt reproduse in facsimil.

    Prezentele norme sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului organizeaza si exercita activitatea de audit public intern in structura proprie si in institutiile subordonate sau coordonate.
    Prin unitati si institutii aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, nominalizate in anexele Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea MECT, se intelege: Consiliile Consultative ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, institutiile si unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si alte unitati finantate sau subventionate total sau partial de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, bibliotecile centrale universitare si pedagogice, casele universitarilor, casele de cultura si complexele cultural-sportive studentesti, Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar din Romania, Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile culturale ale elevilor, cluburile sportive scolare, casele corpului didactic.

    PARTEA I
    APLICAREA NORMELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN LA UNITATILE AFLATE IN SUBORDINEA SI COORDONAREA MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

    CAP. 1
    ORGANIZAREA SI ATRIBUTIUNILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Auditul public intern reprezinta o activitate independenta organizata sub forma Directiei de Audit, la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si sub forma compartimentelor de audit la nivelul unor institutii subordonate, constituite in directa subordonare a conducatorilor institutiei respective. Daca la nivelul unor institutii subordonate nu se infiinteaza compartiment de audit public intern, auditul public intern al entitatii respective, se efectueaza de catre compartimentul de audit public intern al institutiei ierarhic superioare.
    Compartimentul de audit public intern nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse acestui control.
    Auditorii interni care sunt functionari publici sunt selectati si au drepturile, obligatiile si incompatibilitatile prevazute de Statutul functionarilor publici.
    Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzator ierarhiei acestei functii in cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici, totodata, auditorii interni beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de 25% aplicat la salariul de baza brut lunar.
    Auditorii interni care nu sunt functionari publici, beneficiaza de sporul de 25%, in aceleasi conditii ca si functionarii publici.

    A. Organizarea auditului public intern

    1. La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
    Activitatea de audit public intern in cadrul MECT, este organizata si functioneaza in cadrul Directiei de Audit, subordonata nemijlocit ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
    La nivelul consiliilor consultative ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, nominalizate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, nu se organizeaza compartimente de audit public intern. Auditarea acestor unitati se realizeaza de Directia Audit a MECT.

    2. In institutiile de invatamant preuniversitar de stat, nominalizate in anexa nr. 3 lit. A pct. 1 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003
    Activitatea de audit public intern se desfasoara in cadrul compartimentelor de audit public intern ale inspectoratelor scolare judetene si a serviciului de audit public intern al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Compartimentele de audit public intern care sunt organizate la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean si serviciul de audit al inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, sunt subordonate nemijlocit inspectorului scolar general judetean, respectiv inspectorului scolar general al Municipiului Bucuresti.
    Casele corpului didactic, palatele copiilor, cluburile sportive scolare judetene, nu organizeaza compartimente de audit public intern. Activitatea de audit public intern la aceste unitati se realizeaza de catre compartimentele de audit ale inspectoratelor scolare judetene, respectiv serviciul de audit al inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti.

    3. La institutii si unitati de invatamant superior de stat
    La universitatile nominalizate la lit. A pct. II. din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003, functioneaza compartimente de audit public intern in structura aprobata conform Legii nr. 161/2003, prin organigramele si statele de functii ale institutiei publice.
    Compartimentele de audit public intern sunt subordonate nemijlocit rectorului universitatii.

    4. La bibliotecile centrale si universitare, precum si la unitatile cuprinse la pct. IV - XXIII, anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003
    La bibliotecile centrale universitare, nominalizate la anexa nr. 3 lit. A pct. III, precum si la unitatile nominalizate la pct. IV - XXIII, anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003, nu se organizeaza compartimente de audit public intern.
    La aceste unitati, activitatea de audit public intern va fi efectuata de catre Directia de Audit a MECT.

    5. La unitatile nominalizate la pct. XXIV, anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003
    Casele universitarilor, nominalizate la lit. A pct. XXIV din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003 nu organizeaza compartiment de audit public intern. Auditul se va asigura de catre auditorii interni ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, sau de auditori interni ai universitatii din raza lor teritoriala, nominalizati prin ordin al ministrului educatiei cercetarii si tineretului.

    6. La casele de cultura studentesti si cluburile sportive studentesti, nominalizate in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003
    Unitatile nominalizate in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003, respectiv casele de cultura studentesti si cluburile sportive studentesti, care functioneaza in subordinea MECT, nu organizeaza compartimente de audit public intern.
    Auditul se va asigura de catre auditorii interni ai MECT sau de auditori interni ai universitatilor din raza lor teritoriala, nominalizati prin ordin al ministrului educatiei cercetarii si tineretului.

    7. La unitatile nominalizate in anexele nr. 5, 6 si 8 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003
    Cu exceptia Institutului de Stiinte ale Educatiei si a Centrului European UNESCO pentru Invatamant Superior (CEPES) nominalizate la pct. 1 si 2 din anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003 si a Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, nominalizata in anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003, la care auditul se va efectua de catre Directia de Audit a MECT, toate celelalte unitati nominalizate in anexele nr. 5 si 6 la Hotararea Guvernului nr. 741/2003, isi organizeaza compartimente de audit public intern.

    B. Atributiile compartimentului de audit public intern

    1. Atributiile Directiei de Audit din cadrul MECT
    a) elaboreaza normele metodologice specifice unitatilor aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Normele metodologice se elaboreaza cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.
    Unitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT nu elaboreaza Norme metodologice proprii.
    b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern si avizeaza proiectele planurilor anuale ale unitatilor subordonate sau coordonate de MECT.
    c) efectueaza activitati de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.
    Directia Audit Public Intern din cadrul MECT auditeaza la unitatile care sunt cuprinse in plan, cel putin o data la trei ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
    - angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    - platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    - vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul MECT sau al unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea MECT;
    - constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanta;
    - modul in care se face fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli si cum se aloca creditele bugetare;
    - modul in care este organizat sistemul contabil si fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;
    - modul in care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    - structura sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate;
    - sistemele informatice;
    d) informeaza UCAAPI, despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    In acest sens, Directia de Audit din cadrul MECT transmite UCAAPI sinteze ale recomandarilor neinsusite de conducatorul institutiei publice auditate, precum si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia justificativa. Transmiterea sintezelor se va face pana la 10 ale lunii urmatoare pentru trimestrul trecut.
    e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit.
    Directia de Audit Public Intern din cadrul MECT transmite la cerere la UCAAPI raportari privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit desfasurata.
    f) Directia de Audit Public din cadrul MECT elaboreaza rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.
    Rapoartele anuale vor cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementarii recomandarilor, eventualele prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor.
    Raportarile anuale intocmite de Directia de Audit a MECT, privind activitatea de audit public intern, se transmit la UCAAPI pana la 25 ianuarie.
    g) In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.
    In situatia in care in timpul misiunilor de audit public intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditata, auditorii interni trebuie sa instiinteze conducatorul entitatii publice si structura de inspectie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice, in termen de 3 zile.
    In cazul identificarii unor iregularitati majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul conducatorului entitatii care a aprobat-o daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite.

    2. Atributiile compartimentelor de audit public intern din unitatile subordonate sau coordonate de MECT
    a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern
    b) efectueaza activitati de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.
    Compartimentele de audit din cadrul unitatilor subordonate sau coordonate de MECT, auditeaza la unitatile care sunt cuprinse in plan, cel putin o data la trei ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
    - angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    - platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    - vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul propriu;
    - constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanta;
    - modul in care se face fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli si cum se aloca creditele bugetare;
    - modul in care este organizat sistemul contabil si fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;
    - modul in care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    - structura sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate;
    - sistemele informatice;
    - sistemul de luare a deciziilor.
    c) informeaza despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii, precum si despre consecintele acestora;
    In acest sens, compartimentul de audit public intern transmite la MECT sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documente relevante. Transmiterea sintezelor la MECT se face trimestrial pana la data de 5 a lunii urmatoare incheierii trimestrului.
    d) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit.
    Compartimentele audit public intern din cadrul entitatilor aflate in subordinea sau coordonarea MECT transmit la cerere Directiei Audit Public Intern din cadrul MECT rapoarte, privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit desfasurata.
    e) elaboreaza rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.
    Rapoartele anuale vor cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementarii recomandarilor, eventualele prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor.
    Raportarile anuale intocmite de compartimentele audit public intern din cadrul entitatilor aflate in subordinea sau coordonarea MECT vor transmite Directiei Audit Public Intern a MECT, rapoartele anuale, pana la data de 10 ianuarie.
    f) In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.
    In situatia in care in timpul misiunilor de audit public intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate, auditorii interni trebuie sa instiinteze conducatorul entitatii publice si structura de inspectie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice, in termen de 3 zile.
    In cazul identificarii unor iregularitati majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul conducatorului entitatii care a aprobat-o daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite.
    g) In unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror ordonatori principali de credite sunt primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, auditorii interni de la inspectoratele scolare judetene si de la inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti vor efectua urmatoarele activitati de audit:
    - evaluarea activitatii conducatorilor unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat, din punct de vedere al managementului financiar si de resurse umane.
    - verificarea obiectivelor si activitatilor finantate de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 538/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, avandu-se in vedere printre altele:
        - incadrarea in fondurile alocate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, privind derularea proiectelor de reforma cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale, rambursarile de credite externe, conform programului stabilit prin proiecte, platile de dobanzi si comisioanele la creditele externe aferente acestor proiecte;
        - legalitatea acordarii burselor pentru elevii din Republica Moldova, elevii straini si etnicii romani din afara tarii, conform dispozitiilor legale in vigoare;
        - legalitatea realizarii cheltuielilor aferente organizarii de examene, concursuri, olimpiade nationale;
        - legalitatea privind evidenta si realitatea cheltuielilor aferente activitatii de perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
        - realitatea raportarilor unitatilor scolare privind numarul de elevi, pe profiluri de invatamant, numar de clase etc., in vederea stabilirii costurilor medii orientative pe elev/prescolar;
        - avizarea proiectelor de buget ale unitatilor scolare, conform normelor metodologice in vigoare;
        - legalitatea finantarii manualelor scolare, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
        - indeplinirea obligatiilor privind transmiterea raportarilor referitoare la executia bugetara trimestriala si anuala, conform anexelor nr. 2 si 3 la Normele pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 538/2001.
    h) Auditorii interni de la compartimentele de audit public intern din cadrul inspectoratelor scolare judetene si al Municipiului Bucuresti, pot exercita si activitati de audit ad-hoc, la unitatile de invatamant, pe baza unor solicitari scrise ale primarilor si cu acordul conducerii inspectoratelor scolare judetene.

    C. Norme aplicabile compartimentului de audit public intern

    Norme de calificare

    1. Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern
    Carta auditului intern defineste, potrivit legii, drepturile si obligatiile auditorilor interni. Carta ofera informatii despre obiectivele si metodele de audit, clarifica misiunea de audit, fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita.
    Codul privind conduita etica a auditorului intern reprezinta un ansamblu de reguli si principii de conduita, care trebuie sa guverneze activitatea auditorilor interni.
    Codul privind conduita auditorilor interni cuprinde regulile pe care auditorii trebuie sa le respecte in exercitarea atributiilor.

    2. Independenta si obiectivitate

    Independenta organizatorica
    Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea conducatorului entitatii publice, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice. Compartimentul audit public intern nu trebuie sa se implice in elaborarea procedurilor de control intern.
    Activitatea de audit public intern nu trebuie supusa nici unei ingerinte externe, incepand de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiva a lucrarilor si pana la comunicarea rezultatelor.

    Obiectivitate individuala
    Auditorii trebuie sa aiba atitudine impartiala, sa nu aiba prejudecati si sa evite conflictele de interese.
    Auditorii interni trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, potrivit normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.

    Numirea si destituirea sefului compartimentului de audit public intern
    a) Numirea directorului, a sefului de serviciu al Directiei Audit a MECT si cea a sefilor compartimentelor de audit public intern ale entitatilor subordonate sau coordonate de MECT, constituite conform prevederilor titlului III art. XVI pct. 2 lit. a) si b) din Legea nr. 161/2003, se face dupa cum urmeaza:
    numirea directorului directiei de audit public intern a MECT se face de catre ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, cu avizul prealabil al UCAAPI, in baza procedurilor stabilite de catre acest organism.
    numirea sefilor compartimentelor de audit public intern (sefi de birouri, sefi de servicii) la entitatile subordonate sau coordonate de MECT (acolo unde prin statele de functii ale entitatii economice sunt prevazute aceste functii) se face de conducatorul fiecarei entitati, cu avizul conducerii MECT.
    - candidatii pentru functia de sef al compartimentului de audit public intern depun la directia de audit public intern a MECT urmatoarele documente: curriculum vitae; minim doua scrisori de acreditare; o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea auditului public intern la entitatea respectiva; o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni.
    - avizul se acorda in termen de 10 zile de la data depunerii documentatiei, prin analizarea acesteia si prin consultari directe cu candidatul si cu conducatorul entitatii publice angajatoare.
    - Dupa obtinerea avizului favorabil, numirea sefului compartimentului audit public intern se face de catre conducatorul entitatii publice, in conformitate cu prevederile legale cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi.
    - In cazul in care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursul pentru ocuparea postului respectiv.
    b) Destituirea directorului directiei de audit public intern al MECT se face de Ministrul Educatiei Cercetarii si Tineretului, doar cu avizul prealabil al UCAAPI, in conformitate cu procedura stabilita de acest organism.
    Entitatile subordonate sau aflate in coordonarea MECT solicita avizul de destituire a sefului compartimentului de audit public intern de la conducerea MECT.
    - pentru destituirea sefului compartimentului de audit public intern, conducatorul entitatii publice subordonate sau coordonate de MECT notifica intentia de destituire conducerii MECT, expunand argumentele care stau la baza intentiei de destituire.
    - directorul directiei de audit public intern a MECT analizeaza motivele, efectueaza investigatii, are consultari cu seful compartimentului de audit public intern propus pentru destituire, precum si cu conducatorul institutiei care a facut propunerea de destituire si in termen de 10 zile prezinta in scris avizul favorabil sau nefavorabil privind destituirea.
    - in cazul obtinerii avizului favorabil, conducatorul entitatii publice care a solicitat destituirea procedeaza in conformitate cu prevederile legale.
    - in cazul avizului nefavorabil destituirea nu este posibila.

    Numirea si revocarea auditorilor interni
    Numirea sau revocarea auditorilor publici interni se face de catre conducatorul entitatii publice, numai cu avizul prealabil al sefului compartimentului de audit public intern astfel:
    a) Pentru acordarea avizului, in vederea numirii auditorilor interni, directorul directiei de audit public intern din cadrul MECT sau conducatorul compartimentului de audit public intern al entitatii publice subordonate sau coordonate de MECT analizeaza dosarele depuse de candidati, pentru ocuparea functiei de auditori interni, putand sa aiba consultari directe cu acestia, cu 5 - 10 zile inainte de data sustinerii examenului. Dosarul trebuie sa cuprinda obligatoriu declaratiile candidatilor privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni, precum si o scrisoare de recomandare. In cazul obtinerii avizului favorabil, numirea in functie se face de catre conducatorul entitatii publice, in conformitate cu prevederile legale privitoare la angajare. In situatia in care angajarea se face la o entitate care nu are organizat compartiment de audit public intern, procedurile de avizare descrise sunt indeplinite de catre seful compartimentului audit public intern al MECT sau de un auditor desemnat de acesta din cadrul Directiei de Audit Public Intern al MECT.
    b) Pentru revocarea auditorilor interni, conducatorul entitatii publice instiinteaza seful compartimentului de audit public intern despre intentia de revocare, precum si despre motivele intentiei de revocare. Seful compartimentului de audit public intern analizeaza motivele, efectueaza investigatii, are consultari directe cu partile, dupa caz, si in termen de 10 zile prezinta avizul favorabil sau nefavorabil revocarii. Daca entitatea nu are organizat compartiment de audit public intern, procedurile de mai sus sunt indeplinite de directorul directiei de audit public din cadrul MECT, sau de o persoana din cadrul directiei desemnata de catre acesta.
    c) Procedura este valabila atat pentru auditorii care ocupa functii publice, cat si pentru cei care ocupa functii contractuale.

    Pierderea independentei si obiectivitatii auditorilor interni
    Sunt incompatibili cu functia de auditor intern in aceeasi unitate:
    - persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul entitatii publice sau cu membrii organului colectiv de conducere;
    - auditorii care au responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana nu trebuie implicati in auditarea acestor programe;
    - auditorii interni care au detinut functii sau au fost implicati in alt mod in activitatea entitatii publice, decat dupa trecerea unei perioade de trei ani.
    Auditorii interni care se gasesc intr-una din situatiile prevazute mai sus au obligatia de a informa in scris conducatorul entitatii publice si seful structurii de audit public intern, despre eventualele incompatibilitati.

    3. Competenta si constiinta profesionala

    Competenta
    Pentru desfasurarea activitatii de audit public intern, auditorii interni trebuie:
    a) sa aiba experienta si sa dovedeasca pregatire profesionala corespunzatoare, conforma cu cerintele postului;
    b) sa dovedeasca competenta in vederea aplicarii normelor, procedurilor si tehnicilor de audit;
    c) sa cunoasca principiile de baza ale economiei, sa aiba cunostinte juridice si de tehnologia informatiei;
    d) sa aiba suficiente cunostinte pentru a identifica elementele de iregularitate si frauda, pe care insa nu le investigheaza auditorii;
    e) sa aiba capacitatea de a se exprima scris si oral si de a expune obiectivele, constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern.
    Misiunile de audit public intern vor fi incredintate acelor persoane cu pregatire si experienta necesara, corespunzatoare nivelului de complexitate al misiunii.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna de metodologii, sisteme moderne de informatizare, sa foloseasca metode de esantionare statistica si instrumente de control al sistemelor informatice.
    Pentru cunostinte de stricta specialitate, pot fi contractate servicii de consultanta din afara entitatii publice.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna in mod colectiv de toata competenta si experienta necesara in realizarea misiunilor de audit.
    Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi incredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii.
    Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient.

    Constiinta profesionala
    Auditorul intern trebuie ca in cursul desfasurarii misiunii sale sa depuna toate eforturile si sa ia in considerare urmatoarele elemente:
    a) perioada de lucru necesara pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit;
    b) complexitatea si importanta domeniilor auditate;
    c) pertinenta si eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor;
    d) posibilitatea existentei erorilor, iregularitatilor si a unor disfunctionalitati semnificative;
    e) costurile implementarii unor controale suplimentare, in raport cu avantajele preconizate;

    Pregatirea profesionala continua
    Auditorii interni trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele profesionale, printr-o pregatire profesionala continua. Seful compartimentului de audit public intern si conducerea entitatii publice vor trebui sa asigure conditiile pentru pregatirea profesionala continua, durata minima afectata pregatirii profesionale a auditorilor interni fiind de minim 15 zile anual.

    4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii

    Definire
    Seful compartimentului de audit public intern sau, in cazul in care nu este organizat compartiment de audit public intern, auditorul desemnat prin decizie a ordonatorului de credite sa coordoneze activitatea de audit public intern are obligatia sa elaboreze un program de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern sub toate aspectele.

    Evaluarea programului de calitate
    Auditul public intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe.

    Evaluarea interna
    Presupune efectuarea de controale permanente, prin care seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfacator, garantand calitatea rapoartelor de audit public intern. In acest context, supervizarea realizarii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficientelor, initierea imbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern si perfectionarea activitatilor de perfectionare profesionala.

    Evaluarea externa
    Evaluarea externa este efectuata de catre UCAAPI, prin:
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor si a Codului privind conduita etica a auditorilor interni, cel putin o data la cinci ani, initiindu-se masurile necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza;
    - avizarea numirii sau destituirii directorului directiei de audit public intern din cadrul MECT si a sefului de serviciu.

    D. Norme de functionare a auditului public intern

    1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern
    Directorul Directiei de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si sefii compartimentelor de audit public intern din unitatile subordonate sau cele aflate in coordonarea MECT sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern in entitatile in care isi desfasoara activitatea.
    In unitatile in care activitatea de audit public intern nu este organizata in compartiment distinct de audit public intern, iar activitatea de audit se desfasoara de un singur auditor, responsabilitatea pentru organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern revine acestuia, prin decizie a ordonatorului de credite.
    1.1. Elaborarea planului de audit public intern
    Planul de audit public intern, se intocmeste anual de catre Directia de Audit Public Intern a MECT si de compartimentele de audit public intern ale entitatilor aflate in subordinea sau coordonarea MECT, care au organizate astfel de compartimente.
    Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare:
    a. Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;
    b. Criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior in rapoartele de audit; deficiente constatate in procesele-verbale incheiate in urma inspectiilor; deficiente consemnate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale functionarii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute in mediul in care evolueaza sistemul auditat;
    c. Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducatorii entitatilor publice sunt obligati sa ia toate masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse in planul anual de audit public intern al entitatii publice, realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat;
    d. Numarul entitatilor publice subordonate;
    e. Respectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la 3 ani;
    f. Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;
    g. Recomandarile Curtii de Conturi.
    Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza.
    Conducatorul entitatii publice aproba proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent. Unitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT, care au organizate compartimente de audit public intern, vor inainta la MECT spre avizare proiectul planului de audit public intern, pana la data de 10 decembrie a anului curent.
    Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat in arhiva institutiei publice impreuna cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale.
    1.2. Referatul de justificare
    Proiectul planului anual de audit public intern este insotit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan.
    Referatul de justificare trebuie sa cuprinda, pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective.
    1.3. Structura planului de audit public intern
    Planul anual de audit intern are urmatoarea structura:
    - scopul actiunii de auditare;
    - obiectivele actiunii de auditare;
    - identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului public intern;
    - identificarea/descrierea entitatii/entitatilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfasura actiunea de auditare;
    - durata actiunii de auditare;
    - perioada supusa auditarii;
    - numarul de auditori proprii antrenati in actiunea de auditare;
    - precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se incheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este cazul);
    - numarul de auditori care urmeaza sa fie atrasi in actiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.
    1.4. Actualizarea planului de audit public intern
    Actualizarea planului de audit public intern se face in functie de:
    - Modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor operatiuni, activitati sau actiuni ale sistemului;
    - Solicitarile UCAAPI/entitatea publica ierarhic imediat superioara de a introduce/inlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern.
    Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin intocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducatorul entitatii publice.
    1.5. Gestionarea resurselor umane
    Directorul Directiei de Audit Public Intern, conducatorii compartimentelor de audit public intern, sau persoana imputernicita sa coordoneze activitatea de audit public intern la unitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient.
    1.6. Reglementarea activitatii compartimentului de audit public intern
    Unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea MECT nu elaboreaza norme proprii de audit public intern. Activitatea de audit public intern se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    1.7. Raportarea activitatii de audit public intern
    Raportul de audit public intern, finalizat impreuna cu rezultatele concilierii, este transmis conducatorului entitatii publice care a aprobat efectuarea misiunii de audit public intern, pentru analiza si avizare.
    Compartimentul de audit public intern asigura:
    - raportarea periodica asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea de audit;
    - elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;
    - in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, se raporteaza conducatorului entitatii publice si structurii de control intern;
    - informarea UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    - verificarea si raportarea la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor.

    2. Obiectivele aferente unei activitati de audit public intern
    2.1. Evaluarea managementului riscurilor
    Auditul public intern trebuie sa sprijine conducatorul entitatii publice in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative contribuind la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern trebuie sa supravegheze si sa evalueze eficacitatea acestui sistem.
    Auditul public intern trebuie sa evalueze riscurile aferente operatiilor si sistemelor informatice ale entitatii publice privind:
    - fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;
    - eficacitatea si eficienta operatiilor;
    - protejarea patrimoniului;
    - respectarea legilor, reglementarilor si contractelor
    In cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, in cazul in care acestea sunt semnificative.
    2.2. Evaluarea sistemelor de control
    Auditul public intern ajuta entitatea publica sa mentina un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia, contribuind la imbunatatirea lui continua.
    In cursul misiunii, auditorul intern trebuie sa examineze procedurile de control intern, in acord cu obiectivele misiunii in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora.
    Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. Auditorii interni trebuie sa determine masura in care conducatorul entitatii publice a definit criterii adecvate de apreciere si daca obiectivele au fost realizate. Daca aceste criterii sunt adecvate, acestea pot fi utilizate si de auditorii interni in evaluarea sistemului de control intern. Daca acestea sunt inadecvate, auditorii interni trebuie, impreuna cu conducerea entitatii publice, sa elaboreze in mod corespunzator aceste criterii.

    CAP. 2
    NORME METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

    In desfasurarea unei misiuni de audit public intern, sunt necesare urmatoarele etape si proceduri.

    1. Pregatirea misiunii de audit public intern

    1.1. Ordinul de serviciu
    Ordinul de serviciu se intocmeste de catre directorul directiei de audit public intern, al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, iar la entitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT, de catre sefii de compartimente sau de catre auditorul imputernicit al entitatii publice subordonate sau coordonate de catre MECT, in baza planului de audit public intern aprobat. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie, precum si modalitatea de interventie a auditorului intern astfel incat acesta sa poata demara misiunea de audit.

    1.2. Declaratia de independenta
    Independenta auditorilor interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit trebuie declarata prin intocmirea unei declaratii de independenta, de catre fiecare auditor.

    1.3. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern notifica entitatea care urmeaza a fi auditata cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum si despre faptul ca pe parcursul misiunii de audit public intern vor avea loc deplasari in cadrul structurilor entitatii ce urmeaza a fi auditate, deplasari al caror program va fi stabilit ulterior, de comun acord cu entitatea auditata.

    1.4. Colectarea informatiilor
    In aceasta etapa auditorii interni solicita si colecteaza informatii cu caracter general despre entitatea auditata. Colectarea acestor informatii trebuie sa atinga in final urmatoarele scopuri:
    - identificarea principalelor elemente economice si institutionale in care entitatea auditata isi desfasoara activitatea;
    - cunoasterea modului de organizare al entitatii, a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei;
    - identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii auditate si ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;
    - identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;
    - identificarea informatiilor necesare pentru atingerea obiectivelor controlului si selectionarii tehnicilor de investigare adecvate.

    1.5. Prelucrarea informatiilor
    Prelucrarea informatiilor consta in:
    - analiza structurii entitatii auditate si a activitatii sale;
    - analiza cadrului normativ care reglementeaza activitatea entitatii;
    - analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern;
    - analiza rezultatelor controalelor precedente;
    - analiza informatiilor externe referitoare la entitatea auditata.

    1.6. Identificarea obiectivelor auditabile
    Obiectul auditabil reprezinta activitatea elementara a domeniului auditat, ale carei caracteristici pot fi definite teoretic si comparate cu realitatea practica.

    Etapele identificarii obiectelor auditabile.
    Identificarea obiectelor auditabile se realizeaza in trei etape:
    - detalierea fiecarei activitati, in operatii succesive, descriind procesul de la realizarea acestei activitati pana la inregistrarea ei;
    - definirea pentru fiecare operatiune in parte a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca din punct de vedere al controalelor specifice si al riscurilor aferente;
    - determinarea modalitatilor de functionare necesare pentru ca entitatea sa atinga obiectivul si sa elimine riscurile.

    Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
    Lista centralizatoare a obiectelor auditabile constituie suportul analizei riscurilor.

    1.7. Analiza riscurilor
    Definirea riscului
    Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele.

    Categorii de riscuri
    a. riscuri de organizare   In aceasta categorie se includ riscuri produse ca
                               urmare a lipsei unor responsabilitati precise;
                               insuficienta organizare a resurselor umane;
                               documentatie insuficienta si neactuala
    b. riscuri operationale    Se intalnesc in situatia neinregistrarilor in
                               evidentele contabile; pastrarea si utilizarea
                               necorespunzatoare a arhivei; lipsa unui control
                               asupra operatiunilor cu risc ridicat.
    c. riscuri financiare      Constau in plati nesecurizate; nedetectarea
                               operatiunilor cu risc financiar.
    d. riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale etc.

    Componentele riscului.
    Componentele riscului sunt:
    - probabilitatea de aparitie;
    - nivelul impactului, respectiv gravitatea consecintelor si durata acestora.

    Scopul analizei riscurilor
    Analiza riscurilor reprezinta o etapa importanta si are drept scop:
    - sa identifice pericolele ce pot aparea in structura auditata;
    - sa identifice daca este organizat controlul intern si daca acesta raspunde nevoilor de prevenire, eliminare sau minimizare a pericolelor;
    - sa evalueze structura controlului intern al entitatii.

    Fazele analizei riscurilor
    Fazele care trebuie urmarite in analiza riscurilor sunt urmatoarele:
    - analiza activitatii entitatii auditate;
    - identificarea si evaluarea riscurilor inerente;
    - verificarea existentei controalelor interne, a procedurilor de control intern precum si evaluarea acestora;
    - evaluarea punctelor slabe, cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc.

    Masurarea riscurilor
    Masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului. Pentru realizarea masurarii riscurilor, se utilizeaza drept instrumente de masurare criteriile de apreciere.

    Masurarea probabilitatii
    Criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului, sunt:
    a) aprecierea vulnerabilitatii entitatii;
    b) aprecierea controlului intern.
    Probabilitatea de aparitie a riscului variaza de la imposibilitate la certitudine si este exprimata pe o scara de valori pe trei niveluri:
    - probabilitate mica;
    - probabilitate medie;
    - probabilitate mare.
    a) Aprecierea vulnerabilitatii entitatii
    Pentru a efectua aprecierea, auditorul va examina toti factorii cu incidenta asupra vulnerabilitatii domeniului auditabil, cum ar fi:
    - resursele umane;
    - complexitatea prelucrarii operatiilor;
    - mijloacele tehnice existente.
    Vulnerabilitatea se exprima pe trei nivele:
    - vulnerabilitate redusa;
    - vulnerabilitate medie;
    - vulnerabilitate mare.
    b) Aprecierea controlului intern
    Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calitatii controlului intern al entitatii, pe trei niveluri:
    - control intern corespunzator;
    - control intern insuficient;
    - control intern cu lipsuri grave.

    Masurarea gravitatii consecintelor evenimentului (nivelul impactului).
    Nivelul impactului reprezinta efectele riscului in cazul producerii sale si se poate exprima pe o scara de valori pe trei niveluri:
    - impact scazut;
    - impact moderat;
    - impact ridicat.

    Metoda - model de analiza a riscurilor
    Efectuarea analizei riscurilor se face prin parcurgerea urmatorilor pasi:
    a) identificarea (listarea) operatiilor/activitatilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile. In aceasta faza se analizeaza si se identifica activitatile/operatiile, precum si interdependentele existente intre acestea, fixandu-se perimetrul de analiza;
    b) identificarea amenintarilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor operatiuni/activitati, prin determinarea impactului financiar al acestora;
    c) stabilirea criteriilor de analiza a riscului. Se recomanda utilizarea criteriilor: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativa si aprecierea calitativa;
    d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scari de valori pe trei nivele, astfel:
    d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzator - nivel 1; control intern insuficient - nivel 2; control intern cu lipsuri grave - nivel 3;
    d2) pentru aprecierea cantitativa: impact financiar slab - nivel 1; impact financiar mediu - nivel 2; impact financiar important - nivel 3;
    d3) pentru aprecierea calitativa: vulnerabilitate redusa - nivel 1; vulnerabilitate medie - nivel 2; vulnerabilitate mare - nivel 3.
    e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un factor de greutate si un nivel de risc fiecarui criteriu. Produsul acestor doi factori da punctajul pentru criteriul respectiv, iar suma punctajelor pentru o anumita operatie/activitate auditabila conduce la determinarea punctajului total al riscului operatiei/activitatii respective. Punctajul total al riscului se obtine utilizand formula:

        n
        _
    T= >_ Pi x Ni
       i=1

    Unde:
    Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu;
    Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

    sau

    T = N1 x N2 x .... x Ni, unde

    N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.

    f) clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obtinute anterior, in: risc mic, risc mediu, risc mare;
    g) ierarhizarea operatiunilor activitatilor ce urmeaza a fi auditate, respectiv elaborarea tabelului puncte tari si puncte slabe. Tabelul punctelor tari si punctelor slabe prezinta sintetic rezultatul evaluarii fiecarei activitati/operatiuni/teme analizate si permite ierarhizarea riscurilor in scopul orientarii activitatii de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii in detaliu. Tabelul prezinta in partea stanga rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile, obiectivele specifice, riscuri, indicatori si indici), iar in partea dreapta opinia si comentariile auditorului intern.

 ___________________________________________________________________________
| Domeniu | Obiective | Riscuri |             Opinie           | Comentariu |
|_________|___________|_________|______________________________|____________|
|         |           |         | F/f | Consecinte | Gradul de |            |
|         |           |         |     |            | incredere |            |
|_________|___________|_________|_____|____________|___________|____________|

    1.8. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern
    Tematica in detaliu cuprinde totalitatea domeniilor de auditat selectate, este semnata de directorul directiei de audit public intern a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si/sau de sefii compartimentelor de audit public intern din unitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT si este adusa la cunostinta principalilor responsabili ai entitatii auditate in cadrul sedintei de deschidere.

    Programul de audit public intern
    Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern, care se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
    Programul de audit public intern are drept scopuri:
    a) asigura seful compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;
    b) asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor.

    1.9. Programul preliminar al interventiilor la fata locului.
    Programul preliminar al interventiilor la fata locului se intocmeste in baza programului de audit public intern si prezinta in mod detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze, respectiv studiile, cuantificarile, testele, validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului.

    1.10. Deschiderea interventiei la fata locului
    Sedinta de deschidere
    Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la unitatea auditata cu participarea auditorilor interni si a personalului entitatii auditate. Ordinea de zi a sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda:
    - prezentarea auditorilor interni care urmeaza sa desfasoare misiunea de audit;
    - prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;
    - stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;
    - stabilirea tematicii in detaliu;
    - acceptarea calendarului intalnirilor;
    - asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii de audit public intern.
    Entitatea auditata poate solicita amanarea misiunii de audit, in cazuri justificate. Amanarea trebuie discutata cu compartimentul de audit public intern si notificata la conducatorul entitatii publice.

    Minuta sedintei de deschidere
    Data sedintei de deschidere, participantii, aspectele importante rezultate in urma discutiilor vor trebui consemnate in minuta sedintei de deschidere.

    1.11. Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului
    Directia de audit Public Intern a MECT sau compartimentele de audit public intern care efectueaza misiunea de audit trebuie sa notifice entitatea auditata despre programul verificarilor care urmeaza sa fie realizate la fata locului, inclusiv perioadele de desfasurare a acestora. Odata cu notificarea se transmite si Carta auditorului intern.

    2. Interventia la fata locului (munca de teren)

    2.1. Definire si etape
    Interventia la fata locului consta in colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora.
    Interventia la fata locului cuprinde urmatoarele etape:
    - cunoasterea activitatii supuse verificarii si studierea procedurilor aferente;
    - intervievarea personalului auditat;
    - verificarea inregistrarilor contabile;
    - analiza datelor si informatiilor;
    - evaluarea eficientei si eficacitatii controalelor interne;
    - realizarea de testari;
    - verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in auditarile precedente.

    2.2. Tehnici si instrumente de audit intern

    Principalele tehnici de audit intern
    Verificarea trebuie sa asigure validarea, confirmarea, acuratetea inregistrarilor, documentelor, declaratiilor, concordanta cu legile si regulamentele, precum si eficacitatea controalelor interne.
    Tehnicile de verificare sunt:
    Comparatia - confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite;
    Examinarea - presupune urmarirea si detectarea erorilor sau a iregularitatilor;
    Recalcularea - consta in operatiunea de verificare a tuturor calculelor matematice;
    Confirmarea - consta in solicitarea de informatii din doua sau mai multe surse independente, cu scopul validarii acesteia;
    Punerea de acord - reprezinta procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari;
    Garantarea - consta in verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate prin examinarea documentelor, de la articolul inregistrat spre documentele justificative;
    Urmarirea - reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative, catre articolul inregistrat. Scopul urmaririi este de a verifica daca toate modificarile patrimoniale au fost inregistrate.
    Observarea fizica reprezinta modul prin care auditorii interni isi formeaza o parere proprie.
    Interviul reprezinta procedeul prin care auditorii obtin informatii prin intervievarea persoanelor care au legatura cu problematica verificata de auditor.
    Analiza consta in descompunerea unei entitati in elemente care pot fi izolate, cuantificate si masurate distinct.

    Principalele instrumente de audit intern
    - Chestionarul - cuprinde intrebarile pe care le formuleaza auditorii interni.
    Chestionarul este de mai multe tipuri:
    Chestionarul de luare la cunostinta - cuprinde intrebari referitoare la contextul socio-economic, organizatoric, organizarea interna, functionarea entitatii auditate;
    Chestionarul de control intern - orienteaza auditorii interni in activitatea de identificare obiectiva a disfunctiilor si cauzelor reale ale acestor disfunctii;
    Chestionarul - lista de verificare - este utilizat pentru stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de intrebari standard privind obiectivele definite, responsabilitatile, metodele si mijloacele financiare, tehnice si de informare, resursele umane existente.
    - Tabloul de prezentare a circuitului auditului care permite:
        - stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea;
        - stabilirea documentatiei justificative complete;
        - reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers.
    - Formularele constatarilor de audit public intern - se utilizeaza pentru prezentarea fundamentata a constatarilor auditului public intern.
        - Fisa de identificare si analiza problemelor - FIAP - se intocmeste pentru fiecare disfunctionalitate constatata. Prezinta rezumatul disfunctionalitatii, cauzele, consecintele, precum si recomandarile pentru rezolvare. FIAP este intocmita de catre auditor si confirmata de reprezentantii entitatii auditate si supervizata de seful compartimentului de audit sau de inlocuitorul acestuia.
        - Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor - se intocmeste in cazul in care auditorii interni constata existenta sau posibilitatea producerii unor iregularitati. Se transmite sefului compartimentului de audit public intern, care va informa in termen de 3 zile conducatorul entitatii auditate si structura de control abilitata in vederea continuarii verificarilor. In cazul in care auditorul nu face parte dintr-un compartiment, va informa direct in acelasi termen conducerea entitatii auditate si compartimentul de control al acesteia, in vederea continuarii verificarilor.

    2.3. Dosarele de audit public intern
    Dosarele de audit public intern asigura legatura intre sarcina de audit, interventia la fata locului si raportul de audit public intern. Dosarele stau la baza formularii concluziilor auditorilor interni.
    Dosarele de audit public intern sunt de mai multe tipuri:
    a. Dosarul permanent - cuprinde urmatoarele sectiuni:
    Sectiunea A. - Raportul de audit public intern si anexele acestuia
    - ordinul de serviciu;
    - declaratia de independenta;
    - raport intermediar si/sau final;
    - fisele de identificare si analiza problemelor;
    - formularele de constatare a iregularitatilor;
    - programul de audit.
    Sectiunea B - Administrativa:
    - notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern;
    - minuta sedintei de deschidere;
    - minuta reuniunii de conciliere;
    - minuta sedintei de inchidere;
    - corespondenta cu structura auditata.
    Sectiunea C - Documentatia misiunii de audit public intern
    - strategii interne;
    - reguli, regulamente si legi aplicabile;
    - proceduri de lucru;
    - materiale despre entitatea auditata (indicatori, responsabilitati, nr. de angajati, fisele posturilor, natura inregistrarilor contabile etc.);
    - informatii financiare;
    - rapoarte de audit anterioare si externe;
    - documentatia analizei riscurilor.
    Sectiunea D - Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit public intern si a rezultatelor acestuia:
    - revizuirea raportului de audit public intern;
    - raspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern.
    b. Dosarul documentelor de lucru - cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, extrase din acestea, care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni.

    2.4. Revizuirea - Se efectueaza de catre auditorii interni, inainte de intocmirea proiectului Raportului de audit public intern, pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator.

    2.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern
    Dosarele de audit public intern sunt confidentiale. Ele se pastreaza pana la indeplinirea recomandarilor din raportul de audit public intern, dupa care se arhiveaza in concordanta cu prevederile legii.

    2.6. Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandarilor finale din proiectul Raportului de audit public intern si a calendarului de implementare a recomandarilor. Se intocmeste o minuta a sedintei de inchidere.

    3. Elaborarea raportului de audit public intern

    3.1. La elaborarea proiectului Raportului de audit public intern, trebuie avute in vedere urmatoarele elemente si principii:
    a) constatarile inserate in proiectul raportului de audit public intern sa fie in corelatie cu obiectivele misiunii de audit public intern si sa fie sustinute de documente justificative corespunzatoare;
    b) recomandarile sa fie stabilite in concordanta cu constatarile si sa urmareasca reducerea riscurilor potentiale;
    c) raportul trebuie sa exprime doar opiniile auditorului intern, bazate pe constatarile efectuate;
    d) raportul sa fie intocmit pe baza fiselor de identificare si analiza a problemelor;
    e) constatarile trebuie sa fie prezentate intr-o maniera pertinenta si incontestabila;
    f) sa se evite utilizarea expresiilor imprecise, a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract;
    g) sa se promoveze un limbaj cat mai uzual si un stil de exprimare concret;
    h) sa se evite tonul polemic, jignitor, tendentios;
    i) sa se realizeze constatarile, cele mai importante vor fi prezentate in sinteza sau in concluzii;
    j) se vor evidentia aspectele pozitive si imbunatatirile constatate de la ultima misiune de audit public intern realizata.

    3.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern
    Proiectul Raportului de audit public intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
    a) scopul si obiectivele misiunii de audit public intern;
    b) date de identificare a misiunii de audit public intern;
    c) modul de desfasurare a actiunii de audit public intern, proceduri, metode si tehnici utilizate, documente examinate, materiale intocmite in cursul actiunii de audit public intern;
    d) constatari efectuate;
    e) concluzii si recomandari;
    f) documentatie anexata, care trebuie sa cuprinda note explicative, note de relatii, situatii, acte, documente, precum si orice alt material probant sau justificativ.

    3.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern
    Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditata, iar aceasta poate transmite in maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de catre auditorii interni.

    3.4. Reuniunea de conciliere
    In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaza sedinta de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate. Se intocmeste o minuta privind desfasurarea reuniunii de conciliere.

    3.5. Elaborarea Raportului de audit public intern
    Raportul de audit public intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public va fi insotit de o sinteza a principalelor constatari si recomandari.
    Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii publice. Aceste recomandari vor fi insotite de documentatia de sustinere.

    3.6. Difuzarea Raportului de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare.
    Pentru institutia publica mica, Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia.
    Dupa avizarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit public intern, acestea vor fi comunicate structurii auditate.
    Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern in timpul verificarilor pe care le efectueaza.

    3.7. Urmarirea recomandarilor
    Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile mentionate in Raportul de audit public intern sunt aplicate intocmai, in termenele stabilite si ca conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari.
    Structura auditata trebuie sa informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor.

    3.8. Responsabilitatea structurii auditate
    Responsabilitatea structurii auditate in aplicarea recomandarilor consta in:
    a) elaborarea unui plan de actiune, insotit de un calendar privind indeplinirea acestuia;
    b) stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
    c) punerea in practica a recomandarilor;
    d) comunicarea periodica a stadiului de aplicare a recomandarilor;
    e) evaluarea rezultatelor obtinute.

    3.9. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern verifica si raporteaza la UCAAPI sau la organul ierarhic superior asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor.
    Compartimentul de audit public intern va comunica conducatorului entitatii publice stadiul implementarii recomandarilor.

    3.10. Supervizarea misiunii de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public intern.
    Scopul actiunii de supervizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate. Prin actiunea de supervizare se stabilesc instructiunile necesare derularii misiunii de audit, se verifica executarea corecta a programului misiunii de audit, se verifica existenta elementelor probante, se verifica daca redactarea raportului de audit intermediar si final este exacta, clara si concisa si se efectueaza in termenele fixate.
    In cazul in care seful compartimentului de audit public intern este implicat in misiunea de audit, supervizarea este asigurata de un auditor intern desemnat de acesta.

    CAP. 3
    GHID PROCEDURAL

    PROCEDURA P-01 ORDINUL DE SERVICIU

    Model A-01

    Scopul:
    De repartizare a sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel incat acestia sa poata demara misiunea de audit public intern.

    Premise:
    Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie si se intocmeste pe baza planului anual de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Seful compartimentului de audit public | 1. Repartizeaza sarcinile de        |
| intern sau conducatorul institutiei    | serviciu pe fiecare auditor in      |
| publice (in cazul in care nu este      | parte;                              |
| organizat compartiment de audit public | 2. Intocmeste Ordinul de serviciu pe|
| intern)                                | baza planului anual de audit public |
|                                        | intern.                             |
|________________________________________|_____________________________________|
| Personal de secretariat                | 3. Aloca un numar Ordinului de      |
|                                        | serviciu;                           |
|                                        | 4. Asigura copii ale Ordinului de   |
|                                        | serviciu fiecarui membru al echipei |
|                                        | de audit.                           |
|________________________________________|_____________________________________|
| Auditorii                              | 5. Iau la cunostinta de Ordinul de  |
|                                        | serviciu si de sarcinile repartizate|
|________________________________________|_____________________________________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern
    Nr. ............. din ........................

                              ORDIN DE SERVICIU

    In conformitate cu prevederile ...................... si cu Planul anual de audit public intern, se va efectua o misiune de audit public intern la ........................, in perioada ................ . Scopul misiunii de audit este ...................., iar obiectivele acesteia sunt ..............................
    Mentionam ca se va efectua un audit de ........................
    Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori .......................................

              DIRECTOR-DA-MECT/
              Seful compartimentului de audit public intern/
              Conducatorul institutiei care aproba efectuarea
              misiunii de audit in situatia in care in institutie
              nu este decat un auditor

    PROCEDURA P-02 DECLARAREA INDEPENDENTEI

    Scopul:
    De a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea auditata

    Premise:
    In vederea desemnarii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern, vor fi verificate incompatibilitatile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde exista incompatibilitati personale, doar daca repartizarea lui este imperios necesara, fiind furnizata in acest sens o justificare din partea conducatorului Compartimentului de audit public intern. Daca in timpul efectuarii misiunii de audit apare o incompatibilitate reala sau presupusa, auditorii sunt obligati sa informeze conducerea.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii         | 1. Completeaza Declaratia de independenta - Model A-02;  |
|                   | 2. Indosariaza Declaratia de independenta in dosarul de  |
|                   | audit;                                                   |
|                   | 3. Daca in timpul misiunii de audit apare o              |
|                   | incompatibilitate reala sau presupusa, informeaza de     |
|                   | urgenta conducerea.                                      |
|___________________|__________________________________________________________|
| Seful serviciului | 4. Verifica Declaratia de independenta;                  |
|                   | 5. Identifica incompatibilitatea semnalata de auditori si|
|                   | stabileste modalitatea in care aceasta poate fi atenuata;|
|                   | 6. Aproba Declaratiile de independenta.                  |
|___________________|__________________________________________________________|

    DECLARATIA DE INDEPENDENTA - Model A-02
    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern
    Se completeaza de fiecare auditor in parte, inclusiv consultantii.
    Numele ................ Data ..........*1)
    Misiunea de audit public intern ................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                    | DA | NU |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Incompatibilitati in legatura cu entitatea auditata                |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati avut relatie oficiala financiara sau personala cu cineva care  |    |    |
| ar putea sa va limiteze masura in care puteti sa va interesati, sa |    |    |
| descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit de orice fel ?   |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau |    |    |
| obiective care ar putea sa va influenteze in misiunea de audit ?   |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati avut sau aveti functii sau ati fost implicati in ultimii 3 ani |    |    |
| intr-un alt mod in activitatea entitatii ce va fi auditata ?       |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor     |    |    |
| finantate integral sau partial de Uniunea Europeana ?              |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea        |    |    |
| inclusiv cu conducatorul entitatii ce va fi auditata sau cu        |    |    |
| membrii organului de conducere colectiva ?                         |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o      |    |    |
| fosta angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume ?  |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de     |    |    |
| control ale entitatii ce urmeaza sa o auditati ?                   |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati aprobat inainte facturi, ordine de plata si alte instrumente   |    |    |
| de plata pentru entitatea ce urmeaza sa o auditati ?               |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea ce urmeaza sa o     |    |    |
| auditati ?                                                         |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la  |    |    |
| entitatea ce urmeaza sa o auditati ?                               |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Daca in timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate     |    |    |
| personala, externa sau organizationala care ar putea sa va afecteze|    |    |
| abilitatea dvs. de a lucra si a face rapoartele de audit           |    |    |
| impartiale, notificati seful compartimentului de audit public      |    |    |
| intern sau conducatorul entitatii care a dispus misiunea de audit  |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
    *1) Va fi completata de auditor, inclusiv consultantii

             Auditor           DIRECTOR/Conducatorul compartimentului
                               de audit public intern/Imputernicitul cu
                               coordonarea activitatii de audit public intern.

    Model A-02

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern/
    Conducatorul institutiei care aproba efectuarea misiunii de audit in
    situatia in care in institutie nu este decat un auditor.
    Se completeaza de seful compartimentului de audit

    1. Incompatibilitati personale. - In cazul in care exista se trec din randul celor inserate in tabelul anterior
    2. Pot fi negociate sau diminuate incompatibilitatile ?
    Daca da explicati cum anume

    Data si semnatura
    .................

    PROCEDURA P-03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

    Scopul:
    Sa informeze entitatea auditata despre declansarea misiunii de audit public intern.

    Premise:
    Se intentioneaza ca prin notificarea entitatii sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Pregatesc adresa de notificare catre partile  |
|                           | interesate in vederea transmiterii acesteia cu   |
|                           | 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit |
|                           | public intern                                    |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 2. Verifica adresa de notificare;                |
| Compartimentului de audit | 3. Semneaza adresa de notificare                 |
|___________________________|__________________________________________________|
| Personalul de secretariat | 4. Aloca un numar adresei de notificare si o     |
|                           | transmite entitatii auditata                     |
|___________________________|__________________________________________________|
| Auditorii                 | 5. Includ domeniile de interes (daca se          |
|                           | comunica), in programul de audit;                |
|                           | 6. Indosariaza copia adresei de notificare in    |
|                           | dosarul permanent.                               |
|___________________________|__________________________________________________|

    Model B-01

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern
    Data ...................

        NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Catre ............................
    De la .................... Directorul Directiei de Audit a MECT/Conducatorul compartimentului de audit public intern sau conducatorul institutiei care dispune efectuarea misiunii de audit.
    Ref. ...................... Se denumeste misiunea de audit public intern

    Stimate(a) .....................................
    In conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmeaza ca in perioada ................. sa efectuam o misiune de audit public intern cu tema ............................................., la unitatea dumneavoastra.
    Auditul va examina responsabilitatile asumate de catre unitatea dumneavoastra si va determina daca aceasta isi indeplineste obligatiile intr-un mod eficient si efectiv.
    Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzand:
    - prezentarea auditorilor;
    - prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern;
    - programul interventiei la fata locului;
    - scopul misiunii de audit public intern;
    - alte aspecte.
    Pentru o mai buna intelegere a activitatii dumneavoastra, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie ..............................
    Daca aveti unele intrebari privind aceasta actiune, va rog sa contactati pe (numele auditorului) sau pe mine.

    Cu stima

    Conducatorul compartimentului de audit public intern
             .............................
                                                              Data
                                                        ...............

    PROCEDURA P-04 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR

    Scopul:
    Cunoasterea domeniului auditabil il ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu entitatea auditata. Colectarea informatiilor faciliteaza procedurile de analiza de risc si cele de verificare.

    Premise:
    Colectarea este de fapt pregatirea informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, in vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern.
    Colectarea informatiilor presupune:
    - identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic in care entitatea auditata isi desfasoara activitatea;
    - analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii auditate;
    - analiza entitatii auditate si activitatile sale;
    - analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit;
    - identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii auditate si ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;
    - identificarea constatarilor semnificative si a recomandarilor din rapoartele de audit precedente care ar putea sa afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit;
    - identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;
    - identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Identifica legile si regulamentele de aplicare|
|                           | ale entitatii auditate;                          |
|                           | 2. Obtin organigrama, regulamentele de           |
|                           | functionare, fise ale posturilor si orice alte   |
|                           | documente;                                       |
|                           | 3. Identifica personalul responsabil;            |
|                           | 4. Identifica circuitul documentelor;            |
|                           | 5. Obtin exemplare ale rapoartelor de audit      |
|                           | anterioare;                                      |
|                           | 6. Aduna date statistice pentru a le putea folosi|
|                           | in faza de analiza a riscului;                   |
|                           | 7. Se familiarizeaza cu activitatea entitatii    |
|                           | auditate.                                        |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 8. Revede documentatia;                          |
| Compartimentului          | 9. Organizeaza o sedinta pentru identificarea    |
| de audit public intern    | obiectivelor auditabile si a criteriilor de      |
|                           | analiza de risc. Reevalueaza stabilirea          |
|                           | obiectivelor, a scopului auditului si a          |
|                           | metodologiei dupa caz.                           |
|___________________________|__________________________________________________|

    PROCEDURA P-05 ANALIZA RISCURILOR

    Scopul:
    Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea auditata, modul in care controalele interne sau procedurile entitatii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii controlului intern.

    Premise:
    Analiza riscurilor reprezinta un punct de pornire in elaborarea tabelului cu punctele tari si punctele slabe.
    Aprecierea unui risc are la baza doua estimari:
    - gradul de gravitate al pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului
    - probabilitatea ca riscul sa revina.
    Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit. Punctele tari si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtinere a acestora. Un punct forte sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita, pentru a asigura buna functionare a entitatii sau atingerea unui rezultat scontat.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Din activitatea desfasurata in timpul         |
|                           | colectarii si prelucrarii informatiilor,         |
|                           | pregatesc o lista centralizatoare a obiectivelor |
|                           | auditabile;                                      |
|                           | 2. Identifica riscurile asociate;                |
|                           | 3. Stabilesc criteriile de analiza a riscurilor; |
|                           | 4. Stabilesc ponderea fiecarui criteriu al       |
|                           | riscului;                                        |
|                           | 5. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare   |
|                           | criteriu utilizat;                               |
|                           | 6. Stabilesc punctajul total al criteriului      |
|                           | utilizat;                                        |
|                           | 7. Claseaza riscurile pe baza punctajelor totale |
|                           | obtinute;                                        |
|                           | 8. Ierarhizeaza operatiunile activitatilor ce    |
|                           | urmeaza a fi auditate si elaboreaza tabelul      |
|                           | punctelor tari si cele slabe;                    |
|                           | 9. Transmit tabelul punctelor tari si slabe      |
|                           | conducatorului compartimentului de audit public  |
|                           | intern;                                          |
|                           | 10. Indosariaza tabelul punctelor tari si slabe  |
|                           | in dosarul permanent, Sectiunea C.               |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 11. Organizeaza o sedinta pentru identificarea   |
| compartimentului          | obiectivelor de audit si a criteriilor de analiza|
| de audit public intern    | de risc. Reevalueaza stabilirea obiectivelor, a  |
|                           | scopului auditului si a metodologiei dupa caz;   |
|                           | 12. Avizeaza tabelul punctelor tari si punctelor |
|                           | slabe si fisele de constatare a problemelor      |
|                           | initiate pentru fiecare control potential.       |
|___________________________|__________________________________________________|

    Exemplu

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern

    Model C-01

    Tabelul "PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE"

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ____________________________________________________________________________
| Domeniul | Obiective | Riscuri |             Opinie           | Comentariu |
|__________|___________|_________|______________________________|____________|
|          |           |         | F/f | Consecinte | Gradul de |            |
|          |           |         |     |            | incredere |            |
|__________|___________|_________|_____|____________|___________|____________|
|__________|___________|_________|_____|____________|___________|____________|

    Ghidul de Evaluare al controlului intern
 ______________________________________________________________________________
| Controlul   | Daca                                                           |
| intern este |                                                                |
|_____________|________________________________________________________________|
| SLAB        | - conducerea si/sau personalul demonstreaza o atitudine        |
|             | necooperanta si nepasatoare cu privire la conformitate,        |
|             | pastrarea dosarelor sau reviziile externe.                     |
|             | - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit |
|             | probleme deosebite.                                            |
|             | - analiza dezvaluie ca nu sunt in functiune tehnici de control |
|             | adecvate si suficiente.                                        |
|             | - procedurile de control intern lipsesc sau sunt putin         |
|             | utilizate.                                                     |
|_____________|________________________________________________________________|
| POTRIVIT    | - conducerea si personalul demonstreaza o atitudine cooperanta |
|             | cu privire la conformitate, pastrarea dosarelor si reviziilor  |
|             | externe.                                                       |
|             | - Auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit |
|             | anumite probleme, dar conducerea a luat masuri de remediere si |
|             | a raspuns satisfacator la recomandarile auditului.             |
|             | - analiza arata ca sunt in functiune tehnici de control        |
|             | adecvate si suficiente.                                        |
|_____________|________________________________________________________________|
| PUTERNIC    | - conducerea si personalul demonstreaza o atitudine            |
|             | constructiva, existand preocuparea de a anticipa si inlatura   |
|             | problemele.                                                    |
|             | - auditurile anterioare si studiile preliminare nu au          |
|             | descoperit nici un fel de probleme.                            |
|             | - analiza arata ca sunt in functiune numeroase si eficiente    |
|             | tehnici de control intern.                                     |
|             | - procedurile sunt bine sustinute de documente.                |
|_____________|________________________________________________________________|

    PROCEDURA P-06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT

    Scopul:
    Asigura conducatorul compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern si asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor.

    Premise:
    Programul de audit este un document de lucru al compartimentului de audit public intern, care se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
    Programul preliminar de interventie la fata locului se intocmeste in baza programului de audit public intern si prezinta detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze, respectiv studiile, testele, validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Pregatesc programul de audit, incluzand       |
|                           | urmatoarele:                                     |
|                           | - obiectivele auditului                          |
|                           | - testarile care se vor efectua                  |
|                           | - alte proceduri de audit si teste dupa caz.     |
|                           | 2. Pregatesc o nota cu urmatoarele anexe:        |
|                           | - colectarea si prelucrarea datelor              |
|                           | - tabelul cu puncte tari si puncte slabe         |
|                           | - programul preliminar al interventiilor la fata |
|                           | locului.                                         |
|                           | 3. Indosariaza programul de audit.               |
|                           | 4. Utilizeaza programul de audit in efectuarea   |
|                           | misiunii.                                        |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 5. Organizeaza sedinta de analiza.               |
| compartimentului de audit | 6. Verifica nota si anexele acesteia.            |
|                           | 7. Analizeaza si modifica dupa caz documentele   |
|                           | prezentate.                                      |
|                           | 8. Aproba nota si anexele.                       |
|___________________________|__________________________________________________|

                             PROGRAMUL DE AUDIT

    Model A-03
                                            Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|  Obiectivele |           Activitati            |Durata|Persoane |Locul       |
|              |                                 |      |implicate|desfasurarii|
|______________|_________________________________|______|_________|____________|
| A. Urmeaza   | Ordinul de serviciu             |      |         |            |
| enumerarea   | Declaratia de independenta      |      |         |            |
| obiectivelor | Notificarea                     |      |         |            |
| de la        | Sedinta de deschidere           |      |         |            |
| a .... z     | Colectarea si prelucrarea       |      |         |            |
|              | informatiilor                   |      |         |            |
|              | Prelucrarea testelor            |      |         |            |
|              | Elaborarea FIAP-urilor          |      |         |            |
|              | Adunarea dovezilor              |      |         |            |
|              | Constatarea si raportarea       |      |         |            |
|              | iregularitatilor                |      |         |            |
|              | Intocmirea formularelor de      |      |         |            |
|              | raportare a iregularitatilor    |      |         |            |
|              | Revizuirea documentelor         |      |         |            |
|              | Indosarierea                    |      |         |            |
|              | Sedinta de inchidere            |      |         |            |
|              | Elaborarea proiectului de raport|      |         |            |
|              | Transmiterea proiectului de     |      |         |            |
|              | raport                          |      |         |            |
|              | Reuniunea de conciliere         |      |         |            |
|              | Raportul de audit final         |      |         |            |
|              | Difuzarea raportului de audit   |      |         |            |
|              | Urmarirea recomandarilor        |      |         |            |
|______________|_________________________________|______|_________|____________|

    Model A-03-1

                   PROGRAMUL INTERVENTIEI LA FATA LOCULUI

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului ..........
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
| Obiectivele | Tipul verificarii | Locul testarii |Durata testarii| Auditorii |
|_____________|___________________|________________|_______________|___________|
|_____________|___________________|________________|_______________|___________|

    PROCEDURA P-07 SEDINTA DE DESCHIDERE

    Scopul:
    Sa efectueze o sedinta de deschidere cu reprezentantii entitatii auditate, pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmarite si modalitatile de lucru privind auditul.

    Premise:
    Sedinta de deschidere serveste ca intalnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei de deschidere va cuprinde:
    - prezentarea auditorilor;
    - prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
    - stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;
    - prezentarea in detaliu a tematicii;
    - acceptarea calendarului intalnirilor;
    - analiza si acceptul cartei auditorului;
    - asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Contacteaza telefonic entitatea auditata      |
|                           | pentru a stabili data intalnirii.                |
|                           | 2. Intocmesc minuta sedintei de deschidere cu    |
|                           | urmatoarea structura:                            |
|                           |    A. Mentiuni generale                          |
|                           |    - tema misiunii de audit public intern;       |
|                           |    - perioada auditata;                          |
|                           |    - numele celor care intocmesc minuta sedintei |
|                           |      de deschidere;                              |
|                           |    - numele persoanei insarcinate cu verificarea |
|                           |      intocmirii minutei de deschidere;           |
|                           |    - lista participantilor la sedinta de         |
|                           |      deschidere cu mentionarea numelui, functiei,|
|                           |      directiei si a numarului de telefon.        |
|                           |    B. Stenograma sedintei de deschidere:         |
|                           |    - cuprinde redactarea in detaliu a            |
|                           |      dezbaterilor sedintei de deschidere.        |
|                           | 3. Indosariaza minuta sedintei de deschidere in  |
|                           | dosarul permanent.                               |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 4. Participa la desfasurarea sedintei de         |
| compartimentului de audit | deschidere                                       |
| public intern, auditorii, |                                                  |
| reprezentantii entitatii  |                                                  |
| auditate                  |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|

    Exemplu

                         MINUTA SEDINTEI DE DESCHIDERE

 ______________________________________________________________________________
| Model B-02                                                                   |
| Entitatea publica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditata .......... |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ......................................... Data ................. |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ........................................ Data ................. |
|______________________________________________________________________________|
| Lista participantilor:                                                       |
|                                                                              |
| Numele           Functia            Directia/Serviciul        Nr. telefon    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| B. Stenograma Sedintei de deschidere                                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    PROCEDURA P-08 COLECTAREA INFORMATIILOR

    Scopul:
    Informatiile colectate asigura o evidenta suficienta si ofera baza pentru constatarile si concluziile auditorilor.

    Premise:
    In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor, auditorii efectueaza testari in concordanta cu programul de audit aprobat. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de audit in baza carora auditorii formuleaza constatari, concluzii si recomandari.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                 | 1. Efectueaza testarile si procedurile stabilite |
|                           | in programul de audit;                           |
|                           | 2. Apreciaza daca dovezile obtinute sunt         |
|                           | suficiente si folositoare;                       |
|                           | 3. Colecteaza documentele pentru toata misiunea  |
|                           | de audit;                                        |
|                           | 3. Eticheteaza si numeroteaza toate documentele; |
|                           | 4. Pregatesc si finalizeaza FIAP;                |
|                           | 5. Transmit FIAP sefului compartimentului de     |
|                           | audit public intern;                             |
|                           | 6. Indosariaza documentele utilizate in cadrul   |
|                           | misiunii de audit;                               |
|                           | 7. Eticheteaza, numeroteaza si indosariaza       |
|                           | testele si FIAP in dosarul permanent;            |
|___________________________|__________________________________________________|
| Conducatorul              | 8. Analizeaza si aproba testele;                 |
| compartimentului de audit | 9. Revede si aproba FIAP.                        |
|___________________________|__________________________________________________|

    Exemplu
    Model A-04

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra            |
| operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni:|
| - plati                                                                      |
| - contabilitate                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
|                       PLATI                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca operatiile de control sunt     |      |      |            |
| insotite de liste de verificare (check-list)      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. apreciati calitatea listelor de verificare     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati daca controalele efectuate au fost  |      |      |            |
| formalizate (data, semnatura)                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. controlati conformitatea platii cu            |      |      |            |
| procedurile privind cursul de schimb              |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. urmariti platile cu extrasele de cont         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va |      |      |            |
| ca sunt transcrise corect                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. revizuiti procedurile referitoare la platile  |      |      |            |
| care nu sunt efectuate                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati daca este stabilita atribuirea     |      |      |            |
| responsabilitatilor                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati daca procedurile asigura separarea |      |      |            |
| responsabilitatilor                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati daca contabilul principal are o    |      |      |            |
| autoritate adecvata asupra angajatilor din        |      |      |            |
| compartimentul contabil                           |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati daca procedurile sunt aprobate     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati daca procedurile sunt actualizate  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 19. verificati daca procedurile stabilesc si      |      |      |            |
| explica politica contabila si procedurile         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 20. verificati daca numai persoanele autorizate   |      |      |            |
| pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici   |      |      |            |
| sau proceduri                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 21. controlati ca procedurile de declaratii sa    |      |      |            |
| includa:                                          |      |      |            |
| a) planul de conturi insotit de explicatii ale    |      |      |            |
| operatiunilor;                                    |      |      |            |
| b) identificarea si descrierea principalelor      |      |      |            |
| inregistrari contabile, intrarile periodice;      |      |      |            |
| c) identificarea posturilor care au autoritatea   |      |      |            |
| sa aprobe ca intrarile sunt efectuate;            |      |      |            |
| d) explicati pentru documentele si necesitatile   |      |      |            |
| de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii |      |      |            |
| periodice si neperiodice si intrarile in jurnal;  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 22. verificati pregatirea si aprobarea functiilor |      |      |            |
| pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca   |      |      |            |
| ele sunt separate                                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 23. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt  |      |      |            |
| revazute si aprobate de catre persoanele          |      |      |            |
| competente la nivelurile adecvate                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 24. toate intrarile in jurnal sunt explicate      |      |      |            |
| corespunzator si justificate                      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 25. controalele efectuate sunt formalizate (data  |      |      |            |
| si semnatura)                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru   |      |      |            |
| perioadele contabile solicitate                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 27. revedeti procedurile privind corectarea       |      |      |            |
| rapoartelor                                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 28. revizuiti procedurile de inchidere            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 29. verificati daca fiecare cont bancar corespunde|      |      |            |
| unui cont in registre                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 30. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca  |      |      |            |
| tranzactiile sunt trecute in contul corect        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 31. verificati sumele defalcate pe creditori si   |      |      |            |
| debitori                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 32. verificati daca cecurile din jurnal sunt      |      |      |            |
| trecute in ordine numerica si daca cele care      |      |      |            |
| lipsesc sunt semnalate                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra            |
| operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni:|
| - angajamente bugetare                                                       |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ANGAJAMENTE BUGETARE                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. Verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. Verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca controalele efectuate au fost  |      |      |            |
| formalizate (data si semnatura)                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati executarea creditelor bugetare      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati incadrarea cheltuielilor efectuate  |      |      |            |
| in creditele aprobate                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. urmariti soldul din extrasele de cont cu cel  |      |      |            |
| al contului de finantare bugetara                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati modul de intocmire a proiectelor   |      |      |            |
| de buget                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati procedurile cu privire la          |      |      |            |
| creditele neutilizate                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati daca procedurile asigura           |      |      |            |
| separarea responsabilitatilor                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati daca procedurile sunt aprobate     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati daca procedurile sunt actualizate  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati daca sunt stabilite masuri care    |      |      |            |
| sa urmareasca aplicarea procedurilor contabile    |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra            |
| operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni:|
| - vanzare, gajare concesionare                                               |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA VANZARE, GAJARE, CONCESIONARE         |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca controalele efectuate au fost  |      |      |            |
| formalizate (data, semnatura)                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati incadrarea operatiunilor in         |      |      |            |
| legislatia in vigoare                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. urmariti modul de intocmire a contractului     |      |      |            |
| economic                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. urmariti derularea operatiunilor              |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra            |
| operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni:|
| - venituri realizate                                                         |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| VENITURI REALIZATE                                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca operatiile de control sunt     |      |      |            |
| insotite de liste de verificare (check-list)      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati modul de incasare a veniturilor     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati daca controalele efectuate au fost  |      |      |            |
| formalizate (data, semnatura)                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati data incasarii veniturilor         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. controlati modalitatea de utilizare a         |      |      |            |
| veniturilor                                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati daca obtinerea veniturilor         |      |      |            |
| genereaza cheltuieli si care este volumul acestora|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati legalitatea si oportunitatea       |      |      |            |
| efectuarii eventualelor cheltuieli                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati sumele defalcate pe debitori       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati modul in care au fost emise        |      |      |            |
| chitantele care atesta incasarea veniturilor      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati notele contabile intocmite si      |      |      |            |
| inregistrarea lor in contabilitate                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati daca situatiile financiare sunt    |      |      |            |
| pregatite si inaintate in termen                  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati daca fiecare cont bancar           |      |      |            |
| corespunde unui cont in registre                  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea sistemului contabil si a fiabilitatii  |
| acestuia in cadrul unitatii auditate                                         |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| ORGANIZARE FIABILITATE                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca numarul de posturi aprobat     |      |      |            |
| asigura necesarul                                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati daca atributiile au fost            |      |      |            |
| repartizate pe post                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati daca contabilul sef are autoritate  |      |      |            |
| adecvata asupra salariatilor din compartiment     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati daca procedurile sunt aprobate     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati daca procedurile sunt actualizate  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati daca procedurile de declaratii     |      |      |            |
| includ planul de conturi insotit de explicatia    |      |      |            |
| operatiunilor                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze modul de emitere a deciziilor si implementarea acestora:         |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| EMITEREA DECIZIILOR                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca controalele au fost formalizate|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati conformitatea emiterii deciziilor   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati oportunitatea emiterii deciziilor   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati legalitatea emiterii deciziilor     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati concordanta intre data emiterii    |      |      |            |
| deciziilor si data aplicarii lor                  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati modul de aplicare in practica a    |      |      |            |
| deciziilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea sistemelor informative asupra          |
| operatiunilor unitatii auditate, in urmatorul ciclu de operatiuni:           |
| - organizare - implementare                                                  |
| - legalitate                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| SISTEM INFORMATIC                                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati despre|      |      |            |
| procedurile care se aplica                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati autorizarea sistemelor folosite     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati daca sistemul raspunde cerintelor   |      |      |            |
| legale si specifice MECT                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. controlati eficienta folosirii sistemului      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. controlati implementarea sistemului la        |      |      |            |
| unitatile subordonate                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. controlati modul de asigurare a               |      |      |            |
| confidentialitatii datelor                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Sa evalueze eficienta si eficacitatea activitatii de management al sistemelor|
| de conducere, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme asupra     |
| operatiunilor in unitatea auditata, in urmatorul ciclu de operatiuni:        |
| - sisteme de conducere                                                       |
| - sisteme de control                                                         |
| - riscuri asociate                                                           |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| MANAGEMENT, SISTEME DE CONTROL SI RISCURI ASOCIATE|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati existenta controlului intern si     |      |      |            |
| modul de organizare                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati existenta CFPP                      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati legalitatea urmaririi documentelor  |      |      |            |
| numai de persoanele imputernicite                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati riscurile asociate deciziilor luate|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati riscurile sistemului decizional    |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii modului de gestionare si a evidentei    |
| cantitative si calitative a stocurilor de produse din gestiunile unitatii,   |
| in urmatorul ciclu de operatiuni:                                            |
| - evidenta de gestiune                                                       |
| - stocuri                                                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| EVIDENTA GESTIUNII                                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati existenta fiselor de magazie        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati modalitatea de inregistrare in fise |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati existenta documentelor primare      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati concordanta dintre datele          |      |      |            |
| cantitative si calitative din fise si             |      |      |            |
| documentele primare                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati concordanta dintre inscrisurile    |      |      |            |
| din fisele de magazie cu cele din fisele din      |      |      |            |
| contabilitate                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati modul in care isi desfasoara       |      |      |            |
| activitatea comisiile de receptie                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati modul de derulare a operatiunilor  |      |      |            |
| de casa si respectarea plafonului de casa         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatea contractelor economice incheiate asupra |
| operatiunilor desfasurate de unitatea auditata in urmatorul ciclu de         |
| operatiuni                                                                   |
| - urmarire si evidenta                                                       |
| - derulare                                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| CONTRACTE ECONOMICE                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati baza legala a intocmirii            |      |      |            |
| contractelor                                      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati concordanta dintre prevederile      |      |      |            |
| initiale si cele cuprinse in contract             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati clauzele asiguratorii ale           |      |      |            |
| contractelor si modul de realizare                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati respectarea termenelor             |      |      |            |
| contractuale                                      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati prevederile referitoare la         |      |      |            |
| modalitatea de plata                              |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati indeplinirea obligatiilor partilor |      |      |            |
| privind obiectul contractului                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati intocmirea documentelor financiar- |      |      |            |
| contabile aferente derularii contractului         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati termenele contractuale             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii modului de evidenta si incasare a       |
| debitelor in urmatorul ciclu de operatiuni:                                  |
| - evidenta debitelor                                                         |
| - incasarea lor                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| EVIDENTA DEBITELOR                                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca exista evidenta analitica      |      |      |            |
| pentru debitori                                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati concordanta datelor inscrise in     |      |      |            |
| fisele analitice, cu cele inscrise in evidenta    |      |      |            |
| sintetica                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati corectitudinea calculelor privind   |      |      |            |
| debitele                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati modul de urmarire si incasare a    |      |      |            |
| debitelor                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati recuperarea debitelor restante     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati litigiile si modul lor de          |      |      |            |
| solutionare                                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati modul de calcul si incasare a      |      |      |            |
| penalitatilor de intarziere                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii operatiunilor de aprovizionare          |
| tehnico-materiala efectuata de unitatea auditata in urmatorul ciclu de       |
| operatiuni:                                                                  |
| - documente justificative                                                    |
| - aprovizionare tehnico-materiala                                            |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| APROVIZIONARE                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati baza legala a operatiunilor de      |      |      |            |
| aprovizionare                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati modalitatea de intocmire si         |      |      |            |
| aprobare a referatelor de necesitate              |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati concordanta dintre prevederile      |      |      |            |
| initiale cu cele referitoare la plati             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati modul de intocmire si plata a      |      |      |            |
| facturilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati documentele atasate la facturi     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati oportunitatea si eficienta         |      |      |            |
| operatiunilor                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati modul in care se face preluarea    |      |      |            |
| marfurilor si aprovizionarea de catre persoanele  |      |      |            |
| care au imputernicire in acest sens               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati modul de intocmire a NRCD          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati datele din fisele de magazie cu    |      |      |            |
| cele din fisele contabile                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati modul de eliberare a bunurilor din |      |      |            |
| magazie                                           |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati prin sondaj cantitatile din stoc   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii modului de organizare a evidentei       |
| contabile si a modului de inregistrare in evidentele contabile, in urmatorul |
| ciclu de operatiuni:                                                         |
| - operatiuni economico-financiare                                            |
| - inregistrari si evidente contabile                                         |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| OPERATIUNI ECONOMICO-FINANCIARE, INREGISTRARI     |      |      |            |
| SI EVIDENTE CONTABILE                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati modul de organizare si exercitare   |      |      |            |
| a CFPP                                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati modul in care este asigurata        |      |      |            |
| confidentialitatea platilor                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati platile efectuate din extrasele     |      |      |            |
| de cont                                           |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati modul in care se completeaza:      |      |      |            |
| cartea mare, registrul jurnal, registrul inventar |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati registrul mijloacelor fixe,        |      |      |            |
| concordanta dintre datele inscrise in evidenta    |      |      |            |
| analitica si cea sintetica                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati modul in care isi desfasoara       |      |      |            |
| activitatea comisiile de receptie                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati modul in care se completeaza       |      |      |            |
| registrul de casa                                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati modul in care se completeaza si    |      |      |            |
| se utilizeaza carnetele de CEC si ordinele de     |      |      |            |
| plata                                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati cum se tine evidenta chitantierelor|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati cum se intocmesc notele de         |      |      |            |
| comanda si documentele care se ataseaza la acestea|      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati concordanta dintre inregistrarile  |      |      |            |
| contabile din notele de comanda cu cele din       |      |      |            |
| registrul jurnal                                  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati modul de intocmire a balantelor    |      |      |            |
| si bilantului                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 19. verificati concordanta inregistrarilor cu     |      |      |            |
| prevederile din planul de conturi                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 20. verificati concordanta dintre evidenta        |      |      |            |
| sintetica si cea analitica                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii modului de organizare a activitatii de  |
| investitii, reparatii curente si reparatii capitale in urmatorul ciclu de    |
| operatiuni:                                                                  |
| - investitii, RC, RK                                                         |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| INVESTITII, REPARATII CURENTE, REPARATII CAPITALE |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati legalitatea desfasurarii            |      |      |            |
| operatiunilor                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati respectarea procedurilor legale     |      |      |            |
| pentru fiecare operatiune                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati solicitarile si repartizarile de    |      |      |            |
| fonduri                                           |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati incadrarea in fondurile alocate    |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati incadrarea cheltuielilor in        |      |      |            |
| articolele bugetare                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati corectitudinea datelor inscrise    |      |      |            |
| in facturile furnizorilor                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati deciziile interne care stabilesc   |      |      |            |
| responsabilitati personale                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati modul in care se face adjudecarea  |      |      |            |
| lucrarilor de investitii, RC si RK                |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati modul in care se incheie           |      |      |            |
| contractele cu furnizorii                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati realitatea lucrarilor executate    |      |      |            |
| pe teren                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati documentele de receptie a          |      |      |            |
| lucrarilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati documentele care atesta calitatea  |      |      |            |
| lucrarilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 19. verificati modul in care au fost intocmite    |      |      |            |
| situatiile de lucrari                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|                                  Obiectivul                                  |
|                                                                              |
| Evaluarea eficientei si eficacitatii modului de organizare a activitatii de  |
| personal si salarizare, urmarindu-se urmatoarele:                            |
| - functii si atributii                                                       |
| - control intern                                                             |
| - probleme de personal                                                       |
| - probleme de salarizare                                                     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATEA DE AUDIT                              |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| ORGANIZARE, PERSONAL SALARIZARE                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati organigrama si statul de functiuni  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. verificati fisa postului                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati incadrarea in numarul de personal   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. verificati daca sunt operate la zi cartile    |      |      |            |
| de munca                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. verificati modul in care se emit deciziile    |      |      |            |
| privind angajarea si incetarea raporturilor       |      |      |            |
| de munca                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. verificati modul de atribuire a sarcinilor    |      |      |            |
| pe compartimente si functii                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. verificati corectitudinea evidentelor         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati incadrarea in legislatie a         |      |      |            |
| deciziilor de salarizare                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati incadrarea in prevederile          |      |      |            |
| legale a acordarii sanctiunilor                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati modul in care se gestioneaza       |      |      |            |
| evidenta reclamatiilor si sesizarilor             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati modul de calcul al drepturilor     |      |      |            |
| salariale pentru fiecare salariat al entitatii    |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati modul in care se urmaresc orele    |      |      |            |
| suplimentare ale salariatilor                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 19. verificati modul in care se respecta          |      |      |            |
| normele de protectie a muncii                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 20. verificati modul de incadrare pe functii      |      |      |            |
| al salariatilor                                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 21. verificati modul de acordare a                |      |      |            |
| calificativelor                                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    Model A-05

 ______________________________________________________________________________
|    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI                           |
|    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern     |
|    Tema misiunii de audit public intern: ...............................     |
|______________________________________________________________________________|
| Numele auditorului:                                                          |
| Data realizarii:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|                 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI                  |
|                                                   Nr. .................      |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Problema: ..........................................................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Constatari: ........................................................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Cauze: .............................................................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Consecinte: ........................................................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Recomandari si solutii propuse: .......................................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Intocmit de:             Supervizat           Pentru conformitate:           |
|                                               Entitatea auditata             |
| ............             ..........           ....................           |
|______________________________________________________________________________|

    PROCEDURA P-09 CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR

    Scopul:
    De a furniza un ghid in cazurile de descoperire de iregularitati

    Premise:
    Cand auditorii ajung la concluzia bazata pe FIAP-uri ca s-a comis o iregularitate vor trebui sa raporteze cel mai tarziu a doua zi conducatorului compartimentului audit public intern prin transmiterea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                         | 1. Raporteaza cel mai tarziu a doua zi   |
|                                   | conducatorului compartimentului de audit |
|                                   | public intern orice iregularitate        |
|                                   | constatata, prin transmiterea            |
|                                   | formularului de constatare si            |
|                                   | raportare a iregularitatilor.            |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul compartimentului de  | 2. Informeaza in termen de 3 zile        |
| audit public intern               | conducatorul entitatii publice si        |
|                                   | structura de control abilitata pentru    |
|                                   | continuarea verificarilor.*2)            |
|___________________________________|__________________________________________|
    *2) In cazul inspectoratelor scolare judetene si al universitatilor la care nu exista functia de conducator al compartimentului de audit public intern, sarcina informarii inspectorului scolar general si a rectorului revine auditorului care efectueaza misiunea de audit public intern.

    FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITATILOR

    Model A-06

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de Audit Public Intern

    Catre: conducatorul Compartimentului de audit public intern

    In urma misiunii de audit public intern ...................... efectuata la ............................................... s-au constatat urmatoarele:
    a) constatarea (abaterea);
    b) actul sau actele normative incalcate;
    c) recomandari;
    d) anexe.

    Auditor .................
                                             Data .../.../.......

    PROCEDURA P-10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

    Scopul:
    Sa asigure ca documentele sunt pregatite in mod corespunzator si ca acestea furnizeaza sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de audit public intern.

    Premise:
    Auditorii revad FIAP-urile si documentele de lucru din punct de vedere al formatului si al continutului, asigurandu-se ca dovezile de audit prezentate in actele dosarului pot trece testul de evidenta. Pentru a trece testul, evidenta trebuie sa fie suficienta si relevanta.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii               | 1. Pe masura ce auditul progreseaza, eticheteaza   |
|                         | si numeroteaza toate documentele.                  |
|                         | 2. Apreciaza daca FIAP-urile si documentele de     |
|                         | lucru asigura un sprijin corespunzator pentru      |
|                         | misiunea de audit public intern.                   |
|                         | 3. Revizuiesc lucrarile din punct de vedere al     |
|                         | continutului si al formei si apreciaza daca        |
|                         | FIAP-urile si documentele de lucru pot trece       |
|                         | testul de evidenta.                                |
|                         | 4. Efectueaza modificarile necesare la documente.  |
|                         | 5. Intocmesc nota centralizatoare a documentelor   |
|                         | de lucru.                                          |
|_________________________|____________________________________________________|

    Model C-02

               Entitatea publica                 Entitatea auditata

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII          MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII
    SI TINERETULUI                            SI TINERETULUI

    Directia de Audit Public Intern/          Directia/Directia generala/
    Compartimentul de audit public intern.    ISJ/Universitate

               NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

    Denumirea misiunii de audit .........   Perioada supusa auditului
                                            Intocmit de ......... Data .........
                                            Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
| Constatarea      |   Documentul justificativ   |    Exista    |   Auditori   |
|                  |                             |______________|______________|
|                  |                             |   Da  |  Nu  |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
| Sectiunea E      |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
| ...........      |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
|                  |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
| Sectiunea F      |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
| ...........      |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|
|                  |                             |       |      |              |
|__________________|_____________________________|_______|______|______________|

                                                      Auditori,

    PROCEDURA P-11 SEDINTA DE INCHIDERE

    Scopul:
    Permite prezentarea catre entitatea auditata a opiniei auditorilor interni, a recomandarilor finale din proiectul raportului de audit public intern.

    Premise:
    Sa se asigure ca raportul de audit este clar, obiectiv, fundamentat, relevant.

    Clar - adica sa fie usor de inteles, evident, sa nu permita interpretari;
    Obiectiv - sa nu fie partinitor;
    Fundamentat - fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident;
    Relevant - aspectele semnalate sa ajute conducerea entitatii in luarea deciziilor manageriale.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Secretariatul                     | 1. Planifica sedinta de inchidere        |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul compartimentului de  | 2. Participa la sedinta de inchidere.    |
| audit public intern, auditorii,   | Conducatorii entitatii auditate isi      |
| conducatorii structurii auditate  | declara parerile in privinta             |
|                                   | constatarilor auditorilor precum si a    |
|                                   | corectiilor de efectuat.                 |
|                                   | 3. Cad de acord asupra modificarilor     |
|                                   | raportului de audit daca este nevoie.    |
|___________________________________|__________________________________________|
| Auditorii                         | 4. Fac rezumatul discutiilor intr-o      |
|                                   | minuta a sedintei de inchidere.          |
|                                   | 5. Pregatesc actele suplimentare         |
|                                   | necesare pentru a justifica modificarile |
|                                   | la raportul de audit.                    |
|                                   | 6. Indosariaza toate modificarile        |
|                                   | aprobate.                                |
|___________________________________|__________________________________________|

    MINUTA SEDINTEI DE INCHIDERE

 ______________________________________________________________________________
| Model B-03                                                                   |
| Entitatea publica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditata .........  |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ...........                         Data ......................  |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ..........                         Data ......................  |
|______________________________________________________________________________|

    PROCEDURA P-12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT

    Scopul:
    Prezinta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor publici interni.

    Premise:
    In elaborarea raportului de audit public intern, auditorul foloseste dovezile de audit, raportate in fisele de identificare si analiza problemelor si in formularul de constatare si raportare a iregularitatilor.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii               | 1. Redacteaza proiectul raportului de audit        |
|                         | utilizand formatul prezentat mai jos;              |
|                         | 2. Indica pentru fiecare constatare din proiectul  |
|                         | raportului de audit dovada corespunzatoare;        |
|                         | 3. Transmite conducatorului compartimentului de    |
|                         | audit public intern proiectul raportului de audit  |
|                         | impreuna cu dovezile constatarilor;                |
|                         | 4. Efectueaza schimbarile propuse de catre         |
|                         | conducatorul compartimentului de audit public      |
|                         | intern;                                            |
|                         | 5. Indosariaza proiectul raportului de audit public|
|                         | intern, incluzand corectiile aprobate de catre     |
|                         | conducatorul compartimentului de audit public      |
|                         | intern.                                            |
|_________________________|____________________________________________________|
| Conducatorul            | 6. Analizeaza proiectul raportului de audit;       |
| compartimentului de     | 7. Stabileste daca proiectul in intregime sau doar |
| audit public intern     | partial din el trebuie sa fie transmis la          |
|                         | compartimentul juridic pentru revizuire.           |
|_________________________|____________________________________________________|

    Model A-07-1

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern

    Pagina de titlu si cuprinsul
    Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor contine un cuprins al lucrarilor si documentelor.

    Semnatura
    Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagina a acestuia. Ultima pagina a raportului este semnata si de catre seful Compartimentului de audit public intern.

    Introducere
    Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit, solicitari speciale).
    Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata).
    Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern
    Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern; materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern).
    Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.

    Stabilirea obiectivelor
    Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit.

    Stabilirea metodologiei
    Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

    Constatarile si recomandarile auditului
    Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit.
    Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte, si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte.
    Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter fundamentat. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza.
    Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si, pe aceasta baza, de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. De asemenea, trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management.

    Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura:
    1) Faptele;
    2) Criteriile, cauzele, efectele;
    3) Recomandarile.
    Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienta constatata. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore, medii si minore.

    PROCEDURA P-13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

    Scopul:
    Sa asigure entitatii auditate posibilitatea de a analiza proiectul raportului de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului.

    Premise:
    Proiectul de raport de audit transmis la entitatea auditata trebuie sa fie complet, cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor si concluziilor la care face referire.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Conducatorul compartimentului de  | 1. Transmite proiectul de raport de audit|
| audit public intern               | la entitatea auditata.                   |
|___________________________________|__________________________________________|
| Entitatea auditata                | 2. Analizeaza proiectul de raport de     |
|                                   | audit.                                   |
|                                   | 3. Solicita o reuniune de conciliere     |
|                                   | daca este cazul.                         |
|                                   | 4. Transmite punctul de vedere la        |
|                                   | proiectul raportului de audit in termen  |
|                                   | de 15 zile de la primirea proiectului    |
|                                   | de raport de audit.                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| Auditorii                         | 5. Revad raspunsurile de la entitatea    |
| Conducatorul compartimentului de  | auditata.                                |
| audit public intern               | 6. Discuta pregatirea unei reuniuni de   |
|                                   | conciliere daca este cazul.              |
|___________________________________|__________________________________________|
| Auditorii                         | 7. Precizeaza in raportul de audit       |
|                                   | aspectele retinute din punctul de vedere |
|                                   | al entitatii auditate, daca este cazul.  |
|                                   | 8. Indosariaza punctul de vedere al      |
|                                   | entitatii auditate.                      |
|___________________________________|__________________________________________|

    PROCEDURA P-14 REUNIUNEA DE CONCILIERE

    Scopul:
    Acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in proiectul raportului de audit si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor.

    Premise:
    Auditorii pregatesc reuniunea de conciliere

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii               | 1. Pregatesc in termen de 10 zile de la primirea   |
|                         | punctului de vedere de la entitatea auditata       |
|                         | reuniunea de conciliere.                           |
|                         | 2. Informeaza entitatea auditata asupra locului si |
|                         | datei reuniunii de conciliere.                     |
|                         | 3. Intocmesc minuta reuniunii de conciliere.       |
|_________________________|____________________________________________________|
| Auditorii               | 4. Analizeaza constatarile si concluziile          |
| Entitatea auditata      | raportului de audit in vederea acceptarii          |
|                         | recomandarilor formulate.                          |
|_________________________|____________________________________________________|

    Exemplu

    MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE

 ______________________________________________________________________________
|   Model B-04                                                                 |
|   MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI                            |
|   Directia de Audit/Compartimentul de audit public intern                    |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditata .........  |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ...........                         Data ......................  |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ..........                         Data ......................  |
|______________________________________________________________________________|
| Lista participantilor:                                                       |
|                                                                              |
| Numele         Functia         Directia/Serviciul      Nr. telefon           |
|                                                                              |
| B. Rezultatele concilierii:                                                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    PROCEDURA P-15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Scopul:
    Sa prelucreze raportul de audit pentru redactarea finala si pentru tiparire.
    Sa constate daca raportul de audit este complet, incluzand punctul de vedere al entitatii auditate.

    Premise:
    Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentari de calitate a raportului de audit si intocmirea unei liste complete.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii               | 1. Constata ca toate modificarile aprobate la      |
|                         | proiectul de raport sunt efectuate;                |
|                         | 2. Finalizeaza raportul;                           |
|                         | 3. Constata daca lista de difuzare este completa   |
|                         | si corecta.                                        |
|_________________________|____________________________________________________|

    Model A07-2

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern

    Pagina de titlu si cuprinsul
    Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor contine un cuprins al lucrarilor si documentelor.

    Semnatura
    Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagina a acestuia. Ultima pagina a raportului este semnata si de catre Directorul Directiei de Audit a MECT, sau de seful Compartimentului de audit public intern.

    Introducere
    Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii de audit (planul anual de audit, solicitari speciale).
    Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata).
    Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.
    Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern; materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern).
    Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.

    Stabilirea obiectivelor
    Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit;

    Stabilirea metodologiei
    Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

    Constatarile si recomandarile auditului
    Eventualele modificari stabilite la Reuniunea de conciliere, precum si cele propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse in Raportul de audit public intern final.
    Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit.
    Constatarile efectuate sunt prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive pe de o parte, si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte.
    Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter fundamentat. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza.
    Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si, pe aceasta baza, unul de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. De asemenea, trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management.
    Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura:
    1) Faptele;
    2) Criteriile, cauzele, efectele;
    3) Recomandarile.
    Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienta constatata. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore, medii si minore.

    PROCEDURA P-16 SUPERVIZAREA

    Scopul:
    De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate.

    Premise:
    Conducatorul compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                         | 1. Prezinta conducatorului               |
|                                   | compartimentului de audit public intern  |
|                                   | documentele din dosarul permanent al     |
|                                   | misiunii de audit public intern.         |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul compartimentului de  | 2. Ofera instructiunile necesare         |
| audit public intern               | derularii misiunii de audit              |
|                                   | 3. Verifica executarea corecta a         |
|                                   | programului de audit public intern.      |
|                                   | 4. Verifica existenta elementelor        |
|                                   | probante.                                |
|                                   | 5. Supervizeaza FIAP-urile.              |
|                                   | 6. Verifica daca redactarea raportului de|
|                                   | audit public intern este exacta, clara si|
|                                   | concisa.                                 |
|                                   | 7. Verifica daca raportul de audit public|
|                                   | intern este elaborat la termenul fixat.  |
|___________________________________|__________________________________________|

    PROCEDURA P-17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Scopul:
    Analizarea si avizarea recomandarilor din raportul de audit

    Premise:
    Raportul de audit final trebuie sa contina si o sinteza a constatarilor si recomandarilor.
    Pentru institutia mica raportul este transmis spre avizare conducatorului acesteia.

    Proceduri:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                         | 1. Transmit raportul de audit public     |
|                                   | intern, rezultatele concilierii si       |
|                                   | punctul de vedere al entitatii auditate  |
|                                   | la conducatorul compartimentului de audit|
|                                   | care a aprobat misiunea de audit public  |
|                                   | intern.                                  |
|                                   | 2. Pentru institutia publica mica        |
|                                   | raportul de audit public intern se       |
|                                   | transmite conducatorului acesteia spre   |
|                                   | avizare.                                 |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul compartimentului de  | 3. Semneaza si transmite raportul de     |
| public intern care a aprobat      | audit audit public intern conducatorului |
| misiunea de audit                 | entitatii auditate.                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul entitatii auditate   | 4. Analizeaza si avizeaza raportul de    |
|                                   | audit public intern.                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| Auditorii                         | 5. Transmit entitatii auditate           |
|                                   | recomandarile aprobate.                  |
|                                   | 6. Transmit la UCAAPI sau la organul     |
|                                   | ierarhic superior o informare despre     |
|                                   | recomandarile care nu au fost avizate    |
|                                   | insotita de documentatia de sustinere.   |
|___________________________________|__________________________________________|

    PROCEDURA P-18 URMARIREA RECOMANDARILOR

    Scopul:
    Este de a urmari daca scopul si obiectivele misiunii de audit intern au fost corect formulate.

    Premise:
    Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea entitatii auditata pe baza recomandarilor din raportul de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                         | 1. Intocmesc fisa de urmarire a          |
|                                   | recomandarilor.                          |
|                                   | 2. Verifica implementarea recomandarilor |
|                                   | la termenele stabilite.                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| Entitatea auditata                | 3. Transmite auditorilor, la termenele   |
|                                   | stabilite, o nota de informare cu privire|
|                                   | la stadiul implementarii recomandarilor  |
|                                   | din raportul de audit public intern.     |
|___________________________________|__________________________________________|
| Conducatorul compartimentului de  | 4. Transmite UCAAPI sau la organul       |
| audit public intern               | ierarhic superior, stadiul progreselor   |
|                                   | inregistrate in implementarea            |
|                                   | recomandarilor.                          |
|                                   | 5. Daca nu sunt respectate termenele de  |
|                                   | implementare, informeaza conducatorul    |
|                                   | entitatii publice.                       |
|___________________________________|__________________________________________|

    Exemplu

    Model A-08

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Directia de Audit Public Intern/Compartimentul de Audit Public Intern

    FISA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR

 ______________________________________________________________________________
| Entitatea publica   | Directia/Serviciul                     | Sfarsit de    |
|                     |                                        | luna          |
|_____________________|________________________________________|_______________|
| Entitatea/structura | Misiunea de audit public intern        | Raport de     |
| auditata            |                                        | Audit nr.     |
|_____________________|________________________________________|_______________|
| Rec. | Recomandarea | Implementat| Partial    | Neimplementat| Data          |
| nr.  |              |            | implementat|              | planificata/  |
|      |              |            |            |              | Data          |
|      |              |            |            |              | implementarii |
|______|______________|____________|____________|______________|_______________|

    CAP. 4
    CARTA AUDITORULUI INTERN

    I. Rolul si obiectivele auditului public intern

    1. Rolul auditului intern
    Prezenta carta stabileste drepturile si obligatiile auditorilor interni, din cadrul Directiei de Audit a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, defineste obiectivele, drepturile si obligatiile acestora, fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita.
    Activitatea de audit public intern este activitate functional independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor ministerului. Ajuta la indeplinirea obiectivelor, abordandu-le sistematic si metodic, evaluand si imbunatatind eficienta si eficacitatea sistemelor de conducere, avand ca baza evaluarea riscurilor, a controlului si a proceselor de administrare.
    Auditul intern nu trebuie sa fie confundat cu controlul intern.
    Conform prevederilor inserate la art. 2 lit b) din Legea nr. 672/2002, "controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia, si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, include de asemenea structurile organizatorice, metodele si procedurile".
    Rolul auditului public intern organizat in cadrul MECT, este de a contribui la buna gestionare a fondurilor de care ministerul si unitatile subordonate beneficiaza in cadrul fiecarui exercitiu financiar. Activitatea de audit public intern, trebuie sa urmareasca promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv si eficient.

    2. Obiectivele Directiei de Audit
    2.1. Obiectivele Directiei de Audit din cadrul MECT sunt:
    - sa ajute la solutionarea problemelor de ansamblu, la nivelul structurilor organizatorice ale ministerului, cat si ale unitatilor aflate in subordinea si coordonarea MECT, prin intermediul opiniilor si recomandarilor;
    - sa ajute la gestionarea riscurilor;
    - sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului;
    - sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente;
    - sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte;
    - sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern la nivelul MECT, cat si la nivelul unitatilor aflate in subordinea si coordonarea MECT.
    2.2. Obiectivele misiunii de audit public intern
    Misiunile de audit efectuate de auditorii din cadrul Directiei de Audit a MECT trebuie sa urmareasca doua obiective principale:
    - asigurarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor cu normele juridice - auditul de regularitate;
    - evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmarite si examinarea impactului efectiv - auditul de performanta.

    3. Organizarea auditului public intern in Romania
    3.1. Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern
    Este constituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice, este structurata pe compartimente de specialitate, in subordinea directa a ministrului finantelor publice.
    UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI).
    UCAAPI are atributii de elaborare a strategiei si a cadrului normativ general, de coordonare si evaluare a activitatii de audit public intern la nivel national, dezvolta si implementeaza proceduri si metodologii uniforme, bazate pe standardele internationale, inclusiv manuale de audit public intern, elaboreaza Codul privind conduita etica a auditorului intern.
    3.2. Comitetul de Audit Public Intern
    CAPI este un organism cu caracter consultativ care functioneaza pe langa UCAAPI si contribuie la definirea strategiei si imbunatatirea activitatii de audit public intern in sectorul public. CAPI este condus de un presedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioada de 3 ani.
    3.3. Directia de Audit Public Intern
    Directia de Audit Public Intern este constituita la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, avand si rolul de a coordona activitatea de audit public intern la unitatile aflate in subordinea si coordonarea MECT.

    II. Statutul Directiei de Audit Public Intern a MECT

    Directia de audit public intern a MECT functioneaza in directa subordonare a ministrului educatiei cercetarii si tineretului, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile ministerului. Directia de audit public intern a MECT nu este implicata in elaborarea procedurilor de control intern.

    1. Atributiile Directiei de audit public intern sunt:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice, valabile pentru aparatul propriu al ministerului, precum si pentru unitatile aflate in subordinea si coordonarea MECT, cu avizul UCAAPI;
    b) elaboreaza proiectul planului de audit public intern pentru activitatea proprie desfasurata in cadrul ministerului;
    c) efectueaza activitati de audit public intern in aparatul propriu al ministerului sau in unitatile aflate in subordinea sau coordonarea MECT, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
    d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite, de conducerea ministerului si despre consecintele acestora;
    e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit;
    f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
    g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat ministrului, inspectorului scolar general sau rectorului, dupa caz, precum si structurii de control intern abilitate.

    III. Principiile aplicabile compartimentului de audit public intern si auditorului intern

    1. Independenta si obiectivitate
    Activitatea de audit public intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor externe, incepand de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiva a lucrarilor si pana la comunicarea rezultatelor acesteia.
    Directorul directiei de audit din cadrul MECT este numit de ministru, cu avizul UCAAPI.
    Persoanele care sunt rude sau afini pana la gradul patru cu ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, nu pot fi auditori in cadrul Directiei de Audit a MECT.
    Auditorii interni din cadrul Directiei de Audit a MECT nu pot efectua misiuni de audit la unitati aflate in subordinea sau coordonarea MECT, daca sunt soti, rude, afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiva.
    Auditorii interni din cadrul Directiei de Audit a MECT, care au responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, nu trebuie implicati in auditarea acestor programe.
    Auditorii interni din cadrul Directiei de Audit a MECT nu trebuie sa primeasca misiuni de audit public intern, la unitati din subordinea sau coordonarea MECT, daca au detinut functii sau au fost implicati in alt mod in activitatea acestora. Aceasta interdictie se poate ridica doar dupa trecerea unei perioade de 3 ani.

    2. Competenta si constiinta profesionala
    Auditorii din cadrul Directiei de Audit Public a MECT trebuie sa dispuna de pregatire si experienta profesionala ridicate, elemente esentiale in atingerea eficacitatii activitatii de audit.
    Indiferent de natura lor, misiunile de audit vor fi incredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate a sarcinilor.
    In cazul in care pentru finalizarea unei misiuni de audit public intern este nevoie de servicii de expertiza din afara, acestea vor fi supervizate de Directia de Audit a MECT.
    In cadrul Directiei de Audit a MECT, trebuie sa existe metodologii si tehnici de informare, moderne, metode de analiza analitica si instrumente de control ale sistemelor informatice.
    Se vor adopta masuri organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare efectuarii unui numar de minim 15 zile de pregatire pe an a fiecarui auditor.

    3. Programul de asigurare a calitatii
    Directorul Directiei de audit a MECT va elabora un program de asigurare a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. Programul trebuie sa asigure ca normele, instructiunile si codul etic sunt respectate de auditori.
    Auditul public intern va fi supravegheat si evaluat in permanenta, prin evaluari interne si externe.
    Evaluarea interna presupune atat controale permanente privind buna functionare a auditului public intern, cat si controale periodice, efectuate de auditorii insisi.
    Directorul Directiei de Audit Public Intern a MECT va examina eficacitatea normelor interne de audit, pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate in mod satisfacator, garantand calitatea rapoartelor de audit.
    Evaluarea interna va permite depistarea insuficientelor si va intreprinde imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit.
    Evaluarea externa este exercitata de UCAAPI, prin:
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern; UCAAPI poate initia masurile corective necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza;
    - avizarea de catre UCAAPI a numirii/destituirii directorului Directiei de Audit a MECT.

    IV. Metodologie

    1. Planul anual de audit public intern
    Proiectul planului de audit public intern se elaboreaza de catre Directia de Audit a MECT, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, tinand cont de recomandarile Curtii de Conturi.
    Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, aproba anual proiectul planului de audit public intern.
    Auditorul intern desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern.

    2. Conditiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public intern

    Accesul auditorilor interni la informatii si documente
    Directia de Audit Public Intern are acces sau poate solicita toate datele si informatiile utile si probante (inclusiv cele in format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele misiunii de audit public intern utilizand principiul circuitului auditului (pista de audit).
    Reprezentantilor autorizati ai Comisiei Europene si ai Curtii de Conturi Europene li se asigura drepturi similare celor prevazute pentru auditorii interni, cu scopul protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acestia trebuie sa fie imputerniciti in acest sens printr-o autorizatie scrisa, care sa le ateste identitatea si pozitia, precum si printr-un document care sa indice obiectul si scopul controlului sau inspectiei la fata locului.

    Relatiile cu entitatea auditata, obiectul auditului

    Contactarea responsabililor entitatii auditate
    Responsabilul entitatii este informat inainte de misiune cu privire la data de interventie a auditului si a continutului sau, definite intr-un ordin de serviciu.

    Realizarea misiunii la fata locului
    Auditul trebuie sa fie realizat intr-un climat de incredere, asigurat prin insusi rolul auditului public intern, care in esenta vizeaza imbunatatirea functionarii entitatii si raspunde intereselor acesteia. La aceasta contribuie atat sedinta de deschidere cat si transmiterea cartei de audit public intern.
    Sedinta de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii, definirea conditiilor sale materiale, stabilirea intalnirilor si a contactelor, si diminuarea perturbarilor in functionarea entitatii.

    Transmiterea rezultatelor
    Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta entitatii auditate pe masura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsurile responsabililor entitatii reprezinta un element de validare si de corectare pentru auditor, fara a fi necesar sa se astepte finalizarea raportului. Acestea pot sa determine corectarea aprecierii auditului si reorientarea cercetarilor sale.
    Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de incheiere, la fata locului, prin care se realizeaza informarea responsabililor entitatii auditate asupra observatiilor principale relevante, validarea acestor observatii si aplicarea primelor masuri corective de catre cei interesati.
    Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditata. Aceasta poate trimite in maxim 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.
    In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, Directia de Audit Public Intern organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata, in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate.
    Directorul Directiei de Audit Public Intern a MECT trimite raportul de audit public intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii, ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, pentru analiza si avizare. Dupa avizare recomandarile cuprinse in raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate.

    Urmarirea misiunilor de audit
    Reuniunea de conciliere fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor.
    Responsabilul entitatii auditate, respectiv directorii si directorii generali din cadrul MECT, inspectorii scolari generali, rectorii sau conducatorii unitatilor de invatamant auditate trebuie sa propuna planul de actiune insotit de un calendar de implementare a recomandarilor. In cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate si acceptate de comun acord.
    Responsabilul entitatii auditate asigura urmarirea aplicarii planului de actiune. El il informeaza pe auditor periodic in privinta acestui lucru.

    V. Reguli de conduita

    Auditorul are acces la toate datele in cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte secretul profesional in ceea ce priveste informatiile colectate.
    Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari.
    Auditorul trebuie sa respecte codul privind conduita etica.
    Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, fraudele de orice tip si neregulile grave care fac obiectul auditului.
    Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) responsabilului entitatii auditate.
    Raportul de audit este supervizat, inainte de difuzarea sa, de catre responsabilul misiunii de audit sau, in lipsa acestuia, de catre un auditor care nu a participat la misiune. Acesta se asigura ca sunt validate constatarile si informatiile probante.
    Auditatul are drept de raspuns la constatarile si recomandarile prezentate in raport. In acest sens, el are la dispozitie un termen de 15 zile.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5281/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5281 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu