Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5149 din 13 decembrie 2002

cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, intensiv informatica, a atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu predare in limbile minoritatilor si a atestatului pentru predarea limbilor straine si a religiei la clasele I - IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din 14 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, intensiv informatica, a atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu predare in limbile minoritatilor si a atestatului pentru predarea limbilor straine si a religiei la clasele I - IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare. Metodologia este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 4
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, intensiv informatica, a atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu predare in limbile minoritatilor, si a atestatului pentru predarea limbilor straine si a religiei la clasele I - IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului se adreseaza:
    - absolventilor de liceu, clasele de matematica-informatica, intensiv informatica;
    - absolventilor claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu predare in limbile minoritatilor;
    - absolventilor claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare.
    Art. 2
    Atestatul este un act prin care se confirma pregatirea de specialitate, profesionala sau competenta lingvistica dobandita de absolventii de liceu, cursuri de zi. El se elibereaza absolventilor claselor mentionate la art. 1, care au promovat proba practica prevazuta de prezenta metodologie, in conditiile prevazute de art. 5.
    Art. 3
    (1) Candidatii proveniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de atestat, fara taxa, cel mult o data. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe de examen.
    (2) Candidatii din invatamantul particular vor sustine examenul de atestat intr-un centru de examen organizat astfel:
    a) pentru unitatile de invatamant acreditate, in unitatea respectiva;
    b) pentru unitatile de invatamant neacreditate, infiintate conform legii, intr-un centru de examen apartinand invatamantului de stat, stabilit de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti; in acest caz candidatii vor plati o taxa de examen.
    (3) Taxele de examen prevazute la alin. (1) si (2) vor fi stabilite de fiecare inspectorat scolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    Art. 4
    Inscrierea candidatilor la examenul pentru obtinerea atestatului se face la secretariatul liceului la care elevul este inscris sau pe care l-a absolvit (in cazul candidatilor din seriile anterioare), in perioada stabilita prin graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei.

    II. Continutul probei de specialitate pentru obtinerea atestatului

    Art. 5
    Atestatul se obtine dupa sustinerea si promovarea de catre candidati a unei probe de specialitate.
    Art. 6
    Proba de specialitate pentru obtinerea atestatului consta in executarea unei lucrari practice in profil (lucrari practice pe calculator, proiecte/sustinerea unei lectii practice), urmata de prezentarea si motivarea/argumentarea teoretica a acesteia, in functie de filiera, profil si specializare. Pentru unele specializari proba de specialitate poate contine si o proba scrisa, respectiv orala.
    Art. 7
    Continutul probei practice este, in functie de filiera, profil si specializare:
    a) la clasele cu profil de matematica-informatica, intensiv informatica:
    - prezentarea si motivarea teoretica a unui proiect (produs software) realizat in timpul orelor de laborator, in semestrul al II-lea al ultimului an de studiu;
    - realizarea practica pe calculator a cerintelor din biletul extras in ziua probei, bilet cuprinzand 3 subiecte (un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date, un subiect de programare, un subiect vizand sisteme de operare si abilitati de tehnoredactare);
    b) la clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si la clasele cu predare in limbile minoritatilor:
    - elaborarea unei lucrari pe o tema de cultura si civilizatie din cadrul unei structuri tematice fixate de catedra de specialitate din liceu;
    - prezentarea si motivarea teoretica a lucrarii;
    c) la clasele cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare:
    (i) pentru obtinerea atestatului pentru predarea limbilor straine la clasele I - IV
    - proba practica consta in:
       - lectia finala (proiectare, desfasurare, evaluare);
       - prezentarea si sustinerea orala a proiectului didactic;
    - proba scrisa consta in:
       - test grila din cunostintele de gramatica si lexic (conform programei scolare pentru clasele liceale);
    (ii) pentru obtinerea atestatului pentru predarea religiei
    - proba practica consta in:
       - lectia finala (proiectare, desfasurare, evaluare);
       - prezentarea si sustinerea orala a proiectului didactic;
    - proba orala consta in:
       - dezvoltarea a doua subiecte intocmite de comisia de examinare din metodica predarii religiei.

    III. Comisiile de examinare

    Art. 8
    Evaluarea probelor pentru obtinerea atestatului se face de catre o comisie propusa de inspectorul de specialitate si aprobata de inspectorul scolar general al judetului (municipiului Bucuresti), cu cel putin 3 zile inainte de inceperea probei.
    Art. 9
    O comisie se constituie pentru un numar maxim de 90 de candidati (de regula 3 clase).
    Art. 10
    (1) In cazul claselor de matematica-informatica, intensiv informatica, comisiile de examinare sunt alcatuite din:
    a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al liceului (fara drept de notare);
    b) vicepresedinte - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea scolara respectiva (fara drept de notare);
    c) membri: - 2 profesori de specialitate din alta unitate scolara decat cea in care au invatat elevii, cu drept de notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii.
    (2) In cazul claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si la clasele cu predare in limbile minoritatilor, comisiile de examinare sunt alcatuite din:
    a) presedinte - inspectorul de limbi moderne, in cazul in care este specialist in limba moderna respectiva, sau un profesor metodist de specialitate, din afara unitatii scolare (fara drept de notare);
    b) vicepresedinte - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea scolara respectiva (fara drept de notare);
    c) membri: - 2 profesori din unitatea scolara respectiva, specialisti in domeniul in care s-au pregatit candidatii, (cu drept de notare).
    (3) In cazul claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, comisiile de examinare sunt alcatuite din:
    a) presedinte - directorul scolii (fara drept de notare);
    b) vicepresedinte - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea scolara respectiva (fara drept de notare);
    c) membri: - 2 profesori de specialitate din afara unitatii scolare respective, specialisti in domeniul in care s-au pregatit candidatii, cu drept de notare; in cazul religiei, va fi invitat si un reprezentant al cultului (fara drept de notare).
    (4) Vicepresedintele comisiei indeplineste si functia de secretar.
    (5) Inspectorul de specialitate va stabili atributiile pentru fiecare membru al comisiei de examinare. Acestea vor fi consemnate in fise individuale, care vor fi semnate de persoanele desemnate in comisie si vor fi pastrate la dosarul comisiei.
    Art. 11
    Comisiile de examinare au urmatoarele atributii:
    - intocmesc graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei si il afiseaza cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea acesteia;
    - pregatesc documentatia tehnica, salile, aparatele, echipamentele si asigura conditiile normale de desfasurare a probei;
    - stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrarile practice;
    - organizeaza si efectueaza examinarea, evaluarea si notarea candidatilor; afiseaza rezultatele probelor in fiecare zi, la sfarsitul etapei;
    - inainteaza inspectoratului scolar un raport asupra modului de desfasurare a examenului, care sa contina si propuneri cu privire la optimizarea desfasurarii examenului pentru obtinerea atestatului.

    IV. Organizarea si desfasurarea probei pentru obtinerea atestatului

    Art. 12
    (1) Comisia de examinare din fiecare unitate scolara va elabora graficul propriu de desfasurare a examenului de atestat. Acest examen se va desfasura in perioada 1 - 30 mai. Pentru profilul pedagogic perioada va fi 1 aprilie - 30 mai.
    (2) Graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probelor cuprinde:
    - perioada pentru depunerea fiselor de inscriere;
    - programarea pe zile si ore a candidatilor, in ordine alfabetica, pe clase (grupe) si specializari.
    (3) Numarul maxim al candidatilor dintr-o grupa va fi stabilit de fiecare unitate scolara, in functie de posibilitatile sale.
    (4) Proba practica se desfasoara in afara orelor de curs. Proba practica se sustine in cabinete sau laboratoare de specialitate, in unitatile scolare liceale.
    Art. 13
    (1) a) Stabilirea subiectelor pentru clasele de matematica-informatica, intensiv informatica, se face la nivel judetean; subiectele se transmit catre licee pana la 15 ianuarie 2003.
    - In ziua si la ora anuntate prin grafic, fiecare candidat de la liceu va extrage biletul, va aborda practic subiectele inscrise pe bilet, apoi va prezenta in fata comisiei proiectul corespunzator instruirii profesionale si stiintifice.
    b) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului software se face la nivelul unitatii de invatamant, pana la data de 15 ianuarie 2003.
    (2) Stabilirea subiectelor proiectelor pentru clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si la clasele cu predare in limbile minoritatilor se va face la nivelul unitatii de invatamant, pana la data de 15 ianuarie 2003.
    - Elevii aleg, pana la sfarsitul semestrului intai, subiectele lucrarilor (dintre cele propuse de catedra de specialitate) si elaboreaza/pregatesc lucrarile sub indrumarea profesorilor desemnati de catedra de specialitate in acest scop.
    (3) Stabilirea testelor grila la limbile straine si a subiectelor orale la religie pentru clasele cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, se va face la nivelul unitatii scolare, conform programei scolare, in perioada 1 - 10 mai.
    a) In vederea obtinerii atestatului pentru predarea limbilor straine:
    - In ziua si la ora anuntate prin grafic, fiecare candidat de la liceu va sustine:
       - proba practica: o lectie finala (proiectare, organizare, evaluare); prezentarea si sustinerea proiectului;
       - testul grila din cunostintele de gramatica si lexic.
    b) In vederea obtinerii atestatului pentru predarea religiei:
    - In ziua si la ora anuntate prin grafic, fiecare candidat de la liceu va sustine:
       - proba practica: o lectie finala (proiectare, organizare, evaluare); prezentarea si sustinerea proiectului;
       - proba orala se va desfasura pe baza de bilete, elaborate de comisia de examinare cu doua zile inainte de inceperea probei.
    Art. 14
    Durata lucrarilor practice se stabileste dupa cum urmeaza:
    1. pentru clasele de matematica-informatica, intensiv informatica, trebuie sa fie de pana la doua ore. Proba practica se desfasoara in doua etape:
    - abordarea practica a subiectelor inscrise pe biletul ales, fara a depasi 90 de minute; membrii comisiei de examinare evalueaza lucrarile respective si acorda o nota fiecarui candidat, pentru fiecare subiect;
    - prezentarea proiectului: membrii comisiei de examinare pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi un timp maxim de 20 de minute pentru fiecare candidat;
    2. pentru clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor fiecare candidat isi va prezenta proiectul in fata comisiei de examinare, membrii acesteia pot adresa candidatului intrebari, examinarea nedepasind 20 de minute pentru fiecare candidat;
    3. pentru clasele cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare:
    a) in vederea obtinerii atestatului pentru predarea limbilor straine:
    - lectia finala;
    - prezentarea proiectului didactic; membrii comisiei de examinare pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi 20 de minute pentru fiecare candidat;
    - proba scrisa este de o ora;
    b) in vederea obtinerii atestatului pentru predarea religiei:
    - lectia finala;
    - prezentarea proiectului didactic; membrii comisiei de examinare pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi 20 de minute pentru fiecare candidat;
    - proba orala este de 20 de minute pentru fiecare candidat.
    Art. 15
    (1) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaboreaza si afiseaza, pana la sfarsitul lunii ianuarie din semestrul al doilea al anului scolar terminal, listele cu teme pentru proiectele practice. La selectarea temelor se va tine seama de aspectele fundamentale prevazute in programa scolara din liceu si se va urmari, in mod special, latura practic-aplicativa a domeniului.
    (2) Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite incat sa aiba grade de complexitate aproximativ egale.

    V. Evaluarea probei

    Art. 16
    (1) Proba practica va fi evaluata separat de cei doi membri ai comisiei de examinare stabiliti conform art. 10.
    (2) In situatia in care diferenta dintre notele acordate de membrii comisiei de examinare este mai mare de un punct, presedintele sau vicepresedintele (cadru didactic de specialitate) va stabili nota finala, prin reevaluarea probei.
    Art. 17
    (1) Nota finala acordata de un examinator se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a urmatoarelor note:
    a) la clasele cu profil matematica-informatica, intensiv informatica:
    - nota pentru realizarea, prezentarea si motivarea teoretica a proiectului (produsului software) realizat in timpul orelor de laborator, in semestrul al doilea;
    - media aritmetica a notelor obtinute la cele 3 subiecte din biletul extras in ziua probei; aceasta medie trebuie sa fie minimum 6 (sase) pentru promovarea examenului;
    b) la clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si la clasele cu predare in limbile minoritatilor:
    - nota pentru lucrarea elaborata;
    - nota pentru prezentarea si motivarea teoretica a lucrarii;
    c) la clasele cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare:
    (i) limbi straine
    - nota obtinuta ca medie aritmetica a notelor:
       - pentru proiectarea, desfasurarea si evaluarea lectiei;
       - pentru competenta de comunicare orala in limba straina, evaluata atat pe parcursul desfasurarii lectiei, cat si in timpul sustinerii proiectului;
    - nota obtinuta la proba scrisa;
    (ii) religie:
    - nota obtinuta ca medie aritmetica a notelor:
       - pentru proiectarea, desfasurarea si evaluarea lectiei;
       - pentru competenta de comunicare orala, evaluata atat pe parcursul desfasurarii lectiei, cat si in timpul sustinerii proiectului;
    - nota obtinuta la proba orala.
    (2) Nota finala pentru obtinerea atestatului se stabileste ca medie aritmetica a notelor finale acordate de fiecare examinator.

    VI. Dispozitii finale

    Art. 18
    Nu se admit contestatii la proba practica si la proba orala.
    Art. 19
    Atestatul se elibereaza de secretariatul liceului, dupa incheierea cursurilor clasei terminale (a XII-a/a XIII-a), astfel:
    1. la clasele cu profil matematica informatica, intensiv informatica: absolventilor care au obtinut la proba practica de specialitate, prevazuta in prezenta metodologie, cel putin media 7 (sapte);
    2. la clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si la clasele cu predare in limbile minoritatilor: absolventilor care au obtinut la proba practica de specialitate, prevazuta in prezenta metodologie, cel putin media 7 (sapte).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5149/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5149 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5149/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu