Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5120/441 din 10 noiembrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 5.120 din 10 noiembrie 2001
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 441 din 9 noiembrie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001

    Ministrul administratiei publice si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere:
    - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    - Hotararea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice si ale Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si Regulamentul privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole, prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit din taxe pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor, se afla la dispozitia Ministerului Administratiei Publice in proportie de 40% si, respectiv, la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in proportie de 60% si este destinat pentru:
    - ameliorarea terenurilor agricole degradate - 50% (Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor);
    - acoperirea unor cheltuieli necesare furnizarii informatiilor privind calitatea solurilor - 10% (directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara);
    - finantarea unor lucrari pentru aplicarea legii fondului funciar - 25% (Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie);
    - acoperirea unor cheltuieli pentru masurarea, intocmirea documentatiilor necesare scoaterii terenurilor din circuitul agricol - 15% (Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie).
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abroga.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                      Ministrul administratiei publice,
                               Octav Cozmanca

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii

    Potrivit modificarilor si completarilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001, activitatea si atributiile fostelor oficii de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au fost transferate integral si acestea s-au organizat in cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Astfel, prevederile art. 74 - 103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, se vor solutiona in concordanta cu dispozitiile art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001.

    CAP. 1
    Conditiile de amplasare a constructiilor si competentele, institutiilor abilitate pentru avizarea sau aprobarea, dupa caz, a scoaterii terenurilor din circuitul agricol

    Art. 1
    (1) Amplasarea constructiilor de orice fel si a altor obiective de investitii se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, pe terenuri situate in intravilanul localitatilor. Fac exceptie constructiile prevazute la alin. 2 si 3 ale art. 91, care pot fi amplasate si pe terenuri situate in extravilanul localitatilor, cu precadere pe cele cu folosinte neagricole sau cu folosinte inferioare si slab productive, cu respectarea prevederilor art. 92.
    (2) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face in conformitate cu prevederile art. 92 - 103 din Legea nr. 18/1991, republicata, si ale art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001, astfel:
    - pana la suprafata de 1 ha scoaterea definitiva sau temporara din circuit a terenurilor agricole se aproba de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara impreuna cu oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie;
    - pentru suprafete de 1 - 100 ha scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din circuitul agricol se aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor impreuna cu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, pe baza avizului comun al directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara (DGAIA) si al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC);
    - pentru suprafetele ce depasesc 100 ha aprobarea se da de Guvern, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei Publice.
    (3) Amplasarea constructiilor si scoaterea terenurilor din circuitul agricol pentru obiective de investitii mari se vor solicita in prima faza de catre titularii de investitii organelor de avizare, pentru obtinerea unui acord de principiu referitor la amplasament, iar in faza a doua pentru avizarea sau aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol definitiv sau temporar.
    (4) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face la solicitarea titularilor de investitii pe baza unei documentatii.

    CAP. 2
    Continutul documentatiei pentru acordul de principiu asupra oportunitatii obiectivului care necesita scoaterea terenurilor din circuitul agricol

    Art. 2
    Continutul documentatiei pentru acordul de principiu asupra oportunitatii obiectivului care necesita scoaterea terenurilor din circuitul agricol va fi alcatuit din:
    A. Memoriul justificativ va cuprinde:
    1. necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii in zona;
    2. descrierea variantelor de amplasament studiate, cu precizarea categoriilor de folosinta a terenurilor, suprafata aferenta pentru care se solicita scoaterea din circuit definitiv si temporar, proprietarii terenurilor, pozitia terenurilor fata de intravilan, denumirea localitatii etc., pentru fiecare varianta de amplasament.
    B. Acordul proprietarilor de teren in care se vor preciza conditiile in care se pun la dispozitie titularilor de investitii terenurile (vanzare, concesionare, inchiriere), perioada pentru care se face concesionarea sau inchirierea, categoria de folosinta a terenurilor, suprafata, locul unde este situat terenul (teritoriu, tarla, parcela etc.).
    C. Acordul de principiu al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie care va cuprinde descrierea sumara a variantelor de amplasament studiate privind locul de amplasare, categoria de folosinta, suprafata, pozitia fata de intravilan, detinatorii terenurilor si varianta pentru care opteaza;
    La emiterea acordului de principiu se va tine seama de:
    - punctul de vedere al directiei judetene de urbanism si amenajarea teritoriului referitor la amplasarea obiectivului de investitii si cum se incadreaza acesta in prevederile Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare;
    - punctul de vedere al organelor judetene de specialitate (inspectoratul pentru protectia mediului) privind protectia mediului inconjurator si de gospodarire a apelor, daca este cazul, referitor la amplasarea obiectivului de investitii.
    In cazul terenurilor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare se va solicita avizul sucursalei Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    D. Planul de incadrare in zona
    E. Planul de situatie al amplasamentului, care va evidentia:
    1. categoriile de folosinta existente in zona, conform planului cadastral;
    2. variantele de amplasament studiate, cu precizarea categoriilor de folosinta a terenurilor, suprafata si proprietarii terenurilor pentru fiecare varianta de amplasament;
    3. constructiile si obiectivele de investitii existente, cele in curs de executie sau proiectate pe terenurile limitrofe amplasamentelor studiate;
    4. limitele intravilanului stabilite conform prevederilor art. 98 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    5. planul se va redacta la o scara convenabila de catre persoane autorizate de ONCGC - OJCGC sa execute lucrari de specialitate, care sa permita evidentierea celor mentionate mai sus, si va purta certificarea si viza oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie.
    Pentru intocmirea documentatiei tehnice necesare avizului de scoatere a terenurilor din circuitul agricol titularii de investitii trebuie sa obtina acordul de principiu de la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in cazul terenurilor care sunt in administrarea unitatilor subordonate acestuia.
    F. Extras de carte funciara pentru imobilul pentru care se solicita scoaterea terenului din circuitul agricol.

    CAP. 3
    Continutul documentatiei pentru obtinerea avizului sau aprobarii, dupa caz, a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie de scoatere a terenurilor din circuitul agricol

    Art. 3
    Continutul documentatiei pentru obtinerea avizului sau aprobarii, dupa caz, a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie de scoatere a terenurilor din circuitul agricol va cuprinde:
    avizul (OJCGC) va contine date reale, bazate pe verificari facute la fata locului de catre delegatul acestuia.
    La baza documentatiei se vor afla:
    A. Memoriul tehnic al lucrarii, care trebuie sa faca justificarea detaliata pe obiecte si suprafete in cadrul obiectivului de investitii si sa urmareasca indeplinirea urmatoarelor conditii:
    1. gruparea cat mai concentrata a constructiilor propuse sa se realizeze in incinta si folosirea pe cat posibil a sistemului de constructii multietajat in scopul reducerii suprafetelor de teren aferente obiectivului;
    2. dimensionarea stricta a cailor de acces, a platformelor de depozitare, a retelelor tehnico-edilitare etc. din cadrul incintei;
    3. modul de realizare a obiectivului de investitie intr-o singura etapa sau in mai multe etape, cu precizarea suprafetelor ce urmeaza sa se ocupe in fiecare etapa;
    4. eliminarea spatiilor libere din incinta propusa si incintele existente;
    5. pentru lucrarile extractive care se realizeaza in cariere deschise se vor mentiona suprafetele necesare pentru fiecare an de exploatare. Exploatarea materiilor prime de pe terenurile respective se va face continuu pana la epuizarea totala a acestora, astfel ca terenurile excavate sa poata fi amenajate de catre titularii de investitii potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare. In cazul extinderilor se va preciza in mod expres daca terenurile ramase in urma exploatarii materiilor prime au fost nivelate si amenajate pentru productia agricola, silvica sau piscicola;
    6. in cazul lucrarilor de modernizare a drumurilor, cailor ferate, de regularizare de albii ale raurilor se vor mentiona suprafetele tronsoanelor abandonate, care urmeaza sa fie nivelate si amenajate pentru productia agricola de catre titularii de investitii;
    7. depozitele de zgura si cenusa se vor amplasa numai pe terenuri neagricole, neproductive sau pe terenuri agricole cu folosinte inferioare si slab productive si in nici un caz pe terenuri arabile sau plantatii de vii si pomi. Dimensionarea depozitelor se va face in functie de cantitatea de zgura si cenusa rezultata in cursul unui an;
    8. precizarea pozitiei terenurilor solicitate fata de intravilan, a categoriilor de folosinta ce urmeaza sa se ocupe pe suprafete, a lucrarilor de imbunatatiri funciare sau alte investitii existente propuse pentru dezafectare, modul in care se refac aceste investitii si in care se asigura functionarea normala a sistemelor de irigatii si desecari;
    9. ocuparea temporara a terenurilor agricole se poate face pe o perioada de maximum 2 ani;
    10. in cadrul lucrarilor de imbunatatiri funciare se vor arata suprafetele, pe folosinte si pe proprietari, ale terenurilor neagricole, neproductive, care se dau productiei agricole in cadrul perimetrului de amenajat, precum si ale celor agricole cu exces de umiditate prelungit.
    B. Acordul proprietarilor de teren:
    1. pentru terenurile proprietatea persoanelor fizice sau juridice se va prezenta actul de proprietate. In actul de proprietate vor fi consemnate atat valoarea terenului, cat si alte clauze convenite intre parti;
    2. pentru terenurile aflate in posesia sau in administrarea persoanelor fizice sau juridice se vor prezenta documentele de detinere (concesionare, asociere, inchiriere, transmitere etc.) si acordul proprietarului sau, dupa caz, al organului central;
    3. in toate cazurile copiile de pe actele de proprietate sau de detinere vor fi legalizate prin notariat.
    C. Unele precizari pe care trebuie sa le contina avizul de scoatere din circuitul agricol:
    1. denumirea obiectivului de investitii si titularul acestuia;
    2. pozitia amplasamentului fata de intravilan, denumirea localitatii pe teritoriul careia se amplaseaza, categoriile de folosinta care sunt afectate, suprafata defalcata definitiv si temporar si proprietarii terenurilor. Pentru terenurile care se ocupa temporar se vor preciza termenul de redare in productia agricola si conditiile in care se redau;
    3. se vor preciza in mod expres daca terenurile sunt amenajate pentru irigat, desecat sau cu lucrari de combatere a eroziunii solului, precum si masurile ce trebuie luate pentru refacerea si functionarea normala a sistemelor de irigatii, desecare sau de combatere a eroziunii solului;
    4. pentru lucrarile extractive care se realizeaza in cariere deschise se vor arata obligatiile ce revin investitorilor, de nivelare si amenajare a terenurilor excavate, concomitent cu lucrarile de exploatare a materiilor prime. De asemenea, se va arata modul in care titularii lucrarilor extractive au respectat prevederile art. 101 din Legea nr. 18/1991, republicata, in cazul extinderilor sau deschiderii de noi cariere;
    5. se va preciza numarul documentului de plata prin care titularii de investitii au virat sumele datorate conform Legii nr. 18/1991, republicata, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001 si prezentului ordin, rezultate din nota de calcul al taxei intocmite de evaluatori autorizati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania. Sumele datorate se vireaza, dupa caz, astfel:
    a) Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor:
    - pentru scoaterea definitiva, in contul nr. 50574221187, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti;
    - pentru scoaterea temporara, in contul nr. 50664221187, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti;
    b) Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie:
    - pentru scoaterea definitiva, in contul nr. 50099051601, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti;
    - pentru scoaterea temporara, in contul nr. 50099051601, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    D. Dispozitia de virare a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar
    La solicitarea avizarii sau aprobarii scoaterii terenurilor din productie titularii de investitii au obligatia de a anexa la documentatie o copie de pe dispozitia de virare a sumelor ce reprezinta taxele de protectie pentru terenurile agricole care se ocupa definitiv, precum si garantia in bani pentru terenurile ce se ocupa temporar, care este egala cu taxa prevazuta pentru terenurile ce se scot definitiv din circuitul agricol.
    E. Planul de situatie al amplasamentului obiectivului de investitie va contine, pe langa elementele prevazute la cap. II, unele date referitoare la lucrarile de imbunatatiri funciare, si anume:
    1. evidentierea prin culori a terenurilor neagricole, neproductive, care se amenajeaza si se pun in circuitul agricol ca efect al lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    2. evidentierea terenurilor agricole slab productive si cu exces de umiditate prelungit.
    F. Suprafetele terenurilor mentionate la lit. E se vor prezenta sub forma unui tabel pe planul de situatie, structurat pe categoriile de folosinta existente si transformate.
    G. Planul de situatie va evidentia distinct limita intravilanului aprobat legal, amplasamentul pentru care s-a obtinut acordul de principiu al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    H. Planul de detaliu cu amplasarea constructiilor cailor de acces, a retelelor edilitare etc. pe terenurile din incinta propusa se redacteaza la o scara convenabila reprezentarii tuturor obiectelor din incinta de 1:500 sau 1:1.000.
    Pe acest plan se vor mai evidentia:
    1. constructiile existente in imediata vecinatate a amplasamentului propus, limita incintei obiectivului de investitii, spatiile libere, distantele dintre obiectiv si constructiile existente, precum si dintre obiectiv si caile de acces existente in afara acesteia, la care are acces;
    2. recapitulatia suprafetelor, detaliata pe obiecte prin care se justifica suprafata terenului solicitat;
    3. in cazul solicitarii unei extinderi intr-o incinta existenta pe plan se vor figura constructiile existente, spatiile libere si amplasarea obiectivelor proiectate.
    I. Certificat de urbanism:
    1. plan urbanistic general;
    2. plan urbanistic zonal;
    3. plan urbanistic de detaliu;
    4. hotararea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general, planului urbanistic zonal, planului urbanistic de detaliu, dupa caz.
    J. Documentatia pentru incadrarea in clase de calitate, intocmita de oficiul de studii pedologice si agrochimice judetean.
    K. Expertiza de evaluare a terenurilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, efectuata de evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania.
    L. Cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii.
    M. Acordul de principiu, avizul sau aprobarea, dupa caz, pentru scoaterea terenului din circuitul agricol va fi semnata de directorul general al DGAIA si de directorul general al OJCGC.
    N. Un exemplar al documentatiei avizate se va pastra in mod obligatoriu la OJCGC.

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

    ARTICOL UNIC
    (1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice in alte categorii de folosinta agricola, in conditiile prevazute la art. 77 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se face cu avizul DGAIA.
    (2) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decat cele prevazute la art. 77 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se va aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor la propunerea DGAIA.
    (3) Documentatiile de schimbare a categoriei de folosinta vor fi inaintate spre aprobare de catre DGAIA si vor cuprinde urmatoarele:
    a) adresa de inaintare;
    b) propunerea fundamentata a oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie, respectiv al municipiului Bucuresti, din care sa rezulte: suprafata, categoria de folosinta actuala si cea propusa;
    c) tabel cuprinzand tarlalele, parcelele propuse pentru schimbarea categoriei de folosinta, identificate prin numere cadastrale de tarla, parcela si suprafata, cu specificarea categoriei de folosinta actuala;
    d) memoriu justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinta solicitata, intocmit de persoana juridica beneficiara;
    e) in cazul schimbarii categoriei de folosinta pomicola sau viticola in alte categorii de folosinta agricola documentatia va contine acordul statiunii de cercetare si productie pomicola sau viticola teritoriala;
    f) in cazul schimbarii categoriei de folosinta pomicola, viticola sau al plantatiilor de hamei documentatia va contine situatia financiar-contabila a investitiei respective, cu evidentierea valorii ramase de amortizat si a modului de recuperare a acesteia. Situatia va fi intocmita de beneficiarul investitiei impreuna cu delegatul institutului, statiunii de cercetare si productie pomicola sau viticola teritoriale si va fi avizata de directia generala a finantelor publice judeteana. De asemenea, documentatia va contine declaratia pe propria raspundere din partea persoanei juridice solicitante, conform careia plantatia respectiva nu este gajata pentru obtinerea de credite, nu este ipotecata, fiind libera de sarcini;
    g) extras din planul cadastral, cu evidentierea tarlalelor si parcelelor propuse pentru schimbarea categoriei de folosinta;
    h) in cazul schimbarii terenurilor agricole in categorii de folosinta inferioare este obligatoriu sa se prezinte documentatia pedologica care sa justifice aceasta solicitare, precum si pretabilitatea terenurilor pentru alta categorie de folosinta;
    i) un exemplar al documentatiei se va retine in arhiva oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie;
    j) extras din cartea funciara pentru terenul pentru care s-a solicitat schimbarea categoriei de folosinta.

    ANEXA 3

                                  LISTA
cuprinzand lucrarile executate pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol si schimbarea categoriei de folosinta, precum si tarifele aferente
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea lucrarii            U.M.       In       Valoarea tarifului
crt.                                             sarcina:       perceput*)
                                                                 (lei)
________________________________________________________________________________
  1. Acordarea de asistenta tehnica    lucrare    OJCGC      700.000 - 3.500.000
     beneficiarilor de investitii                si DGAIA
     privind intocmirea
     documentatiilor de scoatere
     definitiva si temporara a
     terenurilor din circuitul
     agricol
________________________________________________________________________________
  2. Analiza si verificarea            lucrare     OJCGC     350.000 - 2.000.000
     documentatiilor de scoatere
     definitiva si temporara a
     terenurilor din circuitul
     agricol
________________________________________________________________________________
  3. Incadrarea terenurilor                        DGAIA
     solicitate de beneficiari in
     clase de calitate, in vederea
     calculului taxei procentuale
     prevazute la art. 92 si in
     anexa nr. 1 la Legea fondului
     funciar nr. 18/1991,
     republicata, cu modificarile
     ulterioare:
     - pentru persoane fizice, in      lucrare                    350.000
       vederea construirii de
       locuinte
     - pentru persoane fizice si         ha                1.000.000 - 5.000.000
       juridice, in vederea
       construirii de obiective de
       investitii
________________________________________________________________________________
  4. Eliberarea de acorduri-avize                  OJCGC
     pentru scoaterea definitiva                 si DGAIA
     sau temporara a terenului din
     productia agricola:
     - pentru persoane fizice, in    acord-aviz                      200.000
       vederea construirii de
       locuinte
     - pentru persoane juridice,     acord-aviz           5.000.000 - 10.000.000
       in vederea construirii
       de obiective de investitii
________________________________________________________________________________
  5. Predarea amplasamentului        amplasament   OJCGC       300.000 - 500.000
     catre beneficiari
________________________________________________________________________________
  6. Acordarea de asistenta tehnica   lucrare      OJCGC   1.500.000 - 4.500.000
     solicitantilor pentru                       si DGAIA
     schimbarea categoriei de
     folosinta
________________________________________________________________________________
  7. Analiza si verificarea           lucrare      OJCGC     250.000 - 2.500.000
     documentatiilor pentru                       si DGAIA
     schimbarea categoriei de
     folosinta
________________________________________________________________________________
  8. Intocmirea documentatiilor          ha        DGAIA           300.000
     pedologice privind schimbarea
     categoriei de folosinta a
     terenurilor agricole, in cazul
     schimbarii in categorii de
     folosinta inferioare
________________________________________________________________________________
  9. Eliberarea de acorduri pentru      acord      OJCGC   1.000.000 - 5.000.000
     schimbarea categoriei de                    si DGAIA
     folosinta pentru terenurile
     solicitate
________________________________________________________________________________
 10. Urmarirea executiei lucrarilor    lucrare    DGAIA   in limita prevederilor
     din perimetrele de ameliorare                        din devizul general
     prevazute in proiectele tehnice                      aprobat conform
     si receptia partiala si finala                       Hotararii Guvernului
                                                          nr. 376/1994
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea tarifelor se va indexa de fiecare data cand indicele de inflatie depaseste 5%, pe baza coeficientului de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5120/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5120 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu