E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 510 din 28 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 bis  din  6 august 2002


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele de clasificare eliberate de Ministerul Turismului pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenelor inscrise pe acestea.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul turismului,
                            Matei-Agathon Dan

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind clasificarea structurilor de primire turistice

    1. Dispozitii generale
    1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, stabilesc metodologia si criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare si de alimentatie publica din Romania.
    1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toti agentii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice.
    1.3. Structurile de primire turistice se clasifica pe stele si, respectiv, flori in cazul pensiunilor turistice rurale, in functie de caracteristicile constructive, dotarile si calitatea serviciilor pe care le ofera, potrivit criteriilor cuprinse in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protectia turistilor, constituind o forma codificata de prezentare sintetica a nivelului de confort si a ofertei de servicii.
    Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul Turismului care, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 755/2001, este singura institutie abilitata sa desfasoare activitati de autorizare in domeniul turismului.
    1.4. Desfasurarea de activitati (de cazare, alimentatie si alte servicii specifice) in structuri de primire neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin certificatul de clasificare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 100.000.000 lei, potrivit art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.328/2001.

    2. Documentatia necesara pentru obtinerea certificatului de clasificare
    In vederea obtinerii certificatului de clasificare agentii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice vor intocmi o documentatie cu urmatorul continut:
    - cerere de eliberare a certificatului de clasificare;
    - certificat constatator de la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului*1);
    - certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului, insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I., sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii);
    - schita privind amplasarea si adresa unitatii (anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice);
    - schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice);
    - fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare (anexele nr. 6.1 si 6.2 la prezentele norme metodologice);
    - avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Turismului in cazul constructiilor noi;
    - copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu exceptia structurilor organizate in gospodariile populatiei), sat de vacanta sau pentru cabanier;
    - copii de pe actele de calificare a personalului de la receptie si de la unitatile de alimentatie.
------------
    *1) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele de constituire a societatii:
    - certificat de inmatriculare;
    - actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate.

    3. Eliberarea si anularea certificatului de clasificare
    3.1. Documentatia de clasificare se transmite Ministerului Turismului - Directia generala de autorizare si control (denumita in continuare D.G.A.C.), care verifica indeplinirea criteriilor de clasificare si intocmeste certificatul de clasificare.
    Certificatul de clasificare va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si, respectiv, fisa privind structura spatiilor de alimentatie destinate servirii turistilor, prin care se stabilesc capacitatea si structura unitatii.
    Agentul economic va solicita D.G.A.C. din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in folosinta.
    3.2. Verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor se face de catre specialistii din Ministerul Turismului - D.G.A.C., cu sprijinul si colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale si de reprezentanti ai asociatiilor profesionale din turism, in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza.
    3.3. In functie de conditiile concrete constatate in unitatea verificata se pot propune in mod exceptional unele compensari pentru dotari si servicii in vederea acordarii sau mentinerii categoriei.
    3.4. Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentatiei de clasificare complete.
    La expirarea acestui termen agentul economic poate pune in functiune pe propria raspundere structura turistica respectiva la numarul de stele (flori) solicitat, urmand ca la primirea efectiva a certificatului de clasificare sa isi continue activitatea la categoria inscrisa in certificatul obtinut.
    Punerea in functie este conditionata de detinerea autorizatiilor legale*2):
    - autorizatia sanitara de functionare;
    - autorizatia sanitar-veterinara (numai pentru unitatile de alimentatie);
    - avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor - P.S.I.;
    - autorizatia de mediu.
    3.5. Structurile de primire turistice care la data verificarii nu indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria minima nu se clasifica si, in consecinta, nu pot desfasura activitate de turism. Motivatia neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective.
    3.6. Agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice conditiile si criteriile de clasificare, inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere potrivit pct. 3.4. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001.
    3.7. D.G.A.C. verifica periodic starea si functionarea dotarilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igiena si a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitatii. Nerespectarea acestora atrage masuri de declasificare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de clasificare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001.
    Certificatul de clasificare si autorizatia de functionare se retrag de catre personalul de specialitate din cadrul D.G.A.C. daca nu se respecta unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii minime care influenteaza direct protectia turistilor, prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.328/2001:
    a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;
    b) asigurarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie in structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu;
    c) asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C, in timpul sezonului rece, in spatiile de cazare si de servire a mesei;
    d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - P.S.I., in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;
    e) programul de functionare a discotecilor sau a altor unitati cu program muzical, organizate in aer liber, sa nu depaseasca ora 1,00 noaptea;
    f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;
    g) evitarea poluarii fonice, in sensul respectarii nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementari specifice;
    h) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;
    i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.
    Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al D.G.A.C. constata remedierea deficientelor semnalate. Constatarile vor fi consemnate intr-o nota scrisa, intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite la conducerea D.G.A.C. spre aprobare, in baza careia se procedeaza la restituirea efectiva a certificatului de clasificare, dupa caz.
    D.G.A.C. va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, altele decat cele prevazute la lit. a) - i).
    3.8. In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se mai asigura categoria de clasificare acordata, agentul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor. In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic.
    3.9. Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D.G.A.C. din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza.
    In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic D.G.A.C. va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de clasificare, in masura in care sunt indeplinite conditiile si criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva.
    In caz contrar structura de primire turistica va fi clasificata la o categorie inferioara. Daca nu sunt indeplinite cel putin conditiile si criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare.
    Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii de primire turistice prin transmiterea la D.G.A.C. a unui memoriu justificativ, daca in urma unor lucrari de modernizare si de imbunatatire a dotarilor si serviciilor estimeaza ca aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare. Memoriul justificativ va fi insotit de documentatia de clasificare prevazuta la pct. 2, in masura in care s-au produs modificari in privinta structurii spatiilor, a capacitatilor, a echiparii sanitare etc.
    3.10. Pentru structurile de primire turistice care au fost date in folosinta anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si pentru care nu s-a obtinut certificatul de clasificare, termenul de 60 de zile prevazut la pct. 3.1 curge de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
------------
    *2) Se excepteaza pensiunile turistice formate din maximum 5 camere si apartamentele si camerele de inchiriat in locuinte familiale.

    4. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare
    Conform prezentelor norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, clasificate astfel:
    1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
    3. moteluri de 3, 2, 1 stele;
    4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele;
    5. hoteluri de 3, 2, 1 stele;
    6. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    7. bungalouri de 3, 2, 1 stele;
    8. cabane turistice, cabane de vanatoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele;
    9. sate de vacanta de 3, 2 stele;
    10. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele;
    11. spatii de campare organizate in gospodariile populatiei de 3, 2, 1 stele;
    12. popasuri turistice de 2, 1 stele;
    13. pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    14. pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete);
    15. apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie de 3, 2, 1 stele;
    16. structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
    In cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor de cazare:
    - camera cu pat individual, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm;
    - camera cu pat matrimonial, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. Latimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm;
    - camera cu pat dublu, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm;
    - camera cu doua paturi individuale, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane;
    - camera cu trei paturi individuale;
    - camera cu patru paturi individuale;
    - camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale.
    Lungimea patului va fi de minimum 200 cm in cazul hotelurilor de 3, 4 si 5 stele si de minimum 190 cm in cazul hotelurilor de 1 si 2 stele;
    - camera cu priciuri, reprezentand spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane. Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura un spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist;
    - garsoniera, reprezentand spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane, salon, vestibul si grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasvand sau alte solutii care permit o delimitare estetica;
    - apartament, reprezentand spatiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), sufragerie, vestibul, cu echipare sanitara proprie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri, iar la categoria 4 stele, precum si la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4 locuri.

    5. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie
    In conformitate cu prezentele norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de alimentatie pentru turism:
___________________________________________________________________________
Nr.                                                         Stele
crt.           Tipul de unitate                   _________________________
                                                  5     4     3     2     1
___________________________________________________________________________
 1.  Restaurant
     1.1. Clasic                                  x     x     x     x     x
     1.2. Specializat
          1.2.1. Pescaresc                        x     x     x     x     -
          1.2.2. Vanatoresc                       x     x     x     x     -
          1.2.3. Rotiserie                        -     x     x     x     x
          1.2.4. Zahana                           -     x     x     x     x
          1.2.5. Dietetic                         -     x     x     x     x
          1.2.6. Lactovegetarian                  -     x     x     x     x
          1.2.7. Familial/pensiune                -     x     x     x     x
     1.3. Cu specific
          1.3.1. Crama                            x     x     x     x     -
          1.3.2. Cu specific local                x     x     x     x     -
          1.3.3. Cu specific national             x     x     x     x     -
     1.4. Cu program artistic                     x     x     x     -     -
     1.5. Braserie                                x     x     x     -     -
     1.6. Berarie                                 x     x     x     -     -
     1.7. Gradina de vara                         x     x     x     x     -
 2.  Bar
     2.1. Bar de noapte                           x     x     x     -     -
     2.2. Bar de zi                               x     x     x     x     -
     2.3. Cafe-bar, cafenea                       x     x     x     x     -
     2.4. Disco-bar (discoteca, videoteca)        x     x     x     x     -
     2.5. Bufet - bar                             -     -     x     x     x
 3.  Fast-food
     3.1. Restaurant - autoservire                -     -     x     x     x
     3.2. Bufet tip expres/bistrou                -     -     x     x     x
     3.3. Pizzerie                                -     -     x     x     x
     3.4. Snack-bar                               -     -     x     x     x
 4.  Cofetarie                                    x     x     x     x     x
 5.  Patiserie, placintarie, simigerie            -     -     x     x     x
___________________________________________________________________________

    Se pot stabili si alte tipuri de unitati in functie de conditiile concrete constatate la fata locului, cu respectarea criteriilor pentru tipul de structura turistica asimilata. Principalele caracteristici functional-comerciale ale acestor tipuri de unitati sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    6. Alte precizari
    6.1. Agentii economici care construiesc structuri de primire turistice au obligatia sa asigure, inca din faza de proiectare, respectarea criteriilor de clasificare prevazute in prezentele norme metodologice.
    6.2. Activitatile desfasurate in cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentatie, agrement, tratament, comert etc.) constituie un tot unitar, fiind parti componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelatiei dintre categoria structurii de primire si calitatea celorlalte servicii.
    6.3. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este data de cea la care a fost incadrata majoritatea spatiilor de cazare din incinta acesteia.
    6.4. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica, stabilita de agentul economic in cauza, diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii, si ecuson cuprinzand numele si prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii.
    6.5. Insemnele privind categoria de clasificare a unitatii se inscriu pe o placheta montata in exteriorul unitatii, la loc vizibil pentru turisti, precum si pe autocolante aplicate in punctele de acces al turistilor. Autocolantele si plachetele se realizeaza din material rezistent la intemperii (metal pentru categoriile de 4 si 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm, prin D.G.A.C., de unde se procura de catre agentii economici, de regula, o data cu primirea certificatului de clasificare.
    6.6. In toate structurile de primire turistice este obligatorie:
    - afisarea la loc vizibil pentru turisti a numerelor de telefon ale conducerii agentului economic proprietar si/sau administrator al structurii in cauza, precum si ale Ministerului Turismului si Autoritatii pentru Protectia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turistilor sa semnaleze eventualele nemultumiri cu privire la serviciile oferite;
    - afisarea la receptiile structurilor de 1 - 5 stele si in camere din structurile de 1 - 3 stele a certificatelor de atestare a tarifelor de cazare maximale, exprimate in euro, emise de Ministerul Turismului potrivit Hotararii Guvernului nr. 805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat;
    - pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii, curateniei si respectarea cu strictete a normelor sanitare si a celor de prevenire si stingere a incendiilor;
    - asigurarea de personal calificat si cu conduita ireprosabila, conform specificatiilor din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice;
    - oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare, cuprinse in tariful de cazare sau cu plata separat, astfel:
        - la unitatile de 4 si 5 stele - cel putin 18 servicii;
        - la unitatile de 3 stele      - cel putin 15 servicii;
        - la unitatile de 2 stele      - cel putin 10 servicii;
        - la unitatile de 1 stea       - cel putin 5 servicii;
    - lista orientativa cuprinzand serviciile suplimentare este prezentata in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
    - existenta in toate spatiile de cazare a unor materiale scrise, realizate estetic si tiparite in limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala, cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la:
        - instructiuni de folosire a telefonului;
        - tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice;
        - lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului in camera;
        - lista room-service;
        - lista cuprinzand preturile produselor din minibar, dupa caz;
        - programul TV pentru saptamana in curs, dupa caz;
        - informatii turistice privind zona sau localitatea;
        - harti cu localizarea structurii de primire turistice in cadrul zonei sau al localitatii, pentru unitatile de 3, 4 si 5 stele;
        - orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
        - chestionare pentru testarea opiniei turistilor cu privire la calitatea serviciilor oferite.
    La hotelurile de 3, 4 si 5 stele materialele vor fi prezentate in mape speciale, in fiecare spatiu de cazare sau prin afisare cu mijloace electronice.
    6.7. Nu se admite organizarea unor activitati de jocuri distractive sau de noroc in holurile unitatilor. Asemenea activitati pot fi organizate doar in spatii distincte, cu intrari separate de fluxul turistilor cazati in hotel.
    6.8. La hotelurile de 1 - 3 stele, in spatiile destinate cazarii se pot amenaja activitati de birouri sau firme, pana la 15% din capacitatea de cazare rezervata. Se excepteaza cazurile in care se asigura intrari si fluxuri de circulatie separate pentru turisti.
    6.9. Agentii economici care detin structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie, clasificate pe categorii prin certificate emise de Ministerul Turismului in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999, sunt obligati sa asigure respectarea criteriilor de clasificare stabilite prin prezentele norme metodologice, conform urmatoarei grile de asimilare:
    - categoria a III-a = 1 stea;
    - categoria a II-a = 2 stele;
    - categoria I = 3 stele;
    - categoria LUX = 4 - 5 stele.
    Certificatele respective raman valabile pana la expirarea termenului inscris pe acestea.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexele nr. 1, 1.1, 1.1.a, 1.1.b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7 si 1.8 sunt reproduse in facsimil.

                        CRITERII MINIME
privind clasificarea structurilor de primire cu functiuni de cazare turistica

    1. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare, in concordanta cu certificatul de clasificare, in ceea ce priveste denumirea, tipul si numarul de stele, respectiv flori pentru unitatea respectiva. Pentru categoriile 5, 4 si 3 stele, firmele vor fi luminoase.
    2. In spatiile de cazare, precum si in grupurile sanitare (cu exceptia WC exterioare) se va asigura in sezonul rece o temperatura minima de 18 grade C.
    3. La grupurile sanitare ale camerelor se va asigura in permanenta apa calda si rece.
    4. Constructiile vor fi astfel realizate incat sa se evite deranjarea turistilor din cauza zgomotelor produse de instalatiile tehnice ale cladirii sau a altor factori de poluare.
    4.1. Nu se admit spatii de cazare situate la subsol sau fara aerisire si lumina naturala directa. Spatiile comune vor fi bine aerisite si iluminate.
    4.2. Pardoselile grupurilor sanitare vor fi placate cu materiale ceramice, marmura sau alte asemenea materiale estetice, usor lavabile si de buna calitate. La categoria o stea se admite si pardoseala din mozaic lustruit.
    4.3. Peretii grupurilor sanitare vor fi placati cu materiale ceramice, marmura sau cu alte asemenea materiale estetice, usor lavabile si de buna calitate, pe intreaga suprafata (pana la tavan). La categoria 2 stele se admit si placari partiale pana la inaltimea de 180 cm, iar la categoria 1 stea peretii pot fi acoperiti cu zugraveli lavabile.
    4.4. Lenjeria de pat, prosoapele si halatele vor fi de culoare alba. La categoriile de 3, 4 si 5 stele materialele folosite pentru lenjerie vor fi numai din bumbac de calitate superioara sau din matase.
    5. Starea generala de curatenie, salubritate si igiena se asigura in conditiile prevazute de Normele de igiena aprobate prin ordinele ministrului sanatatii nr. 102/1993 si nr. 536/1997.
    6. Lenjeria de pat, prosoapele si halatele vor fi schimbate dupa fiecare turist, iar pentru sejururile mai lungi, astfel:
________________________________________________________
 Categoria      Lenjeria*)     Prosoapele*)   Halatele*)
 unitatii
________________________________________________________
 5 si 4 stele   la 2 zile      la 2 zile      la 3 zile
 3 stele        la 3 zile      la 2 zile         -
 2 si 1 stea    la 4 zile      la 3 zile         -

    *) sau ori de cate ori este nevoie
________________________________________________________

    Este indicat ca in camerele de baie sa fie afisate anunturi prin care turistii sunt informati ca spalatul prosoapelor presupune un mare consum de apa si detergenti, fapt care poate genera unele probleme privind protectia mediului. Prin aceleasi anunturi turistii sunt intrebati politicos daca doresc sa fie schimbate prosoapele; in caz afirmativ, acestea se depun in cada de baie sau la dus.

    ANEXA 1.1
    la normele metodologice

                          CRITERII MINIME
privind clasificarea pe stele a hotelurilor, a hotelurilor-apartament si a motelurilor

    Hotelul este structura de primire turistica amenajata in cladiri sau in corpuri de cladiri, care pune la dispozitie turistilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzator, asigura prestari de servicii specifice si dispune de receptie si de spatii de alimentatie in incinta.
    Hotelurile compuse din apartamente sau garsoniere, astfel dotate incat sa asigure pastrarea si prepararea alimentelor, precum si servirea mesei in incinta acestora, sunt considerate hoteluri-apartament.
    Motelul este unitatea hoteliera situata, de regula, in afara localitatilor, in imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotata si amenajata atat pentru asigurarea serviciilor de cazare si de masa pentru turisti, precum si pentru parcare in siguranta a mijloacelor de transport.
    Categoria de clasificare a hotelului este determinata de indeplinirea in totalitate a criteriilor obligatorii prevazute in anexa nr. 1.1.a) la prezentele norme metodologice, precum si de realizarea urmatorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevazute in anexa nr. l. l .b), astfel:
    - pentru hotel de 5 stele       150 puncte
    - pentru hotel de 4 stele       120 puncte
    - pentru hotel de 3 stele        70 puncte
    - pentru hotel de 2 stele        30 puncte.
    Pentru hoteluri-apartament punctajul este urmatorul:
    - 5 stele                       100 puncte
    - 4 stele                        60 puncte
    - 3 stele                        40 puncte
    - 2 stele                        20 puncte.

    ANEXA 1.1.a)
    la normele metodologice

                            CRITERII OBLIGATORII
_______________________________________________________________________________
                                    Hoteluri          Hoteluri-        Moteluri
    Criterii                          stele           apartament        stele
                                                        stele
________________________________________________________________________________
                                5   4   3   2   1    5   4   3   2    3   2   1
________________________________________________________________________________
 1. Starea generala a cladirii:
    - aspect
      - foarte bun               x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
      - bun                      -   -   x   -   -    -   -   x   -    x   -   -
      - corespunzator            -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - firma luminoasa            x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - firma                      -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - insemn distinctiv
    reprezentand categoria
    unitatii                     x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - parcaj auto propriu
    cu paza: numarul locurilor
    va fi de minim ...% din
    numarul camerelor           30   -   -   -   -   50   -   -   -    -   -   -
    - parcaj auto propriu:
    numarul locurilor va fi de
    minim ...% din numarul
    camerelor                    -  30  20  20   -    -  50  40  30  100 100 100
    - garaj:
    numarul locurilor va fi de
    minim ...% din numarul
    camerelor                   30  20   -   -   -   50  40   -   -    -   -   -
    - intrari separate:
      - pentru turisti si
      bagaje                     x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
      - pentru personal,
      primirea marfurilor si
      materialelor               x   x   -   -   -    x   x   -   -    x   -   -
    - rampa de acces al
    carucioarelor pentru
    persoanele cu handicap
    fizic*3)                     x   x   x   x   -    x   x   x   x    -   -   -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor si a
    serviciilor aferente:
    - numar minim (numar
    camere, garsoniere sau
    apartamente)                20  20  15  10   5   10  10  10   5   10  10   5
    - hol de primire
    (receptie) in suprafata
    minima de ... mp/camera    2,5   2   2 1,5   1  1,5   1 0,5 0,5    x   x   x
    In cazul hotelurilor de
    mare capacitate, (peste
    200 camere) suprafata
    holului poate fi limitata
    la 400 mp pentru cele de
    5 si 4 stele, la 300 mp
    pentru cele de 3 stele,
    la 150 mp pentru cele de
    2 si 1 stea. La cele de
    mica capacitate (sub 200
    camere) (inclusiv
    moteluri), holul nu poate
    fi mai mic de 80 mp
    pentru cele de 4 si
    5 stele, de 30 mp pentru
    cele de 2 si 3 stele si
    de 15 mp pentru cele de
    1 stea. Sunt considerate
    hoteluri de mare
    capacitate cele cu peste
    200 de camere.
    - receptie cu:
      - spatii pentru pastrat
      bagajele turistilor        x   x   x   x   x    x   x   x   x    -   -   -
      - spatiu pentru
      administratie              x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
      - spatiu pentru
      pastrarea materialelor
      sportive (in zonele unde
      se practica sporturi de
      iarna)                     x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - sistem pentru pastrarea
    valorilor turistilor         x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - serviciul de receptie:
      - de 24 de ore             x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
      - receptioner cu program
      fractionat in functie de
      fluxul turistic            -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    La hoteluri de 2 si
    1 stea cu o capacitate de
    pana la 25 de camere
    criteriul este facultativ.
    - serviciul de primire
    accesibil prin clopotel
    sau telefon in afara
    orelor de functionare a
    receptiei                    -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - intregul personal de
    la receptie calificat        x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
      - portar-usier*)           x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
      - bagajist*)               x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
      - comisionar-curier*)      x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
      - serviciu de
      securitate si paza*)       x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - sala de mese pentru
    personal la hoteluri cu
    peste 100 de camere          x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - oficii pentru cameriste    x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
------------
    *) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere.

________________________________________________________________________________
 3. Instalatii
    - sistem de climatizare      x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - aer conditionat la
    bazele de tratament          x   x   x   -   -    x   x   x   -   -    -   -
    - incalzire centrala
    (unitatile cu activitate
    sezoniera estivala sunt
    exceptate)                   -   -   x   x   x    -   -   x   x   x    x   x
      - la unitati de 2 si
      1 stea vor fi acceptate
      si sobe de teracota
    - izolarea fonica a
      spatiilor                  x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - iluminatul electric in
    spatiile de cazare:
      - una sau mai multe
      surse principale care sa
      asigure iluminatul cu
      echivalentul unui bec de
      100 W                      x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
      - o sursa individuala
      pentru fiecare loc
      (veioza sau aplica),
      iluminatul fiind
      echivalentul unor becuri
      de 60 W fiecare            x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - grup electrogen la
    hoteluri cu capacitate de
    peste ... camere            50  50 100   -   -   50  50 100   -    -   -   -
    - ascensoare la cladirile
    cu cel putin ...:          P+1 P+2 P+3 P+4 P+5  P+2 P+3 P+3 P+4    -   -   -
    la hotelurile de cura
    balneara:                  P+1 P+2 P+2 P+3 P+4
      - silentioase si rapide    x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
      - in buna stare de
    functionare                  -   -   x   x   x    -   -   x   x    -   -   -
      - ascensoare pentru
      turisti (minimum doua
      la hotelurile de 5 si
      4 stele, precum si la
      cele de 3 si 2 stele,
      cu o capacitate de
      peste 200 de locuri,
      din care, la hotelurile
      de cura balneara unul
      va fi de tip sanatorial)   x   x   x   x   x    x   x   x   x    -   -   -
      - ascensoare pentru
      personal, bagaje,
      scopuri gospodaresti si
      serviciu in camera         x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata minima a
    camerelor (fara grup
    sanitar si vestibul):
    - camera cu 1 pat           16  15  13  11  10    -   -   -   -   13  10   9
    - camera cu 2 paturi        20  18  15  12  11    -   -   -   -   15  11  10
    - camera cu 3 paturi         -   -   -   -  14    -   -   -   -    -   -  13
    - camera cu 4 paturi         -   -   -   -  20    -   -   -   -    -   -  18
    - salonul din apartament    20  18  16  13  12   20  18  16  13   14  12  11
    - dormitorul din
    apartament                  20  18  15  12  11   20  18  16  13   15  12
________________________________________________________________________________
 5. Suprafata minima a camerei
    de baie ... mp               4   4 3,5   3   -    4   4 3,5   3  3,5   3   -
________________________________________________________________________________
 6. Inaltimea spatiilor de
    cazare ... m               2,8 2,8 2,7 2,6 2,5  2,8 2,8 2,7 2,6  2,7 2,6 2,5
________________________________________________________________________________
 7. Culoarele si scarile vor
    avea latimea minima de
    1,40 m (casa scarii va fi
    separata de culoare)         x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
________________________________________________________________________________
 8. Numarul maxim de paturi
    intr-o camera                2   2   2   2   4    2   2   2   2    2   2   4
    - dormitorul din
    apartament sau din
    garsoniera                   2   2   2   2   2    2   2   2   2    2   2   2
________________________________________________________________________________
 9. Echiparea sanitara:
    - camerele dispun de grup
    sanitar propriu (cada sau
    cuva cu dus, lavoar si
    WC*)                         x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
      - WC separat de baie
      (hotelurile existente
      pot fi exceptate)          x   -   -   -   -    x   -   -   -    -   -   -
    - grup sanitar comun,
    separat pe sexe, pentru
    camerele ce nu dispun de
    baie proprie, astfel:
      - sala de baie, cada sau
      dus pentru maximum
      15 locuri                  -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - cabina WC si lavoar
      pentru maximum 10 locuri   -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - lavoare cu apa curenta
      calda/rece cu program
      permanent, in camere
      fara grup sanitar
      propriu (unitatile
      existente pot fi
      exceptate)                 -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
    - grupuri sociale pentru
    personal, vestiare,
    dusuri, WC pe sexe           x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - grup sanitar, separat pe
    sexe, in holul de receptie
    la unitatile cu o
    capacitate mai mare de
    50 locuri                    x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - dotarea grupurilor
    sanitare
    a) grupuri sanitare din
    camere:
    - oglinda cu suport pentru
    articole la lavoar           x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - savoniera                  x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - cos pentru gunoi cu
    capac si saci menajeri       x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - cuier de baie              x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - perie WC si dezodorizant   x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - covoras de protectie sau
    alt echipament pentru
    evitarea alunecarii          x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - suport pentru prosoape     x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - priza pentru aparate
    de ras                       x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - derivatie de telefon       x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - pahare pentru apa in
    ambalaj
    (1 bucata/persoana)          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - uscator de par             x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - sapun sau dozator cu
    sapun lichid pentru
    turisti                      -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - hartie igienica            x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - maner de sprijin pentru
    intrare-iesire din cada      x   x   x   x   -    x   x   x   -    x   x   -
    - sampon spumant sau gel
    pentru dus, sapun tip
    turist, casca de baie
    (ambalate)                   x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - prosop plusat pentru
    fata                         x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - prosoape plusate
    pentru baie si picioare
    inclusiv la hoteluri de
    1 stea care au camere cu
    baie                         x   x   x   x   -    x   x    x   x   x   x   -
    - halat plusat pentru baie   x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - papuci de unica
    folosinta                    x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    b) grupuri sanitare
    comune:
      - insemn pentru marcarea
      pe sexe, luminat in
      timpul noptii              -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - cuier pentru haine
      (ferit de stropire)        -   -   -   -   x   -    -   -   -    -   -   x
      - covoras impotriva
      alunecarii                 -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - portprosop, anou         -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - oglinda                  -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - cos de gunoi cu capac
      si sac menajer             -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - dozator de sapun
      lichid                     -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - prosop rola din hartie
      sau din panza              -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
      - priza pentru aparate
      de ras                     -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
________________________________________________________________________________
    *) La structurile de 2 stele si unde este cazul de o stea se admit si dusuri montate la bateria de la lavoar sau dusuri fara cuva.

10. Dotare cu mobilier,
    lenjerie si cu alte
    obiecte in camere,
    apartamente, garsoniere,
    holuri si coridoare
    a) camere:
    - mocheta sau covoare
    (pardoselile din marmura,
    ceramica sau din alte
    materiale similare pot fi
    acoperite doar partial)    x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - covoare sau carpete      -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - pat tip hotelier cu
    saltea tip relaxa          x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - pat tip hotelier cu
    somiera sau saltea tip
    relaxa                     x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - saltea din lana in
    grosime de 5 cm*)
    (unitatile sezoniere de
    3 stele de pe Litoral
    pot fi exceptate)          x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
------------
    *) Salteaua de lana poate fi incorporata in salteaua de baza sau sa fie separata.

    - salteluta - husa de
    protectie (realizata din
    material textil, lavabil
    si hidroabsorbant)           x   x   x   x   x    x   x   x   x   x    x   x
    - noptiere
    La unitatile de 2 si 1
    stea pot fi si etajere.
    La unitatile existente se
    admit noptiere duble.        x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - fotolii, demifotolii sau
    scaune tapisate
    (1 bucata/loc)               x   x   x   -   -    x   x   x   -   x    -   -
    - scaune semitapisate        -   -   -   x   x    -   -   -   x   -    x   x
    - masa/masuta                x   x   x   x   x    x   x   x   x   x    x   x
    - masa de lucru si
    toaleta cu scaun
    tapisat*)                    x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
-----------
    *) La categoria 3 stele se accepta si taburet tapisat.

    - suport sau spatiu pentru
    bagaje                       x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - cuier si oglinda           x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - dulap sau spatiu
    amenajat pentru lenjerie
    si haine, dotat cu umerase
    (4 bucati/persoana)          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - veioza sau aplica la
    capatul patului
    (1 bucata/loc)               x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - scrumiere de masa pentru
    camerele si spatiile
    destinate pentru fumatori    x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - pahare
    (1 bucata/persoana)          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - perii pentru haine si
    perii pentru incaltaminte
    sau alte materiale cu
    functii similare             x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - trusa pentru cusut         x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - ac si ata                  -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - vaze pentru flori          x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - televizor                  x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - radio                      x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - prize pentru calculator
    si Internet                  x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - telefon in camera          x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - sisteme de trezire         x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - minibar frigorific cu
    produse pentru minibar       x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - pled sau alte obiecte cu
    functiuni similare de
    calitate superioara          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - cearsaf plic               x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    Unitatile de 5, 4 si
    3 stele pot utiliza
    cearsafuri de mari
    dimensiuni in locul celor
    plic):
    - cearsaf pentru pat         x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - perna mare infatata        x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - perna mica infatata        x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - cuvertura pentru pat       x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - perdele, draperii sau
    alte mijloace obturante      x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    b) salonul din apartamente
    si garsoniere:
    - masa de scris (birou) si
    scaun tapisat                x   x   x   x   -    x   x   x   x    -   -   -
    - masuta                     x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - tava cu pahare de apa
    si alte bauturi              x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - fotolii, demifotolii       x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - canapea pentru 2 - 3
    persoane (la garsoniere
    este facultativ)             x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   -   -
    - corpuri de iluminat
    adecvate (lustra,
    lampadar, aplice etc.)       x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - lampa de birou             x   x   x   x   -    x   x   x   x    -   -   -
    - serviciu de birou          x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - vaza pentru flori sau
    aranjamente florale          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - televizor                  x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - frigider sau minibar
    frigorific cu                x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    c) holul de primire,
    holuri si coridoare de
    etaj:
    - pardoseli acoperite cu
    mocheta sau cu covoare
    (pardoselile din marmura
    se vor acoperi partial
    pentru atenuarea
    zgomotului)                  x   x   x   x   -    x   x   x   x    x   x   -
    - pardoseli acoperite cu
    carpete sau cu covoare       -   -   -   -   x    -   -   -   -    -   -   x
    - comptuar receptie          x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - utilizarea sistemelor
    computerizate de gestiune
    hoteliera                    x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - canapele                   x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - fotolii                    x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - demifotolii                -   -   -   x   x    -   -   -   x    x   -   -
    - mese de hol                x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - aparate de curatat
    incaltamintea                x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
    - corpuri de iluminat
    adecvate (candelabre,
    plafoniere, lustre,
    aplice etc.)                 x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - telefon public la
    dispozitia turistilor (la
    hoteluri de 4 si 5 stele
    in cabine izolate)*)         x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
________________________________________________________________________________
    *) Acest criteriu este obligatoriu numai pentru hotelurile din statiunile turistice.

11. Seif/posibilitati de
    depozitare a valorilor:
    - centralizat
    (la receptie)                -   -   -   x   x    -   -   -   x    -   x   x
    - in camera sau
    centralizat (la receptie)    -   x   x   -   -    -   x   x   -    x   -   -
    - in camera                  x   -   -   -   -    x   -   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
12. Telefax la receptie          x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
________________________________________________________________________________
13. Incasarea contravalorii
    serviciilor si pe baza de
    carti de plata (carduri)
    in fata clientului           x   x   x   x   -    x   x   x   -    x   -   -
________________________________________________________________________________
14. Spatiu pentru alimentatie:
    - restaurant                 x   x   -   -   -    -   -   -   -    -   -   -
    - spatiu pentru prepararea
    si servirea micului dejun    -   -   x   x   x    -   -   -   -    x   x   x
    - bucatarie complet
    echipata in apartament       -   -   -   -   -    x   x   x   x    -   -   -
    - bufet-bar                  -   -   -   -   -    -   -   -   -    x   -   -
________________________________________________________________________________
15. Bar de zi                    x   x   -   -   -    x   x   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
16. Dotari
    pentru organizare de
    intalniri de afaceri,
    congrese, receptii,
    conferinte etc.              x   x   -   -   -    -   -   -   -    -   -   -
    - instalatie de traducere
    simultana                    x   -   -   -   -    -   -   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
17. Servicii minime oferite
    turistilor:
    a) care pot fi cuprinse in
    tarif sau cu plata
    separata:
    - spalat, curatat, calcat
    si reparat incaltaminte si
    lenjerie                     x   x   x   x   -    x   x   x   x    x  -    -
    - serviciu pentru curatat
    si lustruit incaltamintea    x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - servicii postale           x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - servicii telefonice
    locale, interurbane,
    internationale, cu plata
    tarifului si a
    comisionului                 x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - vanzari de marfuri si
    de articole de stricta
    necesitate, suveniruri,
    ziare, vederi etc.           x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - rent-a-car                 x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - room-service               x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - servirea micului dejun
    in sistem bufet              x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - asigurarea cu umbrele
    in caz de ploaie             x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    b) fara plata
    - informatii turistice
    si culturale                 x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - pastrarea obiectelor
    de valoare ale
    turistilor                   x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - serviciul pentru
    transportul bagajelor        x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - serviciul
    comisionar-curier            x   x   x   -   -    x   x   x   -    -   -   -
    - acordarea de prim
    ajutor in caz de urgenta
    (trusa medicala)             x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - trezirea clientilor la
    cerere                       x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - primirea si
    transmiterea mesajelor
    si a corespondentei
    pentru turisti               x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
    - rezervarea de bilete
    pe mijloace de transport     x   x   x   -   -    x   x   x   -    x   -   -
    - informatii privind
    orarul mijloacelor de
    transport                    x   x   x   x   x    x   x   x   x    x   x   x
________________________________________________________________________________
18. Alte criterii:
    - personalul care are
    relatii directe cu
    turistii straini sa fie
    cunoscator de limbi
    straine (minimum ...
    limbi straine), si anume:
    receptioneri,
    casieri-receptie,
    concierge, portari-usieri,
    comisionari, curieri,
    bagajisti, lucratori
    pentru rezervari si
    rent-a-car, schimb
    valutar, centru de
    afaceri, guvernante etaj,
    operatoare-telefoniste
    etc.)                        2   2   2   1   -    2   2   2   1    1   1   -
________________________________________________________________________________
19. Criterii suplimentare de
    evaluare
    [anexa nr. 1.1.b)]
    - puncte                   150 120  70  30   -  100  60  40  20   -    -   -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.1.b)
    la normele metodologice

                CRITERII SUPLIMENTARE (FACULTATIVE) DE EVALUARE

 1. Constructii-instalatii si dotari:                                  Puncte

    - restaurant                                                           15
    - instalatii de parfumare si improspatare a aerului in spatiile
      comune                                                               15
    - climatizare in camere                                                15
    - climatizare in sali de seminarii si conferinte                       15
    - climatizare in alte spatii                                           15
    - garaje pentru minimum 20% din numarul camerelor                      10
    - parcaj auto propriu pentru minimum 30% din numarul camerelor         10
    - parcare cu paza                                                      10
    - ferestre antifonice                                                  10
    - bar de zi                                                             5
    - salon pentru micul dejun                                              5
    - camere adecvate pentru persoane cu handicap fizic (minimum 2)         5
    - masina pentru curatat incaltaminte, pe nivel                          5
    - ascensor                                                              5
    - receptie TV prin satelit/cablu in camera                              5
    - spatii comerciale gen butique                                         5

 2. Servicii suplimentare
    - spalatorie/curatatorie                                               10
    - salon de cosmetica si/sau de frizerie si coafura                      5
    - telefax in camera                                                     5
    - robot-telefon in camera                                               5
    - telefon in camera la hoteluri de 2 si 1 stea                          5
    - incalzitor de prosoape, oglinda de machiaj, cantar de persoane,
       masina de calcat, halat de baie (daca se intrunesc 3 criterii,
       se acorda)                                                           5
    - inchirieri de masini - servicii de agentie                            2
    - reviste si ziare, gratuite, pe hol, la dispozitia turistilor          2
    - vanzare sau oferta de obiecte igienice: periuta de dinti, pasta
      de dinti, aparat de ras de unica folosinta, spuma de ras, pila
      de unghii, set de cusut, slapi de baie (daca se intrunesc
      4 criterii, se acorda)                                                2
    - rezervare de bilete la receptie (spectacole, teatru, film)            2

 3. Spatii de agrement si fitness
    - piscina acoperita                                                    30
    - piscina in aer liber                                                 25
    - baie cu abur                                                         15
    - sala de tenis                                                        10
    - sauna                                                                10
    - hol de relaxare (cu sezlonguri)                                       5
    - solar                                                                 5
    - popice                                                                5
    - bowling                                                               5
    - teren de tenis                                                        5
    - voley                                                                 5
    - teren de badminton                                                    5
    - salon de cosmetica                                                    5
    - profesor de sport                                                     5
    - asistent de vacanta (insotitor)                                       5
    - masaje                                                                5
    - bai                                                                   5
    - sala de forta (fitness-body building, minimum 4 aparate)              5
    - gimnastica medicala                                                   5
    - baby sitter                                                           5
    - spatii de joaca pentru copii (camera, teren)                          5
    - spatiu verde de odihna/strand                                         5
    - minigolf                                                              5
    - inchirieri de obiecte sportive (schi, barci, biciclete)               2
    - tenis de masa                                                         2
    - biliard                                                               2

 4. Posibilitati de organizare de receptii, conferinte, banchete,
    centre de afaceri
    - salon pentru organizare de receptii, banchete, pentru minimum
      100 de persoane                                                      10
    - salon pentru organizare de conferinte, centre de afaceri, dupa
      marime
      - pana la 100 mp                                                      5
      - pana la 250 mp                                                     10
      - pana la 500 mp                                                     15
      - peste 500 mp, avand in dotare:                                     20
        - camera de computere                                               5
        - instalatii pentru microfoane                                      2
        - ecran de protectie                                                2
        - perete pentru afisaj                                              2
        - retroproiector                                                    2
        - proiector de film sau diapozitive                                 2
        - camera video                                                      2
        - videorecorder                                                     2
        - TV color                                                          2
        - tabla magnetica                                                   2
        - magnetofon/casetofon                                              2
        - traducere simultana                                               2
        - telefon mobil                                                     2
        - telefax                                                           2
        - xerox                                                             2
        - reportofon                                                        2
        - spatii pentru activitate in grup                                  2
        - servicii pe Internet                                              2
        - birou                                                             2
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 1.2
    la normele metodologice

                             CRITERII MINIME
privind clasificarea hotelurilor pentru tineret si a hostelurilor

    Hotelurile pentru tineret sunt structuri de primire turistice, cu dotari simple, adaptate cerintelor caracteristice tineretului, care asigura servicii de cazare, masa, agrement, pe baza unor regulamente de organizare interioara specifice. De regula, sunt amplasate in centre urbane universitare, statiuni si in alte zone turistice frecventate de tineret.
    Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minima de 3 camere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, in spatii amenajate, de regula, in cladiri cu alta destinatie initiala decat cea de cazare turistica.
________________________________________________________________________________
                                                    Hoteluri pentru    Hosteluri
                                                        tineret
           Criterii                                      stele           stele
                                                     3     2     1      3     2
________________________________________________________________________________
 1. Criterii generale:
    - firma cu denumirea unitatii si insemne
    distinctive privind categoria                    x     x     x      x     x
    - parcare pentru biciclete                       x     x     -      -     -
    - parcare auto                                   -     -     -      x     -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor si serviciilor:
    - numarul minim al spatiilor de cazare (camere
    sau apartamente)                                 5     4     3      4     3
    - hol de primire                                 x     x     x      -     -
    - serviciu de receptie prevazut cu:
      - spatiu pentru pastrarea bagajelor
      turistilor                                     x     x     x      -     -
      - spatiu pentru administratie                  x     x     x      x     x
      - sistem pentru pastrarea valorilor
      turistilor                                     x     x     x      x     x
    - serviciu de receptie, cu program fractionat
    in functie de fluxul turistic                    x     x     x      -     -
    - spatiu amenajat pentru minireceptie            -     -     -      x     x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - incalzire centrala (unitatile cu activitate
    sezoniera estivala sunt exceptate)
      - la unitatile de categoria 1 si 2 stele se
      vor accepta si sobe de teracota                x     x     x      x     x
    - iluminatul electric in camera:
      - o sursa principala                           x     x     x      x     x
      - o sursa individuala la capatul patului       x     x     x      x     x
    - ascensoare la cladirile cu peste ... etaje     -     -     -     P+4   P+5
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata camerelor sa fie corelata cu numarul
    de paturi, inclusiv cele suprapuse, cu
    conditia asigurarii unui volum minim de aer
    de 12 mc/persoana.                               x     x     x      x     x
________________________________________________________________________________
 5. Inaltimea minima a spatiilor de cazare          2,7   2,6   2,6    2,6   2,6
    In cazul unitatilor existente se admite o
    reducere de pana la 10% .
________________________________________________________________________________
 6. Numarul maxim de paturi intr-o camera            12    14  peste    3     4
                                                                 14
________________________________________________________________________________
 7. Echipare sanitara:
    - camerele dispun de grup sanitar propriu (cada
    sau cuva cu dus, lavoar si WC)                   -     -     -      x     -
    - grup sanitar comun, separat, pe sexe, astfel:
      - minimum 1 WC pentru 10 persoane              x     x     x      -     x
      - minimum 1 lavoar pentru 10 persoane          x     x     x      -     x
      - un dus pentru 10 persoane                    x     x     x      -     x
________________________________________________________________________________
 8. Dotare cu mobilier, lenjerie si cu alte
    obiecte:
    a) camere:
    - pardoseli simple si usor lavabile              x     x     x      -     -
    - covoare sau carpete                            -     -     -      x     x
    - pat cu somiera sau cu saltea tip relaxa
    (patul la hotelurile pentru tineret va avea
    minimum 80 x 190 cm, iar distanta dintre paturi
    va fi de minimum 75 cm)                          x     x     x      x     x
    - salteluta-husa de protectie (realizata din
    material textil, lavabil si hidroabsorbant)      -     -     -      x     x
    - dulap de haine, sau spatiu amenajat pentru
    lenjerie si haine, cu umerase*)                  x     x     -      x     x
    - suport sau spatii pentru bagaje                x     x     -      x     x
    - cuier pentru haine                             -     -     x      -     -
    - scaune, taburete tapisate                      -     -     -      x     x
    - scaune sau banchete care pot fi in console
    rabatabile, masa                                 x     x     x      -     -
    - masa/masuta                                    -     -     -      x     x
    - noptiere                                       -     -     -      x     x
    - noptiere/etajere                               x     x     x      -     -
    - lenjerie de pat cu cearsafuri-plic*)          x     x     x      x     x
    - cuvertura pentru pat                           -     -     -      x     -
    - perdele                                        -     -     -      x     x
    - draperii sau alte mijloace obturante           x     x     x      x     x
    - cos pentru gunoi cu capac si saci menajeri     x     x     x      x     x
    - priza pentru aparate de ras                    x     x     x      x     x
    - veioze sau aplice la paturi                    -     -     -      x     x
    - uscator pentru par                             -     -     -      x     x
    - prosop plusat pentru fata                      x     x     -      x     x
    - prosop plusat pentru baie                      -     -     -      x     x
    - prosop pentru picioare                         -     -     -      x     x
    - portprosop                                     -     -     -      x     x
    - oglinda                                        x     x     -      -     -
    - oglinda cu suport pentru articole la lavoar    -     -     -      x     x
    - pahare pentru apa (1 bucata/persoana)          -     -     -      x     x
    - sapun pentru turisti                           -     -     -      x     x
    - hartie igienica                                -     -     -      x     x
    b) salonul din apartamente si garsoniere:
    - masa si scaun tapisat                          -     -     -      x     -
    - masuta                                         -     -     -      x     x
    - fotolii, demifotolii                           -     -     -      x     x
    - canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere
    este facultativ)                                 -     -     -      x     x
    - corpuri de iluminat adecvate                   -     -     -      x     x
    - lampa de birou                                 -     -     -      x     -
    - vaza cu flori                                  -     -     -      x     x
    - televizor                                      -     -     -      x     x
    - frigider sau minibar frigorific                -     -     -      x     x
    c) grupuri sanitare comune:
    - insemn pentru marcarea pe sexe, luminat in
    timpul noptii                                    x     x     x      -     x
    - cuier pentru haine (ferit de stropire)         x     x     x      -     x
    - covoras sau alte dispozitive impotriva
    alunecarii                                       x     x     x      -     x
    - anou, portprosop                               x     x     x      -     x
    - oglinda                                        x     x     x      -     x
    - cos pentru gunoi cu capac si saci menajeri     x     x     x      -     x
    - dozator pentru sapun lichid                    x     x     x      -     x
    - prosop-rola                                    x     x     x      -     x
    - hartie igienica                                x     x     x      -     x
    - priza pentru aparate de ras                    x     x     x      -     x
    d) holul de primire:
    - pardoseli usor lavabile                        x     x     -      -     -
    - mese de hol, scaune                            x     x     x      -     -
    - corpuri de iluminat                            x     x     x      -     -
------------
    *) Dulapul sau spatiul amenajat pentru lenjerie si haine pot fi si in afara camerei.
    *) La hotelurile de tineret de o stea se admite lenjerie proprie sau poate fi inchiriata contra-cost.
________________________________________________________________________________
 9. Seif/posibilitati pentru pastrarea valorilor
    turistilor, centralizat, la receptie la
    administratie                                    x     x     x      x     x
________________________________________________________________________________
10. Telefon
    - la receptie                                    x     x     x      x     x
    - in camere                                      -     -     -      x     -
________________________________________________________________________________
11. Incasarea contravalorii serviciilor si pe baza
    de carti de credit                               x     -     -      x     -
________________________________________________________________________________
12. Spatiu pentru prepararea si servirea micului
    dejun                                            x     x     x      -     -
________________________________________________________________________________
13. Spatiu amenajat pentru intalniri (poate fi si
    in aer liber) ale oaspetilor                     x     x     x      -     -
________________________________________________________________________________
14. Servicii minime oferite turistilor:
    - spalat, calcat lenjerie                        x     x     -      -     -
    - serviciu de receptie cu personal pregatit,
    vorbitor de limbi straine                        x     -     -      -     -
    - informatii turistice in mai multe limbi de
    circulatie internationala                        x     x     -      -     -
    - vanzarea prin receptie sau spatiu distinct de
    marfuri pentru uz personal                       x     x     x      -     -
________________________________________________________________________________
15. Regulament de organizare interioara*),
    referitor la elemente, cum ar fi: x     x     x      -     -
    - conduita tinerilor in incinta unitatii
    - program de acces in unitate, in sensul
    intrarii-iesirii tinerilor pe timpul noptii
    - interzicerea stationarii in camere in timpul
    diminetii, pana la ora pranzului, pe perioada
    efectuarii curateniei
    - interzicerea fumatului in spatiile de cazare
    - cazarea insotitorilor (profesori, ghizi etc.)
    - spatii pentru primirea vizitatorilor
------------
    *) Numai in cazul hotelurilor pentru tineret.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.3
    la normele metodologice

                           CRITERII MINIME
privind clasificarea cabanelor turistice, a cabanelor de vanatoare si de pescuit

    Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusa, functionand in cladiri independente cu arhitectura specifica, care asigura cazarea, alimentatia si alte servicii specifice, necesare turistilor aflati in drumetie sau la odihna in zone montane, rezervatii naturale, in apropierea statiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.
    Cabanele, in functie de amplasamentul lor, pot fi:
    1. cabane situate in locuri usor accesibile (altitudine sub 1.000 m, cu acces auto pe drumuri publice);
    2. cabane situate in zone greu accesibile (zone montane de creasta, izolate, fara acces auto pe drumuri publice).
    Cabanele din zona de creasta si alte amplasamente izolate, care nu indeplinesc criteriile minime pentru categoria 1 stea, pot fi utilizate ca refugii turistice.
    Refugiile turistice sunt structuri de primire turistice, situate in locuri izolate si greu accesibile din zona montana, de regula la altitudini mari, avand o capacitate redusa, un grad minim de confort si un numar redus de personal de deservire. Acestea nu se clasifica.
    Cabanele de vanatoare si de pescuit sunt structuri de primire turistice, de capacitate redusa, amplasate in zone bogate in fond cinegetic si de pescuit, care asigura conditii pentru cazare si servicii suplimentare specifice activitatii.
________________________________________________________________________________
                                                     Cabane         Cabane de
                  Criterii                           turistice      vanatoare si
                                                                    de pescuit
                                                     stele          stele
                                                      3   2    1    3   2    1
________________________________________________________________________________
 1. Criterii generale:
    - firma la intrarea in cabana (cabana turistica,
    cabana de vanatoare, de pescuit), cu indicarea
    categoriei, a denumirii masivului si a
    altitudinii                                       x   x    x    x   x    x
    - parcaj la unitatile cu acces auto               x   x    -    x   x    -
    - intrare separata pentru primirea marfurilor     x   -    -    x   -    -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - vestibul                                        x   x    x    x   x    x
    - hol de primire-receptie si de asteptare         x   -    -    x   -    -
    - receptie amenajata in sala de mese              -   x    x    -   x    x
    - garderoba pentru echipament sportiv la
    unitatile situate in zone unde pot fi practicate
    sporturi de iarna                                 x   x    -    -   -    -
    - rastel pentru arme, unelte de pescuit,
    echipamente specifice, prevazut cu sistem de
    siguranta                                         -   -    -    x   x    x
    - spatiu pentru administratie si pentru
    pastrarea valorilor turistilor                    x   x    x    x   x    x
    - spatiu pentru pastrarea bagajelor turistilor    x   x    x    x   x    x
    - locuinta pentru cabanier si familia acestuia    x   x    x    x   x    x
    - camere separate (pe sexe) pentru cazarea
    personalului (la cabanele izolate)                x   x    x    -   -    -
    - oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum
    60 de locuri)                                     x   x    x    -   -    -
    - magazie pentru pastrarea lenjeriei si a
    obiectelor de inventar                            x   x    x    x   x    x
    - spatiu pentru depozitarea vanatului, a
    pestelui, dimensionat in functie de capacitatea
    de cazare (cu posibilitati de pastrare la rece
    si de congelare)                                  -   -    -    x   x    x
    - spatiu pentru pregatirea (fezandarea),
    prepararea vanatului si curatarea pestelui        -   -    -    x   x    x
    - spatiu pentru bucatarie si anexe, dimensionat
    si utilat corespunzator                           -   -    -    x   x    x
    - spatiu amenajat pentru adapostirea cainilor
    de vanatoare                                      -   -    -    x   x    x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii de:
    - incalzire centrala sau cu sobe de teracota      x   -    -    x   -    -
    - incalzire cu sobe sau cu alte mijloace admise
    de normele P.S.I.                                 -   x    x    -   x    x
    - iluminat propriu (din reteaua publica,
    generator sau alte mijloace admise de normele
    P.S.I.)                                           x   x    x    x   x    x
    - sistem de avertizare luminoasa (girofar) la
    cabane situate in locuri greu accesibile.
    Marcaje reflectorizante pe trasee, intr-un
    perimetru de minimum 100 m                        x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata minima (in mp) pentru 75% din camere:
    - cabane situate in zone usor accesibile
      - camere cu 1 pat                              12  10    9   12  10    9
      - camere cu 2 paturi                           13  12   11   13  12   11
      - camere cu 3 paturi                           16  15   14   16  15   14
      - camere cu peste 3 paturi (se vor asigura
      minimum 4,5 mp/pat)                             x   x    x    x   x    x
    - cabane situate in zone greu accesibile
      - camere cu 1 pat                               9   8    7    9   8    7
      - camere cu 2 paturi                           11  10    9   11  10    9
      - camere cu 3 paturi                           15  14   12   15  14   12
      - camere cu peste 3 paturi (se vor asigura
      minimum 4,5 mp/pat)                             x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
 5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat in
    toate camerele:                                   x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
 6. Numarul maxim de paturi intr-o camera:
    - in cabane situate in zone usor accesibile       2   4  peste  2   4  peste
                                                               4             4

    - in cabane situate in zone greu accesibile       4   8  peste  4   8  peste
                                                               8             8

    - la categoria 1 stea se admit si priciuri        -   -    x    -   -    x
________________________________________________________________________________
 7. Echipare sanitara:
    a) Cabane situate in zone usor accesibile
    - camerele dispun de baie (cuva cu dus, lavoar
    si WC)                                            x   x    -   x    x    -
    - grup sanitar comun, separat pe sexe (distinct
    de cel pentru alimentatia publica)                -   -    x   -    -    x
    - un spalator cu lavoar cu apa curenta,
    calda/rece la 10 locuri                           -   -    x   -    -    x
    - o cabina dus cu apa calda/rece la 15 locuri     -   -    x   -    -    x
    - o cabina WC la 10 locuri                        -   -    x   -    -    x
    b) Cabane situate in zone greu accesibile
    - camerele dispun de baie (cuva cu dus, lavoar
    si WC) in proportie de minimum                   25%  -    -   25%  -    -
    - grup sanitar comun in incinta cabanei, separat
    pe sexe, compus din:
      - 1 cabina dus cu apa calda/rece la 15 locuri   x   -    -    x   -    -
      - 1 cabina WC la 10 locuri (separate de cele
      pentru alimentatia)                             x   x    x    x   x    x
      - 1 spalator cu lavoar cu apa curenta,
      calda/rece la 10 locuri                         x   x    x    x   x    x
    - dotarea bailor din camere
      - oglinda cu suport pentru articole la lavoar   x   x    -    x   x    -
      - savoniera                                     x   x    -    x   x    -
      - cos pentru gunoi cu capac si saci menajeri    x   x    -    x   x    -
      - anou pentru prosoape                          x   x    -    x   x    -
      - prosop pentru fata                            x   x    -    x   x    -
      - prosop pentru baie                            x   x    -    x   x    -
    - dotarea grupurilor sanitare comune
      - insemn pentru marcare pe sexe                 -   -    x    -   -    x
      - cuier haine                                   -   -    x    -   -    x
      - oglinda                                       -   -    x    -   -    x
      - etajera                                       -   -    x    -   -    x
      - portprosop                                    -   -    x    -   -    x
      - cos cu gunoi cu capac si saci menajeri        -   -    x    -   -    x

    La unitatile de categoria 1 stea se admit si WC uscate si spalatoare exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare.
________________________________________________________________________________
 8. Dotare cu mobilier, lenjerie si cu alte obiecte
    in camere:
    - pat cu somiera si saltea                        x   -    -    x   -    -
    - pat cu saltea (paturile pot fi si suprapuse)    -   x    x    -   x    x
    - noptiera                                        x   x    -    x   x    -
    - scaun sau taburet tapisat                       x   -    -    x   -    -
    - scaun sau taburet                               -   x    x    -   x    x
    - veioza sau aplica la capatul patului            x   x    -    x   x    -
    - suport pentru bagaje                            x   x    x    x   x    x
    - dulap sau spatiu amenajat pentru haine, cu
    umerase (3 bucati/loc)                            x   -    -    x   -    -
    - cuier de perete                                 x   x    x    x   x    x
    - masa (1 bucata/4 persoane)                      x   x    x    x   x    x
    - oglinda                                         x   x    x    x   x    x
    - rastele pentru uscat echipamentul turistilor
    (la cabanele de creasta)                          x   x    x    x   x    x
    - lampa, plafoniera sau aplica                    x   x    x    x   x    x
    - pahare ... bucati/persoana                      2   1    1    2   1    1
    - perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele,
    transperante etc.)                                x   x    x    x   x    x
    - pled sau patura (2 bucati/loc)                  x   x    x    x   x    x
    - perna infatata                                  x   x    x    x   x    x
    - cearsaf de pat                                  x   x    x    x   x    x
    - cearsaf plic                                    x   x    x    x   x    x
    - prosop pentru fata, baie, numai pentru
    camerele cu grup sanitar propriu                  x   x    -    x   x    -
    - pardoselile vor fi acoperite cu mocheta sau
    cu covoare si laufere                             x   x    -    x   x    -
________________________________________________________________________________
 9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere:
    - canapea pentru 2 - 3 persoane                   x   x    -    x   x    -
    - fotolii                                         x   x    -    x   x    -
    - masa joasa                                      x   x    -    x   x    -
    - frigider                                        x   x    -    x   x    -
    - aparat de radio si televizor                    x   x    -    x   x    -
    - perdele si draperii                             x   x    -    x   x    -
    - scrumiera (optional)                            x   x    -    x   x    -
________________________________________________________________________________
10. Serviciul telefonic disponibil:
    - telefon la receptie, la dispozitia turistilor   x   x    x    x   x    x
    La cabanele de creasta se admit si statii de
    radio emisie-receptie sau telefoane mobile,
    dupa caz.
________________________________________________________________________________
11. Facilitati pentru organizarea activitatilor de
    agrement si sportive (schi, patinaj, terenuri
    de sport, piscina, sauna, sala de gimnastica,
    monitor pentru diverse activitati de agrement
    sau sportive etc.):
    - asigurarea a cel putin ... activitati           3   2    -    -   -    -
    - club cu capacitatea corelata cu cea a unitatii  x   -    -    x   -    -
________________________________________________________________________________
12. Unitate de alimentatie pentru turism
    - la cabanele de 1 stea, situate in zone greu
    accesibile, se admit si puncte de preparare si
    servire a mesei                                   x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
13. Televizor si aparat de radio in spatii comune,
    la dispozitia turistilor                          x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
14. Trusa cu medicamente, materiale necesare
    acordarii primului ajutor medical                 x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
15. Panou-harta privind traseele turistice din zona,
    cu indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs,
    a gradului de dificultate etc.                    x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
16. Servicii minime oferite turistilor, cu sau fara
    plata, astfel:
    - vanzare de marfuri de stricta necesitate
    (cosmetice, ilustrate, harti turistice, timbre
    etc.) prin receptie                               x   x    x    x   x    x
    - informatii turistice asupra traseelor,
    obiectivelor, marcajelor, orarului mijloacelor
    de transport, situatiei si prognozei
    conditiilor meteorologice                         x   x    x    x   x    x
    - pastrarea obiectelor de valoare ale turistilor  x   x    x    x   x    x
    - inchiriere de jocuri distractive, echipament
    si material sportiv                               x   x    x    x   x    x
________________________________________________________________________________
17. Alte criterii:
    - anexele gospodaresti sunt realizate in
    constructii care se armonizeaza cu arhitectura
    unitatii si se integreaza corespunzator in
    peisaj                                            x   x    x    x   x    x
    - magaziile si celelalte constructii
    gospodaresti vor fi mascate prin mijloace
    estetice (de regula, garduri vii)                 x   x    x    x   x    x
    - grajdurile si cotetele pentru cresterea
    animalelor si pasarilor vor fi amplasate la
    distanta corespunzatoare de spatiile de cazare
    si de alimentatie, astfel incat turistii sa nu
    fie deranjati de noxele emanate de acestea        x   x    x    -   -    -
    - perimetrul cabanei va fi delimitat prin
    garduri vii sau alte elemente estetice si
    eficiente                                         x   x    x    x   x    x
    - WC-urile uscate vor avea peretii varuiti cel
    putin o data pe trimestru sau ori de cate ori
    este nevoie                                       -   -    x    -   -    x
    - spatii suplimentare, minim dotate, pentru
    adapostirea turistilor sositi peste capacitatea
    de cazare, pe timp nefavorabil (la cabanele de
    creasta si izolate)                               x   x    x    -   -    -
    - registru pentru declararea traseului (la
    cabanele izolate si de creasta)                   x   x    x    -   -    -
    - turn amplasat in apropierea cabanei, pentru
    observarea vanatului                              -   -    -    x   x    -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.4
    la normele metodologice

                             CRITERIILE MINIME
               pentru clasificarea vilelor si bungalowurilor

    Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusa, functionand in cladiri independente, cu arhitectura specifica, situate in statiuni balneoclimaterice sau in alte zone si localitati de interes turistic, care asigura cazarea turistilor si prestarea unor servicii specifice.
    Bungalowurile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusa, realizate, de regula, din lemn sau din alte materiale similare. In zonele cu umiditate ridicata (munte, mare) acestea pot fi construite si din zidarie. Sunt amplasate in perimetrul campingurilor, satelor de vacanta, ca unitati independente in cadrul unor statiuni sau zone turistice sau ca spatii complementare pe langa alte structuri de primire turistice. Asigura cazarea turistilor, precum si celelalte servicii prestate de unitatea de baza. Functioneaza, de regula, cu activitate sezoniera.
________________________________________________________________________________
                                                       Vile          Bungalowuri
              Criterii                                 stele            stele
                                                 5   4   3   2   1    3   2   1
________________________________________________________________________________
 1. Criterii generale:
    - firma cu denumirea unitatii si insemne
    distinctive privind numarul de stele         x   x   x   x   x    x   x   x
    - parcare auto                               x   x   x   -   -    x   -   -
_______________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - numarul maxim de camere                    10  15  25  35  40   -   -   -
    - vestibul                                   x   x   x   x   -    x   x   x
    - salon cu suprafata minima de ...
    mp/camera,                                   4  2,5  2  1,5 1,5   -   -   -
    dar nu mai mica de ... mp                    30  30  30  20  10   -   -   -
    - sufragerie pentru servirea mesei           x   x   x   -   -    -   -   -
    - salon-sufragerie                           -   -   -   -   -    x   x   -
    - spatiu pentru pregatirea mesei, dotat
      corespunzator                              x   x   x   -   -    x   x   -
    - grup sanitar comun pentru camerele care
    nu dispun de grup sanitar propriu, separat
    pe sexe                                      -   -   -   -   x    x   x   x
    - oficiu pentru camerista (unul pentru
    maximum 20 de camere)                        x   x   x   x   x    x   x   x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - sistem de climatizare                      x   x   -   -   -    -   -   -
    - incalzire centrala sau cu sobe de
    teracota, mai putin la unitatile sezoniere
    estivale                                     -   -   x   x   x    -   -   -
    - iluminatul electric in camera:
      - o sursa principala                       x   x   x   x   x    x   x   x
      - o sursa individuala pentru fiecare loc   x   x   x   x   x    x   x   x
    - ascensoare la cladirile cu minimum
    ... niveluri                                P+1 P+2 P+3 P+4 P+5   -   -   -
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata minima (mp) a camerelor (fara
    grup sanitar):
    - camere cu 1 pat                            16  15  14  12  11   12  10   9
    - camere cu 2 paturi                         20  18  16  13  12   14  12  10
    - camere cu 3 paturi                         -   -   -   18  15   -   16  14
    - camere cu 4 paturi                         -   -   -   -   20   -   -   18
    - salonul din apartament                     20  18  16  13  12   14  12  -
    - dormitorul din apartament                  20  18  16  13  12   14  12  -
    - salon-sufragerie, in suprafata minima de
    ... mp/camera,                               -   -   -   -   -    2  1,5  -
    dar nu mai mica de ... mp                    -   -   -   -   -    18  16  -
________________________________________________________________________________
 5. Suprafata minima a camerei de baie            4   4 3,5   3  -   3,5   3  -
    La grupurile sanitare cu dus suprafetele
    pot fi mai mici.
________________________________________________________________________________
 6. Inaltimea minima a camerelor                2,8 2,8 2,5 2,5 2,5  2,5 2,5 2,5
________________________________________________________________________________
 7. Numarul maxim de paturi intr-o camera         2   2   2   3   4    2   3   4
________________________________________________________________________________
 8. Echipare sanitara:
    - camerele dispun de grup sanitar propriu
    (cada sau cuva cu dus, lavoar si WC)         x   x   x   x   -    -   -   -
    Vilele de categoriile 4, 3, 2 si 1 stea,
    in care spatiul este compus dintr-un singur
    apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea
    minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri
    La unitatile de categoria 5 stele WC-ul
    este separat de baie
    - grup sanitar comun, separat pe sexe,
    pentru camere ce nu dispun de grup sanitar
    propriu, astfel:
      - o cabina de dus pentru maximum 15
      locuri                                     -   -   -   -   x    x   x   x
      - o cabina WC pentru maximum 10 locuri     -   -   -   -   x    x   x   x
      - la bungalowurile de 1 stea grupul
      sanitar comun poate fi amplasat intr-o
      cladire apropiata, la maximum 50 m
      distanta
    - lavoare cu apa curenta, calda/rece in
    camere fara grup sanitar propriu             -   -   -   -   x    -   -   -
________________________________________________________________________________
 9. Dotare cu mobilier, lenjerie si alte
    obiecte de inventar
    - dotarea spatiilor de cazare si a
    grupurilor sanitare va fi similara cu cea a
    hotelurilor, pentru vile si cu cea a
    motelurilor, pentru bungalowuri de aceeasi
    categorie
    - dotarea salonului:
      - pardoseli acoperite cu mocheta sau
      covoare                                    x   x   x   x   x    -   -   -
      - canapele sau fotolii                     x   x   -   -   -    -   -   -
      - demifotolii sau scaune tapitate          -   -   x   x   x    -   -   -
      - mese de hol                              x   x   x   x   x    -   -   -
      - aparat de radio                          x   x   x   x   x    -   -   -
      - televizor                                x   x   x   -   -    -   -   -
      - cosuri pentru hartii                     x   x   x   x   x    -   -   -
      - perdele si draperii sau alte mijloace
      de obturare a luminii                      x   x   x   x   -    -   -   -
    - dotarea sufrageriei-salon pentru servirea
      mesei:
      - masa si scaune                           x   x   x   -   -    x   x   -
      - servanta-bar pentru pahare si vesela     x   x   x   -   -    x   x   -
      - aparat de radio                          x   x   -   -   -    x   x   -
      - televizor                                x   x   -   -   -    x   x   -
    - dotarea holurilor si coridoarelor:
      - pardoseli acoperite cu mocheta sau
      covoare                                    x   x   x   x   x    -   -   -
      - fotolii sau demifotolii                  x   x   x   -   -    -   -   -
      - masute                                   x   x   x   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
10. Servicii cuprinse in tarif sau contra cost,
    oferite turistilor.
    Lista este similara cu cea de la hoteluri,
    in cazul vilelor, si de la moteluri, in
    cazul bungalowurilor, de aceeasi categorie.
________________________________________________________________________________
11. Telefon in camera sau apartament/garsoniera  x   x   x   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________
12. Telefon accesibil la receptia de care
    apartine unitatea                            -   -   -   x   x    x   x   x
________________________________________________________________________________
13. Facilitati pentru organizarea de activitati
    de agrement si sportive (piscina, sauna,
    sala fitness, jocuri distractive, terenuri
    de sport etc. - cel putin doua activitati)   x   x   -   -   -    -   -   -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.5
    la normele metodologice

                               CRITERII MINIME
                   privind clasificarea pensiunilor turistice

    Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri in mediul rural, si pana la 20 de camere in mediul urban, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei.
    Amplasarea pensiunilor turistice urbane si a pensiunilor turistice rurale trebuie realizata in locuri ferite de surse de poluare si de orice alte elemente care ar pune in pericol sanatatea sau viata turistilor.
    Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi puse in exclusivitate la dispozitie acestora. In interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului (articole de imbracaminte si incaltaminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stanjeni turistii).
    Spatiile pentru prepararea si servirea mesei in cazul in care sunt destinate si pentru consumatori din afara, numarul locurilor la mese fiind mai mare decat al celor de cazare, dar nu mai mic de 20 de locuri la mese, se clasifica ca unitatile de alimentatie pentru turism, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Turismului conform anexei nr. 2.
    Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta pentru montarea corturilor si rulotelor criteriile privind echiparea sanitara si dimensiunea parcelelor, potrivit anexei 1.6.
    Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinata de indeplinirea in totalitate a criteriilor prevazute in prezenta anexa si de realizarea urmatorului punctaj minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevazute in anexa 1.5.1. la prezentele norme metodologice.
    Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este urmatorul:
    1) pentru pensiuni turistice urbane
       - de 5 stele         150 puncte
       - de 4 stele         120 puncte
       - de 3 stele          80 puncte
       - de 2 stele          40 puncte
    2) pentru pensiuni turistice rurale
       - de 5 margarete     150 puncte
       - de 4 margarete     120 puncte
       - de 3 margarete      80 puncte
       - de 2 margarete      40 puncte

________________________________________________________________________________
                                                         Pensiuni turistice
    Criterii minime obligatorii                      urbane           rurale

                                                      stele            flori
                                                                    (margarete)
________________________________________________________________________________
                                                   5  4  3  2  1   5  4  3  2  1
________________________________________________________________________________
 1. Criterii generale:
    - cladirile, inclusiv anexele gospodaresti,
    sa fie in stare:
      - foarte buna                                x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
      - buna                                       -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
    - sa se incadreze in stilul arhitectural cu
    specific local                                 -  -  -  -  -   x  -  -  -  -
    - caile de acces proprii si spatiile
    inconjuratoare sa fie bine intretinute         x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - curte proprie, cu spatii verzi               x  -  -  -  -   x  x  x  x  -
    - imprejmuiri estetice si eficiente            x  -  -  -  -   x  x  x  x  x
    - curte cu amenajari florale                   x  x  -  -  -   x  x  x  -  -
    - amenajari in aer liber pentru odihna si
    relaxare (chioscuri, pavilioane, terase
    acoperite, etc.)                               x  -  -  -  -   x  -  -  -  -
    - suprafete de joaca pentru copii              -  -  -  -  -   x  x  -  -  -
    - garaj sau adapost acoperit                   x  -  -  -  -   x  -  -  -  -
    - parcare proprie                              x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - accesul in camerele de dormit si in
    grupurile sanitare sa fie direct, fara a se
    trece prin alte camere folosite pentru dormit  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - holul de primire, in suprafata minima de
    12 mp, sa fie mobilat si decorat               x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - spatii corespunzatoare si igienice, pentru
    prepararea mesei, dotate cu echipamente de
    preparare si conservare a alimentelor          -  -  x  x  x   -  -  x  x  x
    - sufragerie dotata cu mobilier adecvat, de
    calitate superioara si cu inventar de servire
    de calitate                                    x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - salon cu suprafata minima de ... mp         20  -  -  -  -  20  -  -  -  -
    - elemente decorative de bun gust in interior  x  -  -  -  -   x  -  -  -  -
    - spatiu pentru servirea mesei, dotat cu
    mobilier (mese, scaune, banchete) si inventar
    de servire                                     -  -  x  x  -   -  -  x  x  -
    - camere cu grup sanitar propriu               x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - grup sanitar comun (la pensiunile turistice
    de 1 stea se admit in WC uscate si spalatoare
    exterioare alimentate la surse naturale din
    rezervoare)                                    -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - incalzire centrala sau cu gaze la soba de
    teracota, mai putin la unitatile sezoniere
    estivale                                       x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - incalzire cu soba de teracota sau cu alte
    echipamente admise de normele P.S.I.           -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
    - sursa de incalzire in camerele de baie
    (incalzire centrala sau alte mijloace admise
    de normele P.S.I.)                             x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - instalatie de apa curenta calda/rece la
    bucatarie                                      x  x  x  x  -   x  x  x  x  -
    - instalatie de apa curenta rece la bucatarie  -  -  -  -  x   -  -  -  -  x
    - aer conditionat                              x  x  -  -  -   -  -  -  -  -
    - racord la reteaua publica de canalizare sau
    la mijloace proprii de colectare si epurare    x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - cladirea sa fie racordata la reteaua
    electrica publica                              x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata minima a camerelor (mp)
    - camera cu 1 pat                             16 15 10  9  8  16 15 10  9  8
    - camera cu 2 paturi                          20 18 13 12 11  20 18 13 12 11
    - camera cu 3 paturi                           -  -  - 16 14   -  -  - 16 11
    - camera cu 4 paturi                           -  -  -  - 16   -  -  -  - 16
    - dormitorul din apartamente                  20 18 13 12 11  20 18 13 12 11
    - salonul din apartamente                     20 18 14 12 11  20 18 14 12 11
________________________________________________________________________________
 5. Numar maxim de paturi simple intr-o camera     2  2  2  3  4   2  2  2  3  4
________________________________________________________________________________
 6. Echipare sanitara:
    - camerele dispun de grup sanitar propriu
    (cada sau cuva cu dus, lavoar si WC)           x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - grup sanitar comun compus din:
      - 1 cabina WC la 10 locuri*)                 -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
      - 1 spalator cu un lavoar cu apa curenta
      calda/rece la 10 locuri*)                   -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
      - 1 cabina dus cu apa calda/rece la
      15 locuri                                    -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
------------
    *) La pensiunile turistice rurale de o stea poate exista si WC uscat.
    *) Spalatorul poate fi si in aer liber.
________________________________________________________________________________
 7. Dotarea camerelor:
    - pardoseli acoperite cu covoare sau mocheta
    de buna calitate (pardoselile din parchet,
    marmura si alte materiale similare pot fi
    acoperite si partial)                          x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - pardoseli acoperite integral sau partial cu
    covoare sau carpete                            -  -  x  x  -   -  -  x  x  -
    - mobilier uniform ca stil si de calitate
    superioara                                     x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - pat cu somiera cu saltea sau pat cu saltea
    relaxa                                         x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - pat cu saltea                                -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
    - saltea de lana cu o grosime de 5 cm          x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - plapuma, pled sau paturi (cate doua bucati
    de persoana)                                   x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - perne mari                                   x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - cearsaf pentru pat si cearsaf plic pentru
    pled, patura sau plapuma                       x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - cuvertura de pat                             x  x  x  x  -   x  x  x  x  -
    - husa de protectie                            x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - masa si scaune                               x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - dulap sau spatii amenajate pentru haine, cu
    umerase                                        x  x  x  x  -   x  x  x  x  -
    - cuier                                        x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - oglinda sau toaleta la dispozitia
    turistilor                                     x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - veioza sau aplica la capatul patului         x  x  x  x  -   x  x  x  x  -
    - prosoape pentru fata (1 bucata/persoana)     x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - prosoape plusate pentru baie
    (1 bucata/persoana)                            x  x  x  x  -   x  x  x  x  -
    - halat de baie                                x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - perdele transparente                         x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - perdele obturante sau alte mijloace de
    obturare a luminii                             x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - perii pentru haine si pantofi                x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - scrumiere (optional)                         x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - pahare (2 bucati/persoana)                   x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - vaze cu flori                                x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - televizor si aparat de radio in camera,
    garsoniera si apartament                       x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - televizor si aparat de radio in spatii
    comune                                         x  -  -  x  -   x  -  -  x  -
    Garsonierele si apartamentele vor avea in
    plus:
    - fotolii sau canapea                          x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - demifotolii, scaune                          -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
    - masa sau masuta                              x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
    - frigider                                     x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - set de pahare pentru apa, vin, coniac        x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - perdea, covor de calitatea celor din
    dormitor                                       x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
________________________________________________________________________________
 8. Dotarea bucatariilor:
    - plita electrica sau cu gaze                  x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - masina de gatit sau resou electric cu minim
    doua ochiuri                                   -  -  -  x  x   -  -  -  x  x
    - cuptor cu microunde                          x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - vase si ustensile de bucatarie din inox      x  x  -  -  -   x  x  -  -  -
    - vase si ustensile de bucatarie               -  -  x  x  x   -  -  x  x  x
    - echipamente pentru pastrarea prin frig a
    alimentelor                                    x  x  x  x  x   x  x  x  x  x
________________________________________________________________________________
 9. Telefon la dispozitia turistilor               x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
________________________________________________________________________________
10. Alte criterii:
    - anexele gospodaresti pentru cresterea
    animalelor si pasarilor vor fi amplasate si
    intretinute astfel incat sa nu creeze
    disconfort pentru turisti                      -  -  -  -  -   x  x  x  x  x
    - animalele de la care provin lactatele sa
    fie atestate ca sanatoase, iar produsele din
    carne sa fie examinate sanitar-veterinar       -  -  -  -  -   x  x  x  x  x
    - min. 20% din alimente sa provina din surse
    locale                                         -  -  -  -  -   x  x  -  -  -
    - minimum o persoana sa fie absolventa a unui
    curs de formare in domeniu (in cazul
    unitatilor de 5 flori criteriul este
    obligatoriu pentru cele cu peste cinci
    camere)                                        x  x  x  -  -   x  x  x  -  -
    - asigurarea posibilitatilor turistilor de a
    achizitiona suveniruri sau produse
    alimentare sau nealimentare cu specific
    local                                          -  -  -  -  -   x  x  -  -  -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.5.1
    la normele metodologice

                       CRITERII SUPLIMENTARE FACULTATIVE

    1. Constructii, aspect general si echipare exterioara
       - drum carosabil pana la poarta pensiunii                         3
       - semnalizare de la soseaua principala                            2
       - situarea intr-o zona nepoluata fonic, vizual sau olfactiv       6
       - iluminat exterior                                               3
       - incadrarea in stilul arhitectural cu specific local             7
       - izolarea fonica a cladirii                                      6
       - ambianta generala a exteriorului:
                - aspectul constructiilor                               10
                - aspectul anexelor gospodaresti                        10
                - amenajarea spatiilor exterioare (curte, gradina,
                  livada, spatii amenajate in aer liber pentru
                  divertisment)                                         10

    2. Dotarea camerelor
       - izolarea fonica intre camere si spatiile comune                 8
       - salon de primire - living cu spatiu amenajat pentru
         deconectare, lecturare, conversatie                            10
       - perdele obturante                                               3
       - semineu                                                         9
       - biblioteca (carti, reviste, ziare, albume etc.)                 8
       - dotare cu jocuri de societate (sah, table, remy, carti de
         joc etc.)                                                       4
       - biliard                                                         8
       - tenis de masa                                                   8
       - aer conditionat                                                10
       - telefon in fiecare camera                                      10
       - decorarea de ansamblu a interiorului                           10
       - calitatea mobilierului, armonia culorilor                      10

    3. Dotarea bucatariilor
       - adaptarea suprafetei si a dotarilor la numarul de camere        8
       - vesela si ustensile de bucatarie de buna calitate,
         nedesperechiate, in numar corespunzator capacitatii de
         cazare                                                          6
       - aparatura electrica:
                - robot-mixer                                            3
                - cafetiera                                              3
                - cuptor cu microunde                                    6
                - hota                                                   8
                - masina de spalat vase                                 10

    4. Alte dotari si amenajari
       - masa si fier de calcat                                          2
       - masina automata de spalat rufe                                 10
       - feon                                                            3
       - gratar in aer liber                                             3
       - locuri de joaca amenajate pentru copii                         10
       - sala de fitness                                                10
       - sauna                                                          10
       - piscina in aer liber                                            8
       - piscina acoperita                                              10
       - terenuri de sport proprii sau intermediare la terti             8
       - obiecte si echipamente pentru practicarea sporturilor
         (schiuri, sanii, biciclete, ambarcatiuni, etc.)                 8
       - aparat video                                                    2
       - antena satelit sau cablu                                        2
       - posibilitati de participare ca divertisment la unele
         activitati gospodaresti                                         8

    ANEXA 1.6
    la normele metodologice

                            CRITERII MINIME
privind clasificarea campingurilor, satelor de vacanta, popasurilor turistice si a spatiilor de campare in gospodariile populatiei

    Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate sa asigure cazarea turistilor in corturi sau rulote, astfel amenajate incat sa permita acestora sa parcheze mijloacele de transport, sa isi pregateasca masa si sa beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati.
    1. Amplasarea campingului trebuie sa fie facuta in locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum si de elemente periculoase pentru sanatatea si securitatea turistilor.
    2. Elementul de baza al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentand o suprafata de teren bine delimitata si marcata, unde se poate parca mijlocul de transport si instala cortul sau rulota, asigurandu-se totodata suprafata libera necesara pentru miscarea si odihna a 4 turisti.
    Totalitatea parcelelor de campare reprezinta suprafata de campare amenajata.
    Capacitatea campingului se exprima in numar de locuri de campare si se determina prin inmultirea cu 4 a numarului parcelelor de campare, la care se adauga eventualele locuri de cazare in casute tip camping si/sau in bungalowuri amplasate in incinta unitatii.

    Casutele sunt spatii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regula, dintr-o camera si un mic antreu sau terasa si, uneori, dotate si cu grup sanitar propriu.
    Distanta intre doua casute nu poate fi mai mica de 3 m, asigurandu-se totodata spatiul pentru parcarea unei masini.
    Bungalowurile amplasate in interiorul campingurilor se clasifica o data cu acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.
    La dimensionarea dotarilor si a instalatiilor din campinguri se va avea in vedere capacitatea totala de cazare a campingului.
    Cel putin 15% din suprafata campingului trebuie sa fie plantata cu arbori sau arbusti. La campingurile de 3 si 4 stele vegetatia trebuie sa fie suficient de abundenta pentru a da o umbra confortabila si o ambianta agreabila.
    Accesul la camping trebuie sa fie astfel conceput incat sa previna accidentele de circulatie in momentul intrarii si iesirii vehiculelor.
    La campingurile de 3 si 4 stele caile de acces trebuie sa permita circulatia in ambele sensuri.
    Reteaua de alei trebuie sa permita legatura dintre spatiile de campare-cazare si toate celelalte amenajari care asigura servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).
    3. Marimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv si coloritul diverselor constructii din cadrul acestuia nu trebuie sa aduca nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului inconjurator.
    Toate campingurile trebuie sa aiba o imprejmuire care sa nu permita accesul in camping decat prin intrarile stabilite pentru turisti. Campingurile vor avea paza ziua si noaptea.
    4. Alimentarea cu apa potabila trebuie asigurata prin racordarea la reteaua publica, iar in lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrari de captare a unor izvoare din zona. Nu este permisa alimentarea cu apa din fantana neacoperita din care apa se scoate cu galeata sau cu alt mijloc similar.
    Distanta dintre gurile de apa amplasate pe suprafata de campare nu trebuie sa fie mai mare de 100 m.
    Alimentarea cu apa trebuie sa asigure pentru fiecare loc de campare-cazare (inclusiv pentru personal) minimum:
    - 60 l/zi, din care 20 l apa calda, in campingurile de 3 si 4 stele;
    - 50 l/zi in campingurile de 2 stele si 1 stea.
    5. Grupurile sanitare comune trebuie sa fie amplasate cat mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spatiu de cazare (parcela, casuta sau bungalow) si nu mai departe de 100 m de cel mai indepartat spatiu de campare-cazare.
    Pardoseala la grupurile sanitare si din spatiile amenajate pentru spalatul lenjeriei si, respectiv, pentru pregatirea mesei trebuie sa fie cel putin mozaicata, cu panta de scurgere corespunzatoare, pentru a fi usor de intretinut.
    Lavoarele vor fi izolate intre ele cu paravan.
    La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor si al dusurilor trebuie sa fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabina de dus va trebui sa cuprinda, separat de dusul propriu-zis, un compartiment pentru dezbracare-imbracare, echipat cu scaun, oglinda, policioara si cuier.
    6. La toate cladirile existente ferestrele vor trebui sa fie astfel construite incat sa poata fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate incat sa permita montarea cu usurinta a unor plase impotriva insectelor, la cererea turistilor.
    7. Turistii cazati in casute si bungalowuri beneficiaza de toate dotarile si instalatiile comune din cadrul campingurilor.
    8. Casutele amplasate pe terenuri care nu permit si amenajarea unor spatii de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate casute tip camping si vor dispune de dotari si servicii identice cu cele ale campingurilor de aceeasi categorie.
    9. Casutele tip camping amplasate pe langa alte unitati de cazare sau de alimentatie pentru turism, ca spatii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, in constructie inchisa cuprinzand:
    - un lavoar la 30 de locuri;
    - o cabina dus la 50 de locuri;
    - o cabina WC la 30 de locuri.

    Satul de vacanta este un ansamblu de cladiri, de regula vile sau bungalowuri, amplasat intr-un perimetru bine delimitat, care asigura turistilor servicii de cazare, de alimentatie si o gama larga de prestatii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).
    Amplasamentul trebuie sa asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) si de alte elemente care ar putea pune in pericol securitatea si sanatatea turistilor.
    Marimea satului de vacanta, amplasamentul, stilul constructiv si coloritul diverselor constructii din cadrul acestuia nu trebuie sa aduca nici un fel de prejudicii peisajului si mediului inconjurator.
    Toate satele de vacanta vor avea o imprejmuire, accesul fiind dirijat si controlat.
    La unitatile de 3 stele vegetatia trebuie sa fie abundenta pentru a crea o ambianta agreabila.
    Suprafata spatiilor verzi si a celor destinate pentru agrement si odihna reprezinta minimum 25% din suprafata totala a satului de vacanta.
    Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar si elemente constructive si functionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanta se realizeaza potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unitatile respective, tinandu-se seama de amplasamentul si de perioada de functionare a acestora (permanente sau sezoniere).
    Majoritatea vilelor si a bungalowurilor din satele de vacanta de 3 stele trebuie sa fie incadrate cel putin la aceasta categorie.

    Popasul turistic reprezinta o structura de primire turistica de capacitate redusa, formata din casute si/sau bungalowuri amplasate intr-un perimetru bine delimitat, care asigura servicii de cazare si alimentatie, precum si posibilitati de parcare auto.
    Dotarea si serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeasi categorie, cu exceptia faptului ca popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor si/sau a rulotelor.

    Spatiile de campare in gospodariile populatiei sunt structuri de primire turistice constand din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele da campare amplasate pe un teren bine delimitat in incinta curtii sau gradinii aferente unei proprietati din mediul rural sau urban. Marimea parcelelor si echiparea sanitara sunt identice cu cea a campingurilor din aceeasi categorie cu specificarea ca, pentru capacitatile de pana la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodariei respective fiind admise totodata lavoare sau dusuri in aer liber si WC-uri uscate.
    Restul dotarilor si a serviciilor sunt facultative.

                           CRITERII MINIME
           pentru clasificarea campingurilor si a satelor de vacanta
________________________________________________________________________________
                                                          Campinguri     Sate de
                                                             stele       vacanta
              Criterii                                                    stele
                                                         4   3   2   1    3   2
________________________________________________________________________________
I. Criterii generale
 1. Firma:
    - la intrare, din care sa rezulte denumirea si
    numarul de stele                                     x   x   x   x    -   -
    - luminoasa                                          -   -   -   -    x   x
________________________________________________________________________________
 2. Panouri cu schema campingului si a satului de
    vacanta, amplasate la loc vizibil (regulamentul de
    ordine interioara, alte informatii)                  x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
 3. Cutie postala la intrare                             x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
 4. Amenajarea terenurilor:
    - cat mai plane posibil, bine nivelate, acoperite
    cu gazon si care sa permita o drenare rapida a
    apelor rezultate din ploi                            x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
 5. Drumurile carosabile de acces la spatiile de
    cazare, parcele de campare, unitati de alimentatie
    etc.:
    - asfaltate sau cu dale                              x   x   -   -    x   -
    - pietruite                                          -   -   x   x    -   x
________________________________________________________________________________
 6. Alei amenajate intre spatiile de cazare si cele de
    folosinta comuna:
    - asfaltate sau cu dale                              x   x   -   -    x   -
    - pietruite                                          -   -   x   x    -   x
________________________________________________________________________________
 7. Iluminarea electrica cu intensitate:
    - corespunzatoare in spatiile de cazare de
    folosinta comuna, inclusiv a parcelelor              x   x   x   x    x   x
    - discreta a cailor de circulatie interioara         x   x   -   -    x   -
________________________________________________________________________________
 8. Prize pentru racordarea rulotelor la reteaua de
    alimentare cu energie electrica la ... % din
    parcele                                             20  10  10   -    -   -
________________________________________________________________________________
 9. Capacitatea de cazare sa fie de cel putin ...
    locuri                                              80  60  20  12   100  70
________________________________________________________________________________
10. Suprafata minima a fiecarei parcele de campare (mp) 100 80  80  80    -   -
    - numarul maxim de locuri la 1.000 mp suprafata
    totala (parcele + alei + spatii verzi, agrement,
    cladiri etc.)                                       20  24  28  32    -   -
________________________________________________________________________________
11. Ponderea minima din suprafata totala a spatiilor
    destinate drumurilor si aleilor interioare, zonelor
    de liniste si recreere, terenurilor de sport si
    agrement                                            25% 25% 15% 10%  25% 15%
________________________________________________________________________________
12. Parcelele de campare sa fie:
    - numerotate, ecranate cu garduri verzi sau cu
    alte materiale care asigura o delimitare eficienta
    si estetica                                          x   x   -   -    -   -
    - numerotate si delimitate                           -   -   x   x    -   -
________________________________________________________________________________
13. Terenuri si sali pentru sport si agrement (tenis,
    minigolf, volei, fitness, buding, piscina, inclusiv
    bazine pentru copii), cel putin un numar de ...
    pentru fiecare categorie                             6   4   3   2    6   4
________________________________________________________________________________
14. Gradinite cu spatii de joaca pentru copii            x   x   -   -    x   x
________________________________________________________________________________
15. Spatii independente sau in incinta spatiilor de
    cazare pentru depozitarea si inchirierea
    echipamentelor, a materialelor sportive si de
    agrement                                             x   x   x   -    x   x
________________________________________________________________________________
16. Spatiu pentru receptie                               x   x   x   -    x   x
________________________________________________________________________________
17. Spatii pentru administratie si de pastrare a
    valorilor, inclusiv a celor predate de
    turisti spre pastrare                                x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
18. Hol de primire                                       x   -   -   -    x   x
________________________________________________________________________________
19. Locuinta pentru director                             x   -   -   -    -   -
________________________________________________________________________________
20. Magazii pentru lenjerie si materiale de intretinere  x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
21. Oficiu pentru cameriste                              x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
22. Spatiu amenajat si dotat corespunzator pentru
    spalatul si calcatul lenjeriei si de catre turisti   x   x   x   x    -   -
________________________________________________________________________________
23. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic si spatiu
    pentru izolarea bolnavilor                           x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
24. Spatii comerciale pentru vanzarea produselor
    alimentare, a legumelor, fructelor si a produselor
    nealimentare (cosmetice, tigari, obiecte de
    artizanat, timbre, efecte postale, ziare, reviste,
    articole sportive etc.)                              x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
25. Una sau mai multe unitati de alimentatie             x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
26. Parcare auto pentru vizitatori                       x   x   -   -    x   x
________________________________________________________________________________
27. Racord la reteaua publica de canalizare sau la
    mijloacele proprii de colectare si epurare           x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________
28. Pubele acoperite, lavabile, amplasate in locuri
    fixe adapostite (evacuarea zilnica a resturilor
    menajere)                                            x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________

    II. Alte criterii
    - Directorul de camping sa detina brevet de turism
    la cele cu peste 100 de locuri de cazare             x   x   x   x    -   -
    - Personalul de la receptie sa fie calificat si sa
    cunoasca una - doua limbi de circulatie
    internationala                                       x   x   x   -    x   x
________________________________________________________________________________

    Servicii
    - Telefon public (la 4 stele in cabine fonoizolate)  x   x   x   x    x   x
________________________________________________________________________________

    Echipamente sanitare:
    - Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, in
    constructie inchisa, cuprinzand:
      - un lavoar la .. locuri, cu oglinzi si
      policioare                                         10  20  25  30   -   -
      - o cabina de dus (inchisa) la .... persoane       10  20  25  30   -   -
      - o cabina WC cu apa curenta la .. locuri femei    20  20  30  30   -   -
      - o cabina WC cu apa curenta la .. locuri barbati  15  15  20  20   -   -
      - un pisoar la .. locuri                           50  50  60  60   -   -
      - spalatoare pentru picioare, cate unul la
      fiecare grup sanitar                               -   -   -   x    -   -
      - un lavoar si un WC special pentru copii,
      separat pe sexe, la fiecare grup sanitar           x   x   -   -    -   -
      - un lavoar si un WC pentru persoane cu handicap
      (la cele de peste 400 de locuri)                   x   x   -   -    -   -
      - prize pentru barbierit, montate in spalatoarele
      pentru barbati la .. locuri                        50  50  50  -    -   -
    - Dotarea casutelor tip camping:
      - pat cu saltea, husa de protectie, cearsaf de
      pat, pleduri - doua bucati/loc, cearsaf plic
      si perna infatata, numar maxim                     -   2   2   2    -   -
      - aplica in perete                                 -   x   x   x    -   -
      - oglinda                                          -   x   x   x    -   -
      - cuier de perete                                  -   x   x   x    -   -
      - covoras, carpeta                                 -   x   x   x    -   -
      - masuta                                           -   x   x   x    -   -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Unitatile de alimentatie vor fi de categorie similara cu cea a satului de vacanta, iar numarul de locuri la mese va fi cel putin egal cu capacitatea de cazare.

    ANEXA 1.7
    la normele metodologice

                              CRITERII MINIME
privind clasificarea apartamentelor sau a camerelor de inchiriat in locuinte familiale sau in cladiri cu alta destinatie

    Apartamentele sau camerele de inchiriat in locuinte familiale sau in cladiri cu alta destinatie sunt structuri de primire turistice constand dintr-un numar limitat de spatii, care ofera servicii de cazare si posibilitatea prepararii hranei in bucataria folosita exclusiv de turisti sau in comun cu locatorul. Se pot organiza si spatii special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turistilor.
________________________________________________________________________________
                          Criterii                                       Stele
                                                                        3  2  1
________________________________________________________________________________
 1. Criterii generale:
    - cladirea sa fie in stare buna, cu aspect corespunzator            x  x  x
    - caile de acces si spatiile inconjuratoare sa fie intretinute      x  x  x
    - posibilitati de parcare auto                                      x  -  -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - camerele de dormit si grupurile sanitare sa aiba acces direct,
    fara a se trece prin alte camere de dormit                          x  x  x
    - camere cu grup sanitar propriu                                    x  -  -
    - grup sanitar comun exclusiv la dispozitia turistilor              -  x  x
    - grup sanitar in folosinta comuna cu locatorul                     -  -  x
    - bucatarie dotata corespunzator, exclusiv la dispozitia
    turistilor                                                          x  x  -
    - bucatarie in folosinta comuna cu locatorul                        -  -  x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - instalatii de apa calda/rece la grupurile sanitare                x  x  -
    - instalatii de incalzire admise de normele P.S.I.                  x  x  x
    - locuinta sa dispuna de instalatie electrica                       x  x  x
    - camerele aflate mai sus de etajul 4 sa fie deservite de lift      x  x  x
________________________________________________________________________________
 4. Suprafata minimala (mp) a camerelor:
    - camere cu 1 pat                                                  10 10 10
    - camere cu 2 paturi                                               12 12 12
________________________________________________________________________________
 5. Numar maxim de paturi intr-o camera                                 2  2  2
________________________________________________________________________________
 6. Echipare sanitara:
    - camerele dispun de baie (cada sau cuva cu dus, lavoar si WC)      x  -  -
    - grup sanitar comun, exclusiv la dispozitia turistilor
    (minimum o cabina WC, cada sau dus, lavoar la 8 locuri)             -  x  -
    - grup sanitar in folosinta comuna cu locatorul (minimum o
     cabina WC, cada sau dus, lavoar la 8 locuri)                       -  -  x
________________________________________________________________________________
 7. Dotarea camerelor:
    - pat cu somiera sau cu saltea relaxa                               x  -  -
    - pat cu saltea                                                     -  x  x
    - masa si scaune                                                    x  x  x
    - dulap sau spatiu amenajat pentru haine si lenjerie in
    folosinta exclusiva a turistilor                                    x  x  x
    - oglinda                                                           x  x  x
    - plapuma sau pled                                                  x  x  x
    - cearsaf pentru pat, cearsaf plic pentru pled, patura sau
    plapuma                                                             x  x  x
    - perne mari infatate                                               x  x  x
    - prosoape de fata si de baie                                       x  x  -
    - perdele                                                           x  x  x
    - covoare sau mocheta                                               x  x  -
    - carpete                                                           -  -  x
    - frigider (la categoria 3 stele, in exclusivitate pentru
    turisti)                                                            x  x  -
________________________________________________________________________________
 8. Telefon in locuinta (la categoria 3 stele, cu derivatie
    in camera)                                                          x  x  -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.8
    la normele metodologice

                             CRITERII MINIME
      privind clasificarea pe stele a navelor maritime si fluviale

    Navele maritime si fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turistilor pe durata calatoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate in porturi, se clasifica pe stele (de la 1 la 5) in functie de calitatea dotarilor si a serviciilor pe care le ofera.
    Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplica in mod corespunzator si in cazul spatiilor de cazare de pe nave, cu exceptia celor referitoare la:
    - dimensiunile spatiilor de cazare, care pot fi reduse cu pana la 50% fata de cele din hotelurile de aceeasi categorie;
    - dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale si 1,20/2,00 m la cele duble;
    - dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi in limita spatiului, cu conditia asigurarii unei functionalitati si utilizari cat mai confortabile a spatiului de cazare. Se admit si dotari cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 si 2 stele se pot utiliza si paturi suprapuse.
    Structura spatiilor de cazare de pe nave este similara cu cea din hoteluri.
    Spatiile de alimentatie pentru servirea turistilor se clasifica separat, potrivit criteriilor specifice unitatilor de acelasi profil (anexa nr. 2).
    La navele de categorie superioara (4 si 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilitatilor pentru agrement, sport si banchete, festivitati, distractii etc.

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

            CARACTERISTICILE FUNCTIONAL-COMERCIALE SI CRITERIILE MINIME
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie, destinate servirii turistilor

    Caracteristici functional-comerciale ale principalelor tipuri de unitati de alimentatie destinate servirii turistilor

    Restaurantul este local public care imbina activitatea de productie cu cea de servire, punand la dispozitie clientilor o gama diversificata de preparate culinare, produse de cofetarie-patiserie, bauturi si unele produse pentru fumatori.
    1.1. Restaurantul clasic este local public cu profil gastronomic, in care se serveste un larg sortiment de preparate culinare (gustari calde si reci, preparate lichide calde, mancaruri, minuturi, salate, dulciuri de bucatarie), produse de cofetarie, patiserie, inghetata, fructe, bauturi nealcoolice si alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formatie muzical-artistica. Organizeaza servicii suplimentare: banchete, receptii etc.
    1.2. Restaurantul specializat serveste un sortiment specific de preparate culinare si bauturi care se afla permanent in lista de meniu, in conditiile unor amenajari si dotari clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescaresc, vanatoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formeaza obiectul specializarii.
    1.2.1. Restaurantul pescaresc este o unitate gastronomica care se caracterizeaza prin desfacerea, in principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peste. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit si de prelucrare a pestelui.
    1.2.2. Restaurantul vanatoresc este o unitate gastronomica specializata in producerea si servirea de preparate culinare din vanat (iepure, caprioara, porc si mistret, urs, gaste, rate salbatice etc.), care este organizata si functioneaza pe principii similare restaurantului clasic, avand insa prin amenajare, dotare si prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
    1.2.3. Rotiseria este un restaurant de capacitate mica (20 - 50 de locuri la mese), in care consumatorii sunt serviti cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muschi de vaca si porc, specialitati din carne etc.), chebab cu garnituri, unele gustari reci (pe baza de oua, branza, legume etc.), salate, deserturi, precum si bauturi racoritoare, cafea, vin (in special vin rosu servit in carafe), un sortiment redus de bauturi alcoolice fine.
    Spatiul de productie se afla chiar in interiorul salii de consumatie si este dotat cu rotisor sau frigarui si cu vitrina frigorifica in care se afla expusi pui si alte specialitati din carne pentru fript in fata consumatorilor.
    1.2.4. Restaurant-zahana este o unitate gastronomica in care se servesc, la comanda, in tot timpul zilei, produse (specialitati din carne de porc, vaca, batal, miel) si subproduse din carne neportionata (ficat, rinichi, inima, splina, momite, maduvioare etc.), mici, carnati etc., pregatite la gratar si alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospatari la masa. Mai poate oferi: ciorba de burta, ciorba de ciocanele, tuslama, tochitura, salate combinate de sezon, muraturi, dulciuri de bucatarie, bauturi alcoolice (aperitive si vinuri).
    1.2.5. Restaurantul dietetic este o unitate gastronomica care ofera consumatorilor sortimente de preparate culinare dietetice (pregatite sub indrumarea unui cadru medical dietetician) si bauturi nealcoolice.
    1.2.6. Restaurantul lacto-vegetarian este o unitate gastronomica in care se desfac in exclusivitate sortimente de preparate culinare pe baza de lapte si produse lactate, oua, paste fainoase, orez, salate din legume, precum si dulciuri de bucatarie, lactate proaspete, produse de patiserie, inghetata si bauturi nealcoolice calde si reci.
    1.2.7. Restaurantul familial sau pensiunea este o unitate cu profil gastronomic care ofera, in mai multe variante, meniuri complete la pret accesibil. Preparatele si specialitatile solicitate in afara meniurilor se servesc conform preturilor stabilite in listele de meniu. Bauturile sunt limitate la sortimente de racoritoare, ape minerale si bere. Poate functiona si pe baza de abonament. La nevoie se poate organiza si ca sectie in cadrul unui restaurant clasic.
    De regula, asemenea unitati se organizeaza in statiuni turistice sau in pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.
    1.3. Restaurantul cu specific este o unitate de alimentatie pentru recreere si divertisment, care, prin dotare, profil, tinuta lucratorilor, momente recreative si structura sortimentala, trebuie sa reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau nationale, traditionale si specifice diferitelor zone.
    1.3.1. Crama desface o gama larga de vinuri. Acestea se pot servi atat imbuteliate, cat si neimbuteliate. Se realizeaza si se desface o gama specifica de preparate culinare: tochitura, preparate din carne la gratar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc in carafe sau cani din ceramica. Este dotata cu mobilier din lemn masiv, iar peretii sunt decorati cu scoarte, stergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzica populara.
    1.3.2. Restaurantul cu specific local pune in valoare bucataria specifica unor zone geografice din tara sau a unor tipuri traditionale de unitati (crame, colibe, suri etc.).
    Sunt servite vinuri si alte bauturi din regiunea respectiva, utilizandu-se ulcioare, carafe, cani etc. Efectul original al acestor unitati este realizat prin imbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate dupa modelul popular, al elementelor de decoratie, al mobilierului si obiectelor de inventar de conceptie deosebita, de gama sortimentala a mancarurilor pregatite si prezentarea personalului. La construirea unitatilor se utilizeaza materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatra, bolovani de rau, lemn (brut sau prelucrat), caramida, trestie, stuf, rachita etc. Ospatarii au uniforma confectionata in concordanta cu specificul unitatii (costume de daci, de romani, ciobanesti etc.).
    1.3.3. Restaurantul cu specific national pune in valoare traditiile culinare ale unor natiuni (chinezesc, arabesc, mexican etc.), servind o gama diversificata de preparate culinare, bauturi alcoolice si nealcoolice specifice. Ambianta interioara si exterioara a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire si celelalte sunt specifice tarii respective.
    1.4. Restaurantul cu program artistic este o unitate de alimentatie pentru turisti care prin dotare si amenajare asigura si derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzica, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).
    1.5. Braseria asigura in tot cursul zilei servirea consumatorilor, in principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrans de mancaruri, specialitati de cofetarie-patiserie, bauturi nealcoolice calde si reci, bauturi alcoolice de calitate superioara, un bogat sortiment de bere.
    1.6. Beraria este o unitate specifica pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, in recipiente specifice (tap, halba, cana) de diferite capacitati si a unor produse si preparate care se asociaza in consum cu acestea (crenvursti cu hrean, mititei, carnati, chiftelute, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum si branzeturi, gustari calde si reci, minuturi (din oua, legume), specialitati de zahana (1 - 2 preparate), precum si bauturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrans de vinuri si bauturi nealcoolice).
    1.7. Gradina de vara este o unitate amenajata in aer liber, dotata cu mobilier specific "de gradina" si decorata in mod adecvat. Ofera un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, gratar, salate, dulciuri de bucatarie si cofetarie-patiserie, un larg sortiment de bauturi alcoolice (vinuri selectionate de regiune, imbuteliate sau neimbuteliate, bauturi spirtoase etc.) si nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.

    2. Barul este o unitate de alimentatie cu program de zi sau de noapte, in care se serveste un sortiment diversificat de bauturi alcoolice si nealcoolice si o gama restransa de produse culinare.
    Cadrul ambiental este completat cu program artistic, auditii muzicale, video, TV.
    2.1. Barul de noapte este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezinta un program variat de divertisment, de music-hall si dans pentru consumatori si ofera o gama variata de bauturi alcoolice fine, amestecuri de bauturi de bar, bauturi nealcoolice, specialitati de cofetarie si inghetata asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe si salate de fructe (proaspete si din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat in amfiteatru, pentru ca de la toate mesele sa se poata viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalatii de amplificare a sunetului, orga de lumini, instalatii de proiectie a unor filme.
    2.2. Barul de zi este o unitate care functioneaza, de regula, in cadrul hotelurilor si restaurantelor sau ca unitate independenta. Ofera consumatorilor o gama variata de bauturi alcoolice si nealcoolice, simple sau in amestec, si gustari in sortiment restrans, tartine, foetaje, specialitati de cofetarie si inghetata, produse din tutun (tigari) si posibilitati de distractie (muzica discreta, televizor, jocuri mecanice etc.). In salonul de servire se afla tejgheaua-bar cu scaune inalte, un numar restrans de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.
    2.3. Cafe-bar-cafenea este o unitate care imbina activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativa; ofera consumatorilor si gustari calde si reci, minuturi, produse de cofetarie-patiserie, inghetata, bauturi nealcoolice calde (cafea filtru, svart, cafea cu lapte, ciocolata, ceai etc.), bauturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).
    2.4. Disco-bar (discoteca-videoteca) este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comerciala fiind axata pe desfacerea de gustari, produse de cofetarie-patiserie, inghetata si, in special, amestecuri de bauturi alcoolice si nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de auditie si de dans, inregistrata si difuzata prin instalatii speciale si prin disc-jockey, care asigura organizarea si desfasurarea intregii activitati. Videoteca este o incapere special amenajata cu instalatii electronice de redare si vizionare in care se prezinta videoprograme si filme.
    2.5. Bufet-bar ofera un sortiment restrans de preparate calde si reci (gustari, sandviciuri, minuturi, mancaruri, produse de patiserie) pregatite in bucataria proprie sau aduse din afara, bauturi nealcoolice calde si reci, bauturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.

    3. Unitati tip fast-food
    3.1. Restaurant-autoservire este o unitate cu desfacere rapida in care consumatorii isi aleg si se servesc singuri cu preparatele culinare calde si reci (gustari, produse lactate, bauturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peste, antreuri, preparate de baza, salate, deserturi, fructe) si bauturi alcoolice (bere) si nealcoolice, la sticla, asezate in linii de autoservire cu flux dirijat si cu plata dupa alegerea produselor.
    3.2. Bufetul tip expres - bistrou este o unitate cu desfacere rapida, in care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de catre vanzator, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotata cu mese tip "expres".
    3.3. Pizzeria este o unitate specializata in desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustari, minuturi, salate, produse de patiserie, racoritoare, bere, vin la pahar sau bauturi slab alcoolizate.
    3.4. Snack-barul este o unitate caracterizata prin existenta unei tejghele-bar, cu un front de servire care sa permita accesul unui numar mare de consumatori, serviti direct cu sortimente pregatite total sau partial in fata lor. Ofera in tot timpul zilei o gama diversificata de preparate culinare (crenvursti, pui fripti, sandviciuri, carnaciori, unele preparate cu specific), precum si bauturi nealcoolice calde si reci si bauturi alcoolice in sortiment redus.

    4. Cofetaria este o unitate specializata pentru desfacerea unui sortiment larg de prajituri, torturi, fursecuri, cozonac, inghetata, bomboane, patiserie fina, bauturi nealcoolice calde si reci si unele bauturi alcoolice fine (coniac, lichior).
    5. Patiseria este o unitate specializata in desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a productiei proprii specifice, in stare calda (placinta, strudele, merdenele, pateuri, covrigi, branzoaice, gogosi, cornuri etc.). Sortimentul de bauturi include bere la sticla, bauturi nealcoolice, bauturi calde, racoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte batut etc.). Se poate organiza si cu profil de placintarie, simigerie, covrigarie, gogoserie sau patibar.

                             CRITERII MINIME
privind clasificarea unitatilor de alimentatie destinate servirii turistilor

________________________________________________________________________________
        Criterii                           restaurante             baruri
                                              stele                stele
                                         5   4   3   2   1    5   4   3   2   1
________________________________________________________________________________
 1. Descriere generala a cladirii:
    - firma luminoasa pentru unitati
    independente                         x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - firma                              -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - emblema unitatii                   x   -   -   -   -    x   -   -   -   -
    - insemne distinctive privind tipul
    si categoria unitatilor              x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - accesul consumatorilor si din
    holul unitatii de cazare (pentru
    unitatile amplasate in structuri de
    cazare)                              x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - acces pentru aprovizionare cu
    marfuri si circulatia personalului,
    separat de intrarea principala       x   x   x   x   x    x   x   x   -   -
    - parcaj auto propriu pentru
    unitatile independente               x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - acces auto la intrare              x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - windfang, usi rotative sau perdea
    de aer la intrare (unitati cu acces
    direct din afara);                   x   -   -   -   -    x   -   -   -   -
    - hol de primire si de asteptare
    pentru consumatori                   x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - garderoba (unitatile de vara si
    cele cu o capacitate sub 100 de
    locuri se excepteaza, acestea
    dispunand de cuier in incinta)       x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
    - saloanele sunt dimensionate
    corespunzator, in functie de
    numarul de locuri si de indicele
    de suprafata ... mp/loc masa        1,6 1,5 1,3 1,0 1,0  1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
    - salon pentru mic dejun (la
    unitati din incinta unor structuri
    de primire)                          x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - saloanele cu o capacitate mai
    mare de 150 - 200 de locuri se
    compartimenteaza                     x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - oficiu pentru ospatari sau spatiu
    de distributie (restaurantele de
    capacitate mica sub 50 de locuri si
    familiale pot fi exceptate)          x   x   x   x   x    -   -   -   -   -
    - acces intre oficiu si salon prin
    usi batante                          x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - grup sanitar cu apa curenta
    calda/rece, separat pe sexe, o
    cabina la ... locuri                30  40   -   -   -   30  40   -   -   -
    - grup sanitar cu apa calda/rece     -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - bucataria echipata si
    compartimentata in functie de
    specificul preparatelor calde
    sau reci realizate si a structurii
    materiilor prime cu respectarea
    normelor sanitar-veterinare          x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - sectie-bar                         x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - laborator propriu                  -   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - spalator de vesela                 x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - spalator de vase                   x   x   x   x   x    -   -   -   -   -
    - depozit pentru alimente si
    bauturi                              x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - camera pentru lenjerie             x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - birou al sefului de unitate        x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - birou al bucatarului-sef           x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - grup social care sa cuprinda:
      - vestiar barbati + dusuri + WC    x   x   x   x   x    x   -   -   -   -
      - vestiar femei + dusuri + WC      x   x   x   x   x    x   -   -   -   -
      - sala de mese pentru personal     x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - spatiu pentru depozitarea
    ambalajelor/resturilor menajere      x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - sisteme de climatizare (spatii de
    servire, productie si grupuri
    sanitare)                            x   -   -   -   -    x   -   -   -   -
    - ventilatie mecanica in spatii de
    servire si productie                 -   x   x   -   -    -   x   x   -   -
    - ventilatie naturala                -   -   -   x   x    -   -   -   x   x
    - incalzire centrala sau alte surse
    de incalzire admise de normele
    P.S.I., mai putin pentru unitatile
    sezoniere estivale                   -   x   x   x   x    -   x   x   x   x
    - instalatie curenta de apa
    calda/rece                           x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - iluminat in toate spatiile de
    servire, productie si anexe          x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - ascensor pentru marfuri si
    preparate (cand bucataria este
    amplasata la alt nivel decat
    salonul de servire)                  x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
________________________________________________________________________________
 4. Utilaje, mobilier tehnologic,
    aparatura de control, aparate si
    dispozitive necesare in sectiile de
    productie ale bucatariei:
    - utilaje tehnice*):                 x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
------------
    *) Dotarea se face in functie de profilul si de capacitatea unitatii, cu respectarea liniei tehnologice si a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. si protectia muncii.
________________________________________________________________________________
 5. Amenajari si dotari interioare
    in saloane:
    - pardoseala din ceramica sau
    alte materiale de calitate
    superioara cu traverse tip covor
    pentru diminuarea zgomotului,
    dupa caz                             x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - pardoseala din mozaic sau din
    alte materiale usor lavabile         -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - pereti tapisati (material
    textil), placati cu furnir de buna
    calitate sau cu zugraveli moderne
    deosebite                            x   -   -   -   -    x   -   -   -   -
    - pereti tapetati cu materiale de
    calitate superioara sau cu
    zugraveli deosebite                  -   x   -   -   -    -   x   -   -   -
    - zugraveli si vopsitorii obisnuite  -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - perdele si draperii din materiale
    de buna calitate                     x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - perdele*)                          -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
------------
    *) Se admit si alte solutii moderne care pot fi folosite in locul perdelelor.

    - decoratiuni interioare adecvate
    specificului unitatii                x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - mobilier uniform ca stil si
    colorit:
      - de calitate                      x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
      - in buna stare de folosinta       -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
      - blatul meselor, acoperit cu
      postav*)                           x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
------------
    *) Se pot folosi ca fete de masa si alte solutii echivalente care sa fie estetice, moderne si igienice.

    - fete de masa:
      - din material textil de calitate  x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
      - din material textil              -   -   x   x   x    -   x   x   x   x
      - fete de masa pentru banchete     x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - servetele de masa din material
    textil de calitate                   x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
    - lista pentru mancaruri, bauturi
    si mic dejun, tiparita in limba
    romana si in doua limbi de
    circulatie internationala            x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - lista pentru mancaruri si
    bauturi, tiparita sau
    dactilografiata                      -   -   x   -   -    -   -   x   -   -
    - lista afisata si etichete cu
    preturile preparatelor si ale
    bauturilor oferite                   -   -   -   x   x    -   -   -   x   x
________________________________________________________________________________
 6. Dotarea cu inventar de servire:
    a) sticlarie (cristal, semicristal,
    sticla):
    - cupe de sampanie, carafe, pahare,
    sonde, cani, halbe, cilindri etc.
    in functie de specificul bauturilor
    si profilului structurii unitatii    x   x   x   x   -    x   x   x   x   -
    - solnite                            -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - presaratori                        x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - oliviere                           x   x   x   -   -    x   x   x   -   -
    - mustariera                         x   x   x   -   -    x   x   x   -   -
    - compotiera                         x   x   x   -   -    x   x   x   -   -
    - clopot pentru pateuri              x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - doze pentru mujdei                 x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - scrumiere                          x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - bol pentru clatirea degetelor      x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - fructiera                          x   x   x   -   -    x   x   x   -   -
    - platouri de diferite forme si      x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    marimi
    b) portelan:
    - cesti cu farfurioara pentru cafea  x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - cesti cu farfurioara pentru ceai   x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - cesti/boluri/farfurii pentru       x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    preparate lichide calde              x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - cani cu farfurioara pentru lapte   x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
    - cafetiere                          x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - zaharnite                          x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - ceainice                           x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - supiere                            x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - castroane                          x   x   x   x   x    -   -   -   -   -
    - farfurii suport mici (jour)        x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - farfurii desert                    x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - farfurii intinse mari              x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - farfurii adanci                    x   x   x   x   x    -   -   -   -   -
    - farfurii pentru gem, dulceata      x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - osiere                             x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - raviere                            -   -   -   x   x    -   -   -   -   -
    - salatiere                          x   x   x   x   x    x   -   -   -   -
    - cocotiere                          x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - sosiere                            x   x   x   -   -    x   -   -   -   -
    - platouri de diferite forme si
    dimensiuni                           x   x   x   x   x    x   x   -   -   -
    - suport pentru scobitori            x   x   x   x   x    x   x   x   -   -
    c) alpaca argintata sau otel inox:
    - lingurite pentru ceai              x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - lingurite pentru cafea sau mocca   x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - lingurite pentru inghetata         x   x   x   -   -    x   x   x   -   -
    - lingurite pentru mazagran          x   x   -   -   -    x   x   x   x   -
    - lingurite pentru sos               x   x   x   -   -    x   -   -   -   -
    - lingurite pentru prajituri         x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - linguri/lingurite pentru consomee  x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - lingura, furculita si cutit mare   x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - furculite si cutite pentru peste   x   x   x   -   -    -   -   -   -   -
    - cutite si furculite pentru
    gustari                              x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - furculite si cutite pentru desert  x   x   x   x   x    x   x   x   -   -
    si fructe
    - tacamuri pentru fructe de mare     x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - galetusa cu cleste pentru cuburi
    de gheata                            x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - capace pentru ochiuri              x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - tambale cu capac                   x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - shackere                           x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - foarfece pentru struguri           x   -   -   -   -    x   -   -   -   -
    - paleta pentru tort                 x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - platouri, tavi de diferite marimi  x   x   x   -   -    x   x   -   -   -
    - frapiere pentru sampanie           x   -   -   -   -    x   x   -   -   -
    Dotarea cu inventar de servire se
    va face in functie de specificul
    unitatii, de sortimentele de
    preparate si bauturi servite
________________________________________________________________________________
 7. Alte criterii:
    - servirea se efectueaza prin:
    - ospatari                           x   x   x   x   x    x   x   -   -   -
    - vanzatori sau autoservire          -   -   -   -   -    -   -   x   x   x
    - personalul de baza din sectiile
    de servire si productie are, in
    majoritate:
      - inalt nivel de calificare        x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
      - calificare                       -   -   x   x   x    -   -   x   x   x
    - personalul va fi in permanenta
    curat, cu parul strans,
    imbracaminte curata, pantofii
    lustruiti si fara bijuterii in
    exces                                x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - ospatarii trebuie sa cunoasca cel
    putin o limba straina, iar formatia
    de lucru va fi astfel stabilita
    incat intr-un singur schimb sa se
    asigure cunoasterea a cel putin
    2 - 3 limbi de circulatie
    internationala (%)                   80  70  -   -   -    80  70  -   -   -
    - portar-usier                       x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - uniforme pentru ospatari si
    ajutor de ospatari                   x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - uniforme pentru barmani            x   x   x   x   x    x   x   -   -   -
    - uniforme pentru formatii
    muzicale                             x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - uniforme pentru vanzatori          -   -   -   -   -    -   -   x   x   x
    - uniforme pentru portar-usier       x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - uniforme pentru garderobier        x   x   -   -   -    x   -   -   -   -
    - efectuarea zilnica sau ori de
    cate ori este nevoie a curateniei
    in spatiile de servire, productie,
    depozitare si la grupurile sociale
    pentru consumatori si personal       x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
    - spatiile de productie vor fi
    astfel realizate si ventilate incat
    sa nu patrunda mirosul din
    bucatarie in salile de servire si
    in spatiile de cazare                x   x   x   x   x    x   x   x   x   x
________________________________________________________________________________
 8. Servicii suplimentare oferite
    clientilor, cu sau fara plata,
    astfel:
    - organizarea de banchete sau mese
    festive                              x   x   x   x   x    -   -   -   -   -
    - comenzi pentru inchirieri de
    taximetre                            x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - oferirea in puncte fixe
    (garderoba) sau volante de produse
    din tutun, pliante, obiecte de
    artizanat                            x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - diverse comisioane                 x   x   -   -   -    x   x   -   -   -
    - la solicitare se rezerva locuri
    la mese                              x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - sa ofere in lista-meniu un
    minimum de preparate dietetice       x   x   -   -   -    -   -   -   -   -
    - asigurarea pazei pentru
    autovehiculele parcate               x   -   -   -   -    x   -   -   -  -
    - gararea autoturismului si,
    respectiv, predarea lui la plecarea
    clientilor se fac de catre
    personalul restaurantului            x   -   -   -   -    -   -   -   -   -
    - plata serviciilor sa poata fi
    efectuata si prin carti de
    plata (carduri) in fata clientului   x   x   x   x   -    x   x   x   x   -
________________________________________________________________________________

    - continuare -
________________________________________________________________________________
        Criterii                        baruri   fast fooduri      cofetarii
                                          de                       patiserii
                                        noapte
                                         stele       stele           stele
                                         5   4     3   2   1     5   4   3   2
________________________________________________________________________________
 1. Descriere generala a cladirii:
    - firma luminoasa pentru unitati
    independente                         x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - firma                              -   -     x   x   x     -   -   x   x
    - emblema unitatii                   x   -     -   -   -     x   -   -   -
    - insemne distinctive privind tipul
    si categoria unitatilor              x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - accesul consumatorilor si din
    holul unitatii de cazare (pentru
    unitatile amplasate in structuri de
    cazare)                              x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - acces pentru aprovizionare cu
    marfuri si circulatia personalului,
    separat de intrarea principala       x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - parcaj auto propriu pentru
    unitatile independente               x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - acces auto la intrare              x   x     -   -   -     x   -   -   -
________________________________________________________________________________
 2. Organizarea spatiilor:
    - windfang, usi rotative sau perdea
    de aer la intrare (unitati cu acces
    direct din afara);                   x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - hol de primire si de asteptare
    pentru consumatori                   x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - garderoba (unitatile de vara si
    cele cu o capacitate sub 100 de
    locuri se excepteaza, acestea
    dispunand de cuier in incinta)       x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - saloanele sunt dimensionate
    corespunzator, in functie de
    numarul de locuri si de indicele
    de suprafata ... mp/loc masa        1,7 1,5   1,2 1,1 1,0   1,4 1,3 1,1 1,0
    - salon pentru mic dejun (la
    unitati din incinta unor structuri
    de primire)                          -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - saloanele cu o capacitate mai
    mare de 150 - 200 de locuri se
    compartimenteaza                     x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - oficiu pentru ospatari sau spatiu
    de distributie (restaurantele de
    capacitate mica sub 50 de locuri si
    familiale pot fi exceptate)          x   x     x   -   -     x   -   -   -
    - acces intre oficiu si salon prin
    usi batante                          x   x     x   -   -     x   -   -   -
    - grup sanitar cu apa curenta
    calda/rece, separat pe sexe, o
    cabina la ... locuri                 30  40    40  -   -     30  -   -   -
    - grup sanitar cu apa calda/rece     -   -     -   x   x     -   -   -   -
    - bucataria echipata si
    compartimentata in functie de
    specificul preparatelor calde
    sau reci realizate si a structurii
    materiilor prime cu respectarea
    normelor sanitar-veterinare          x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - sectie-bar                         x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - laborator propriu                  -   -     -   -   -     x   -   -   -
    - spalator de vesela                 x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - spalator de vase                   x   x     x   x   x     x   -   -   -
    - depozit pentru alimente si
    bauturi                              x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - camera pentru lenjerie             x   x     x   -   -     x   -   -   -
    - birou al sefului de unitate        x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - birou al bucatarului-sef           -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - grup social care sa cuprinda:
      - vestiar barbati + dusuri + WC    x   x     -   -   -     x   -   -   -
      - vestiar femei + dusuri + WC      x   x     -   -   -     x   -   -   -
      - sala de mese pentru personal     -   -     -   -   -     -   -   -   -
      - spatiu pentru depozitarea
      ambalajelor/resturilor menajere    x   x     x   x   x     x   x   x   x
________________________________________________________________________________
 3. Instalatii:
    - sisteme de climatizare (spatii de
    servire, productie si grupuri
    sanitare)                            x   -     -   -   -     x   -   -   -
    - ventilatie mecanica in spatii de
    servire si productie                 -   x     x   x   -     -   x   x   -
    - ventilatie naturala                -   -     -   -   x     -   -   -   x
    - incalzire centrala sau alte surse
    de incalzire admise de normele
    P.S.I., mai putin pentru unitatile
    sezoniere estivale                   -   x     x   x   x     -   x   x   x
    - instalatie curenta de apa
    calda/rece                           x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - iluminat in toate spatiile de
    servire, productie si anexe          x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - ascensor pentru marfuri si
    preparate (cand bucataria este
    amplasata la alt nivel decat
    salonul de servire)                  -   -     -   -   -     x   x   -   -
________________________________________________________________________________
 4. Utilaje, mobilier tehnologic,
    aparatura de control, aparate si
    dispozitive necesare in sectiile de
    productie ale bucatariei:
    - utilaje tehnice*):                 x   x     x   x   x     x   x   x   x
------------
    *) Dotarea se face in functie de profilul si de capacitatea unitatii, cu respectarea liniei tehnologice si a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. si protectia muncii.
________________________________________________________________________________
 5. Amenajari si dotari interioare
    in saloane:
    - pardoseala din ceramica sau
    alte materiale de calitate
    superioara cu traverse tip covor
    pentru diminuarea zgomotului,
    dupa caz                             x   x     x   -   -     x   x   -   -
    - pardoseala din mozaic sau din
    alte materiale usor lavabile         -   -     -   x   x     -   -   x   x
    - pereti tapisati (material
    textil), placati cu furnir de buna
    calitate sau cu zugraveli moderne
    deosebite                            x   -     -   -   -     x   -   -   -
    - pereti tapetati cu materiale de
    calitate superioara sau cu
    zugraveli deosebite                  -   x     x   -   -     -   x   -   -
    - zugraveli si vopsitorii obisnuite  -   -     -   x   x     -   -   x   x
    - perdele si draperii din materiale
    de buna calitate                     x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - perdele*)                          -   -     -   x   x     -   -   x   x
------------
    *) Se admit si alte solutii moderne care pot fi folosite in locul perdelelor.

    - decoratiuni interioare
    adecvate specificului unitatii       x   x     x   -   -     x   x   -   -
    - mobilier uniform ca stil si
    colorit:
      - de calitate                      x   x     -   -   -     x   x   -   -
      - in buna stare de folosinta       -   -     x   x   x     -   -   x   x
      - blatul meselor, acoperit cu
      postav*)                           x   x     -   -   -     -   -   -   -
------------
    *) Se pot folosi ca fete de masa si alte solutii echivalente care sa fie estetice, moderne si igienice.

    - fete de masa:
      - din material textil de calitate  x   x     x   -   -     x   -   -   -
      - din material textil              -   -     -   x   x     -   x   -   -
      - fete de masa pentru banchete     -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - servetele de masa din material
    textil de calitate                   x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - lista pentru mancaruri, bauturi
    si mic dejun, tiparita in limba
    romana si in doua limbi de
    circulatie internationala            x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - lista pentru mancaruri si
    bauturi, tiparita sau
    dactilografiata                      -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - lista afisata si etichete cu
    preturile preparatelor si ale
    bauturilor oferite                   -   -     x   x   x     -   x   x   x
________________________________________________________________________________
 6. Dotarea cu inventar de servire:
    a) sticlarie (cristal, semicristal,
    sticla):
    - cupe de sampanie, carafe, pahare,
    sonde, cani, halbe, cilindri etc.
    in functie de specificul bauturilor
    si profilului structurii unitatii    x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - solnite                            -   -     -   x   x     -   -   -   -
    - presaratori                        x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - oliviere                           x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - mustariera                         x   x     x   x   -     -   -   -   -
    - compotiera                         x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - clopot pentru pateuri              x   x     x   -   -     x   x   -   -
    - doze pentru mujdei                 -   -     x   x   -     -   -   -   -
    - scrumiere                          x   x     x   x   x     -   -   -   -
    - bol pentru clatirea degetelor      x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - fructiera                          x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - platouri de diferite forme si      x   x     x   x   x     x   x   x   x
    marimi
    b) portelan:
    - cesti cu farfurioara pentru cafea  x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - cesti cu farfurioara pentru ceai   x   x     -   -   -     x   x   x   x
    - cesti/boluri/farfurii pentru       x   x     x   -   -     -   -   -   -
    preparate lichide calde              -   -     x   x   x     -   -   -   -
    - cani cu farfurioara pentru lapte   x   -     -   -   -     x   x   x   -
    - cafetiere                          x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - zaharnite                          x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - ceainice                           x   x     -   -   -     x   x   x   -
    - supiere                            -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - castroane                          -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - farfurii suport mici (jour)        x   x     x   -   -     x   x   x   -
    - farfurii desert                    x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - farfurii intinse mari              x   x     x   x   x     -   -   -   -
    - farfurii adanci                    -   -     x   x   x     -   -   -   -
    - farfurii pentru gem, dulceata      -   -     x   x   x     -   -   -   -
    - osiere                             x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - raviere                            -   -     x   x   x     -   -   -   -
    - salatiere                          x   x     x   x   x     -   -   -   -
    - cocotiere                          x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - sosiere                            x   -     x   -   -     -   -   -   -
    - platouri de diferite forme si
    dimensiuni                           x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - suport pentru scobitori            x   x     x   x   x     -   -   -   -
    c) alpaca argintata sau otel inox:
    - lingurite pentru ceai              x   x     x   x   -     x   x   x   x
    - lingurite pentru cafea sau mocca   x   x     x   x   -     x   x   x   x
    - lingurite pentru inghetata         x   x     x   x   -     x   x   x   x
    - lingurite pentru mazagran          x   x     x   -   -     x   -   -   -
    - lingurite pentru sos               x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - lingurite pentru prajituri         x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - linguri/lingurite pentru consomee  -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - lingura, furculita si cutit mare   x   x     x   x   x     -   x   x   x
    - furculite si cutite pentru peste   x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - cutite si furculite pentru
    gustari                              x   x     x   x   -     -   -   -   -
    - furculite si cutite pentru desert  x   x     x   x   x     -   -   -   -
    si fructe
    - tacamuri pentru fructe de mare     x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - galetusa cu cleste pentru cuburi
    de gheata                            x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - capace pentru ochiuri              -   -     x   -   -     -   -   -   -
    - tambale cu capac                   x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - shackere                           x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - foarfece pentru struguri           x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - paleta pentru tort                 x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - platouri, tavi de diferite marimi  x   x     x   -   -     x   -   -   -
    - frapiere pentru sampanie           x   x     -   -   -     -   -   -   -
    Dotarea cu inventar de servire se
    va face in functie de specificul
    unitatii, de sortimentele de
    preparate si bauturi servite
________________________________________________________________________________
 7. Alte criterii:
    - servirea se efectueaza prin:
    - ospatari                           x   x     -   -   -     x   x   -   -
    - vanzatori sau autoservire          -   -     x   x   x     -   -   x   x
    - personalul de baza din sectiile
    de servire si productie are, in
    majoritate:
      - inalt nivel de calificare        x   x     x   -   -     x   x   -   -
      - calificare                       -   -     -   x   x     -   -   x   x
    - personalul va fi in permanenta
    curat, cu parul strans,
    imbracaminte curata, pantofii
    lustruiti si fara bijuterii in
    exces                                x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - ospatarii trebuie sa cunoasca cel
    putin o limba straina, iar formatia
    de lucru va fi astfel stabilita
    incat intr-un singur schimb sa se
    asigure cunoasterea a cel putin
    2 - 3 limbi de circulatie
    internationala (%)                   80  70    -   -   -     -   -   -   -
    - portar-usier                       x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - uniforme pentru ospatari si
    ajutor de ospatari                   x   x     x   -   -     x   x   x   x
    - uniforme pentru barmani            x   x     x   -   -     -   -   -   -
    - uniforme pentru formatii
    muzicale                             -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - uniforme pentru vanzatori          -   -     x   x   x     -   -   x   x
    - uniforme pentru portar-usier       x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - uniforme pentru garderobier        x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - efectuarea zilnica sau ori de
    cate ori este nevoie a curateniei
    in spatiile de servire, productie,
    depozitare si la grupurile sociale
    pentru consumatori si personal       x   x     x   x   x     x   x   x   x
    - spatiile de productie vor fi
    astfel realizate si ventilate incat
    sa nu patrunda mirosul din
    bucatarie in salile de servire si
    in spatiile de cazare                x   x     x   x   x     x   x   x   x
________________________________________________________________________________
 8. Servicii suplimentare oferite
    clientilor, cu sau fara plata,
    astfel:
    - organizarea de banchete sau mese   -   -     -   -   -     -   -   -   -
    festive
    - comenzi pentru inchirieri de       x   x     -   -   -     x   -   -   -
    taximetre
    - oferirea in puncte fixe
    (garderoba) sau volante de produse
    din tutun, pliante, obiecte de
    artizanat                            x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - diverse comisioane                 x   x     -   -   -     x   -   -   -
    - la solicitare se rezerva locuri
    la mese                              x   x     -   -   -     -   -   -   -
    - sa ofere in lista-meniu un
    minimum de preparate dietetice       -   -     -   -   -     -   -   -   -
    - asigurarea pazei pentru
    autovehiculele parcate               x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - gararea autoturismului si,
    respectiv, predarea lui la plecarea
    clientilor se fac de catre
    personalul restaurantului            x   -     -   -   -     -   -   -   -
    - plata serviciilor sa poata fi
    efectuata si prin carti de
    plata (carduri) in fata clientului   x   -     x   x   -     x   x   -   -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                  Catre

           DIRECTIA GENERALA DE AUTORIZARE SI CONTROL IN TURISM

.............................................................................
                        (denumirea agentului economic)
cu sediul in localitatea .................., str. ............., nr. ......., avand ca obiect de activitate ............................................... ............................................................................, reprezentata prin ............................., functia ...................,
in calitate de .............................................................,
                        (presedinte, director, administrator etc.)
va rugam sa aprobati eliberarea certificatului de clasificare pentru ........
.............................................................................
                            (denumirea unitatii)
situata in localitatea ...................., str. ................ nr. .....,
judetul/sectorul ................. .
    Declaram ca unitatea intruneste criteriile de clasificare la categoria .........., conform normelor metodologice emise de Ministerul Turismului.
    Anexam documentatia de clasificare intocmita potrivit punctului nr. 2 din Normele metodologice mai sus mentionate.

    Data ...............                       Semnatura ................

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                               SCHITA
                 privind amplasarea si adresa unitatii

    Se va transmite partea din planul urbanistic general, care contine obiectivul turistic.
    In cazul unitatilor cu activitate hoteliera, amplasate in afara localitatilor, se va face pozitionarea lor in functie de soseaua sau drumul care trece prin apropierea acestui obiectiv.
    Amplasarea cabanelor se face in functie de traseele montane sau de alte cai de acces la acestea, vaile cele mai apropiate si drumurile carosabile de pe acestea.
    Schita amplasarii unitatilor de alimentatie se realizeaza separat, numai daca nu fac parte dintr-un complex hotelier.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    UNITATEA .................................
    ..........................................
     (tipul si denumirea unitatii de cazare)

    MODEL
    pentru etajul I

                                 SCHITA
          privind structura si amplasarea camerelor pe nivelul*1) ...

    *1) Se intocmeste cate o fisa pentru fiecare nivel (demisol, parter, etaje, mansarda).

    Figura 1, reprezentand schita privind structura si amplasarea camerelor pe nivelul*1) ..., se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, la pagina 64.

           Director,                              Administrator,
    .........................              ..........................

                          SCHEME CONVENTIONALE

    101, 102 etc. - numarul de ordine al camerei, apartamentului;
              _
             | |  - pat pentru o persoana (camera cu un pat);
             |_|
          _   _
         | | | |  - idem, in camera cu doua paturi;
         |_| |_|
      _   _   _
     | | | | | |  - idem, in camera cu trei paturi;
     |_| |_| |_|
  _   _   _   _
 | | | | | | | |  - idem, in camera cu patru paturi;
 |_| |_| |_| |_|
            _ _
           |_/_|  - pat matrimonial;
         _ _ _
        |_-/_-_|  - pat dublu;
        ________
        |______|  - balcon sau loggie la camera;

           |/
          /|
          \|      - suita (camere care comunica intre ele);
           |\
           |/
          /|

           B      - grup sanitar individual cu baie, lavoar si WC;
           D      - grup sanitar individual cu dus, lavoar si WC;

         | + + |  - lavoar in camera, cu apa calda si rece curenta;
         |_____|

         |  +  |  - lavoar in camera, cu apa rece curenta;
         |_____|

         ^ S.P ^  - scara principala cu semnul de urcare;
         |_____|

         ^ S.S.^  - scara de serviciu cu semnul de urcare;
         |_____|

         /\  /\
       /___\/__\
       | 4 | 4 |  - ascensor pentru pasageri (2 a cate 4 persoane);
       |___|___|
       |___|___|
          _____
         | A.S |  - ascensor de serviciu;
         |_____|
          _____
         | A.B |  - ascensor pentru bagaje;
         |_____|
          _____
         |  S  |  - ascensor sanatorial;
         |_____|
          _____
         |  M  |  - camera cu tavanul mansardat.
         |_____|

    ANEXA 6.1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6.1 este reprodusa in facsimil.

    UNITATEA .................................................
    (tipul si denumirea unitatii de alimentatie pentru turism)

                                    FISA
privind clasificarea structurilor de alimentatie

 1. Adresa ..................................................,
 2. Profilul ................................................,
 3. Total suprafata utila (mp) ..............................,
 4. Total suprafata comerciala (mp) .........................,
 5. Amplasarea unitatii .....................................,
 6. Capacitatea totala a unitatii ...........................,
______________________________________________________________________________
                                              din care:               Alte
Nr.  Tipul   Nr.   Nr.    Total ------------------------------------- mentiuni
crt. de      de    de           Saloane  Terasa     Terasa    Gradina
     unitate stele locuri                acoperita neacoperita de vara
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

              Director,

    ANEXA 6.2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6.2 este reprodusa in facsimil.

    SOCIETATEA COMERCIALA ..............................................
                             (tipul si denumirea unitatii de cazare)

                                 FISA
privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii din unitatea ............., localitatea .................., judetul ..............
   __________________________________________________________________
    Numarul de              Numarul              Numarul de ordine al
    stele si tipul          de camere   Locuri   spatiilor de cazare
    spatiilor
   __________________________________________________________________
                            .......     .......
    Total                   .......     .......

    TOTAL UNITATE:          .......     .......
   __________________________________________________________________

          Director,                   Sef de unitate,
     ..................            .....................

    ANEXA 7*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                         LISTA ORIENTATIVA
a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structuri de primire turistice

    1. Servicii de reparatii privind obiectele de uz personal:
       - reparat imbracaminte;
       - reparat incaltaminte;
       - repararea si intretinerea autoturismelor;
       - reparat geamantane si genti;
       - reparat umbrele.
    2. Servicii de posta, telecomunicatii si publicitate:
       - convorbiri telefonice;
       - telex;
       - fax;
       - racord la reteaua internationala de calculatoare;
       - antena satelit;
       - program video intern, TV cablu;
       - televizor;
       - radio;
       - vanzari de carti postale, ilustrate, timbre postale, reviste;
       - vanzari de materiale de propaganda turistica (albume, ghiduri, diapozitive).
    3. Servicii personale:
       - frizerie;
       - coafura;
       - cosmetica;
       - manichiura;
       - pedichiura;
       - gimnastica de intretinere;
       - exercitii fizice si cura pentru slabire;
       - spalatorie si curatatorie;
       - curatat incaltaminte.
    4. Inchirieri de:
       - aparate de radio;
       - frigidere;
       - televizoare;
       - paturi suplimentare;
       - jocuri distractive (rummy, table, sah);
       - echipament si materiale sportive;
       - sali de receptie, simpozioane etc.;
       - birouri pentru firme;
       - birouri pentru oameni de afaceri;
       - masini de calculat - calculatoare;
       - instalatii pentru traducere simultana;
       - locuinte pentru reprezentanti de firme;
       - locuri de garaj;
       - biciclete si triciclete;
       - ambarcatiuni (salupe, barci);
       - articole de strand si plaja (umbrele, sezlonguri, cearceafuri);
       - autoturisme cu/fara sofer (rent-a-car);
       - terenuri de sport;
       - umbrele;
       - articole de uz gospodaresc pentru campinguri;
       - cazarmament suplimentar (pleduri, cearceafuri, perne etc.) in campinguri;
       - masini de calcat;
       - masini automate de spalat rufe in campinguri.
    5. Servicii de educatie fizica si sport:
       - inot;
       - patinaj;
       - schi;
       - echitatie;
       - popice;
       - gimnastica;
       - alpinism;
       - tenis de camp;
       - tenis de masa;
       - tir cu arcul;
       - schi nautic;
       - scoli pentru schi, patinaj, inot, tenis etc.
    6. Servicii de cultura si arta:
       - organizare directa si procurare de bilete pentru:
         - spectacole teatrale;
         - concerte;
         - carnavaluri.
    7. Diverse alte servicii:
       - room service;
       - spalat si calcat lenjerie;
       - spalat, calcat, curatat obiectele turistilor;
       - comisionar-curier;
       - lucrari de secretariat;
       - multiplicari de documente;
       - rezervari de locuri la hoteluri in alte localitati;
       - rezervari de locuri in unitati de alimentatie;
       - parcaj auto;
       - supraveghere copii, batrani;
       - gradinita pentru copii;
       - procurari bilete de tren, avion;
       - transport hotel - aeroport;
       - piscina, sauna;
       - sala de fitness;
       - solariu;
       - masaj;
       - organizare de banchete, receptii, mese oficiale, nunti;
       - servicii de ghid;
       - tratamente geriatrice si reumatismale;
       - tratamente prin metode romanesti (Gerovital, Amar etc.) si straine;
       - asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;
       - organizarea de partide de pescuit;
       - abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
       - bilete pentru mijloacele de transport in comun;
       - plimbari cu caruta, trasura, sania etc.;
       - schimb valutar;
       - vanzari de marfuri - puncte comerciale diverse (alimentare, farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);
       - vanzari de excursii pe trasee interne si externe;
       - vanzari de locuri la diferite actiuni specifice (seri folclorice, degustari de vinuri etc.).
    8. Servicii gratuite:
       - informatii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;
       - incarcarea, descarcarea si transportul bagajelor;
       - trezirea clientilor la ora solicitata;
       - obtinerea legaturilor telefonice;
       - pastrarea obiectelor de valoare;
       - transmiterea de mesaje;
       - predarea corespondentei clientilor;
       - expedierea corespondentei clientilor;
       - asigurarea de ziare, reviste in holuri;
       - acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul primului ajutor in caz de accidente;
       - pastrarea obiectelor uitate si anuntarea clientilor;
       - pastrarea bagajelor;
       - comenzi pentru taximetre;
       - expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite dupa plecarea clientilor;
       - facilitarea cazarii pasagerilor in alte spatii de cazare din localitate;
       - oferirea de material de propaganda si informare turistica;
       - servicii de parcare si garare.

    ANEXA 8*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

                                 CRITERII
privind incadrarea cu personal, pregatirea profesionala si evolutia in cariera a acestuia
________________________________________________________________________________
                         Hoteluri,   Cabane,     Restaurante   Baruri  Cofetarii
    Criterii             moteluri    campinguri  si baruri
    minime                           sate de     de noapte
                                     vacanta
                           stele      stele         stele       stele  stele
                       5  4  3  2  1   3  2  1   5  4  3  2  1   5  4   5  4
________________________________________________________________________________
 1. Persoana care
    asigura conducerea
    operativa a
    structurii de
    primire turistice
    trebuie sa detina
    brevet de
    turism*)           x  x  x  x  x   x  x  x   x  x  -  -  -   -  -   x  x
------------
    *) Campingurile si satele de vacanta cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum si unitatile de alimentatie sub 20 de locuri la mese se excepteaza.

 2. Personalul din
    receptie trebuie
    sa fie
    calificat*)        x  x  x  x  x   x  x  x   -  -  -  -  -   -  -   -  -
------------
    *) Cu certificate de calificare obtinute potrivit legislatiei muncii.

 3. ...% din
    personalul
    sectiilor de
    productie si
    servire trebuie
    sa fie calificat   -  -  -  -  -   -  -  -  80 60 40 20 20  80 60  80 60
 4. Sef de receptie    x  x  x  -  -   -  -  -   -  -  -  -  -   -  -   -  -
 5. Guvernanta         x  x  x  -  -   -  -  -   -  -  -  -  -   -  -   -  -
 6. Sef de sala        -  -  -  -  -   -  -  -   x  x  -  -  -   -  -   -  -
 7. Somelier           -  -  -  -  -   -  -  -   x  x  -  -  -   -  -   -  -
 8. Barman preparator  -  -  -  -  -   -  -  -   x  x  x  -  -   x  x   -  -
 9. Bucatar            -  -  -  -  -   -  -  -   x  x  x  -  -   -  -   -  -
    specialist
10. Maestru in arta
    culinara           -  -  -  -  -   -  -  -   x  x  -  -  -   -  -   -  -
11. Cursuri de
    perfectionare
    pentru intreg
    personalul,
    efectuate la
    interval de
    maximum 5 ani
    de la obtinerea
    calificarii, sau
    alte forme de
    pregatire de
    perfectionare de
    scurta durata      x  x  x  x  x   x  x  x   x  x  x  x  x   x  x   x  x
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 510/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 510 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu