Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5087 din 30.08.2019

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18 septembrie 2019SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016. Metodologia menţionată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Articolul 3Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2020-2021, se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017. Metodologia menţionată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul dual a absolvenţilor clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Articolul 5Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 6Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, interimar, Valer-Daniel Breaz ANEXA Nr. 1CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii
3 februarie 2020 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
10 februarie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământ profesional de stat, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
17 februarie 2020 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat
24 februarie 2020 Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional se consultă cu operatorii economici parteneri pentru a stabili dacă vor organiza sesiune de preselecţie a candidaţilor şi cu privire la probele suplimentare de admitere pentru situaţia în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri. NOTĂ: Se organizează sesiune de preselecţie (înaintea probelor suplimentare de admitere) numai în cazul în care acest lucru este solicitat de operatorii economici/instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ care se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ. Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere şi, după caz, a Procedurii de preselecţie Procedura de admitere şi, după caz, Procedura de preselecţie, aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional, sunt transmise de aceasta spre avizare la ISJ/ISMB.
28 februarie 2020 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a Procedurii de preselecţie (după caz) şi a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 Se va menţiona în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.
28 februarie 2020 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat
11 mai 2020 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte, informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
12-18 mai 2020 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual)
22 mai 2020 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere, pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat
17-21 februarie 2020 Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial privind posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat Se vor prezenta următoarele: - modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat; - calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de stat.
24 februarie-27 martie 2020 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară acţiunea „Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: - promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual; - informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire; - consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat; - oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere.
1 martie-15 mai 2020 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
18-29 mai 2020 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele în care există plan de şcolarizare pentru învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual.
18-29 mai 2020 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau dual vor implica şi operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
10 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
11 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere cu modelul aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
11-12 mai 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
13-15 mai 2020 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
25-27 mai 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28 mai 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
29 mai 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
15 mai 2020 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
9-15 iunie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
1-2 iulie 2020 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi care candidează pe locurile speciale pentru romi se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
1-2 iulie 2020 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
29 iunie-3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
29 iunie-3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
6 iulie 2020 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională/profesionale la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, precum şi Procedura de preselecţie.
7-8 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
7-8 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie în învăţământul profesional sau probe eliminatorii în învăţământul dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul profesional, respectiv în învăţământul dual. În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul profesional în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual).
8-10 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
8-10 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de preselecţie. De asemenea, se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probele eliminatorii organizate în învăţământul dual. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.
10 iulie 2020 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite - situaţie în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
13-14 iulie 2020 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
13-14 iulie 2020 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
15 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
15 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere
15 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare, în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
15-17 iulie 2020 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
15-17 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
17 iulie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere
20, 21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecţie decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti
21 iulie 2020 Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Afişarea şi publicarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB a informaţilor privind locaţiile centrelor de înscriere la învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual pentru etapa a II-a de admitere Afişarea la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
22-24 iulie 2020 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământul profesional de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
22-24 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi, sau au fost admişi dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la centrele de înscriere, pentru unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Centrele de înscriere oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta unităţii de învăţământ pentru care optează. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
24 iulie 2020 Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional Pentru unităţile de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează probe de preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa împreună cu lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, precum şi Procedura de preselecţie.
27-29 iulie 2020 Derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul, precedată, după caz, de proba de preselecţie (în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia), conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ În situaţia organizării de probe de preselecţie, dacă în urma susţinerii acestor probe numărul de candidaţi care le-au promovat este mai mic decât numărul de locuri disponibile, nu se va mai susţine proba suplimentară de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba de preselecţie (dacă este cazul) şi la proba suplimentară de admitere Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu pot fi contestate.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
30 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional Transmiterea rezultatelor la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
30 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
30-31 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
31 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatorii economici şi cu acordul acestora, sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
3 august 2020 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
4-7 august 2020 (conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti) Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
NOTĂ: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite
7 august 2020 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
7 august 2020 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

ANEXA Nr. 2CALENDARUL admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021

Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii
3 februarie 2020 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
10 februarie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
17 februarie 2020 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual
24 februarie 2020 Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual stabilesc împreună cu operatorii economici tipul probelor de admitere şi organizarea unor eventuale probe eliminatorii Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere Procedura de admitere, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, este transmisă de aceasta spre avizare la ISJ/ISMB.
28 februarie 2020 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual avizul pentru Procedura de admitere. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 şi a calendarului probelor de admitere Se vor afişa informaţii privind probele de admitere şi se va menţiona în mod expres dacă se vor organiza probe de admitere, doar în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima şi a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea, se va menţiona în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
28 februarie 2020 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de opţiuni pentru învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional
11 mai 2020 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul dual Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte, informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
12-18 mai 2020 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual)
22 mai 2020 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual
17-21 februarie 2020 Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial din judeţele care au plan de şcolarizare pentru învăţământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul dual, dar şi în învăţământul profesional de stat Se vor prezenta următoarele: - aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual; - calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului dual, dar şi după finalizarea învăţământului profesional de stat.
24 februarie-27 martie 2020 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, inclusiv dual, în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară acţiunea „Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: - promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual; - informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul dual şi profesional şi beneficiile acestor forme de pregătire; - consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul dual şi profesional de stat; - oferta de şcolarizare pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere. Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021 organizează aceste acţiuni în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, menţionând suplimentar faţă de cele menţionate anterior şi aspecte privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
1 martie-15 mai 2020 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual, dar şi prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
18-29 mai 2020 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv din fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual.
18-29 mai 2020 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual şi/sau pentru învăţământul profesional de stat vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
10 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
11 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
11-12 mai 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
13-15 mai 2020 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
25-27 mai 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28 mai 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
29 mai 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
15 mai 2020 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
9-15 iunie 2020 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
1-2 iulie 2020 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi care candidează pe locurile speciale pentru romi se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017. Pot fi admişi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
1-2 iulie 2020 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor în învăţământul dual
Etapa I de admitere în învăţământul dual
29 iunie-3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fără anexa „Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual" La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
29 iunie-3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
6 iulie 2020 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
7-8 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe eliminatorii
7-8 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a organizat probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional. În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul profesional în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau dual. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
8-10 iulie 2020 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat probele NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă de admitere. În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
8-10 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în învăţământul dual sau, respectiv, de preselecţie în învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.
10 iulie 2020 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile - situaţie în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională
13-14 iulie 2020 Desfăşurarea probelor de admitere NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri.
13-14 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual de către unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe Depunerea contestaţiilor la probele de admitere Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
15 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care le-au organizat
15 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu probe de admitere
15 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare, în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe.
15-17 iulie 2020 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
15-17 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
17 iulie 2020 Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere
20, 21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual. Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti
21 iulie 2020 Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual Afişarea şi publicarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB a informaţiilor privind locaţiile centrelor de înscriere la învăţământul profesional de stat şi la învăţământul dual pentru etapa a II-a de admitere Afişarea la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere
Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
22-24 iulie 2020 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
22-24 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi, sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la centrele de înscriere, pentru unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională de învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi anexei cu fişa de opţiuni pentru învăţământul dual Centrele de înscriere oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii pentru care optează. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
24 iulie 2020 Afişarea la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe de preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa împreună cu lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
27-29 iulie 2020 Derularea probelor de admitere, inclusiv a probelor eliminatorii, în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor la probele de admitere Depunerea contestaţiilor la probele de admitere (Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.)
30 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor la probele de admitere Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual Transmiterea rezultatelor la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
30 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul dual Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
30-31 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
31 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatori economici şi cu acordul acestora, sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.

Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
3 august 2020 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe pagina de internet a ISJ/ISMB, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
4-7 august 2020 (conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti) Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admiş, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu. NOTĂ: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ are au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite
7 august 2020 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
7 august 2020 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizatăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5087/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5087 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5087/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu