Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5032 din 13 noiembrie 1998

privind aprobarea Regulamentului casei corpului didactic

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 159 din 16 aprilie 1999


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in baza prevederilor art. 50 si 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 32 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    avand in vedere necesitatea unei mai bune adaptari a activitatii casei corpului didactic la cadrul legal existent si la exigentele reformei invatamantului preuniversitar,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.314 din 23 februarie 1998 si orice dispozitie contrara prezentului regulament.
    Art. 3
    Directia formarea formatorilor si personal, inspectoratele scolare si casele corpului didactic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul educatiei nationale,
                                Andrei Marga

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
    de organizare si functionare a casei corpului didactic

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Casa corpului didactic este institutie conexa de invatamant, constituita in fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, subordonata Ministerului Educatiei Nationale prin Directia formarea formatorilor si personal si, pe plan local, inspectoratului scolar judetean.
    Casa corpului didactic poate organiza si finanta filiale sau grupuri de lucru in judet, respectiv in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Casa corpului didactic este institutie autonoma cu personalitate juridica, sediu, sigiliu si patrimoniu.
    Art. 3
    Casa corpului didactic functioneaza in calitate de:
    a) centru de resurse, inovatie si expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educationali, de conversie profesionala, de informare-documentare si de organizare a activitatilor de perfectionare pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar;
    b) centru de dezvoltare si implementare, prin mijloace specifice, a reformei in invatamantul preuniversitar;
    c) centru de initiere si organizare de activitati stiintifice, de tiparituri, de presa, de mijloace de invatamant, de activitati culturale si de petrecere a timpului liber.
    Art. 4
    In vederea sustinerii activitatilor de formare continua a intregului personal din invatamantul preuniversitar, de informare si documentare, inovare educationala si implementare a proiectelor de reforma, casele corpului didactic sunt coordonate metodologic de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si de Institutul de Stiinte ale Educatiei.
    Art. 5
    Casa corpului didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de invatamant de toate gradele, cu institutii de cercetare stiintifica, ministere, societati stiintifice profesionale, biblioteci, organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, persoane fizice, etc., cu atributii in domeniul educatiei si invatamantului.
    Casa corpului didactic coopereaza cu centrele regionale pentru dezvoltarea resurselor umane si inovare in invatamant, situate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Craiova, Sibiu si Constanta.
    Art. 6
    Casa corpului didactic are drept de editura, tipografie, centru de multiplicare, librarie si poate realiza mijloace de invatamant, programe pe calculator, material didactic (audio-video, filme etc.).
    Art. 7
    Activitatea casei corpului didactic este apolitica si nediscriminatorie.

    CAP. 2
    Structura organizatorica a casei corpului didactic

    Art. 8
    Structura organizatorica a casei corpului didactic cuprinde:
    a) conducerea casei corpului didactic;
    b) compartimentul profesional; domeniul de activitate:
    - formare continua;
    - activitate de cercetare si inovatie;
    - activitate de expertiza;
    - informare-documentare;
    - proiectare, editare, difuzare de carte;
    - informatizare;
    - oferte de programe la cerere, cu plata;
    c) compartimentul cultural si de petrecere a timpului liber; domeniul de activitate:
    - cenacluri;
    - cluburi;
    - expozitii;
    - excursii;
    - formatii artistice;
    - formatii sportive;
    d) compartimentul auxiliar; domeniul de activitate:
    - financiar-contabil;
    - secretariat si administrativ;
    - tehnic, de intretinere;
    - difuzare de mijloace de invatamant (carte si auxiliare) educationale.
    Art. 9
    Conducerea casei corpului didactic este asigurata de:
    a) directorul casei corpului didactic;
    b) consiliul de administratie al casei corpului didactic.

    CAP. 3
    Personalul angajat si domeniul de competenta

    Art. 10
    Casa corpului didactic are stat de functii propriu, avizat de inspectoratul scolar si aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 11
    Statul de functii poate cuprinde, conform normativelor in vigoare, urmatoarele categorii de personal: director, profesor-metodist, bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, ajutor analist-programator, contabil-sef, administrator, secretar, personal de difuzare a mijloacelor (carte si auxiliare) educationale, tehnician de intretinere, reparatii audiovizuale si multiplicare, tehnician filmoteca - operator video, conducator auto, personal de intretinere, ingrijire si paza.
    Art. 12
    Salarizarea personalului casei corpului didactic si finantarea activitatilor de formare continua desfasurate la casa corpului didactic sunt asigurate de la bugetul de stat.
    Art. 13
    Casa corpului didactic isi poate realiza programele si prin colaborari externe, in sistem de cumul sau de plata cu ora.
    Plata colaborarii (cheltuieli de deplasare, cazare, masa, expertiza) se face de catre organizator in conditiile legii.

    Directorul casei corpului didactic
    Art. 14
    Directorul casei corpului didactic este angajat prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale; numirea si revocarea acestuia se fac prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Conditiile pentru incadrarea in functia de director al casei corpului didactic sunt urmatoarele:
    a) diploma de studii universitare de lunga durata;
    b) titular in invatamant;
    c) gradul didactic I sau doctoratul.
    Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 de ore saptamanal. Directorul casei corpului didactic beneficiaza de indemnizatie de conducere conform legii si de rezervare de catedra. Directorul casei corpului didactic are atributii in urmatoarele domenii:
    a) proiectarea, organizarea si coordonarea manageriala a intregii activitati a casei corpului didactic;
    b) cunoasterea si participarea nemijlocita la promovarea si aplicarea strategiilor privind reforma invatamantului;
    c) analizarea si evaluarea activitatii institutiei si a personalului;
    d) elaborarea regulamentului de ordine interioara al casei corpului didactic si a fiselor postului personalului din subordine;
    e) angajarea personalului casei corpului didactic conform legislatiei in vigoare;
    f) administrarea corecta si in beneficiul unitatii a fondurilor financiare;
    g) prezentarea spre avizare Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale a programului-cadru al activitatii de formare continua si a raportului privind activitatea din anul anterior;
    h) reprezentarea casei corpului didactic in relatiile cu alte institutii.

    Consiliul de administratie al casei corpului didactic
    Art. 15
    Consiliul de administratie al casei corpului didactic este format din 5 - 7 membri si are urmatoarea componenta:
    a) directorul casei corpului didactic - presedinte;
    b) coordonatorii compartimentelor;
    c) reprezentanti ai institutiilor partenere ale casei corpului didactic.
    Consiliul de administratie este ales anual in sedinta de analiza si proiectare a activitatii si se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.
    Domeniile de competenta ale consiliului de administratie vor fi stabilite in regulamentul de ordine interioara al casei corpului didactic.
    Art. 16
    Incadrarea casei corpului didactic cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic se face conform legii si in temeiul prezentului regulament.

    Personalul didactic
    Personalul didactic cu studii superioare, incadrat la casa corpului didactic in functia de profesor-metodist, pe perioada nedeterminata, va fi evaluat si atestat periodic (cel putin o data la 2 ani) de catre o comisie propusa de inspectoratul scolar si aprobata de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
    Casa corpului didactic poate angaja profesori-formatori cu jumatate de norma, pentru a desfasura activitati de formare continua. Profesorul-formator realizeaza efectiv activitate de formare, in specialitatea sa si in aria curriculara respectiva, la casa corpului didactic si/sau in judet; colaboreaza indeaproape cu profesorii-metodisti din casa corpului didactic, cu inspectorul de specialitate si cu inspectorul de perfectionare din inspectoratul scolar.
    Fisa postului profesorului-formator va avea in vedere timpul necesar afectat proiectarii activitatilor, organizarii, deplasarii si efectuarii propriu-zise a activitatilor.
    Profesorul-formator isi poate desfasura activitatea la catedra cu norma intreaga si cumul la casa corpului didactic sau poate desfasura activitate la catedra cu o jumatate de norma si cu jumatate de norma la casa corpului didactic.
    Profesorul-metodist conlucreaza in teritoriu cu profesori-formatori zonali si locali, cadre didactice universitare, cercetatori, inspectori de specialitate, metodisti ai inspectoratelor scolare, sefi de catedra, specialisti din diferite domenii etc., care sunt profesori-formatori asociati, neangajati ai casei corpului didactic (platiti in regim de cumul sau de plata cu ora);
    Conditiile pentru angajarea si functionarea profesorului-metodist si profesorului-formator sunt urmatoarele:
    a) diploma de invatamant superior;
    b) minimum 5 ani vechime in invatamant si experienta in activitatea cu adultii in domeniul formarii continue si/sau in managementul educational.
    Angajarea ca profesor-metodist se face prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
    Norma de activitate a profesorului-metodist este de 40 de ore saptamanal, cu obligatia de a preda doua ore la catedra, in specialitate.
    Cadrul didactic titular in invatamant si angajat prin concurs la casa corpului didactic beneficiaza de rezervarea catedrei.
    Domeniile de competenta ale profesorilor-metodisti sunt:
    a) proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea unui numar de programe stabilite conform fisei postului;
    b) aplicarea unor teste cu ocazia evaluarii activitatilor de formare continua etc., stabilirea necesitatii de perfectionare la nivelul individului si al unitatii scolare;
    c) prezentarea in publicatiile locale/centrale de specialitate a evolutiei programelor de reforma din judetul respectiv;
    d) urmarirea si promovarea ofertei de formare educationala de tip alternativ, provenita de la institutii specializate si de la inovatorii din retea, privind formarea continua a personalului didactic, integrarea europeana, dezvoltarea parteneriatului social si comunitar etc.;
    e) asigurarea, in colaborare cu institutiile abilitate si interesate, a proiectarii si desfasurarii programelor de formare continua pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar si urmarirea implementarii in scoala a rezultatelor formarii continue;
    f) evaluarea programelor si inscrierea constatarilor in rapoartele prezentate Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, in vederea reglarii activitatii si strategiilor;
    g) participarea la expertizarea proiectelor prezentate casei corpului didactic pentru inscrierea la programele nationale si internationale in domeniul educatiei si descoperirea de surse alternative de finantare a acestora la nivel zonal;
    h) asigurarea consilierii metodice in forme specifice pentru diversi formatori care o solicita, precum si pentru cei care doresc formare initiala, perfectionare, conversie (de exemplu: programe contra cost, consiliere metodologica in vederea obtinerii gradelor didactice, elaborarea de materiale pentru comunicari stiintifico-metodice etc.);
    i) consilierea metodologica a actiunilor de formare continua in afara casei corpului didactic (unitati scolare, zone defavorizate), organizate de alti parteneri interesati, societati profesionale, asociatii, fundatii, institutii neguvernamentale etc.;
    j) realizarea publicatiilor casei corpului didactic.

    Personalul didactic auxiliar
    Conditiile de angajare si functionare pentru personalul didactic auxiliar - bibliotecar, documentarist, redactor si informatician - sunt urmatoarele:
    - angajarea se face prin concurs organizat la nivelul casei corpului didactic, conform legii;
    - norma de activitate este de 40 de ore saptamanal;
    - nivelul de studii:
    - pentru bibliotecar - diploma de studii de lunga sau scurta durata in biblioteconomie;
    - pentru documentarist, redactor - diploma de studii superioare;
    - pentru informatician - diploma de studii superioare in specialitate, de scurta sau lunga durata.
    Personalul didactic auxiliar poate beneficia de catedra rezervata, daca este titular la o catedra de specialitate in invatamant.
    Domeniile de competenta ale personalului didactic auxiliar sunt:
    a) pentru bibliotecar, documentarist, redactor:
    - facilitarea accesului la informatie;
    - stabilirea de relatii cu institutiile editoare;
    - realizarea in conditii optime a urmatoarelor operatiuni: evidenta-popularizare, achizitii-casare, depozitare, catalogare, clasificare, imprumut interbibliotecar, indrumare bibliografica directa a beneficiarilor (sprijinirea autoformarii), documentare curenta si retrospectiva la cerere, organizarea colectiilor, contribuirea la formarea continua a bibliotecarilor scolari prin organizarea si indrumarea activitatilor metodice, activitati punctuale, stagii, tematici etc.;
    - colaborarea cu celelalte componente ale compartimentului, in vederea realizarii activitatii de formare continua;
    - prelucrarea fondului de carte si de publicatii la nivelul casei corpului didactic;
    b) pentru informatician:
    - tehnoredactarea programelor de formare continua la nivelul casei corpului didactic;
    - software educational;
    - organizarea de cursuri de initiere si perfectionare pentru "utilizatorii" de calculatoare, privind introducerea calculatorului in procesul de predare-invatare;
    - realizarea de demonstratii multimedia;
    - comunicarea electronica in tara si in strainatate (Internet, ww);
    - coordonarea operatiunilor necesare pentru redactarea, editarea si multiplicarea publicatiilor casei corpului didactic.

    Personalul nedidactic
    Compartimentul auxiliar este incadrat cu personal nedidactic in urmatoarele servicii:
    a) financiar-contabil;
    b) secretariat;
    c) administrativ, de multiplicare si difuzare;
    d) tehnic;
    e) de intretinere, ingrijire si paza.
    Personalul nedidactic beneficiaza de conditiile de angajare si normare prevazute de legislatia in vigoare.
    Domeniile de competenta ale personalului nedidactic sunt diferentiate pe posturi, prevazute de legislatia in vigoare si inscrise in fisa postului si in regulamentul de functionare a casei corpului didactic.
    Toti angajatii casei corpului didactic contribuie, prin prezenta lor agreabila si prin comportamentul plin de solicitudine, la formarea unei imagini de permanenta deschidere a institutiei catre beneficiarii activitatii ei.

    CAP. 4
    Programe

    Art. 17
    Activitatile casei corpului didactic se desfasoara in teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, si in reteaua nationala a acestor institutii, sub coordonarea Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, prin colaborare metodologica in domeniul formarii continue cu Institutul de Stiinte ale Educatiei.
    Casa corpului didactic realizeaza programe de tip perfectionare prin corespondenta (invatamant la distanta).
    Art. 18
    Casa corpului didactic asigura programe de formare specifica, proiecteaza si deruleaza diverse tipuri de programe de formare continua pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar, calificat si necalificat.
    Art. 19
    Asigurarea asistentei metodologice si profesionale a acestor programe se face cu participarea expertilor interni si externi (universitati, Institutul de Stiinte ale Educatiei, alte institutii abilitate, acreditate in acest sens).
    Art. 20
    Extensia in teritoriu a programelor se poate asigura si prin derularea unor seturi de programe de formare la distanta.
    Art. 22
    Casa corpului didactic poate tipari revista proprie si diverse alte tipuri de publicatii (caiete metodice, studii, ghiduri metodice etc.), in care valorifica si popularizeaza in teritoriu experienta si activitatea de cercetare in domeniul educatiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Finantarea activitatilor de initiere si de formare continua a intregului personal din invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale de la bugetul de stat.
    Art. 24
    Cadrele didactice incadrate la casa corpului didactic beneficiaza de toate drepturile prevazute in statutul personalului didactic.
    Art. 25
    Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse (cursuri contra cost, editura, tipografie, librarie, sponsorizari etc.) vor fi evidentiate intr-un cont de venituri extrabugetare.
    Fondurile obtinute din sursele enumerate mai sus se gestioneaza la nivelul institutiei, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 26
    Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament directorul si consiliul de administratie al casei corpului didactic vor elabora si vor aproba regulamentul de ordine interioara si fisele postului pentru intregul personal, precum si statul de functii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5032/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5032 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5032/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu