Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5032 din 13 noiembrie 1998

privind aprobarea Regulamentului casei corpului didactic

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 159 din 16 aprilie 1999


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in baza prevederilor art. 50 si 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 32 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    avand in vedere necesitatea unei mai bune adaptari a activitatii casei corpului didactic la cadrul legal existent si la exigentele reformei invatamantului preuniversitar,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.314 din 23 februarie 1998 si orice dispozitie contrara prezentului regulament.
    Art. 3
    Directia formarea formatorilor si personal, inspectoratele scolare si casele corpului didactic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul educatiei nationale,
                                Andrei Marga

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
    de organizare si functionare a casei corpului didactic

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Casa corpului didactic este institutie conexa de invatamant, constituita in fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, subordonata Ministerului Educatiei Nationale prin Directia formarea formatorilor si personal si, pe plan local, inspectoratului scolar judetean.
    Casa corpului didactic poate organiza si finanta filiale sau grupuri de lucru in judet, respectiv in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Casa corpului didactic este institutie autonoma cu personalitate juridica, sediu, sigiliu si patrimoniu.
    Art. 3
    Casa corpului didactic functioneaza in calitate de:
    a) centru de resurse, inovatie si expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educationali, de conversie profesionala, de informare-documentare si de organizare a activitatilor de perfectionare pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar;
    b) centru de dezvoltare si implementare, prin mijloace specifice, a reformei in invatamantul preuniversitar;
    c) centru de initiere si organizare de activitati stiintifice, de tiparituri, de presa, de mijloace de invatamant, de activitati culturale si de petrecere a timpului liber.
    Art. 4
    In vederea sustinerii activitatilor de formare continua a intregului personal din invatamantul preuniversitar, de informare si documentare, inovare educationala si implementare a proiectelor de reforma, casele corpului didactic sunt coordonate metodologic de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si de Institutul de Stiinte ale Educatiei.
    Art. 5
    Casa corpului didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de invatamant de toate gradele, cu institutii de cercetare stiintifica, ministere, societati stiintifice profesionale, biblioteci, organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, persoane fizice, etc., cu atributii in domeniul educatiei si invatamantului.
    Casa corpului didactic coopereaza cu centrele regionale pentru dezvoltarea resurselor umane si inovare in invatamant, situate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Craiova, Sibiu si Constanta.
    Art. 6
    Casa corpului didactic are drept de editura, tipografie, centru de multiplicare, librarie si poate realiza mijloace de invatamant, programe pe calculator, material didactic (audio-video, filme etc.).
    Art. 7
    Activitatea casei corpului didactic este apolitica si nediscriminatorie.

    CAP. 2
    Structura organizatorica a casei corpului didactic

    Art. 8
    Structura organizatorica a casei corpului didactic cuprinde:
    a) conducerea casei corpului didactic;
    b) compartimentul profesional; domeniul de activitate:
    - formare continua;
    - activitate de cercetare si inovatie;
    - activitate de expertiza;
    - informare-documentare;
    - proiectare, editare, difuzare de carte;
    - informatizare;
    - oferte de programe la cerere, cu plata;
    c) compartimentul cultural si de petrecere a timpului liber; domeniul de activitate:
    - cenacluri;
    - cluburi;
    - expozitii;
    - excursii;
    - formatii artistice;
    - formatii sportive;
    d) compartimentul auxiliar; domeniul de activitate:
    - financiar-contabil;
    - secretariat si administrativ;
    - tehnic, de intretinere;
    - difuzare de mijloace de invatamant (carte si auxiliare) educationale.
    Art. 9
    Conducerea casei corpului didactic este asigurata de:
    a) directorul casei corpului didactic;
    b) consiliul de administratie al casei corpului didactic.

    CAP. 3
    Personalul angajat si domeniul de competenta

    Art. 10
    Casa corpului didactic are stat de functii propriu, avizat de inspectoratul scolar si aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 11
    Statul de functii poate cuprinde, conform normativelor in vigoare, urmatoarele categorii de personal: director, profesor-metodist, bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, ajutor analist-programator, contabil-sef, administrator, secretar, personal de difuzare a mijloacelor (carte si auxiliare) educationale, tehnician de intretinere, reparatii audiovizuale si multiplicare, tehnician filmoteca - operator video, conducator auto, personal de intretinere, ingrijire si paza.
    Art. 12
    Salarizarea personalului casei corpului didactic si finantarea activitatilor de formare continua desfasurate la casa corpului didactic sunt asigurate de la bugetul de stat.
    Art. 13
    Casa corpului didactic isi poate realiza programele si prin colaborari externe, in sistem de cumul sau de plata cu ora.
    Plata colaborarii (cheltuieli de deplasare, cazare, masa, expertiza) se face de catre organizator in conditiile legii.

    Directorul casei corpului didactic
    Art. 14
    Directorul casei corpului didactic este angajat prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale; numirea si revocarea acestuia se fac prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Conditiile pentru incadrarea in functia de director al casei corpului didactic sunt urmatoarele:
    a) diploma de studii universitare de lunga durata;
    b) titular in invatamant;
    c) gradul didactic I sau doctoratul.
    Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 de ore saptamanal. Directorul casei corpului didactic beneficiaza de indemnizatie de conducere conform legii si de rezervare de catedra. Directorul casei corpului didactic are atributii in urmatoarele domenii:
    a) proiectarea, organizarea si coordonarea manageriala a intregii activitati a casei corpului didactic;
    b) cunoasterea si participarea nemijlocita la promovarea si aplicarea strategiilor privind reforma invatamantului;
    c) analizarea si evaluarea activitatii institutiei si a personalului;
    d) elaborarea regulamentului de ordine interioara al casei corpului didactic si a fiselor postului personalului din subordine;
    e) angajarea personalului casei corpului didactic conform legislatiei in vigoare;
    f) administrarea corecta si in beneficiul unitatii a fondurilor financiare;
    g) prezentarea spre avizare Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale a programului-cadru al activitatii de formare continua si a raportului privind activitatea din anul anterior;
    h) reprezentarea casei corpului didactic in relatiile cu alte institutii.

    Consiliul de administratie al casei corpului didactic
    Art. 15
    Consiliul de administratie al casei corpului didactic este format din 5 - 7 membri si are urmatoarea componenta:
    a) directorul casei corpului didactic - presedinte;
    b) coordonatorii compartimentelor;
    c) reprezentanti ai institutiilor partenere ale casei corpului didactic.
    Consiliul de administratie este ales anual in sedinta de analiza si proiectare a activitatii si se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.
    Domeniile de competenta ale consiliului de administratie vor fi stabilite in regulamentul de ordine interioara al casei corpului didactic.
    Art. 16
    Incadrarea casei corpului didactic cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic se face conform legii si in temeiul prezentului regulament.

    Personalul didactic
    Personalul didactic cu studii superioare, incadrat la casa corpului didactic in functia de profesor-metodist, pe perioada nedeterminata, va fi evaluat si atestat periodic (cel putin o data la 2 ani) de catre o comisie propusa de inspectoratul scolar si aprobata de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
    Casa corpului didactic poate angaja profesori-formatori cu jumatate de norma, pentru a desfasura activitati de formare continua. Profesorul-formator realizeaza efectiv activitate de formare, in specialitatea sa si in aria curriculara respectiva, la casa corpului didactic si/sau in judet; colaboreaza indeaproape cu profesorii-metodisti din casa corpului didactic, cu inspectorul de specialitate si cu inspectorul de perfectionare din inspectoratul scolar.
    Fisa postului profesorului-formator va avea in vedere timpul necesar afectat proiectarii activitatilor, organizarii, deplasarii si efectuarii propriu-zise a activitatilor.
    Profesorul-formator isi poate desfasura activitatea la catedra cu norma intreaga si cumul la casa corpului didactic sau poate desfasura activitate la catedra cu o jumatate de norma si cu jumatate de norma la casa corpului didactic.
    Profesorul-metodist conlucreaza in teritoriu cu profesori-formatori zonali si locali, cadre didactice universitare, cercetatori, inspectori de specialitate, metodisti ai inspectoratelor scolare, sefi de catedra, specialisti din diferite domenii etc., care sunt profesori-formatori asociati, neangajati ai casei corpului didactic (platiti in regim de cumul sau de plata cu ora);
    Conditiile pentru angajarea si functionarea profesorului-metodist si profesorului-formator sunt urmatoarele:
    a) diploma de invatamant superior;
    b) minimum 5 ani vechime in invatamant si experienta in activitatea cu adultii in domeniul formarii continue si/sau in managementul educational.
    Angajarea ca profesor-metodist se face prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
    Norma de activitate a profesorului-metodist este de 40 de ore saptamanal, cu obligatia de a preda doua ore la catedra, in specialitate.
    Cadrul didactic titular in invatamant si angajat prin concurs la casa corpului didactic beneficiaza de rezervarea catedrei.
    Domeniile de competenta ale profesorilor-metodisti sunt:
    a) proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea unui numar de programe stabilite conform fisei postului;
    b) aplicarea unor teste cu ocazia evaluarii activitatilor de formare continua etc., stabilirea necesitatii de perfectionare la nivelul individului si al unitatii scolare;
    c) prezentarea in publicatiile locale/centrale de specialitate a evolutiei programelor de reforma din judetul respectiv;
    d) urmarirea si promovarea ofertei de formare educationala de tip alternativ, provenita de la institutii specializate si de la inovatorii din retea, privind formarea continua a personalului didactic, integrarea europeana, dezvoltarea parteneriatului social si comunitar etc.;
    e) asigurarea, in colaborare cu institutiile abilitate si interesate, a proiectarii si desfasurarii programelor de formare continua pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar si urmarirea implementarii in scoala a rezultatelor formarii continue;
    f) evaluarea programelor si inscrierea constatarilor in rapoartele prezentate Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, in vederea reglarii activitatii si strategiilor;
    g) participarea la expertizarea proiectelor prezentate casei corpului didactic pentru inscrierea la programele nationale si internationale in domeniul educatiei si descoperirea de surse alternative de finantare a acestora la nivel zonal;
    h) asigurarea consilierii metodice in forme specifice pentru diversi formatori care o solicita, precum si pentru cei care doresc formare initiala, perfectionare, conversie (de exemplu: programe contra cost, consiliere metodologica in vederea obtinerii gradelor didactice, elaborarea de materiale pentru comunicari stiintifico-metodice etc.);
    i) consilierea metodologica a actiunilor de formare continua in afara casei corpului didactic (unitati scolare, zone defavorizate), organizate de alti parteneri interesati, societati profesionale, asociatii, fundatii, institutii neguvernamentale etc.;
    j) realizarea publicatiilor casei corpului didactic.

    Personalul didactic auxiliar
    Conditiile de angajare si functionare pentru personalul didactic auxiliar - bibliotecar, documentarist, redactor si informatician - sunt urmatoarele:
    - angajarea se face prin concurs organizat la nivelul casei corpului didactic, conform legii;
    - norma de activitate este de 40 de ore saptamanal;
    - nivelul de studii:
    - pentru bibliotecar - diploma de studii de lunga sau scurta durata in biblioteconomie;
    - pentru documentarist, redactor - diploma de studii superioare;
    - pentru informatician - diploma de studii superioare in specialitate, de scurta sau lunga durata.
    Personalul didactic auxiliar poate beneficia de catedra rezervata, daca este titular la o catedra de specialitate in invatamant.
    Domeniile de competenta ale personalului didactic auxiliar sunt:
    a) pentru bibliotecar, documentarist, redactor:
    - facilitarea accesului la informatie;
    - stabilirea de relatii cu institutiile editoare;
    - realizarea in conditii optime a urmatoarelor operatiuni: evidenta-popularizare, achizitii-casare, depozitare, catalogare, clasificare, imprumut interbibliotecar, indrumare bibliografica directa a beneficiarilor (sprijinirea autoformarii), documentare curenta si retrospectiva la cerere, organizarea colectiilor, contribuirea la formarea continua a bibliotecarilor scolari prin organizarea si indrumarea activitatilor metodice, activitati punctuale, stagii, tematici etc.;
    - colaborarea cu celelalte componente ale compartimentului, in vederea realizarii activitatii de formare continua;
    - prelucrarea fondului de carte si de publicatii la nivelul casei corpului didactic;
    b) pentru informatician:
    - tehnoredactarea programelor de formare continua la nivelul casei corpului didactic;
    - software educational;
    - organizarea de cursuri de initiere si perfectionare pentru "utilizatorii" de calculatoare, privind introducerea calculatorului in procesul de predare-invatare;
    - realizarea de demonstratii multimedia;
    - comunicarea electronica in tara si in strainatate (Internet, ww);
    - coordonarea operatiunilor necesare pentru redactarea, editarea si multiplicarea publicatiilor casei corpului didactic.

    Personalul nedidactic
    Compartimentul auxiliar este incadrat cu personal nedidactic in urmatoarele servicii:
    a) financiar-contabil;
    b) secretariat;
    c) administrativ, de multiplicare si difuzare;
    d) tehnic;
    e) de intretinere, ingrijire si paza.
    Personalul nedidactic beneficiaza de conditiile de angajare si normare prevazute de legislatia in vigoare.
    Domeniile de competenta ale personalului nedidactic sunt diferentiate pe posturi, prevazute de legislatia in vigoare si inscrise in fisa postului si in regulamentul de functionare a casei corpului didactic.
    Toti angajatii casei corpului didactic contribuie, prin prezenta lor agreabila si prin comportamentul plin de solicitudine, la formarea unei imagini de permanenta deschidere a institutiei catre beneficiarii activitatii ei.

    CAP. 4
    Programe

    Art. 17
    Activitatile casei corpului didactic se desfasoara in teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, si in reteaua nationala a acestor institutii, sub coordonarea Directiei formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, prin colaborare metodologica in domeniul formarii continue cu Institutul de Stiinte ale Educatiei.
    Casa corpului didactic realizeaza programe de tip perfectionare prin corespondenta (invatamant la distanta).
    Art. 18
    Casa corpului didactic asigura programe de formare specifica, proiecteaza si deruleaza diverse tipuri de programe de formare continua pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar, calificat si necalificat.
    Art. 19
    Asigurarea asistentei metodologice si profesionale a acestor programe se face cu participarea expertilor interni si externi (universitati, Institutul de Stiinte ale Educatiei, alte institutii abilitate, acreditate in acest sens).
    Art. 20
    Extensia in teritoriu a programelor se poate asigura si prin derularea unor seturi de programe de formare la distanta.
    Art. 22
    Casa corpului didactic poate tipari revista proprie si diverse alte tipuri de publicatii (caiete metodice, studii, ghiduri metodice etc.), in care valorifica si popularizeaza in teritoriu experienta si activitatea de cercetare in domeniul educatiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Finantarea activitatilor de initiere si de formare continua a intregului personal din invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale de la bugetul de stat.
    Art. 24
    Cadrele didactice incadrate la casa corpului didactic beneficiaza de toate drepturile prevazute in statutul personalului didactic.
    Art. 25
    Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse (cursuri contra cost, editura, tipografie, librarie, sponsorizari etc.) vor fi evidentiate intr-un cont de venituri extrabugetare.
    Fondurile obtinute din sursele enumerate mai sus se gestioneaza la nivelul institutiei, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 26
    Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament directorul si consiliul de administratie al casei corpului didactic vor elabora si vor aproba regulamentul de ordine interioara si fisele postului pentru intregul personal, precum si statul de functii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5032/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5032 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5032/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu