Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5031 din 04.09.2018

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 823 din 26 septembrie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2010, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Articolul 3Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2019-2020. Articolul 5Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 6Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa ANEXA Nr. 1CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
11 februarie 2019 Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.
11 februarie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământ profesional de stat, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat
22 februarie 2019 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de preselecţie şi a Procedurii de admitere Procedura de preselecţie şi procedura de admitere, aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional, sunt transmise de aceasta, spre avizare, la ISJ/ ISMB.
28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a Procedurii de preselecţie (după caz) şi a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2019-2020. Se va menţiona în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.
28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat
13 mai 2019 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care cuprinde informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020, într-o secţiune distinctă
15-24 mai 2019 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2019-2020 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual)
31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat
18 februarie- 1 martie 2019 Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele: - modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat; - calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de stat.
25 februarie- 29 martie 2019 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară acţiunea „Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: - promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire; - consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat; - oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere.
4 martie- 17 mai 2019 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2018-2019, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat.
13-31 mai 2019 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual
6-17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat vor implica şi operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
8-9 mai 2019 Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexa la fişa de înscriere cu modelul aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
13-14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
15-17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
15 mai 2019 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie.
10-14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
9-10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
24-26 iunie 2019 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
24-26 iunie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi Procedura de selecţie (art. 8 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016). NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
26 iunie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie şi Procedura de preselecţie.
27-28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie
28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere. De asemenea se vor comunica informaţii privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ care are ofertă în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, care nu a organizat probe de preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual).
28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
28 iunie- 1 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecţie, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de preselecţie. De asemenea se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probe eliminatorii organizate în învăţământul dual. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.
1 iulie 2019 Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare profesională
2-3 iulie 2019 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au organizat proba
4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere
5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat a candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
8-12 iulie 2019 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
8-12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi
12 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
15-16 iulie 2019 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecţie decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.
17 iulie 2019 Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat
18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat
18 iulie 2019 Comunicarea către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti Afişarea la sediul unităţilor învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
17-18 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă (numai pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)
19 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
22-24 iulie 2019 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul profesional de stat în etapa a II-a La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
22-24 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat Unităţile de învăţământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afişa informaţii privind organizarea probei suplimentare de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice), cu precizarea că proba suplimentară de admitere sa va susţine doar în cazul în care numărul de candidaţi care se vor înscrie pentru o anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie vor afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice)
24 iulie 2019 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. Transmiterea către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare profesională
25, 26, 29 iulie 2019 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor preselecţiei de către unitatea de învăţământ care a organizat preselecţie NOTĂ: În situaţia în care candidaţii care au fost înscrişi la o calificare pentru care s-a organizat probă de preselecţie şi au fost declaraţi respinşi în urma susţinerii probei, dar au completat mai multe opţiuni, pentru mai multe calificări din oferta unităţii de învăţământ, calificări pentru care nu s-a organizat probă de preselecţie, vor fi înscrişi, în ordinea opţiunilor din fişă, pentru participarea la proba suplimentară de admitere dacă numărul candidaţilor la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile. Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învăţământ care a organizat proba Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat. Afişarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB şi transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere la învăţământul profesional din partea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declaraţi admişi în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare
31 iulie- 1 august 2019 Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar. NOTĂ: La unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi repartizaţi numai absolvenţii care au susţinut proba de preselecţie. La unităţile de învăţământ şi la calificările la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi repartizaţi şi absolvenţi care nu au susţinut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ, adresată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care au fost repartizaţi
1 august 2019 Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

ANEXA Nr. 2CALENDARUL admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2019-2020

Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii
1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
11 februarie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual
22 februarie 2019 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere Procedura de admitere, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, este transmisă de aceasta, spre avizare, la ISJ/ISMB.
28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, avizul pentru Procedura de admitere. Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2019-2020 şi a calendarului probelor de admitere. Se vor afişa informaţii privind probele de admitere şi se va menţiona în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima şi a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea se va menţiona în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de opţiuni pentru învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional
13 mai 2019 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul dual Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care cuprinde informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020, într-o secţiune distinctă.
15-24 mai 2019 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual)
31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual
18 februarie- 1 martie 2019 Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial din judeţele care au plan de şcolarizare pentru învăţământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul dual, dar şi în învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele: - aspecte specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual; - calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului dual, dar şi după finalizarea învăţământului profesional de stat.
25 februarie- 29 martie 2019 Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 2019-2020 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acţiuni privind: - promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, în special, informare privind condiţiile de acces la învăţământul dual şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională; - popularizarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual, oportunităţile de pregătire prin învăţământul dual, perspectivele de angajare, condiţiile de admitere.
4 martie- 17 mai 2019 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2018-2019, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul dual, dar şi prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul dual, dar şi în învăţământul profesional de stat.
13-31 mai 2019 Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul dual, dar şi la învăţământul profesional de stat, a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual.
6-17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional de stat vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional.
11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată.
12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată.
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").
13-14 mai 2019 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unităţile de învăţământ stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
15-17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
15 mai 2019 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
10-14 iunie 2019 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările ulterioare. Pot fi admişi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual, la care, conform procedurii de admitere, NU se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
9-10 iulie 2019 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia informatică centralizată NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
Etapa I de admitere în învăţământul dual
24-26 iunie 2019 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fără anexa „Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual". La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
24-26 iunie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
26 iunie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
27-28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii se comunică la sfârşitul fiecărei zile în care au fost susţinute probele respective, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă în învăţământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.
27-28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a organizat probe eliminatorii În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional. Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul profesional în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau dual. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
27-28 iunie 2019 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat probele NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă de admitere.
27 iunie- 1 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat. Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.
1 iulie 2019 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pe fiecare calificare profesională
2-3 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de admitere. NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual de către unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care le-au organizat
4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu probe de admitere
5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat. Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
8-12 iulie 2019 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
8-12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi
12 iulie 2019 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
15-16 iulie 2019 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective.
17 iulie 2019 Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, în învăţământul dual
18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual
18 iulie 2019 Comunicarea către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.
Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
17-18 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă (numai pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)
19 iulie 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
22-24 iulie 2019 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat (fără anexa: „Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual", care se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual), pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul profesional sau la învăţământul dual, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul dual în etapa a II-a La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
22-24 iulie 2019 Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
24 iulie 2019 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pe fiecare calificare profesională
25, 26, 29 iulie 2019 Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe eliminatorii. Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a organizat probe eliminatorii NOTĂ: În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice). Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. În situaţia în care candidaţii care au fost înscrişi la o calificare pentru care s-a organizat probă eliminatorie au fost declaraţi respinşi în urma susţinerii probei, dar au completat mai multe opţiuni, pentru mai multe calificări din oferta unităţii de învăţământ, rămân înscrişi pentru admiterea la calificări pentru care nu s-a organizat probă eliminatorie şi vor fi înscrişi, în ordinea opţiunilor din fişă, pentru participarea la proba de admitere organizată dacă numărul candidaţilor la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau dacă s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile. Desfăşurarea celorlalte probe de admitere, neeliminatorii. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere de către unitatea de învăţământ care a organizat proba Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat Afişarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB şi transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere în învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti NOTĂ: Proba de admitere se organizează numai în situaţia în care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere la învăţământul dual din partea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declaraţi admişi în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare
31 iulie- 1 august 2019 Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare NOTĂ: La unităţile de învăţământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenţilor care nu au susţinut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităţilor de învăţământ respective şi a operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi
1 august 2019 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat şi învăţământ dual, a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizăriiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5031/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5031 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5031/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu