Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5027 din 24.08.2021

privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 08 septembrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 10 din 23.07.2021 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021, prevăzute în anexele nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Autorizaţia de funcţionare provizorie constituie actul de înfiinţare pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale respectivelor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.
(2) Autorizaţia de funcţionare provizorie acordă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 dreptul de organizare şi funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ, specializările şi calificările profesionale prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.
Articolul 3
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au următoarele obligaţii: a)de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, după caz, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b)de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul şcolar prevăzut în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie; c)de a întocmi şi înainta la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu pentru imobilele în care se desfăşoară activităţile de învăţământ.
(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
Articolul 4Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele la prezentul ordin, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei, Gigel Paraschiv, secretar de stat ANEXA Nr. 1Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Alba

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie 10/15.06.2021 Comuna Arieşeni, str. Centu nr. 8, tel./fax: 0358/414712 Profesional/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Mecanică Mecanic auto Română Cu frecvenţă 2026-2027
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Comerţ Agent comercial Română Cu frecvenţă 2025-2026
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 22 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 5 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 2 Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Bihor

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Liceul Tehnologic nr. 1 11/22.06.2021 Comuna Cadea, Str. De Jos nr. 48, tel.: 0722/252238, gra.cadea@yahoo.com Profesional/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Maghiară Cu frecvenţă 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 45 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formaţiune de studiu
2. Şcoala Gimnazială Nr. 1 (GPP nr. 1 Nojorid, str. Ion Creangă nr. 18) 10/15.06.2021 Comuna Nojorid, Str. Principală nr. 185, tel.: 0259/313107, nojoridscoala@gmail.com Preşcolar Română PP 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 43 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 18 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Capacitate maximă de şcolarizare*) (preşcolar PP) - 3 formaţiuni de studiu/schimb (maximum 3 formaţiuni de studiu/schimbul 1) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 3 Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Braşov

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei" 1/6.04.2021 Comuna Prejmer, Str. Braşovului nr. 160A, tel./fax: 0268/362480 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Resurse naturale şi protecţia mediului Agricultură Tehnician în agricultură Română Cu frecvenţă 2027-2028
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 26 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 4 Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Constanţa

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza" Grădiniţa cu program prelungit „Căluţul de mare", structură 13/2.07.2021 Municipiul Constanţa, Str. Dezrobirii nr. 80, tel./fax: 0341/456162, Str. Fulgerului nr. 1 Preşcolar Română PP 2026-2027
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza" Grădiniţa cu program prelungit „Pescăruş", structură Municipiul Constanţa, Str. Dezrobirii nr. 80, tel./fax: 0341/456162, municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 13 Preşcolar Română PP 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 4 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 4 formaţiuni de studiu/schimbul 1) pentru Grădiniţa cu program prelungit „Căluţul de mare" Capacitate maximă de şcolarizare*) - 4 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 4 formaţiuni de studiu/schimbul 1) pentru Grădiniţa cu program prelungit „Pescăruş" Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
2. Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu" Grădiniţa cu program prelungit „Mihail Kogălniceanu", structură 13/6.07.2021 Comuna Mihail Kogălniceanu, str. Kara Murat nr. 37, tel./fax: 0241/258050, str. Călugăreni nr. 20B Preşcolar Română pp 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 2 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formaţiuni de studiu/schimbul 1) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 5Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Gorj

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Colegiul Auto „Traian Vuia" 6/17.05.2021 Municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 342, tel./fax: 0352/401701, scoalaauto@yahoo.com Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Informatică Tehnician echipamente periferice şi birotică Română Cu frecvenţă 2025-2026
Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto Română Cu frecvenţă 2027-2028
Resurse naturale şi protecţia mediului Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare Română Cu frecvenţă 2027-2028
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 59 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 31 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 28 de formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 6 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 6Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Iaşi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu" 12/29.06.2021 Satul Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr. 38, tel./fax: 0232/418842, exam_miroslava@yahoo.com Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Resurse naturale şi protecţia mediului Agricultură Tehnician în agroturism Română Cu frecvenţă 2027-2028
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)
Capacitate maximă de şcolarizare*): 30 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 7Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Mureş

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/ data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Şcoala Gimnazială „Tholdalagi Mihály" (grădiniţa cu program normal, structură) 14/13.07.2021 Comuna Corunca, Str. Principală nr. 186, tel.: 0265/257404 Preşcolar Română, maghiară PP 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 3 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. ANEXA Nr. 8Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 Judeţul Satu Mare

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/ data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Domeniul/ Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ Termenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
1. Şcoala Gimnazială „Viorel Sălăgean" (GPP Zori de zi, Str. Principală nr. 617) 12/29.06.2021 Comuna Beltiug, Str. Principală nr. 617, tel.: 0261/870010, scoalabeltiug@yahoo.com Preşcolar Română PP 2026-2027
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 34 de formaţiuni de studiu /2 schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Capacitate maximă de şcolarizare*) (preşcolar PP) - 3 formaţiuni de studiu/schimb (maximum 3 formaţiuni de studiu/schimbul 1) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5027/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5027 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5027/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu