Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 493 din 22 aprilie 1993

pentru aprobarea Regulamentului privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare si Regulamentul privind autorizarea agentiilor si agentilor de negociere a titlurilor de valoare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 21 mai 1993


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    in conformitate cu prevederile art. 4, 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 552/1992 privind circulatia titlurilor de valoare,
    in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1309/1992,
    avand in vedere Hotararea nr. 1/1993 a Consiliului de coordonare al Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare,
    emite urmatorul ordin:
    1. Se aproba Regulamentul privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare potrivit anexei nr. I la prezentul ordin.
    2. Se aproba Regulamentul privind autorizarea agentiilor si a agentilor de negociere a titlurilor de valoare, potrivit anexei nr. II la prezentul ordin.
    3. Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare impreuna cu Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale vor asigura aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    4. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

                    REGULAMENT
privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare

    Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare, abreviata pentru scopurile prezentului regulament A.N.T.V., in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 552/1992 privind circulatia titlurilor de valoare, denumita in continuare hotararea Guvernului, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, denumita in continuare lege, si ale Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea A.N.T.V., emite prezentul Regulament privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    In sensul prezentului regulament:
    Emitentul de titluri de valoare este o persoana juridica care a emis, emite sau intentioneaza sa emita titluri de valoare si care isi asuma obligatia de a recunoaste si onora drepturile conferite de acestea, in conditiile legii.
    Investitorul este o persoana fizica sau juridica care cumpara titluri de valoare exclusiv pentru scopul de a investi si nu pentru a le tranzactiona sau a le redistribui.
    Titlurile de valoare reprezinta actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare calificate de A.N.T.V. drept titluri de valoare.
    Intermedierea de titluri de valoare reprezinta activitatea desfasurata de o persoana juridica, denumita agentie de negociere, autorizata de A.N.T.V.
    Oferta publica de titluri de valoare reprezinta oferta facuta, in conformitate cu prevederile art. 70, 119 si 158 din lege, de catre un emitent, prin subscriptie publica, sau de catre un detinator de titluri de valoare, printr-un prospect de emisiune sau prospect de vanzare, denumite in continuare prospect de oferta publica.
    Ofertantul reprezinta persoana juridica ce procedeaza la emisiunea sau vanzarea de titluri de valoare prin oferta publica.
    Informatiile confidentiale reprezinta informatii de orice natura referitoare la oferta publica de titluri de valoare, cat si la activitatea de intermediere a agentiilor si agentilor de negociere, care nu au fost inca dezvaluite publicului si a caror dezvaluire ar putea influenta asupra activitatii ofertantului sau a tranzactiilor cu titluri de valoare.
    Art. 2
    Orice ofertant trebuie sa respecte prevederile legii, ale hotararii Guvernului si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    Oferta publica de titluri de valoare se va derula prin agentiile de negociere a titlurilor de valoare, autorizate de A.N.T.V.

    CAP. 2
    Autorizarea ofertei publice

    Art. 4
    Persoanele juridice care procedeaza la emisiunea sau vanzarea de titluri de valoare prin oferta publica sunt obligate sa se inregistreze si sa obtina autorizatia de emisiune sau de vanzare de la A.N.T.V., pe baza prospectului de oferta publica.
    In cazul in care ofertantul a procedat anterior cererii de autorizare inregistrata la A.N.T.V. la o oferta publica de titluri de valoare care nu a fost inchisa, autorizarea noii oferte publice va fi conditionata de inchiderea celei precedente si de prezentarea cererii de mentiuni suplimentare eliberate de Oficiul Registrului comertului, prin care sa se ateste aceasta.
    Art. 5
    Ofertantul, in momentul depunerii cererii de inregistrare a ofertei publice la A.N.T.V., trebuie sa faca dovada ca este titularul titlurilor de valoare si ca are deplina disponibilitate asupra acestora.
    Art. 6
    Prospectul de oferta publica va cuprinde datele de identificare a emitentului, organizarea, situatia economico-financiara si evolutia activitatii acestuia, informatii privind caracteristicile titlurilor de valoare ce urmeaza a fi oferite, precum si alte elemente, in conformitate cu prevederile legii si ale hotararii Guvernului. Continutul-cadru al prospectului de oferta publica este prezentat in anexa nr. 1.
    Informatiile cuprinse in prospectul de oferta publica vor fi prezentate pe raspunderea emitentului si vor purta semnaturile a doua persoane, in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 7
    A.N.T.V. va autoriza oferta publica de titluri de valoare in termen de 20 de zile de la data primirii cererii de autorizare si a prospectului de oferta publica.
    Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate anterior, din initiativa A.N.T.V. sau a ofertantului, va influenta termenul de 20 de zile, care va incepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
    Autorizatia certifica faptul ca, la data emiterii acesteia, oferta publica de titluri de valoare indeplineste conditiile legale privind continutul prospectului de oferta publica, precum si publicitatea si transparenta procedurilor utilizate de ofertant.
    Autorizatia nu constituie, nu implica si nu poate fi interpretata ca o opinie sau o aprobare din partea A.N.T.V. referitoare la eficienta plasamentului in respectivele titluri de valoare sau la conditiile de pret prin care acestea sunt oferite prin intermediul prospectului de oferta publica.
    Continutul alineatului anterior va figura obligatoriu pe coperta prospectului de oferta publica.
    Dupa autorizarea ofertei publice de titluri de valoare de catre A.N.T.V., conform legii, un exemplar al prospectului de oferta publica va fi depus la Oficiul Registrului comertului.
    Art. 8
    Orice oferta publica de titluri de valoare initiata fara o astfel de autorizatie va face obiectul unui anunt public al A.N.T.V.. De asemenea, A.N.T.V. va face publica orice alta incalcare a prevederilor legale privind oferta publica de titluri de valoare, imediat ce a luat cunostinta de aceasta.

    CAP. 3
    Desfasurarea ofertei publice

    Art. 9
    Oferta publica de titluri de valoare legal autorizata poate fi initiata incepand cu a 7-a zi dupa data publicarii anuntului continand informatii generale despre oferta cuprinse in prospectul de oferta publica. Perioada de ofertare poate fi prelungita, la cererea ofertantului titlurilor de valoare, o singura data si fara a depasi un an de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca motivele invocate sa fie acceptate de A.N.T.V., iar prospectul de oferta publica sa contina o prevedere care sa stipuleze aceasta posibilitate.
    Daca in perioada desfasurarii ofertei publice de titluri de valoare se constata ca prospectul de oferta publica include o afirmatie neadevarata sau ca omite un fapt material relevant, ofertantul titlurilor de valoare va corecta imediat prospectul de oferta publica si va comunica aceste fapte A.N.T.V., agentiei de negociere, precum si fiecarei persoane care a primit sau urmeaza sa primeasca prospectul de oferta publica.
    Art. 10
    Pe baza prospectului de oferta publica autorizat de A.N.T.V. si dupa inregistrarea lui la Oficiul Registrului comertului, agentia de negociere va publica, in beneficiul ofertantului, un anunt intr-un ziar de larga circulatie cu cel putin 7 zile inainte de data deschiderii ofertei, in conformitate cu prevederile art. 7 din hotararea Guvernului. Continutul acestui anunt va fi avizat de A.N.T.V.
    Copii ale prospectului de oferta publica vor fi puse la dispozitia publicului, pe toata perioada ofertei publice, la sediul inregistrat al ofertantului si al agentiei de negociere care intermediaza oferta, precum si in alte locuri, accesibile publicului.
    Art. 11
    Pe durata ofertei publice de titluri de valoare, ofertantul poate sa emita comunicari referitoare la oferta numai cu aprobarea A.N.T.V.
    Art. 12
    Ofertantii de titluri de valoare pot inchide oferta publica inainte de data stabilita, daca oferta a fost in intregime subscrisa sau achizitionata si daca in prospectul de oferta publica este prevazuta acesta posibilitate.
    Inchiderea anticipata a ofertei nu este permisa in primele 7 zile de la inceperea perioadei de ofertare.
    Art. 13
    Daca, in cazul majorarii capitalului social prin emisiune de actiuni, subscrierile publice de titluri de valoare depasesc capitalul social prevazut in prospectul de oferta publica sau sunt mai mici decat acesta, ofertantii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii generale a actionarilor marirea sau, dupa caz, micsorarea capitalului social la nivelul subscriptiei, cu conditia ca aceste posibilitati sa fi fost prevazute in prospectul de oferta publica si sa se obtina avizul A.N.T.V.
    Alocarea titlurilor de valoare catre toti investitorii in situatia in care subscrierile publice de titluri de valoare depasesc capitalul social prevazut in prospectul de oferta publica se va face pe principiul proportionalitatii, in functie de ponderea cererii fiecarui investitor in cererea totala.
    Art. 14
    Titlurile de valoare vor fi puse la dispozitia investitorului dupa inchiderea ofertei.
    Art. 15
    Pretul unitar al titlurilor de valoare oferite este unic si nu este modificabil pe perioada ofertei.
    Art. 16
    Acceptarile ofertei de catre investitori sunt irevocabile si neconditionate.
    Art. 17
    Orice persoana sau grup de persoane care, ca rezultat al subscriptiei sau achizitionarii directe sau indirecte a drepturilor de proprietate asupra oricarui titlu de valoare, este direct sau indirect proprietarul a mai mult de 10% din totalul general al drepturilor de vot corespunzator tuturor categoriilor de actiuni cu drept de vot ale emitentului, va trimite acestuia la sediul sau principal, precum si la A.N.T.V., in termen de 10 zile de la achizitionare, declaratia de intentie. Continutul acestei declaratii este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Persoana sau grupul de persoane de la alin. 1 va notifica imediat la A.N.T.V incetarea situatiei care a necesitat transmiterea declaratiei de intentie.
    In sensul acestui articol, grup de persoane semnifica doua sau mai multe persoane intre care exista un acord de exercitare in comun a drepturilor de vot aferente actiunilor detinute.
    Art. 18
    Se interzice oricarui ofertant, cat si agentiilor de negociere sa ofere public titluri de valoare inainte de data stabilita pentru deschiderea ofertei sau dupa data inchiderii acesteia.
    Art. 19
    Agentia de negociere va intocmi un raport al rezultatelor ofertei publice de titluri de valoare, care va fi inaintat A.N.T.V. si ofertantului in cel mult 7 zile de la data inchiderii ofertei publice.

    CAP. 4
    Informatii confidentiale

    Art. 20
    Potrivit prezentului regulament, se considera persoane detinatoare de informatii confidentiale membrii consiliului de coordonare si angajatii A.N.T.V., ai emitentului si ai agentiilor de negociere a titlurilor de valoare, precum si consultantii sau colaboratorii acestora.
    Art. 21
    Membrii consiliului de coordonare, angajatii, precum si consultantii si colaboratorii A.N.T.V. au obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor dobandite in cursul indeplinirii sarcinilor lor.
    Art. 22
    Informatiile continute in documentele inaintate la A.N.T.V. pentru atestarea agentiilor si agentilor de negociere a titlurilor de valoare, precum si cele referitoare la autorizarea ofertei publice de titluri de valoare au caracter confidential pana in momentul in care sunt dezvaluite publicului.
    Art. 23
    Orice persoana care detine informatii confidentiale este obligata sa nu le valorifice in avantajul propriu sau al unor terti.
    Art. 24
    Agentiile de negociere sunt obligate sa asigure confidentialitatea datelor referitoare la conturile clientilor lor.
    Art. 25
    Informatiile publice referitoare la ofertant si agentiile de negociere, furnizate A.N.T.V., sunt preluate in Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare si vor fi accesibile publicului. Totusi, daca un emitent, datorita unei rezolutii adoptate de cel putin 3/4 din numarul membrilor consiliului de administratie, considera ca o anumita informatie este de natura confidentiala si ca dezvaluirea ei ar avea un efect material contrar intereselor sale, actionarilor sai sau detinatorilor altor titluri de valoare ale acestuia, va solicita in scris A.N.T.V. permisiunea sa considere acesta informatie drept confidentiala pentru motivele si perioada specificata in respectiva cerere.

    CAP. 5
    Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare

    Art. 26
    In scopul asigurarii de informatii publice adecvate privind societatile comerciale care au procedat la emisiunea sau vanzarea de titluri de valoare prin oferta publica, A.N.T.V. va organiza Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare.
    Inregistrarea in Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare se face pe baza informatiilor din prospectul de oferta publica, din raportul continand rezultatele ofertei publice inaintat A.N.T.V. de catre agentia de negociere la inchidere, precum si din raportul anual asupra activitatii societatii comerciale, in conformitate cu prevederile art. 10 din hotararea Guvernului.
    Fiecare societate comerciala inregistrata in Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare va furniza A.N.T.V. informatii continue referitoare la modificarile survenite in pozitia sa economica si financiara.
    Art. 27
    Inregistrarea informatiilor referitoare la un emitent de titluri de valoare aflate in Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare poate fi radiata in urmatoarele cazuri:
    a) la incetarea activitatii emitentului titlurilor de valoare;
    b) la amortizarea sau rascumpararea integrala a obligatiunilor;
    c) la cererea justificata a emitentului de titluri de valoare.
    Art. 28
    Emisiunile de titluri de valoare ale organelor administratiei publice, precum si ale Bancii Nationale a Romaniei in contul statului nu se supun prevederilor prezentului regulament. Totusi, informatiile privind emisiunea de titluri de valoare vor fi incluse in Sistemul de evidenta a titlurilor de valoare prin grija emitentului si a A.N.T.V.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 29
    A.N.T.V. poate suspenda derularea unei oferte publice de titluri de valoare autorizate daca:
    a) conditiile pietei nu permit un plasament normal al titlurilor de valoare;
    b) oferta publica de titluri de valoare este condusa fara respectarea prevederilor legii, hotararii Guvernului, ale prezentului regulament sau ale prevederilor din prospectul de oferta publica referitoare la conditiile specifice de derulare a ofertei publice.
    Art. 30
    A.N.T.V. poate retrage autorizatia de derulare a unei oferte publice de titluri de valoare daca:
    a) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau de natura sa induca in eroare investitorii;
    b) cauzele suspendarii de la art. 29 lit. b) nu au fost inlaturate in termen de 30 de zile de la data suspendarii sau inlaturate fiind, reaparitia lor ar necesita o alta suspendare;
    c) ofertantul a informat A.N.T.V. ca nu mai intentioneaza sa procedeze la oferta publica de titluri de valoare respectiva.
    In caz de retragere a autorizarii ofertei publice de titluri de valoare, ofertantul se va supune fara intarziere obligatiilor ce decurg din aceasta privind incetarea oricaror activitati legate de oferta publica de titluri de valoare si restituirea sumelor subscrise in cadrul acesteia catre investitori.

    ANEXA 1

               CONTINUTUL-CADRU
    al prospectului de oferta publica

    1. Informatii generale
    1.1. Denumirea si sediul inregistrat al societatii comerciale
    1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data modificarii contractului sau a statutului acesteia, cat si a publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a
    1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia
    1.4. Durata societatii comerciale
    1.5. Capitalul social subscris si varsat; rezervele; valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in societatea comerciala, modul de evaluare si numarul de actiuni acordate pentru acestea
    1.6. Numele si prenumele administratorilor si cenzorilor, domiciliul, cetatenia, varsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie a acestora, curriculum vitae pentru directori (varsta, calificarea, experienta profesionala)
    1.7. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor, domiciliul ori sediul si cetatenia sau nationalitatea acestora; conditiile pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale a actionarilor si modul de exercitare a dreptului de vot; actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni
    1.8. Numarul salariatilor si structura acestora pe activitati in cadrul societatii comerciale
    1.9. Informatii privind modalitatile de a obtine copii ale prospectului de oferta publica.
    2. Activitatea emitentului
    2.1. Informatii referitoare la activitatea emitentului, precum si natura rezultatelor inregistrate pe ultimii 3 ani, necesare pentru o evaluare generala de catre viitorul detinator al titlurilor de valoare
    2.2. Sarcinile ce greveaza imobilele societatii comerciale
    2.3. Bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul fiscal trecut sau, in cazul primului an de activitate, evidenta sintetica a perioadei respective, confirmate de organele financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor; raportul cenzorilor; dividendele acordate in ultimii 5 ani sau de la constituire
    2.4. Principalii factori care fac oferta publica de titluri de valoare speculativa sau de mare risc.
    3. Informatii privind emisiunea
    3.1. Hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind noua emisiune de titluri de valoare si data publicarii acesteia
    3.2. Tipul si clasa titlurilor de valoare ce urmeaza a fi emise; numerele de lot si seriile acestora
    3.3. Marimea fondurilor scontate a fi obtinute ca urmare a emisiunii de titluri de valoare; numarul si valoarea nominala si/sau valoarea de subscriptie a titlurilor de valoare; pretul propus al emisiunii
    3.4. Destinatiile principale ale incasarilor obtinute din vanzarea titlurilor de valoare
    3.5. Locul si datele de deschidere si inchidere ale ofertei publice de titluri de valoare; dreptul de anticipare a datei inchiderii
    3.6. Procedurile de adoptat in caz de exces de subscriptie, cat si in caz de cerere insuficienta
    3.7. Numele si adresa agentiei de negociere care intermediaza oferta publica de titluri de valoare
    3.8. Numele si adresa fiecarui autor si/sau agent insarcinat cu plata, executia si mentinerea registrului actionarilor
    3.9. Lista cu titlul, suma si procentul voturilor titlurilor de valoare emise de catre emitent si destinate fiecarei persoane sau grup de persoane care au completat o cerere de negociere, lista care va nominaliza fiecare asemenea proprietar.
    4. Cerinte informationale privind emisiunea de actiuni
    4.1. Titlul clasei de titluri de valoare; specificarea categoriei (nominative sau la purtator), numarul lor pe categorii si valoarea nominala a actiunilor
    4.2. Prevederi referitoare la drepturile de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemtiune si restrictii in ceea ce priveste instrainarea
    4.3. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de titluri de valoare
    4.4. Orice alte conditii materiale
    5. Cerinte informationale privind emisiunea de obligatiuni
    5.1. Titlul acestor titluri de valoare, suma oferita si, in caz de inscriere, cantitatea totala autorizata si cantitatea totala la vedere, la cea mai recenta data posibila
    5.2. Suma totala a obligatiunilor ce urmeaza sa fie emise si a celor care au mai fost emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator
    5.3. Prevederi referitoare la subordonarea drepturilor detinatorilor de obligatiuni in raport cu alti detinatori de titluri de valoare sau creditori ai emitentului
    5.4. Prevederi referitoare la termenul de scadenta, dobanda, conversiunea, rascumpararea, amortizarea sau retragerea
    5.5. Contractele financiare ale emitentului
    5.6. Tipurile de evenimente care conduc la incapacitate de plata
    5.7. Prevederi referitoare la modificarea caracteristicilor titlurilor de valoare, a drepturilor detinatorilor, a termenelor si conditiilor de emisiune a obligatiunilor care urmeaza a fi oferite public
    5.8. Procedura necesara sa impuna actiuni din partea mandatarului
    5.9. Categoriile de actiuni emise de societatea comerciala
    5.10. Orice alte conditii materiale
    6. Informatii privind emisiunea altor titluri de valoare (garantii, alte drepturi etc.)
    6.1. Volumul titlurilor de valoare ce sustin aceste garantii sau drepturi
    6.2. Perioada in care si pretul la care garantiile pot fi exercitate
    6.3. Volumul si drepturile garantiilor la vedere
    6.4. Prevederi referitoare la schimbari sau ajustari in pret
    6.5. Orice alte conditii considerate oportune

    ANEXA 2

              CONTINUTUL MINIM
    al declaratiei de intentie

    Declaratia de intentie va include urmatoarele informatii:
    a) numele persoanei raportoare;
    b) cetatenia sau sediul persoanei raportoare si - daca este cazul - al fiecarui membru al grupului;
    c) numele emitentului de titluri de valoare;
    d) titlul clasei de titluri de valoare;
    e) data evenimentului care reclama completarea unei astfel de declaratii;
    f) numarul de titluri de valoare detinute de catre persoana raportoare si, daca este cazul, de catre oricare membru din grup;
    g) procentajul din totalul drepturilor de vot corespunzatoare tuturor categoriilor de actiuni ale emitentului si identificarea procentajului pe care are dreptul sa-l achizitioneze.

    ANEXA 3

         MINISTERUL FINANTELOR                      Nr. ......../.......
     Agentia Nationala pentru Titluri
              de Valoare

                               AUTORIZATIE

     Societatea Comerciala .........., str. ....... nr. ..., municipiul/orasul .........................., judetul ...........
     Referitor la cererea dvs. nr. .../... privind autorizarea ofertei publice de titluri de valoare (subscriptie publica pentru majorarea capitalului social/vinzare), Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare a constatat ca prospectul de oferta publica a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Hotararii Guvernului nr. 552/1992 si ale Regulamentului privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare.
    In consecinta, Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare autorizeaza oferta publica de titluri de valoare, pe baza prospectului de oferta publica de titluri de valoare.
    Autorizatia ofertei publice de titluri de valoare de catre Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare nu constituie, nu implica si nu poate fi interpretata ca o opinie sau o aprobare din partea agentiei referitoare la eficienta plasamentului, la meritele investitionale ale respectivelor titluri de valoare sau la conditiile de pret prin care acestea sunt oferite prin intermediul prospectului de oferta publica.
    Activitatile privind initierea, desfasurarea, inchiderea si raportarea rezultatelor ofertei publice de titluri de valoare se supun prevederilor Regulamentului privind subscriptia publica si oferta publica de vanzare de titluri de valoare.

                           Director,

    ANEXA 2

                   REGULAMENT
privind autorizarea agentiilor si a agentilor de negociere a titlurilor de valoare

    Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare, abreviata pentru scopurile prezentului regulament A.N.T.V., in conformitate cu prevederile art. 3 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 552/1992 privind circulatia titlurilor de valoare, denumita in continuare hotararea Guvernului, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, denumita in continuare lege, si ale Regulamentului- cadru privind organizarea si functionarea A.N.T.V., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1309/1992, emite prezentul Regulament privind autorizarea agentiilor si a agentilor de negociere a titlurilor de valoare.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Intermedierea de titluri de valoare reprezinta activitatea desfasurata de persoane juridice legal autorizate de catre A.N.T.V., denumite in continuare agentii de negociere a titlurilor de valoare, cu scopul de a cumpara sau vinde titluri de valoare sau drepturi derivand din acestea, precum si de a exercita alte activitati conexe autorizate.
    Persoanele fizice sau juridice care cumpara titluri de valoare exclusiv pentru scopul de a investi si nu pentru a le tranzactiona sau a le redistribui, pentru o perioada de minimum 12 luni, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Efectuarea intermedierii de titluri de valoare constituie activitatea exclusiva a agentiilor de negociere a titlurilor de valoare.
    Art. 3
    Intermedierea de titluri de valoare constituie obiect al autorizarii A.N.T.V. si va cuprinde urmatoarele activitati:
    a) vanzarea si cumpararea de titluri de valoare in calitate de intermediar, actionand pe baza de comision, in contul clientilor;
    b) vanzarea si cumpararea de titluri de valoare in calitate de intermediar, actionand pe cont propriu;
    c) alte activitati conexe intermedierii de titluri de valoare, autorizate de A.N.T.V.
    Exercitarea oricarei activitati neautorizate de intermediere de titluri de valoare, precum si folosirea neautorizata a expresiilor "intermediere de titluri de valoare", "agentie de negociere a titlurilor de valoare", "agent de negociere a titlurilor de valoare" sau a oricarei formulari similare vor atrage raspunderea juridica in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 2
    Autorizarea agentiilor de negociere a titlurilor de valoare

    A. Conditii de autorizare

    Art. 4
    Intermedierea de titluri de valoare va fi efectuata de agentiile de negociere a titlurilor de valoare, persoane juridice infiintate ca societati comerciale, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului regulament.
    Art. 5
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare isi vor desfasura activitatea prin intermediul persoanelor fizice, denumite agenti de negociere a titlurilor de valoare, potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 si 2 din prezentul regulament, care, in calitate de angajati ai acestora, efectueaza tranzactii pentru respectiva agentie de negociere, precum si alte activitati conexe intermedierii de titluri de valoare, autorizate de A.N.T.V.
    Nici o persoana fizica sau juridica nu se va putea angaja in intermedierea de titluri de valoare fara a fi obtinut o autorizatie prealabila din partea A.N.T.V.
    Art. 6
    Autorizatia de a desfasura intermedierea de titluri de valoare va fi acordata de A.N.T.V. oricarei persoane juridice solicitante, care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) sa fie constituita ca societate comerciala in conformitate cu prevederile legii;
    b) intermedierea de titluri de valoare sa constituie obiectul ei de activitate exclusiv;
    c) sa nu detina titluri de participare intr-o alta agentie de negociere a titlurilor de valoare. Personalul de conducere si agentii de negociere a titlurilor de valoare pot detine titluri de participare ale unei alte agentii de negociere a titlurilor de valoare cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5% si, respectiv, 20% din capitalul acesteia si sa nu fie alesi ca membri ai conducerii respectivei agentii de negociere;
    d) alte conditii ce pot fi stabilite de catre A.N.T.V., in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 7
    A.N.T.V. poate autoriza persoanele juridice straine cu sediul in strainatate sa desfasoare intermedierea de titluri de valoare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) detin autorizatia institutiei competente din tara de origine si exista acorduri prealabile cu aceasta pentru a desfasura intermedierea de titluri de valoare in Romania;
    b) activitatea de intermediere se desfasoara prin filiale infiintate in Romania cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    c) contribuie la utilizarea de instrumente si tehnici specifice care ar sprijini dezvoltarea in Romania a pietei titlurilor de valoare.
    B. Impedimente in autorizare
    Art. 8
    A.N.T.V. nu va acorda sau extinde autorizatia pentru intermedierea de titluri de valoare unei agentii de negociere aflata in urmatoarele situatii:
    a) agentia de negociere a intrat anterior si inca se afla intr-una din fazele procesului de faliment sau impotriva predecesorului sau legal a fost initiata o astfel de procedura;
    b) oricare din principalii detinatori ai titlurilor de participare, membri ai consiliului de administratie, cadre de conducere sau agenti de negociere ai titlurilor de valoare:
    - a detinut sau detine pozitia respectiva in agentii de negociere care se incadreaza in prevederile lit. a);
    - are antecedente penale care pot constitui impedimente in desfasurarea activitatii;
    - a fost sanctionat de A.N.T.V. prin interzicerea exercitarii oricarei activitati privind intermedierea de titluri de valoare, conform prevederilor prezentului regulament, pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare;
    - este functionar public.
    C. Procedura autorizarii
    Art. 9
    Pentru a obtine autorizatia de a efectua intermedierea de titluri de valoare, agentia de negociere a titlurilor de valoare va completa o cerere adresata A.N.T.V., semnata de reprezentantii sai legali.
    Cererea va fi fundamentata pe urmatoarele documente:
    a) contractul de societate si statutul, autentificate, precum si certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului;
    b) specificarea categoriilor de intermediere de titluri de valoare pentru care se solicita autorizatia;
    c) structura (distributia) proprietatii agentiei de negociere la data completarii cererii;
    d) identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, curriculum vitae cu accent pe experienta profesionala, certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de lege;
    e) in cazul solicitantilor care au desfasurat anterior alte activitati economice, un raport rezumativ asupra acelor activitati si bilantul contabil pe ultimii 3 ani;
    f) identitatea cenzorilor propusi, curriculum vitae, certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.
    D. Reguli de conduita
    Art. 10
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare isi vor desfasura activitatile de plasament pe piata primara si de tranzactionare pe piata secundara.
    Orice oferta publica de titluri de valoare se va derula printr-o agentie de negociere a titlurilor de valoare autorizata, in baza unui contract care va fi inaintat A.N.T.V., pentru a fi aprobat anterior autorizarii respectivei oferte.
    Partile intr-o oferta publica de titluri de valoare intermediata vor fi libere sa negocieze si sa determine intre ele comisionul perceput si alte conditii ale plasamentului.
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare, prin activitatea pe care o desfasoara, vor actiona pentru afirmarea caracterului lichid al titlurilor de valoare, dezvoltarea si asigurarea transparentei operatiunilor cu titluri de valoare si stabilitatea pietei de capital.
    Agentiile de negociere nu isi vor desfasura activitatile intr-un mod sau in conditii care ar da nastere unui conflict intre interesele lor ca intermediari si cele ale clientilor ca investitori.
    Art. 11
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare nu vor recurge la nici o practica contrara urmatoarelor reguli de conduita:
    a) nu vor lua nici o initiativa sau nu vor facilita ca astfel de initiative sa fie luate de altii, care ar afecta libera interactiune dintre cererea si oferta de titluri de valoare pe piata de capital;
    b) nu vor utiliza serviciile altor agentii de negociere a titlurilor de valoare in scopul eludarii prevederilor referitoare la titluri de valoare;
    c) nu vor raspindi informatii false, inexacte sau care ar determina aparitia unor oscilatii artificiale in ceea ce priveste cererea, oferta sau preturile titlurilor de valoare;
    d) nu vor transmite informatii confidentiale sau nu se vor folosi de aceste informatii in beneficiul propriu, al unor persoane implicate sau al unor terti clienti;
    e) nu vor desfasura nici o tranzactie sau alta activitate care sa contravina reglementarilor A.N.T.V. cu privire la protectia intereselor clientului sau care sa impiedice luarea de masuri care ar evita sau preveni aparitia unor astfel de contraventii.
    E. Supraveghere si control
    Art. 12
    A.N.T.V. isi va exercita atributiile de supraveghere si control asupra activitatii agentiilor de negociere a titlurilor de valoare prin inspectii la fata locului, in scopul verificarii evidentelor, conturilor si raportarilor financiar-contabile.
    Art. 13
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare, in conditiile respectarii prevederilor legii, vor comunica A.N.T.V. urmatoarele:
    a) schimbari semnificative in structura proprietatii; marirea sau reducerea capitalului social;
    b) modificarea contractului sau a statutului societatii comerciale;
    c) deschiderea sau inchiderea de sucursale;
    d) fuziunea cu alte agentii de negociere a titlurilor de valoare;
    e) modificari in componenta consiliului de administratie sau a comitetului de directie;
    f) numirea, suspendarea sau demiterea oricarui agent de negociere a titlurilor de valoare;
    g) alte modificari intervenite in activitatea agentiilor de negociere.

    CAP. 3
    Autorizarea agentilor de negociere a titlurilor de valoare
    A. Conditii de autorizare
    Art. 14
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare vor efectua intermedierea de titluri de valoare prin persoanele fizice care au fost autorizate de A.N.T.V. ca agenti de negociere a titlurilor de valoare.
    Agentii de negociere isi vor desfasura activitatea in numele si in contul agentiei de negociere ai carei salariati sunt, fiindu-le interzis sa efectueze servicii de intermediere de titluri de valoare in cont propriu sau in contul oricarei alte persoane fizice sau juridice.
    Pentru a fi autorizati de catre A.N.T.V., in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 si 3 din hotararea Guvernului, agentii de negociere a titlurilor de valoare trebuie sa prezinte curriculum vitae, precum si un certificat de cazier judiciar si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) experienta profesionala in activitatea financiar-bancara;
    b) intentia exprimata in scris a unei agentii de negociere a titlurilor de valoare, legal autorizata, de a-l angaja pe candidat ca agent de negociere a titlurilor de valoare;
    c) alte referinte personale pe care le poate hotari A.N.T.V., in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei.
    B. Impedimente in autorizare
    Art. 15
    A.N.T.V. nu autorizeaza si nici o agentie de negociere a titlurilor de valoare nu poate angaja ca agent de negociere a titlurilor de valoare o persoana care:
    a) a suferit condamnari penale care pot constitui impedimente in desfasurarea activitatii;
    b) i-a fost retrasa autorizatia de agent de negociere a titluri de valoare;
    c) a fost sanctionat de catre A.N.T.V. cu interdictia de a desfasura orice activitate profesionala reglementata de prezentul regulament, atat timp cat astfel de interdictie ramane valabila;
    d) este functionar public sau salariat permanent al oricarei agentii sau institutii guvernamentale.
    Nici o persoana fizica nu poate fi autorizata pentru a exercita atributiile agentului de negociere de titluri de valoare pentru mai mult de o agentie de negociere a titlurilor de valoare.

    CAP. 4
    Sistemul de evidenta si contabilitate

    Art. 16
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare sunt obligate sa-si intocmeasca si sa tina evidenta stricta a operatiunilor si sa-si organizeze contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si normelor metodologice elaborate de A.N.T.V.
    Art. 17
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare au obligatia sa inregistreze cronologic toate operatiunile de intermediere efectuate in scopul verificarii ulterioare a ordinii in care acestea au fost executate de catre agentii sai de negociere.
    Art. 18
    Agentiile de negociere a titlurilor de valoare vor raporta A.N.T.V.:
    - bilantul contabil;
    - rezultatele financiare si obligatiile fiscale;
    - situatia patrimoniului;
    - situatiile trimestriale privind tranzactiile efectuate si soldurile conturilor ce reflecta diferite categorii de detineri de titluri de valoare.
    Art. 19
    Elaborarea, prezentarea, verificarea si publicarea raportarilor financiar- contabile se vor face potrivit prevederilor Legii contabilitatii, fiind obligatorii pentru toate persoanele juridice autorizate de catre A.N.T.V. ca agentii de negociere a titlurilor de valoare in conditiile prezentului regulament.
    Un exemplar din raportarile financiar-contabile certificate de catre cenzori si purtand viza directiilor generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti se va depune la A.N.T.V., impreuna cu celelalte raportari specifice.

    CAP. 5
    Raspunderea juridica

    Art. 20
    A.N.T.V poate aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) avertismentul scris;
    b) suspendarea autorizatiei;
    c) retragerea autorizatiei.
    In caz de repetare a unor fapte identice sau similare, va fi aplicata sanctiunea urmatoare din cele mai sus enumerate.
    Art. 21
    A.N.T.V. poate sanctiona cu avertisment scris abaterile datorate neglijentei, care nu au cauzat pagube materiale semnificative sau de alta natura persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentului regulament sau publicului in general.
    Sanctiunile ce presupun suspendarea autorizatiilor vor fi aplicate pentru perioade intre 5 si 90 de zile, in afara cazurilor cand A.N.T.V. nu decide altfel, inclusiv retragerea autorizatiei.
    Autorizatia va fi retrasa ca urmare a faptelor care au cauzat sau care ar fi putut cauza pagube materiale serioase ori de alta natura persoanelor fizice sau juridice ori publicului in general. Autorizatia va fi retrasa si in caz de reaparitie a faptelor sanctionate cu suspendare conform prevederilor prezentului regulament.
    A.N.T.V. va face publica orice incalcare a prevederilor prezentului regulament, precum si sanctiunea aplicata.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Fac exceptie de la prevederile prezentului regulament, pana la aparitia Legii valorilor mobiliare si a burselor de valori, societatile bancare potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, precum si Fondurile Proprietatii Private potrivit prevederilor art. 7 lit. d) din Legea nr. 58/1991.
    Art. 23
    Operatiunile de negociere, vanzare cumparare si toate celelalte tranzactii realizate de Fondurile Proprietatii Private, care intra sub incidenta hotararii Guvernului, vor fi supuse avizului prealabil al A.N.T.V. in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 3.4 din Statutul cadru al Fondului Proprietatii Private, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 10/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992.
    Art. 24SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 493/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 493 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 493/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu