Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 490 din 28 iunie 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate in termen de garantie - 906

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din 31 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul prevederilor art. 12 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, precum si ale art. 3 pct. 1 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate in termen de garantie - 906, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Tratarea defectelor aparute in perioada de garantie la elementele componente ale vehiculelor feroviare si ale infrastructurii feroviare publice, care se incadreaza in clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B, astfel cum sunt definite in reglementarile specifice in vigoare, se va face conform prevederilor instructiunilor aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Gestionarul infrastructurii feroviare proprietate publica sau privata a statului, precum si operatorii de transport feroviar licentiati vor stabili si vor include in mod obligatoriu in contractele comerciale incheiate cu furnizorii feroviari care asigura construirea, modernizarea, intretinerea, repararea vehiculelor feroviare si/sau a infrastructurii feroviare, clauze privind obligatiile si raspunderea partilor, in aplicarea prevederilor instructiunilor cuprinse in anexa.
    Art. 3
    Autoritatea Feroviara Romana - AFER, Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., compania nationala, societatile nationale, societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori, societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si furnizorii feroviari vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Instructiei pentru tratarea defectarilor in termen de garantie nr. 906, elaborata de Departamentul Cailor Ferate - Centrala Mecanica de Material Rulant, aprobata de conducerea M.T.Tc. sub nr. 521/72 din 4 decembrie 1982, nepublicata, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul transporturilor,
                        Adrian Gheorghe Marinescu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate in termen de garantie - 906

    Art. 1
    (1) In intelesul prezentelor instructiuni, urmatorii termeni care se utilizeaza se definesc dupa cum urmeaza:
    a) client - destinatarul unui produs feroviar critic livrat de furnizor;
    b) comunicare - instiintarea furnizorului de catre client cu privire la defectul constatat;
    c) defect - deranjamentul care impiedica functionarea unei masini sau a unui aparat ori a unor subansambluri ale acestora, conform unor conditii impuse printr-o norma sau o documentatie tehnica in vigoare;
    d) furnizor - organizatia care livreaza clientului un produs feroviar critic;
    e) organizatie - agentul economic sau institutia publica care furnizeaza un produs feroviar critic;
    f) produse feroviare - produsele sau serviciile specifice utilizate pentru transportul feroviar si cu metroul, constructia, modernizarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
    g) produse feroviare critice - produsele feroviare incadrate in clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B, conform reglementarilor specifice in vigoare, care prin defectare antreneaza pierderea sigurantei si securitatii transporturilor, determina grave perturbatii in exploatarea transportului feroviar si cu metroul, diminueaza calitatea conditiilor de transport, afecteaza costurile de intretinere si exploatare, influentand negativ calitatea transportului public;
    h) subcontractant - organizatia care furnizeaza un produs furnizorului;
    i) termen de garantie - intervalul de timp, stabilit de furnizor de comun acord cu clientul, in situatia in care nu este prevazut in actele normative interne si internationale in vigoare, in limita caruia produsul feroviar critic achizitionat trebuie sa isi pastreze caracteristicile impuse, in conditii normale de exploatare, intretinere si/sau de reparatie;
    j) tratare in termen de garantie - totalitatea activitatilor de analizare, de stabilire a cauzelor care au produs defectarea si de remediere a defectarii - repararea sau inlocuirea produsului - in limitele de timp stabilite.
    Art. 2
    In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si a securitatii transportului feroviar sau cu metroul, in activitatile de construire, modernizare si reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare defectele in termen de garantie a produselor feroviare critice se trateaza conform prezentelor instructiuni.
    Art. 3
    (1) Termenele de garantie pentru produsele feroviare critice, destinate transportului feroviar si cu metroul, care nu sunt stabilite in acte normative interne sau internationale, se stabilesc prin contractele de achizitie, pe baza prevederilor din standarde, fise UIC, caiete de sarcini si/sau specificatii tehnice, aplicabile dupa caz.
    (2) Termenul de garantie stabilit in conditiile alin. (1) se prelungeste cu durata in care produsul feroviar critic este scos din uz datorita defectarii, pana la repunerea in functiune, daca partile nu au convenit altfel prin contractul de achizitie.
    Art. 4
    (1) In scopul tinerii unei evidente complete, precum si a statisticii defectelor aparute in termenul de garantie la produsele feroviare critice, clientii acestor produse au obligatia de a inregistra intr-un registru special toate elementele de identificare necesare.
    (2) Registrul special va contine cel putin urmatoarele elemente:
    - data defectarii;
    - date privind identificarea produsului defect - denumire, tip, serie, an de fabricatie, ultima reparatie efectuata;
    - descrierea defectului care s-a comunicat furnizorului;
    - cauza defectarii;
    - modul de remediere.
    Art. 5
    Clientul va comunica in scris furnizorului orice defectare a unui produs feroviar critic aflat in termen de garantie, imediat ce aceasta a avut loc; totodata aceeasi comunicare se va transmite si Autoritatii Feroviare Romane - AFER.
    Art. 6
    (1) Tratarea defectelor in termen de garantie se face in cadrul unei comisii comune constituite din reprezentantii clientului si ai furnizorului, denumita in continuare comisie.
    (2) Contractul de achizitie a produsului feroviar critic va contine, pe langa clauzele principale, si clauzele referitoare la constituirea, componenta, convocarea si modul de lucru ale comisiei.
    Art. 7
    (1) Convocarea comisiei se face de catre client, conform clauzelor prevazute la art. 6 alin. (2). Totodata clientul va comunica in scris Directiei generale a transporturilor feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatii Feroviare Romane - AFER locul si data convocarii comisiei.
    (2) Lucrarile comisiei pot fi supravegheate de specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si al Autoritatii Feroviare Romane - AFER, in baza legitimatiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor.
    (3) Directia generala a transporturilor feroviare si Autoritatea Feroviara Romana - AFER vor stabili, dupa caz, necesitatea asigurarii supravegherii, nominalizand personalul detinator al legitimatiei speciale de control.
    Art. 8
    (1) Rezultatele activitatii de tratare a defectelor in termen de garantie se inscriu in procese-verbale de tratare a defectelor in termen de garantie si se vor completa de catre client in registrul special prevazut la art. 4.
    (2) Procesul-verbal de tratare a defectelor in termen de garantie va cuprinde cel putin urmatoarele:
    - denumirea, tipul, seria si numarul produsului;
    - luna si anul de fabricatie, data ultimei reparatii;
    - numarul comunicarii scrise a defectarii, adresata furnizorului;
    - defectul sau defectele aparute;
    - cauzele defectarii;
    - responsabilitati legate de aparitia defectului;
    - masuri de remediere;
    - masuri de prevenire;
    - mentiuni ale comisiei;
    - opinii ale membrilor comisiei.
    (3) Inscrierile din procesele-verbale si din registrul special se fac lizibil, fara stersaturi, modificari sau completari. Raspunderea privind corectitudinea datelor inscrise revine:
    a) membrilor comisiei, pentru cazul completarii procesului-verbal;
    b) clientului, pentru cazul completarii registrului special.
    Art. 9
    (1) Comisia are obligatia sa stabileasca corect cauzele defectarii in termen de garantie, responsabilitatile pentru defectare, precum si masurile de remediere si de prevenire care trebuie luate.
    (2) Pentru elucidarea cauzelor defectarii in termen de garantie comisia are competenta sa dispuna verificari suplimentare care se vor mentiona in procesul-verbal prevazut la art. 8 alin. (2), situatie in care se amana stabilirea cauzelor. Verificarile suplimentare pot consta in probe functionale, de parcurs, analize de laborator, probe mecanice, alte verificari necesare in vederea determinarii parametrilor determinanti prevazuti in reglementarile interne si/sau internationale. In acest caz activitatea comisiei se finalizeaza dupa primirea rezultatelor probelor sau analizelor efectuate.
    (3) Analizele, respectiv probele prevazute la alin. (2), se vor efectua de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER in laboratoarele proprii sau in alte laboratoare autorizate/atestate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER. Pentru efectuarea probelor de parcurs pe infrastructura feroviara este necesar acordul prealabil al gestionarului infrastructurii feroviare.
    Art. 10
    Concluziile comisiei cu privire la stabilirea cauzelor pot fi sustinute, dupa caz, cu schite, fise de masuratori, copii de pe documente de referinta, fotografii si/sau alte documentatii.
    Art. 11
    In activitatea de stabilire a cauzelor defectarii produsului, desfasurata de comisie, se deosebesc urmatoarele cazuri:
    a) membrii comisiei, in unanimitate, au aceeasi opinie in privinta cauzelor, iar procesul-verbal de tratare a defectelor in termen de garantie se semneaza fara opinii divergente;
    b) membrii comisiei nu decid in unanimitate in privinta cauzelor, situatie in care procesul-verbal de tratare a defectelor in termen de garantie se semneaza mentionandu-se opiniile divergente, fundamentate sub aspect tehnic, formulate separat, ca anexe la procesul-verbal.
    Art. 12
    Procesul-verbal de tratare a defectelor in termen de garantie se va intocmi in minimum doua exemplare, originalul anexandu-se la dosarul de tratare a defectelor, iar copia/copiile, dupa caz, se va/se vor inmana membrilor comisiei.
    Art. 13
    Nu se considera si nu se vor trata potrivit prezentelor instructiuni, ca defecte in termen de garantie, defectele aparute in activitatile de revizie, intretinere si exploatare desfasurate de client fara respectarea proceselor tehnologice, a normelor tehnice si a documentatiilor in vigoare, precum si alte defecte posibile, stabilite astfel de comun acord prin contract.
    Art. 14
    Eventualele divergente cu privire la tratarea defectelor in termen de garantie si remedierea defectelor se vor solutiona pe baza de expertiza tehnica efectuata de Autoritatea Feroviara Romana - AFER sau de un alt organism tehnic, stabilit in conditiile prevederilor legale in vigoare de Ministerul Transporturilor.
    Art. 15
    (1) Procesele-verbale de tratare a defectelor in termen de garantie se vor pastra de catre client pe o durata de cel putin un an calendaristic de la data la care expira termenul de garantie al produsului feroviar critic.
    (2) Registrul special de evidenta a defectelor in termen de garantie se va pastra in bune conditii de catre client pe o durata de minimum 5 ani de la data ultimei inregistrari.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) se pun la dispozitie organelor de control si inspectie din cadrul Ministerului Transporturilor si al Autoritatii Feroviare Romane - AFER, la solicitarea acestora.
    Art. 16
    (1) Clientul produsului feroviar critic va analiza periodic, cel putin trimestrial, situatia privind defectele in termen de garantie si modul de tratare.
    (2) Rezultatul analizei prevazute la alin. (1) va fi comunicat in scris Autoritatii Feroviare Romane - AFER in termen de maximum 15 zile de la data efectuarii acesteia, in vederea determinarii elementelor de fiabilitate si a stabilirii de masuri corective.
    Art. 17
    (1) In cazul in care organele de control si inspectie ale Ministerului Transporturilor sau ale Autoritatii Feroviare Romane   AFER constata sau sunt instiintate despre defecte in termen de garantie la produsele feroviare critice, care au grad mare de repetabilitate sau care pot periclita siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul sau care afecteaza calitatea produselor si serviciilor publice, vor dispune, dupa caz, masuri si/sau verificari tehnice suplimentare.
    (2) In situatia in care se constata, potrivit alin. (1), ca produsul nu mai respecta caracteristicile tehnice prevazute ca fiind obligatorii in normele sau in documentatiile tehnice specifice in vigoare, Autoritatea Feroviara Romana   AFER va suspenda sau va retrage, dupa caz, certificatul de omologare si/sau autorizatia de furnizor feroviar, conform reglementarilor specifice in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 490/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 490 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 490/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu