E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4750 din 12.08.2019

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 21 august 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile:art. 171, art. 173 şi ale art. 328 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 12 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ universitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 10 februarie 2012; b)Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.370/2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012; c)Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 29 octombrie 2015; d)Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei naţionale, interimar,Gigel Paraschiv,secretar de statANEXĂMETODOLOGIE-CADRU de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior Capitolul IInformaţii generale Articolul 1Prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general privind organizarea şi înregistrarea în Registrul naţional al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionare, precum şi a programelor postuniversitare de educaţie permanentă. Capitolul IIOrganizarea şi înregistrarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionare Articolul 2
(1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi programele postuniversitare de perfecţionare, denumite în continuare programe postuniversitare, sunt parte din educaţia permanentă, fiind incluse în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
(2) Programele postuniversitare se pot organiza de instituţiile de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv, denumite în continuare instituţii organizatoare de programe postuniversitare.
(3) Programele postuniversitare se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente acreditate.
(4) Programele postuniversitare sunt programe de nivel 6, conform Cadrului naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, dacă nu se precizează, în mod expres, alt nivel de calificare.
(5) Programele postuniversitare se pot organiza atât în limba română, cât şi în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de largă circulaţie.
(6) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competenţe ocupaţionale/ profesionale noi, în domeniul de licenţă absolvit de cursant, şi sunt cursuri de specializare în profesie.
(7) Programele postuniversitare de perfecţionare reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoştinţelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învăţării. Aceste programe se desfăşoară în domeniul de licenţă sau la cererea pieţei muncii. Se organizează conform standardului ocupaţional sau programului de studii stabilit cu angajatorii. Achiziţiile educaţionale sunt pentru ocupaţii din aceeaşi grupă de bază în care există deja calificare. Acestea sunt cursuri de pregătire orizontală în profesie/specializare. Prin acumularea rezultatelor învăţării, două sau multe programe de perfecţionare pot conduce la practicarea unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază din calificarea deţinută.
Articolul 3
(1) Programele postuniversitare se organizează pentru:a)ocupaţii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, din grupa majoră 2 cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR; b)activităţi specifice din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumită în continuare CAEN.
(2) Programele postuniversitare se pot organiza pentru dobândirea şi/sau dezvoltarea de competenţe profesionale/specifice, comune uneia sau mai multor ocupaţii.
Articolul 4În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare utilizează sistemul de credite de studiu transferabile şi se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale/rezultatelor învăţării asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Articolul 5
(1) Programele postuniversitare se finalizează cu:a)certificat de atestare a competenţelor profesionale, pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru; b)certificat de absolvire, pentru programele postuniversitare de perfecţionare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.
(2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv, prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă.
(3) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de absolvire se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.
Articolul 6
(1) Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
(2) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare absolvenţii care deţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă.
(3) Condiţiile de admitere la programele postuniversitare sunt stabilite de către universităţi în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.
(4) Participanţii la programele postuniversitare au calitatea de cursanţi la studii postuniversitare.
Articolul 7Programele postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.
Capitolul IIIOrganizarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă Articolul 8
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot fi furnizori de formare profesională pentru adulţi şi pot organiza programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă pentru adulţi, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă sunt acreditate, în condiţiile legii.
(2) Obiectivele formării profesionale a adulţilor, care se pot realiza prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă, sunt:a)pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă; b)actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite; c)schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă; d)însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; e)promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
(3) Acreditarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă se realizează de către orice instituţie de asigurare a calităţii membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
(4) Metodologia pentru acreditarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă organizate de către instituţiile de învăţământ superior se realizează în departamentele facultăţilor, prin departamentele de formare continuă sau centrele şi institutele de cercetare universitare, în domeniile acreditate, pe baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, până la realizarea metodologiei de acreditare prevăzută la alin. (4).
Articolul 9
(1) Programele de studii postuniversitare se organizează:a)pentru dobândirea de competenţe transversale/cheie/ profesionale suplimentare, necesare formării personale sau manageriale; b)de regulă, pe module şi se finalizează, după susţinerea examenului de absolvire, cu certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.
(2) Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă se fundamentează, de regulă, pe ocupaţii si standarde ocupaţionale realizate în condiţiile legii.
(3) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă utilizează creditele transferabile.
Articolul 10
(1) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă:a)sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare; b)se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii; c)se bazează pe competenţele ocupaţionale solicitate la nivel naţional/european şi se adresează ocupaţiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România - COR sau ISCO (standardul internaţional pentru ocupaţii); d)se pot organiza şi pentru dezvoltarea/achiziţionarea de competenţe transversale şi cheie definite conform reglementărilor europene.
(2) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot fi:a)Programe postuniversitare de iniţiere - sunt programe scurte, 2-8 ore, şi reprezintă oferta educaţională pentru dobândirea de cunoştinţe, aptitudini, deprinderi conform necesităţilor activităţilor din CAEN, ocupaţiilor/profesiilor noi din COR, pentru însuşirea de tehnologii noi, informaţii privind schimbările din piaţa muncii, în general pentru noutăţi determinate de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecţionare/specializare.(b) Programe postuniversitare de perfecţionare profesională a adulţilor - reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/ dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale/transversale/cheie ale unei persoane care deţine deja o calificare prin noi rezultate ale învăţării. Perfecţionarea se poate face şi pentru funcţiile de conducere din specializarea/ocupaţia înrudită cu cea deţinută şi are la bază discipline de specialitate. Prin mai multe programe de perfecţionare însumate se dobândesc rezultatele învăţării necesare practicării unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază. (c) Programe postuniversitare de specializare - reprezintă oferta educaţională pentru dobândirea de rezultate ale învăţării în aceeaşi arie ocupaţională/grupă de bază din COR şi dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. Programele postuniversitare de specializare au la bază standardele ocupaţionale/programe de studii şi rezultate ale învăţării care conferă absolventului capacitatea de a profesa o ocupaţie nouă în aceeaşi grupă de bază din COR/ISCO-08 în care a absolvit programul de licenţă. Programele de studii au la bază discipline de specialitate, teoretice şi aplicate. (d) Programe postuniversitare de calificare, respectiv recalificare - reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învăţării ce permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii din COR/ISCO-08. Prin recalificare se pot practica noi ocupaţii din aceeaşi grupă minoră din COR cu cea în care se deţine calificarea iniţială. Programele postuniversitare de calificare, respectiv recalificare au la bază programe de studii care cuprind discipline de domeniu şi de specialitate noi, durata lor fiind de minimum 30 de credite.
(3) Cadrele didactice/Formatorii care susţin ore în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă pot fi:a)proprii universităţii; b)asociate/asociaţi din alte universităţi; c)specialişti recunoscuţi în domeniul lor de activitate, aşa cum prevede cadrul legal în vigoare.
(4) Organizarea programelor postuniversitare se aprobă de senatul universităţii şi dosarul de aprobare cuprinde, în principal, următoarele elemente:a)obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul; b)durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; c)numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire; d)calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare formatori; e)programa de pregătire; f)mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; g)dotările, echipamentele şi materialele necesare formării; h)procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională; i)avizul departamentului pentru asigurarea calităţii din instituţia de învăţământ superior acreditată.
(5) Principiile pentru asigurarea calităţii în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă sunt următoarele:a)asigurarea calităţii este răspunderea universităţii ca parte integrantă a gestionării interne a programelor postuniversitare de educaţie permanentă pentru educaţia şi formarea profesională a adulţilor; b)asigurarea calităţii va pune accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării în corelare cu cerinţele pieţei muncii.
Articolul 11
(1) Au dreptul să participe la formare profesională prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă atât absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât şi absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă ori echivalentă.
(2) Participanţii la programele postuniversitare de educaţie permanentă au calitatea de cursanţi la studii postuniversitare.
(3) Instituţiile de învăţământ superior care organizează programe de studii postuniversitare încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.
(4) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (3), se regăseşte în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.
(5) Examenul de absolvire al programului de studii postuniversitare de educaţie permanentă reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii. Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare, iar la examen pot asista şi reprezentanţi ai pieţei muncii/beneficiarilor programelor de formare profesională.
(6) Comisiile de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare şi dezvoltare profesională sunt alcătuite din cel puţin trei persoane: un preşedinte şi doi membri.
(7) Fiecare comisie de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare şi dezvoltare profesională are secretarul acesteia, care nu face parte din comisie.
(8) Din componenţa comisiei de finalizare a programelor postuniversitare trebuie să facă parte, în proporţie de cel puţin o treime din numărul membrilor, persoane din afara instituţiei de învăţământ superior, reprezentând piaţa muncii.
(9) Modelul certificatului de absolvire a cursurilor postuniversitare de educaţie permanentă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.
Articolul 12
(1) Durata minimă a programelor postuniversitare de educaţie permanentă se cuantifică în credite de studii transferabile, astfel: a)se poate aloca 1 (un) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci şi cinci) de ore de activitate didactică şi de pregătire individuală, din care 10-12 ore de activitate didactică; b)durata unui program postuniversitar, care vizează dobândirea competenţelor aferente unui întreg standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6 - Cadrul naţional al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice.
(2) Planurile de învăţământ ale programelor postuniversitare trebuie să conţină ore de curs, seminar şi activităţi practice/de laborator/de proiectare.
Articolul 13
(1) Programele postuniversitare se organizează de:a)instituţii de învăţământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăţi şi departamente din aceeaşi instituţie de învăţământ superior; b)parteneriate între instituţiile de învăţământ superior acreditate; c)instituţii de învăţământ superior acreditate şi furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi; d)instituţii de învăţământ superior acreditate şi angajatori direct interesaţi.
(2) Organizarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă se realizează prin programe de zi sau cu frecvenţă redusă.
(3) Stagiile de practică se pot organiza în ţară sau în străinătate.
Capitolul IVÎnregistrarea în registrul naţional al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, de perfecţionare şi de educaţie permanentă Articolul 14
(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate organizatoare de programe postuniversitare au următoarele obligaţii:a)de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) informaţiile referitoare la programele postuniversitare organizate, pentru înscrierea în Registrul naţional al programelor postuniversitare, denumit în continuare RNPP, care este o parte a Registrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, denumit în continuare RNCIS; b)de a solicita Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) necesarul de formulare pentru certificatele de atestare a competenţelor şi pentru certificatele de absolvire/diplomelor de studii postuniversitare. MEN va aviza necesarul de formulare în baza informaţiilor încărcate în RNPP, gestionat şi transmis la MEN de către ANC.
(2) Informaţiile transmise către ANC conform alin. (1) lit. a) conţin cel puţin următoarele date:a)denumirea programului şi nivelul CNC; b)tipul programului şi domeniul clasificării internaţionale standard a educaţiei - ISCED; c)descrierea programelor postuniversitare prin rezultatele învăţării/competenţele dobândite (după caz) şi ocupaţiile din piaţa muncii cărora li se adresează programul/standardul; d)locul unde se desfăşoară programul şi organizatorul: universitatea/facultatea, consorţiul; e)durata programului şi numărul de credite ECTS.
(3) RNPP este gestionat, actualizat şi publicat de către ANC pe site-ul oficial al instituţiei.
(4) Structura RNPP este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta metodologie-cadru.
Articolul 15Programele de studii postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 16
(1) Activitatea din cadrul programelor de studii postuniversitare se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfăşura în cadrul programelor de studii postuniversitare se stabileşte de senatul universităţii prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare.
Articolul 17Pe baza prezentei metodologii-cadru, instituţiile de învăţământ superior, prin departamentele de formare continuă, îşi elaborează propriile metodologii de organizare, înregistrare şi raportare a programelor de studii postuniversitare, care se aprobă de senatul universităţii, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei metodologii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.
ANEXA Nr. 1*) la metodologia-cadru*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*) la metodologia-cadru*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3la metodologia-cadru CONTRACT DE FORMARE POSTUNIVERSITARĂ Nr. ........ ........ ........ din ........ .............. I. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentată prin ........ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ........ ..........., cu sediul în ........ ................ ........ ..............., telefon/fax ........ ........ .............., e-mail ........ ................ .........., cod fiscal/cod unic de înregistrare ........ ................ ..............., cont bancar ........ ........ ............ la ........ ........ .............. şi cont trezorerie ........ ........ ..............., înregistrată în Registrul naţional al programelor postuniversitare cu nr. ........ ............. , II. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., cu domnul/doamna ........ ........ ..........., având CNP ........ ................ ........, adresa ........ ........ .............., CI seria ............. nr. ........ .........., în calitate de beneficiar. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de educaţie şi formare postuniversitară în ........ ................ .......... pentru domnul/doamna ........ ................ ........ ............, beneficiar de formare profesională. 2. Durata şi valabilitatea contractului 2.1. Durata contractului este de la ........ ............ până la finalizarea programului de formare profesională. 2.2. Durata programului este de ......... ore de pregătire. 2.3. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a anula/amâna organizarea cursului, cu informarea prealabilă a cursanţilor. 3. Valoarea contractului 3.1. Valoarea totală a contractului este de ........ ............... lei şi include taxa de şcolarizare şi serviciile-suport pentru curs. 3.2. Plata se face în lei, fie în numerar la sediul furnizorului, fie prin ordin de plată în cont bancar ........ ................ la ................ sau cont trezorerie ........ ................ ................ ........ . 4. Obligaţiile părţilor I. Furnizorul se obligă: a)să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; b)să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională; c)să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire; d)să asigure instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; e)să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.II. Beneficiarul serviciului de formare profesională se obligă: a)să depună, la înscriere, dosarul personal al participantului, dosar care trebuie să conţină toate documentele enumerate în cererea de înscriere la cursuri, conform legislaţiei specifice în vigoare; b)să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă; c)să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; d)să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională; e)să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă.5. Răspunderea contractuală 5.1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii. 6. Forţa majoră 6.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. 6.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră. 7. Soluţionarea litigiilor Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii. 8. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 8.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract. 8.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea/amânarea pe o durată limitată a contractului, maximum o serie. 8.3. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: a)prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; b)prin reziliere.8.4. În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului. 9. Dispoziţii finale Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, ........ ........ ............, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Furnizor-Universitatea, ........ ................ ........ ............ Beneficiar, ........ ............ ANEXA Nr. 4la metodologia-cadru STRUCTURA Registrului naţional al programelor postuniversitare

Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de: (i) Rezultate ale învăţării (ii) Cunoştinţe/ deprinderi/abilităţi/autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului de absolvire Observaţii
Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4750/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4750 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4750/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu