Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4595 din 31 august 2004

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 10 februarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Calendarul examenului national de bacalaureat - 2005, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2005, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale si accesul la educatie, Directia generala invatamant superior, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitatilor de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                              Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                  CALENDARUL
                   examenului national de bacalaureat - 2005

    sesiunea iunie - iulie 2005
    2 - 13 mai 2005       - inscrierea candidatilor
    17 iunie 2005         - incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
    27 - 28 iunie 2005    - limba si literatura romana - proba orala
    29 - 30 iunie 2005    - limba si literatura moderna - proba orala
    1 - 2 iulie 2005      - limba si literatura materna - proba orala
    4 iulie 2005          - limba si literatura romana - proba scrisa
    5 iulie 2005          - limba si literatura materna - proba scrisa
    6 iulie 2005          - proba obligatorie a profilului - proba scrisa
    7 iulie 2005          - o proba la alegere din aria curriculara
                            corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau
                            practica
    8 iulie 2005          - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte
                            arii curriculare - proba scrisa sau practica
    11 iulie 2005         - afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si
                            depunerea contestatiilor (ora 16,00 - 20,00)
    12 - 13 iulie 2005    - rezolvarea contestatiilor
    14 iulie 2005         - afisarea rezultatelor finale

    sesiunea septembrie 2005
    18 - 22 iulie 2005    - inscrierea candidatilor
    22 - 23 august 2005   - limba si literatura romana - proba orala
    24 - 25 august 2005   - limba si literatura moderna - proba orala
    26 - 27 august 2005   - limba si literatura materna - proba orala
    29 august 2005        - limba si literatura romana - proba scrisa
    30 august 2005        - limba si literatura materna - proba scrisa
    31 august 2005        - proba obligatorie a profilului - proba scrisa
    1 septembrie 2005     - o proba la alegere din aria curriculara
                            corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau
                            practica
    2 septembrie 2005     - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte
                            arii curriculare - proba scrisa sau practica
    5 septembrie 2005     - afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si
                            depunerea contestatiilor (ora 16,00 - 20,00)
    6 - 7 septembrie 2005 - rezolvarea contestatiilor
    8 septembrie 2005     - afisarea rezultatelor finale

    ANEXA 2

                              METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2005

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Examenul national de bacalaureat este modalitatea esentiala de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare atins de absolventii de liceu. Examenul national de bacalaureat le permite acestora accesul catre invatamantul superior sau catre piata muncii.
    (2) Dreptul de a sustine examenul national de bacalaureat il au elevii care au promovat ultima clasa de liceu, invatamant liceal de zi, seral sau cu frecventa redusa.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat in fiecare an scolar.
    (4) Pentru anumite filiere, profiluri si specializari, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin ordin al ministrului, studiile liceale se pot incheia si cu un examen de certificare/atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale se aproba prin ordin separat.
    Art. 2
    (1) Candidatii proveniti din invatamantul de stat au dreptul sa sustina examenul national de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.
    (2) Candidatii proveniti din invatamantul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxa, in centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    (3) Taxele de examen mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc de fiecare inspectorat scolar. Stabilirea cuantumului taxelor se face diferentiat, in functie de numarul de probe pe care le sustine candidatul si luandu-se in calcul toate cheltuielile necesare pentru fiecare candidat.
    Art. 3
    (1) Candidatii care nu au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2003 sau ale anului 2004 pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice promovate in sesiunile mentionate.
    (2) Recunoasterea unora dintre probele promovate este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate in sesiunile mentionate la alin. (1), care se face in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2005. Candidatii vor preciza in cererea scrisa probele [a) - f)] la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute in sesiunile mentionate la alin. (1), precum si disciplinele sustinute in cadrul fiecarei probe. Acestia vor preciza, de asemenea, care sunt probele, respectiv disciplina, pe care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.
    (3) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate intr-o sesiune, cumulata cu sustinerea din nou a acestei probe in alta sesiune, conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. Asadar, in cazul in care candidatul a sustinut, in sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective i se va recunoaste ultima nota obtinuta la proba.
    Art. 4
    (1) Conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv a trei probe comune, si a trei probe, diferentiate in functie de filiera si profil.
    Probele comune sunt urmatoarele:
    a) limba si literatura romana - scris si oral;
    b) una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu - oral;
    c) - limba materna - scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
    - limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva.
    Probele de examen, diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt urmatoarele:

    Filiera teoretica
    Profil umanist:
    d) istorie sau geografie - proba scrisa;
    e) o proba la alegere din aria curriculara, corespunzatoare specializarii - proba scrisa;
    f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior - proba scrisa sau practica;
    Profil real:
    d) matematica - proba scrisa;
    e) o proba la alegere din aria curriculara, corespunzatoare specializarii - proba scrisa;
    f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior - proba scrisa sau practica;

    Filiera tehnologica
    d) matematica - pentru toate profilurile si specializarile - proba scrisa;
    e) o proba la alegere din aria curriculara "Tehnologii", in functie de specializarea aleasa de elev - proba scrisa;
    f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior - proba scrisa sau practica;

    Filiera vocationala
    d) istorie sau geografie ori o disciplina socioumana, respectiv matematica sau stiinte, in functie de profil - proba scrisa;
    e) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializarii - proba scrisa sau practica;
    f) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior - proba scrisa sau practica.
    (2) Stabilirea listei disciplinelor la alegere mentionate in lege, precum si a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin separat.
    (3) La proba comuna b) - una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu - elevii pot alege oricare limba moderna studiata, indiferent daca este limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal, intensiv, bilingv sau optional. Examenul se sustine in conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba aleasa, valabila pentru respectiva sesiune de bacalaureat.
    (4) Precizarile alin. (3) se aplica si in cazul in care candidatul opteaza pentru sustinerea unei limbi straine la proba scrisa e) sau la proba f).
    Art. 5
    (1) Pentru candidatii proveniti din promotii de pana in anul 2002 inclusiv, de la invatamant de zi, sau de pana in anul 2003 inclusiv, de la invatamant seral ori cu frecventa redusa, se va face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile in vigoare pentru promotia 2005.
    (2) Pentru filiera teoretica, asimilarea specializarilor se face astfel:
    _________________________________________________
    Specializare               Specializare asimilata
    _________________________________________________
    Limbi moderne              Filologie
    Limbi clasice
    _________________________________________________
    Istorie - stiinte sociale  Stiinte sociale
    _________________________________________________
    Matematica-fizica          Matematica-informatica
    _________________________________________________
    Fizica-chimie              Stiinte ale naturii
    Chimie-biologie
    _________________________________________________

    (3) Pentru filierele tehnologica si vocationala, asimilarea specializarilor se face de catre comisia judeteana de bacalaureat, dupa consultarea comisiei nationale.
    Art. 6
    (1) Finalizarea studiilor liceale se atesta printr-un certificat de absolvire, care confera dreptul de acces, in conditiile legii, la invatamantul postliceal, dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.
    (2) Absolventilor de liceu fara diploma de bacalaureat li se elibereaza, la cerere, si copie de pe foaia matricola.
    (3) In urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
    (4) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10, primesc diploma de merit.

    CAP. 2
    Organizarea examenului national de bacalaureat

    Art. 7
    Coordonarea pe plan national privind organizarea examenului national de bacalaureat este asigurata de Comisia nationala de bacalaureat, care se constituie in fiecare an prin ordin al ministrului si functioneaza in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii. In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie anual centre de examen, in care se desfasoara probele scrise, orale si, dupa caz, cele practice, si centre zonale de evaluare, precum si comisii judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisii de examen in centrele de examen si in centrele zonale de evaluare, in conformitate cu prezenta metodologie.
    Art. 8
    (1) Comisia nationala de bacalaureat coordoneaza organizarea si desfasurarea actiunilor pentru examenul national de bacalaureat. Comisia nationala de bacalaureat se compune din:
    - presedinte: secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar;
    - vicepresedinti: directorul general al Directiei generale pentru invatamant preuniversitar, directorul general al Directiei generale pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale si accesul la educatie, directorul general al Directiei generale invatamant superior, directorul Serviciului National de Evaluare si Examinare;
        - secretar: un specialist din cadrul Serviciului National de Evaluare si Examinare;
        - 5 - 9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori de specialitate la Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale si accesul la educatie, specialisti din cadrul Serviciului National de Evaluare si Examinare, profesori din invatamantul preuniversitar.
    (2) Componenta nominala a acestei comisii se aproba anual, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 9
    Comisia nationala de bacalaureat are urmatoarele atributii:
    1. publica, la inceputul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, in functie de filiera, profil, specializare, precum si programele de examen;
    2. aproba lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul national de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;
    3. instruieste presedintii comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;
    4. primeste de la inspectoratele scolare judetene de bacalaureat/al municipiului Bucuresti necesarul de subiecte, centralizat pe judet;
    5. selecteaza si numeste, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, presedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor institutiilor de invatamant superior si a conventiilor civile semnate de catre candidatii pentru functia de presedinte al comisiei de bacalaureat;
    6. selecteaza si numeste vicepresedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene de bacalaureat;
    7. in situatii deosebite, poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat sau la propunerea delegatului Comisiei nationale de bacalaureat, inlocuirea unor presedinti de comisie;
    8. coordoneaza si raspunde de elaborarea subiectelor pentru probele orale si stabileste o grila orientativa de evaluare a acestora;
    9. coordoneaza si asigura elaborarea unui numar de variante de subiecte pentru probele scrise, a baremelor de evaluare corespunzatoare, folosind si propuneri ale inspectorilor si ale profesorilor din tara; din variantele elaborate se vor extrage, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;
    10. coordoneaza multiplicarea subiectelor, in functie de numarul centrelor de examen si de necesarul de subiecte comunicat de judete;
    11. decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    12. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat;
    13. controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene de bacalaureat, comisiile de contestatii, comisiile de examen din centrele de bacalaureat;
    14. poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet in alt judet;
    15. stabileste judetele in care se organizeaza centre regionale de contestatii si modul de arondare a judetelor la aceste centre;
    16. analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii;
    17. propune ministrului educatiei si cercetarii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat;
    18. decide recorectarea unor lucrari in perioada desfasurarii examenului sau ulterior;
    19. Comisia nationala de bacalaureat nu se ocupa de solutionarea contestatiilor referitoare la notele obtinute de candidati la probele de examen.
    Art. 10
    Comisia nationala de bacalaureat poate delega, pe o perioada limitata de timp, reprezentanti pe langa comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei nationale de bacalaureat are urmatoarele atributii:
    1. controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana de bacalaureat si comisia de contestatii, inspecteaza centrele de examen si de evaluare, verificand modul de cunoastere si de respectare a prezentei metodologii;
    2. consiliaza comisiile judetene de bacalaureat si comisiile de contestatii, comisiile din centrele de examen si de evaluare, in privinta organizarii si desfasurarii examenului national de bacalaureat;
    3. propune comisiei judetene sau Comisiei nationale de bacalaureat - atunci cand constata abateri de la metodologie - schimbari in componenta comisiilor (supraveghetori, examinatori, vicepresedinti, presedinti);
    4. verifica numarul de subiecte comandat de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, respectiv numarul de subiecte folosit in cadrul judetului;
    5. in cazul in care constata disfunctii serioase in organizarea examenului national de bacalaureat, reprezentantul Comisiei nationale de bacalaureat poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei nationale de bacalaureat masuri de sanctionare a cadrelor didactice in cauza, conform Statutului personalului didactic, sau suspendarea posibilitatii de a se organiza in anul scolar urmator centru de bacalaureat in unitatea scolara respectiva;
    6. in situatii deosebite, poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei nationale de bacalaureat recorectarea unor lucrari;
    7. analizeaza si interpreteaza toate datele obtinute si informeaza in scris Comisia nationala de bacalaureat.
    Art. 11
    (1) Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se compun din:
    - presedinte - inspectorul scolar general;
    - vicepresedinte - un inspector general adjunct sau un inspector scolar de specialitate;
    - 2 secretari - inspectori scolari de specialitate;
    - 5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori de liceu, informaticieni.
    (2) Componenta nominala a acestor comisii se stabileste, pana la data de 31 martie, prin decizie a inspectorului scolar general si se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar, spre informare.
    (3) Din comisiile judetene de bacalaureat aflate in judetele in care exista candidati care vor sustine probe in limbile minoritatilor nationale va face parte cel putin un specialist apartinand minoritatilor nationale respective.
    Art. 12
    Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    1. nominalizeaza, pana la data de 15 aprilie, centrele de examen, unitatile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;
    2. transmit Comisiei nationale de bacalaureat, in scris, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar, si in format electronic, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor de evaluare judetene/al municipiului Bucuresti, pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune;
    3. transmit, pentru Comisia nationala de bacalaureat, in scris, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar, si in format electronic, la Directia generala logistica, administrativ si resurse umane, lista cuprinzand propunerile de cadre didactice din randul carora Comisia nationala de bacalaureat va desemna vicepresedintii comisiilor de bacalaureat; lista va fi transmisa pana la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si pana la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;
    4. transmit in scris si in format electronic, pentru Comisia nationala de bacalaureat, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, necesarul de subiecte, pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;
    5. raspund de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
    6. pot decide asupra organizarii de centre de examen fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializari;
    7. iau masuri de rezolvare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;
    8. iau masuri pentru dotarea centrelor de examen si de evaluare pentru bacalaureat cu logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii (copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon etc.);
    9. desemneaza reprezentanti ai comisiei judetene care pot controla desfasurarea examenului in centrele de bacalaureat;
    10. se adreseaza, in scris, inspectoratelor judetene de sanatate pentru a asigura prezenta personalului medical in fiecare centru in care se sustin probe in cadrul examenului national de bacalaureat;
    11. se adreseaza, in scris, organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si jandarmerie de la nivel judetean, pentru a asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat, la centrele de bacalaureat si in timpul transportului lucrarilor scrise de la centrele de examen la cele de evaluare si invers, pentru paza subiectelor si a lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare;
    12. numesc profesorii examinatori/evaluatori, profesorii supraveghetori si membrii comisiilor de bacalaureat;
    13. stabilesc fisa de atributii pentru presedintii, vicepresedintii, membrii comisiilor de bacalaureat, pentru profesorii supraveghetori si pentru profesorii evaluatori;
    14. realizeaza instruirea presedintilor comisiilor de bacalaureat cu 24 - 48 de ore inaintea primei probe a examenului national de bacalaureat;
    15. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examenul national de bacalaureat si stabilesc modelul fisei individuale a candidatului pentru consemnarea rezultatelor la examinarea orala si la probele practice. Se vor confectiona doua tipuri de stampile care vor avea urmatorul continut:
    a) stampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2005 - C.E.";
    b) stampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2005 - C.Z.E.";
stampilele nu vor fi numerotate;
    16. preiau, in deplina siguranta, de la Serviciul National de Evaluare si Examinare, pe baza de delegatie nominala, prin presedintele comisiei judetene si unul dintre secretarii acesteia, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare;
    17. asigura, in urma nominalizarii de catre Comisia nationala de bacalaureat a judetului respectiv, traducerea subiectelor de examen in limbile minoritatilor nationale, pentru acele discipline care au fost studiate in respectiva limba. Pentru ca traducerea sa se faca in timp cat mai scurt, asigura un numar corespunzator de cadre didactice care efectueaza traducerea;
    18. pastreaza, in deplina siguranta, subiectele si baremele de evaluare si transmit comisiilor de bacalaureat din centrele de examen subiectele, cu cel mult o zi inaintea fiecarei probe scrise;
    19. distribuie baremele de evaluare si de notare comisiilor din centrele zonale de evaluare;
    20. controleaza modul de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat in centrele de examen si de evaluare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti;
    21. efectueaza, daca este cazul, schimbari ale vicepresedintilor, membrilor, profesorilor examinatori, secretarilor si profesorilor supraveghetori care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbari vor fi aduse la cunostinta Comisiei nationale de bacalaureat. Pot propune Comisiei nationale de bacalaureat, in cazuri deosebite, schimbarea unor presedinti de comisie;
    22. pot decide reevaluarea unor lucrari, in perioada desfasurarii examenului sau ulterior, si informeaza Comisia nationala de bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluari;
    23. sesizeaza imediat Comisiei nationale de bacalaureat orice situatie deosebita, a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie, precum si orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) si solicita, in acest caz, subiecte de rezerva;
    24. pot decide, in functie de conditiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice de educatie fizica, pentru a asigura desfasurarea ei in conditii optime si a proteja sanatatea candidatilor; aceasta schimbare poate insemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice de educatie fizica;
    25. organizeaza, la solicitarea Comisiei nationale de bacalaureat, centrele judetene sau regionale de contestatii si numesc comisiile de contestatii pentru aceste centre;
    26. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele judetene/zonale de evaluare si invers si raspund de securitatea acestora, de la preluarea lor de la una dintre comisii pana la predarea lor celeilalte comisii;
    27. primesc lucrarile scrise contestate de la comisiile din centrele de evaluare si organizeaza transportul lor in deplina securitate la si de la comisia din centrul judetean sau regional de contestatii, desemnat de Comisia nationala de bacalaureat;
    28. primesc lucrarile scrise reevaluate de comisia de contestatii si le transmit comisiilor din centrele de evaluare;
    29. primesc de la comisiile de bacalaureat din centrele de examen rapoarte analitice detaliate si transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare datele partiale ale examenului national de bacalaureat, o data cu incheierea fiecarei probe orale, astfel: numar de candidati inscrisi pentru sustinerea probei, numar de candidati prezentati, numar de candidati eliminati din examen, numar de candidati admisi, numar de candidati respinsi, procent de promovabilitate (din prezenti), rezultatele pe transe de medii;
    30. transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare rezultatele examenului national de bacalaureat imediat dupa afisarea acestora (inainte si dupa contestatii) astfel: numar de candidati inscrisi pentru sustinerea probei, numar de candidati prezentati, numar de candidati eliminati din examen, numar de candidati respinsi, numar de candidati promovati, procentul de promovabilitate (din prezenti) si repartitia acestora pe transe de medii;
    31. elaboreaza si transmit Comisiei nationale de bacalaureat, la Serviciul National de Evaluare si Examinare si la Directia generala pentru invatamant preuniversitar, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii respective a examenului national de bacalaureat, raportul cu privire la rezultatele examenului.
    Art. 13
    (1) Se stabilesc doua tipuri de centre de bacalaureat: centrele de examen, in care se desfasoara probele scrise, orale si, dupa caz, cele practice ale examenului, si centre zonale de evaluare. In fiecare centru de bacalaureat (de examen si de evaluare) se organizeaza cate o comisie de bacalaureat coordonata de un presedinte numit de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin ordin al ministrului.
    (2) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen se compun din:
    - presedinte - un cadru didactic universitar de predare, avand titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului;
    - vicepresedinte - un inspector scolar, un director sau un profesor avand gradul didactic I sau II;
    - secretar - un cadru didactic. Pentru functia de secretar vor fi propuse cu precadere persoane care au competente in operarea pe calculator;
    - un informatician sau un cadru didactic avand competente de nivel avansat in operarea pe calculator, care va gestiona baza de date din centru;
    - membri - 3 - 5 profesori avand gradul didactic I sau II, persoane care au capacitate organizatorica recunoscuta si competente in operarea pe calculator;
    - supraveghetori - cate 2 supraveghetori, cadre didactice de alta specialitate decat cea la care se sustine proba, pentru fiecare sala in care se desfasoara probe scrise de examen;
    - profesori examinatori - cate 2 profesori examinatori pentru fiecare disciplina de examen la care se sustin probe orale sau practice. Subcomisia de examen la disciplina educatie fizica si sport este formata din 4 cadre didactice. Stabilirea numarului de profesori examinatori se va face astfel incat fiecare grupa de 2, respectiv 4 (in cazul educatiei fizice si sportului) profesori sa examineze, de regula, 100 de candidati.
    (3) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:
    - presedinte - un cadru didactic universitar de predare, avand titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului;
    - vicepresedinte - un inspector scolar, un director sau un profesor avand gradul didactic I, persoane care au capacitate organizatorica recunoscuta;
    - secretar - un cadru didactic. Pentru functia de secretar vor fi propuse cu precadere persoane care au competente in operarea pe calculator;
    - profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara probe scrise. Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit in functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie evaluate in centrul respectiv, prevazand, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.
In functie de numarul de lucrari din centrul zonal de evaluare, pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari in comisiile din centrele de evaluare.
    (4) Presedintii comisiilor de bacalaureat vor fi propusi de catre universitati din randul cadrelor didactice avand titlul de doctor, recunoscute prin probitate si competenta profesionala. Se va tine cont de starea de sanatate a acestora, precum si de calendarul activitatilor desfasurate in cadrul examenului, fapt care presupune prezenta si activitatea presedintilor pe intreg parcursul zilei in centrul de bacalaureat. La selectarea presedintilor comisiilor, Comisia nationala de bacalaureat va tine cont de activitatea desfasurata in calitate de presedinte de comisie de bacalaureat in sesiunile anterioare ale examenului.
    (5) Vicepresedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare vor fi numiti de Comisia nationala de bacalaureat, fiind alesi, prin tragere la sorti, din lista propusa de comisiile judetene de bacalaureat.
    (6) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen, supraveghetorii, profesorii examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabila si pentru centrele de evaluare, exceptand situatia in care in judet este organizat un singur centru de evaluare sau in care specializarea respectiva se preda intr-o singura unitate scolara din judet. In acest caz, profesorii vor fi selectionati dintre cei care nu au predat la clasa a XII-a in anul scolar 2004 - 2005.
    (7) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la liceu, avand, de regula, gradul didactic I sau II. In situatii exceptionale, despre care va fi informata Comisia nationala de bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori care predau la gimnaziu, avand gradul didactic I sau II, care vor evalua in echipa cu un profesor de liceu.
    (8) Comisia judeteana de bacalaureat stabileste, prin tragere la sorti, cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen sau de evaluare, cu exceptia presedintilor si a vicepresedintilor. Tragerea la sorti se va efectua, in fiecare judet, cu cel mult doua zile inainte de inceperea examenului, in sedinta publica, din lista aprobata de comisia judeteana de bacalaureat, urmand ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise. Aceasta lista se alcatuieste la nivel judetean pe baza listelor transmise de licee, cuprinzand numele profesorilor care doresc sa participe la examenul de bacalaureat si care in sesiunile anterioare au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 15 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti aproba lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea examenului. Lista aprobata va cuprinde cadre didactice cu prestanta si autoritate profesionala si morala.
    (9) Tragerea la sorti se efectueaza in sedinta publica. Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se vor mentiona si persoanele apartinand societatii civile care au participat la sedinta publica de tragere la sorti.
    (10) Informaticienii care fac parte din comisiile de bacalaureat, conform alin. (2), vor fi nominalizati de comisia judeteana cel mai tarziu pana la data de 15 aprilie.
    (11) Nu vor fi numite in comisiile de bacalaureat si nu vor primi nici o sarcina legata de examen persoanele care au rude sau sotul/sotia in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor de bacalaureat vor da declaratii scrise in acest sens, declaratii care vor fi pastrate alaturi de celelalte documente de examen.
    Art. 14
    (1) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen va fi cuprins intre 250 si 450; numarul de elevi pe centru va fi decis tinandu-se cont de desfasurarea in conditii optime a examenului. In cazuri exceptionale, bine motivate, se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 250 sau mai mult de 450 de elevi, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.
    (2) Pentru centrele de examen care au arondate unitati de invatamant situate la distanta mare de centru, se pot organiza subcomisii, avand un efectiv de cel putin 75 de candidati, care isi pot desfasura activitatea in alta localitate decat cea in care isi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, precum si pentru situatiile in care o parte din candidati sustin proba in alt local decat cel in care isi are sediul centrul de examen, va fi desemnat un membru al comisiei de examen care se va afla la locul desfasurarii probei, pe toata durata acesteia. Alaturi de acesta, va fi delegat, pe toata perioada desfasurarii examenului national de bacalaureat, si un membru al comisiei judetene de bacalaureat.
    (3) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 750 de candidati.
    (4) Organizarea de comisii, subcomisii sau centre zonale de evaluare sub efectivul prevazut nu se poate face decat in cazuri foarte bine justificate, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.
    (5) In a doua sesiune a examenului national de bacalaureat, in cazul in care numarul total de candidati pe judet este mai mic de 250, respectiv 750 de candidati, comisia judeteana va organiza un singur centru de examen, respectiv de evaluare, fara a mai solicita aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.
    Art. 15
    Daca numarul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regula, repartizati de catre comisia judeteana la centre de examen din alte localitati, la care se organizeaza examenul national de bacalaureat. In aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat sa asigure, pe toata durata examenului, cazarea candidatilor care se prezinta prima sau a doua oara la examenul national de bacalaureat.
    Art. 16
    In cadrul comisiilor de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializari, eventual in functie de limba de predare. In fiecare comisie sau subcomisie, candidatii sunt inscrisi in ordine alfabetica, indiferent de forma de invatamant la care au absolvit ultima clasa - invatamant de zi, seral sau cu frecventa redusa.
    Art. 17
    In comisiile organizate pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale care au studiat in limba materna si care solicita sustinerea probelor de examen in limba respectiva - la obiectele studiate in aceasta limba in liceu - vor fi numiti profesori de specialitate care cunosc bine limba materna a candidatilor si care au predat disciplina respectiva in limba materna. Comisia judeteana va desemna un profesor care a predat disciplina respectiva in limba materna pentru a fi prezent la fiecare dintre probele pentru care sunt necesare traduceri, pentru a sprijini profesorii de specialitate la realizarea traducerii.
    Art. 18
    Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele de examen sunt urmatoarele:
    1. organizeaza si raspund de desfasurarea examenului national de bacalaureat in centrul respectiv;
    2. preiau, sub semnatura presedintilor, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de examen, documentele necesare desfasurarii examenului national de bacalaureat. Conducerile unitatilor de invatamant arondate centrului de examen raspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de inscriere la examenul national de bacalaureat. Conducerea unitatii de invatamant in care este organizat centrul de examen asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii examenului national de bacalaureat - salile de concurs, imprimatele pentru lucrarile scrise, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat in deplina siguranta;
    3. verifica autenticitatea actelor, respectarea conditiilor de participare la examen si intocmirea listelor de inscriere;
    4. completeaza cataloagele de examen tipizate cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin. Cataloagele de examen tipizate se completeaza in doua exemplare identice: se numeroteaza si se stampileaza fiecare pagina;
    5. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, afiseaza listele respective, cu 24 de ore inainte de prima proba, la avizierul liceului si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
    6. preiau, la momentul stabilit de catre Comisia nationala de bacalaureat sau de cea judeteana, sub semnatura presedintelui si a unui membru al comisiei, subiectele si baremele de evaluare, pe care le pastreaza in conditii de securitate deplina, la sediul unitatii de invatamant in care se gaseste centrul de examen, in case de fier sau in fisete metalice sigilate. Comisiile vor respecta prevederile metodologiei in ceea ce priveste pastrarea secreta a subiectelor si a baremelor de evaluare, deschiderea acestora si resigilarea lor;
    7. sesizeaza imediat comisiei judetene orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) sau orice alta situatie aparuta in timpul desfasurarii examenului national de bacalaureat;
    8. stabilesc, prin tragere la sorti, repartizarea pe sali a cadrelor didactice supraveghetoare;
    9. instruiesc cadrele didactice care asigura supravegherea in salile de examen;
    10. multiplica subiectele pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de examen, sigiland apoi originalul;
    11. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
    12. controleaza, indruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor scrise;
    13. controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat;
    14. iau masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisia de bacalaureat sau se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana, de Comisia nationala de bacalaureat sau neprevazute de prezenta metodologie;
    15. alcatuiesc si afiseaza lista alfabetica a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;
    16. examineaza candidatii la probele orale si la cele practice; trec rezultatele la probele orale, precum si notele la probele practice in fisa individuala a candidatului, imediat dupa sustinerea acestora;
    17. afiseaza zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la incheierea evaluarii tuturor lucrarilor scrise;
    18. transcriu in catalog rezultatele la probele orale, precum si notele la probele practice;
    19. transcriu in catalog notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut in sesiunile anterioare si pentru care acestia au solicitat recunoasterea in sesiunea respectiva, conform art. 2 alin. (2). Transcrierea in catalog a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la inscriere. Adeverintele raman anexa la cataloagele de examen si se pastreaza permanent, ca si acestea. Notele recunoscute din sesiunile anterioare se marcheaza in catalog cu un asterisc si se va preciza, ca nota de subsol, ca au fost obtinute in sesiunile anterioare;
    20. asigura, prin presedinte si un membru al comisiei, transportul in deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a cataloagelor de examen, completate cu numele candidatilor si denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, se asigura pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;
    21. preiau de la centrele zonale de evaluare, cu ocazia predarii lucrarilor scrise, baremele de evaluare si de notare si le afiseaza in centrul de examen, dupa incheierea probei scrise respective;
    22. primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru al comisiei din centrul de examen, cataloagele completate cu notele obtinute de candidati, asigurand transportul acestora, in deplina siguranta, la centrul de examen;
    23. afiseaza listele cu rezultate, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;
    24. primesc eventualele contestatii la probele scrise;
    25. transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
    26. afiseaza rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;
    27. intocmesc extrase din catalog, care cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen, si le transmit liceelor respective, in vederea completarii diplomelor de bacalaureat;
    28. elaboreaza si transmit comisiilor judetene, in termen de 4 zile de la incheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acestuia;
    29. predau directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, cataloagele si celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului national de bacalaureat.
    Art. 19
    Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare sunt urmatoarele:
    1. preiau de la comisia judeteana de bacalaureat, prin presedinte si vicepresedinte, plicurile cu baremele de evaluare si de notare si le pastreaza in conditii de securitate deplina, la sediul unitatii de invatamant in care se gaseste centrul de evaluare, in case de fier sau in fisete metalice sigilate;
    2. primesc, in zilele in care se sustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, si predau acestora baremele de evaluare si de notare, pentru a fi afisate in centrul de examen;
    3. raspund de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare;
    4. evalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si de notare;
    5. calculeaza si trec pe lucrari notele celor 2 evaluatori si nota finala;
    6. transcriu in cataloage notele la fiecare proba scrisa, pentru fiecare candidat arondat centrului;
    7. calculeaza mediile generale si le trec in cataloagele de examen;
    8. predau, prin presedinte si vicepresedinti, cu proces-verbal, cataloagele de examen completate si semnate de profesorii evaluatori, delegatiilor centrului de examen;
    9. primesc de la delegatii centrelor de examen arondate centrului de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
    10. transmit comisiei judetene de bacalaureat, in deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate;
    11. primesc de la comisia judeteana de bacalaureat lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia de contestatii si o copie de pe procesul-verbal cuprinzand deciziile acesteia;
    12. predau cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinti, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

    CAP. 3
    Inscrierea candidatilor

    Art. 20
    (1) Inscrierea candidatilor pentru examenul national de bacalaureat se face la secretariatele liceelor, numai in perioada prevazuta in calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
    a) pentru candidatii din seria curenta, tabelele de inscriere sunt intocmite de profesorii diriginti, in conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor;
    b) pentru candidatii din anii precedenti, inscrierea se face de secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul pe care candidatii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de acestia (certificate de nastere si, dupa caz, de casatorie, foaia matricola si situatia scolara din clasele liceale). In situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul de identitate, candidatii din seriile precedente se pot inscrie pentru a sustine examenul national de bacalaureat la un liceu de acelasi profil, stabilit de comisia judeteana de bacalaureat din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului.
    (2) Candidatii care au fost respinsi la examenul national de bacalaureat in sesiunile anului 2003 sau ale anului 2004 si care solicita recunoasterea unor probe promovate in aceste sesiuni vor prezenta la inscriere si o adeverinta eliberata de liceul pe care candidatul l-a absolvit, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat in sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare dintre probele a) - f) si va indica probele pentru care s-a solicitat recunoasterea rezultatelor din sesiunile anterioare. In cazul in care candidatul nu s-a prezentat sau a fost eliminat la una ori mai multe probe, acest lucru va fi mentionat in adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de invatamant absolvite si va purta sigiliul acesteia.
    Art. 21
    Pana la data de 15 martie toti elevii din clasele liceale terminale isi vor exprima in scris optiunile pentru obiectele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul national de bacalaureat.
    Art. 22
    Directorii unitatilor de invatamant liceal centralizeaza optiunile si transmit situatia inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pana la data de 1 aprilie.
    Art. 23
    (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizeaza optiunile comunicate de licee si transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare necesarul de subiecte pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune de examen, si pana la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen.
    (2) Tabelele de inscriere la prima sesiune a examenului national de bacalaureat, pentru absolventii din seria curenta, intocmite conform calendarului, se actualizeaza dupa incheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati) si se transmit, in termen de 3 zile de la incheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen raspunde directorul unitatii de invatamant la care candidatii au absolvit cursurile liceale.
    (3) Pentru a doua sesiune a examenului national de bacalaureat, inscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Pentru elevii de clasa a XII-a, care sustin examene de corigenta, se va stabili in graficul corigentelor o zi speciala de inscriere pentru sesiunea a doua a examenului national de bacalaureat. Lista centrelor de examen cu unitatile arondate si a centrelor zonale de evaluare se transmite, in scris, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar si, in format electronic, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, pana la data de 25 iulie. Lista cadrelor didactice din randul carora se vor desemna vicepresedintii comisiilor din centrele de examen se transmite, in scris, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar si, in format electronic, la Directia generala logistica, administrativ si resurse umane, pana la data de 25 iulie.

    CAP. 4
    Continutul examenului

    Art. 24
    Disciplinele de studiu la care se organizeaza probele pentru examenul national de bacalaureat sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Precizarea exacta a acestora, precum si a programelor de examen se face printr-un ordin separat al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 5
    Stabilirea subiectelor pentru probele de examen

    Art. 25
    (1) Pentru fiecare proba scrisa se stabilesc variante de subiecte din care se alege, prin tragere la sorti, numarul subiectului probei scrise si al subiectului de rezerva.
    (2) Subiectele pentru probele de examen se realizeaza la Serviciul National de Evaluare si Examinare si se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
    a) sa fie in concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat aprobate si publicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    b) sa fie astfel formulate incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
    c) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
    d) sa permita tratarea lor in timpul acordat candidatilor pentru rezolvare - 3 ore;
    e) subiectele si baremele se vor elabora astfel incat sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national.
    Art. 26
    (1) Subiectele pentru probele orale se elaboreaza la nivel national si cuprind teme (probleme) din programele pentru bacalaureat. Tematica si cerintele detaliate/subiectele vor fi facute publice si transmise inspectoratelor scolare cu cel putin 15 zile inaintea inceperii probelor.
    (2) Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, intocmirea biletelor de examen in preziua inceperii probelor orale.
    (3) Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10 - 15 minute.

    CAP. 6
    Pregatirea salilor, desfasurarea probelor, evaluarea si notarea

    Art. 27
    Salile pentru sustinerea probelor vor fi, in prealabil, adaptate acestor activitati, prin:
    a) dotarea corespunzatoare - se va avea in vedere amenajarea salilor astfel incat in fiecare sala de examen sa existe cel putin 15 candidati;
    b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati in elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;
    c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda ori tentativa de frauda atrage eliminarea din examen;
    d) afisarea, pe usa fiecarei sali a prevederilor din metodologie care ii informeaza pe elevi ca subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau in considerare.

    Probele scrise
    Art. 28
    (1) Inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din centrul de examen instruieste supraveghetorii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile prezentei metodologii si cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati in sali.
    (2) La incheierea instructajului participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alaturi de celelalte documente ale examenului.
    (3) Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere - cadre didactice de alta specialitate decat cea la care se sustine proba, din alta unitate de invatamant decat cea din care provin candidatii - se face de presedintele comisiei, prin tragere la sorti - cate 2 pentru fiecare sala - in ziua fiecarei probe, cu trei sferturi de ora inainte de inceperea acesteia, luandu-se masuri sa nu ramana aceleasi formatii de supraveghere in zile diferite si nici aceiasi supraveghetori pentru aceleasi sali, la probe diferite.
    (4) Supraveghetorii care intra in sali dupa ce au fost instruiti si care au semnat fisa de atributii primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul procesului-verbal de predare/primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne primite pentru fiecare sala de examen vor fi consemnate in procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare supraveghetor si de presedintele comisiei de examen.
    (5) Se interzice supraveghetorilor sa patrunda in sala cu telefoane mobile, precum si cu ziare, reviste, carti etc.
    Art. 29
    (1) Accesul candidatilor in sali este permis, pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei.
    (2) Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari (manuale, dictionare, notite, insemnari, tabele de logaritmi etc., cu exceptia celor prevazute in mod expres in foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce in sali si pot folosi in timpul examenului national de bacalaureat acele materiale (dictionar la disciplina Limba latina, planul de conturi la disciplina Contabilitate) a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit pe subiectul de examen. Profesorii supraveghetori vor verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii duce la sanctionarea supraveghetorilor si la eliminarea din sala a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (3) Inainte de aducerea subiectelor in sali supraveghetorii vor explica elevilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. Se va insista asupra faptului ca rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata si ca solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
    (4) Candidatii se asaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce cadrele didactice care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce supraveghetorii semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen dintr-un judet. Presedintele comisiei va semna si va pune stampila-tip "Bacalaureat 2005 - C.E." peste coltul inchis si lipit al lucrarii. Aceste operatii se vor incheia inaintea iesirii primului elev din sala de examen.
    (5) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag anularea lucrarii scrise respective.
    (6) Pentru ciorne, candidatii vor primi coli obisnuite de hartie, marcate cu stampila "Bacalaureat 2005 - C.E."
    Art. 30
    (1) Dupa anuntarea variantei de subiect extrase de Comisia nationala de bacalaureat, presedintele si membrii acesteia verifica daca subiectele primite de la comisia judeteana pentru respectiva proba scrisa au fost pastrate secrete. Un membru al Comisiei nationale de bacalaureat extrage varianta anuntata, dupa care plicul cu celelalte variante se sigileaza, se semneaza de toti cei prezenti si este pastrat in conditii de securitate deplina in casa de fier sau in dulap metalic sigilat. La deschiderea subiectelor se va alcatui un proces-verbal semnat de toti cei prezenti.
    (2) Se multiplica subiectele in numar egal cu numarul candidatilor, dupa care se introduc in plicuri care se sigileaza, urmand sa fie distribuite in sali. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale vor primi simultan atat subiect in limba materna, cat si subiect in limba romana.
    (3) Nici un membru al Comisiei nationale de bacalaureat nu poate parasi centrul de examen si nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de examen pana la incheierea probei. Candidatii pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor in sali.
    (4) Supraveghetorii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de examen, verifica integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat. La incheierea acestor operatii, incepe rezolvarea subiectelor de catre candidati.
    (5) Punctajul acordat fiecarui subiect se va transmite candidatilor o data cu subiectul, iar baremul de evaluare va fi afisat la avizierul centrului de examen dupa incheierea probei scrise.
    (6) Comisia de examen va lua toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp posibil un subiect pentru fiecare candidat.
    Art. 31
    (1) Presedintele, vicepresedintele sau un membru al comisiei de examen verifica, in toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si corespund cu filiera, profilul, specializarea si optiunea candidatului. Daca subiectele se traduc in limbi ale minoritatilor nationale, se verifica acelasi lucru si pentru subiectele traduse.
    (2) Nu este permis presedintelui, vicepresedintelui si membrilor comisiei de examen sa dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu Comisia nationala de bacalaureat.
    (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra in sala si nici un candidat nu o poate parasi decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predare a acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    (4) In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre profesorii care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
    Art. 32
    (1) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 3 ore, socotit din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
    (2) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.
    (3) Se interzice folosirea in timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul si a altor mijloace de calcul. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de supraveghetori. Fiecare candidat primeste atatea coli tipizate cate ii sunt necesare.
    (4) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive (corectari numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere), doresc sa isi transcrie lucrarea fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "anulat", se semneaza de cei 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
    (5) Fiecare candidat primeste atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare.
    Art. 33
    (1) In timpul desfasurarii probelor scrise supraveghetorii de sali nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori sta in fata clasei, celalalt in spatele ei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere. In cazul in care acestia incalca aceste dispozitii, presedintele comisiei de examen poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, face si propuneri de sanctionare.
    (2) In timpul desfasurarii probelor scrise, supraveghetorii de sali raspund de asigurarea ordinii si a linistii in sala de examen, precum si de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori le-ar facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor sa comunice in nici un fel intre ei si sesizeaza presedintele comisiei de examen asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.
    (3) In timpul desfasurarii probelor scrise, in salile de examen au voie sa intre numai:
    a) presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei din centrul de examen;
    b) membrii comisiei din centrul de examen;
    c) persoane imputernicite cu delegatie de catre Comisia nationala de bacalaureat sau de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului national de bacalaureat.
    Art. 34
    (1) Pe masura ce isi incheie lucrarile, candidatii le predau supraveghetorilor.
    (2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
    (3) La predarea lucrarilor, supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
    (4) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in centrul de examen.
    (5) Supraveghetorii duc lucrarile scrise din sala de examen la sala in care se afla presedintele si ceilalti membri ai comisiei de examen si le predau acestora sub semnatura. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal.
    (6) Pe masura ce se incheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile scrise se transporta si se predau de catre presedinte si un membru al comisiei centrului de examen, pe baza de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. Dupa incheierea ultimei probe, se predau la centrul zonal de evaluare si cataloagele de examen, in doua exemplare.
    Art. 35
    (1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.
    (2) Toate lucrarile primite in centrul de examen la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, sunt amestecate de presedintele si vicepresedintele comisiei de corectare, apoi sunt grupate in seturi si numerotate de la 1 la n. De regula, seturile cuprind 100 de lucrari. Seturile de lucrari se introduc in dosare (plicuri), dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul de ordine al dosarului (plicului).
    (3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/primite si numerele de ordine ale acestora. Profesorii evaluatori nu vor cunoaste de la care centru de examen provin lucrarile pe care trebuie sa le evalueze.
    (4) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise din fiecare set se efectueaza de 2 profesori evaluatori, care lucreaza in mod obligatoriu in incaperi separate, stabilite de presedintele comisiei centrului de evaluare. In fiecare sala se afla cel putin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei centrului de evaluare. Pe perioada evaluarii au voie sa intre in sali, in afara evaluatorilor insisi, doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, presedintele si vicepresedintele centrului de evaluare, reprezentantii Comisiei nationale de bacalaureat, persoane imputernicite cu delegatie de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului national de bacalaureat.
    (5) Fiecare lucrare se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat, cu note de la 10 la 1, respectandu-se baremele de evaluare si de notare stabilite de Comisia nationala de bacalaureat. Greselile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie. Evaluarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri separate pentru fiecare evaluator.
    (6) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, seturile de lucrari si borderourile individuale de notare (inchise in plicuri sigilate) se predau, cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente ale examenului national de bacalaureat vor fi pastrate separat de presedinte si de unul dintre vicepresedinti.
    Art. 36
    (1) Dupa incheierea de catre ambii profesori a actiunii de evaluare si de notare, borderourile intocmite si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei centrului de evaluare o data cu lucrarile evaluate. Dupa ce presedintele comisiei centrului de evaluare se asigura ca intre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferenta de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare, cu cerneala rosie, de profesorii evaluatori si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei centrului de evaluare centrului de evaluare. Presedintele comisiei centrului de evaluare verifica media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori.
    (2) In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota data la reevaluare este nota care se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei centrului de evaluare. Numarul setului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.
    Art. 37
    (1) Dupa ce toate lucrarile scrise au fost evaluate si notate, acestea se deschid, in prezenta presedintelui, a vicepresedintelui din centrul de evaluare si a profesorilor evaluatori de la disciplina respectiva, iar notele finale se inregistreaza imediat in cataloagele de examen de catre secretari, cu cerneala albastra sau neagra.
    (2) Eventualele corectari ale erorilor de transcriere a notelor finale in cataloagele de examen se fac numai cu cerneala rosie sau cu pix rosu, de catre persoana din comisia centrului de evaluare care a gresit, sub semnatura, iar presedintele comisiei centrului de evaluare contrasemneaza si stampileaza.
    (3) Cataloagele completate cu notele de la probele scrise si media generala, semnate de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop si de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei de evaluare pe fiecare pagina, se predau, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen, pentru a fi transportate la centrul respectiv.

    Probele orale si practice
    Art. 38
    (1) Candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa. Fiecare candidat prezinta comisiei de examen documentul de identitate si fisa individuala pentru consemnarea rezultatelor la examinarile orale si practice. Comisia de bacalaureat verifica identitatea fiecarui candidat.
    (2) Candidatul la probele orale extrage un bilet si primeste hartie stampilata pentru ciorna. El are dreptul sa ia un al doilea bilet, caz in care nota va fi scazuta cu doua puncte.
    (3) Pentru elaborarea raspunsurilor se acorda fiecarui candidat 15 - 20 de minute.
    (4) Examinarea orala se realizeaza de catre cei 2 profesori examinatori membri ai comisiei de examen. Profesorii examinatori pot interveni cu intrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile.
    (5) Examinarea la probele orale se desfasoara in prezenta a cel putin 3 candidati.
    Art. 39
    (1) Fiecare profesor examinator evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale cu note intregi de la 1 la 10, in functie de punctajul orientativ de evaluare. Daca baremul conduce la punctaje fractionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat intreg (in cazul fractiunilor de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului). Punctajul de evaluare va fi consemnat pe borderourile individuale ale profesorilor examinatori.
    (2) Daca intre notele celor 2 examinatori exista o diferenta de cel mult un punct, atunci se calculeaza nota finala la proba orala respectiva, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire din notele acordate de cei 2 examinatori. Presedintele comisiei de examen mediaza situatiile in care diferenta dintre notele celor 2 evaluatori este mai mare de un punct si hotararea sa, fundamentata pe punctajul acordat candidatului de cei 2 examinatori, este definitiva. Situatiile in care este necesara medierea presedintelui sunt consemnate intr-un proces-verbal, la care se ataseaza copii de pe evaluarile celor 2 examinatori.
    (3) Fiecare profesor trece in borderou nota acordata, iar presedintele nota finala. Nota finala la examenul oral se trece in catalog si in fisa individuala a candidatului, cu semnatura celor 2 profesori examinatori. La fiecare proba orala fisa individuala pentru consemnarea rezultatelor la examinarile orale si practice se inmaneaza candidatului, dupa consemnarea notei.
    (4) Dupa sustinerea probei orale, candidatul preda biletul de examen si ciorna semnata.
    (5) Un candidat se considera promovat la proba orala daca a obtinut minimum nota finala 5 (cinci) la respectiva proba. In caz contrar, candidatul este declarat "respins" la proba orala respectiva.
    (6) Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obtinut o nota sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o proba orala este declarat "respins", respectiv "neprezentat", la examenul national de bacalaureat si nu mai participa la probele urmatoare.
    Art. 40
    Desfasurarea probelor orale are caracter public. In unele situatii, presedintele poate dispune intreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare.
    Art. 41
    Notele de la probele practice se trec in fisa individuala a candidatului, imediat dupa incheierea sustinerii probei de catre acesta. Apoi fisa se inmaneaza candidatului.

    CAP. 7
    Stabilirea si comunicarea rezultatelor

    Art. 42
    (1) Dupa incheierea probelor din cadrul examenului national de bacalaureat si dupa evaluarea si notarea tuturor lucrarilor scrise, se comunica rezultatele finale pentru toti candidatii.
    (2) Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele orale, scrise sau practice de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen.
    (3) Pentru candidatii din seriile precedente, care au solicitat recunoasterea unor probe orale care au fost evaluate cu calificativul "admis" si care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare dintre celelalte probe, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen, care au fost apreciate cu note.
    (4) Nu se calculeaza media generala pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati la o proba.
    (5) Se considera ca un candidat a promovat toate probele si deci a promovat examenul de bacalaureat, daca acesta indeplineste simultan urmatoarele conditii: a obtinut cel putin nota 5 sau calificativul "admis" la fiecare proba orala, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare proba scrisa sau practica de examen si are media generala minimum 6,00. In acest caz, candidatul este declarat "reusit". Pentru candidatii care obtin media generala 5,99, media generala se rotunjeste la 6,00.
    (6) Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu indeplinesc simultan conditiile mentionate la alin. (4) sunt declarati "respinsi".
    (7) Candidatii care au promovat probele orale, dar au lipsit la cel putin o proba scrisa de examen sunt declarati "neprezentati". Un candidat care a absentat la o proba scrisa se poate prezenta la probele scrise urmatoare, dar nu i se calculeaza media generala. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul national de bacalaureat.
    (8) Candidatii care au fost eliminati de la o proba nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen". Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul national de bacalaureat.
    (9) Candidatilor declarati "respinsi", "neprezentati" sau "eliminati din examen" li se consemneaza aceasta pe foaia matricola. Mentiunea respectiva se face si in registrul matricol. In cazul candidatilor proveniti de la alte unitati de invatamant, comisia de examen va anunta in scris rezultatul la liceele de unde provin candidatii.
    (10) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de bacalaureat se intocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa, practica sau orala, media generala (acolo unde este cazul) si rezultatul final ("reusit", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen").
    (11) Pentru candidatii care au solicitat recunoasterea unor probe promovate in sesiunile anterioare, in lista mentionata la alin. (10), notele recunoscute din sesiunile anterioare se marcheaza cu un asterisc si se precizeaza, ca nota de subsol, faptul ca au fost obtinute in sesiunile anterioare.
    Art. 43
    Pentru candidatii proveniti de la alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen, comisia de examen intocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen si le transmite liceelor respective, in vederea completarii diplomelor de bacalaureat.

    CAP. 8
    Depunerea si rezolvarea contestatiilor

    Art. 44
    (1) Nu se admit contestatii la probele orale si practice, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic, de la profilul artistic - muzica.
    (2) Contestatiile la probele scrise se depun si se inregistreaza la centrul de examen, in perioada prevazuta de calendarul examenului national de bacalaureat.
    (3) Presedintele impreuna cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le inregistreaza.
    (4) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele, pentru care este depusa contestatia, se inainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare, de un delegat al comisiei din centrul de examen.
    (5) Dupa primirea de la centrele de examen a cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, in centrul zonal de evaluare, lucrarile candidatilor care au depus contestatii se inchid pentru a deveni secrete in ceea ce priveste centrul de examen, numarul acordat initial lucrarii, numele candidatului si notele acordate. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din judet, cu acelasi tip de hartie pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Dupa aceasta se aplica stampila "Bacalaureat 2005 - C.Z.E.", iar lucrarile se inainteaza, prin delegat, comisiei judetene de bacalaureat. Aceasta transmite lucrarile comisiei de contestatii nominalizate de Comisia nationala de bacalaureat, singura in masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou in care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare.
    (6) Comisia nationala de bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel judetean sau regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele judetene sau regionale este stabilita de comisia judeteana de bacalaureat cu acordul Comisiei nationale de bacalaureat.
    (7) Comisia nationala de bacalaureat stabileste si transmite comisiilor judetene de bacalaureat in care judet trebuie transmise lucrarile pentru contestatii. Comisia judeteana de bacalaureat transmite la comisia de contestatii indicata de Comisia nationala de bacalaureat lucrarile ale caror note initiale au fost contestate in centrele de examen din judet.
    Art. 45
    (1) Comisiile judetene sau regionale de contestatii au urmatoarea componenta:
    - presedinte - un inspector scolar general adjunct al judetului respectiv, altul decat cel numit eventual in comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;
    - vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate;
    - 1 - 2 secretari - inspectori scolari, cadre didactice;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare disciplina si pentru maximum 100 de lucrari contestate.
    (2) In fiecare an, membrii comisiei de contestatii vor fi alti profesori decat cei din anul anterior. Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorti, dintr-o lista de profesori recunoscuti pentru competenta profesionala si probitatea lor morala. La dosarul comisiei judetene se vor afla atat deciziile de numire ale profesorilor evaluatori din comisia de contestatii din anul curent, cat si ale celor din anul precedent.
    Art. 46
    (1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti sau regionale de contestatii reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.
    (2) Pentru lucrarile care au primit la comisia de evaluare note de pana la 9,50, nota acordata initial se modifica, prin crestere sau descrestere, daca intre nota initiala si nota acordata de comisia de contestatii se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,05 puncte, nota initiala ramane neschimbata.
    (3) Pentru lucrarile care au primit initial cel putin nota 9,50, nota definitiva este nota acordata de comisia de contestatii.
    (4) Notele stabilite de comisia de contestatii, conform alin. (2) si (3), sunt definitive dupa validarea lor de catre presedintele comisiei. Deciziile comisiei de contestatii se consemneaza intr-un proces-verbal care este semnat de catre toti membrii comisiei.
    (5) Lucrarile scrise se restituie comisiilor judetene de bacalaureat de la care provin, care le distribuie centrelor de evaluare, impreuna cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului-verbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predata delegatului fiecarui centru de examen care a inaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de corectare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.
    (6) In cazul in care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte - in plus sau in minus - intre nota initiala si nota de la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia in termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor, consultand profesorii evaluatori din ambele comisii (cea din centrul zonal de evaluare si cea de la contestatii) si decid sanctionarea celor vinovati. Comisia nationala de bacalaureat va fi instiintata de sanctiunile aplicate, pana la data de 1 noiembrie a anului in care s-a desfasurat examenul.
    (7) In perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior, Comisia nationala de bacalaureat poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. Comisia nationala de bacalaureat propune inspectoratelor scolare sanctiuni, in cazul constatarii unor nereguli flagrante. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.
    Art. 47
    (1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen opereaza in cataloage schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala de bacalaureat si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului.
    (2) Rezultatele la contestatii se comunica celor in drept prin afisare la avizierul centrului de examen, conform calendarului examenului national de bacalaureat.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 48
    Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare si din comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au obligatia sa informeze telefonic in cel mai scurt timp Comisia nationala de bacalaureat cu privire la neregulile care apar in organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat, precum si despre neprezentarea unor presedinti, in vederea inlocuirii acestora.
    Art. 49
    (1) Toate documentele intocmite in centrul de examen pentru bacalaureat se pastreaza in arhiva unitatii scolare in care a fost organizat centrul de examen, pana la sfarsitul anului scolar urmator, cu exceptia cataloagelor, care se pastreaza permanent.
    (2) Subiectele care se deschid la comisiile din centrele de examen se vor introduce in plicuri care vor purta semnaturile presedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor pastra timp de un an in arhiva unitatii scolare in care a fost organizat centrul de examen.
    (3) Lucrarile scrise si borderourile de notare, autentificate de presedintii centrelor zonale de evaluare, se predau, cu proces-verbal, directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se pastreaza pana la sfarsitul anului scolar urmator.
    Art. 50
    (1) Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din cataloagele de examen numai de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor fi semnate de presedintele comisiei din centrul de examen, in termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului national de bacalaureat.
    (2) In cazuri exceptionale, diplomele pot fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de bacalaureat.
    Art. 51
    (1) Raportul comisiei judetene de bacalaureat privind rezultatele examenului national de bacalaureat organizat si desfasurat in liceele din judet se transmite, prin delegat sau prin posta, la Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar si la Serviciul National de Evaluare si Examinare, in termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor. Raportul va cuprinde:
    a) situatia numerica a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare proba de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;
    b) semnalarea situatiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezerva, inlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei;
    c) aprecieri cu privire la subiectele probelor scrise din punct de vedere al complexitatii, al concordantei cu programele scolare, asupra modului in care subiectele au solicitat capacitatile intelectuale ale candidatilor etc.;
    d) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizarii si a desfasurarii examenului national de bacalaureat;
    e) analiza modului de desfasurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;
    f) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana de bacalaureat a decis sa-i retraga dreptul de a participa la examenele nationale de bacalaureat.
    (2) Un exemplar al raportului va fi trimis fiecarei unitati scolare din judet.
    (3) Situatia mentionata la alin. (1) lit. a) se trimite si prin posta electronica la Directia generala logistica, administrativ si resurse umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii si la Serviciul National de Evaluare si Examinare, in termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor.
    Art. 52
    (1) Pana la data de 1 noiembrie, inspectoratele scolare vor alcatui un raport special despre examenul national de bacalaureat din anul in curs, care va fi trimis in copie si la Ministerul Educatiei si Cercetarii, la Directia generala pentru invatamant preuniversitar. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecarei unitati scolare din judet.
    (2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfasurarii examenului national de bacalaureat, inclusiv date despre esantioanele de lucrari reevaluate la decizia Comisiei nationale de bacalaureat sau judetene. Comisia judeteana de bacalaureat va decide reevaluarea de lucrari la cel putin 3 discipline de examen, pentru examenul national de bacalaureat. Numarul minim de lucrari reevaluate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta in scris inspectorului general concluziile acestei reevaluari. In urma reevaluarii, inspectorul scolar general poate propune, in situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii. Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana a decis sa-i retraga dreptul de a participa la examenele nationale de bacalaureat.
    Art. 53
    (1) Respectarea intocmai a prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate in desfasurarea examenului national de bacalaureat.
    (2) Orice abatere comisa si dovedita cu probe se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) candidatii care in timpul desfasurarii probelor de examen au introdus in salile de examen materiale ajutatoare sau mijloace electronice de calcul ori de comunicare sau care sunt surprinsi copiind ori transmitand solutii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva;
    b) cadrele didactice care, in perioada examenului, comit fapte cu caracter infractional (furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari) sau au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de examen etc.) sunt sanctionate in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic sau, dupa caz, ale Codului penal; aceste cadre didactice vor fi imediat inlocuite din comisie si li se va interzice participarea in comisiile de examen in sesiunile urmatoare;
    c) profesorii evaluatori care savarsesc fapte cu caracter infractional (inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, modificari de note etc.) sau care manifesta neglijenta in indeplinirea raspunderilor de examinator/evaluator se sanctioneaza conform prevederilor Statutului personalului didactic si, dupa caz, ale Codului penal; acestor cadre didactice li se va interzice participarea in comisiile de examen in sesiunile urmatoare.
    (3) Procedura de sanctionare pentru abaterile personalului didactic mentionate in prezenta metodologie se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 117 - 123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Punctul de plecare al cercetarii este procesul-verbal alcatuit de organele de control. In baza aceluiasi proces-verbal, inspectoratul scolar propune sanctiunea. Inspectoratul scolar va face comunicare scrisa catre unitatea de invatamant de la care provine cadrul didactic respectiv, in care se precizeaza abaterea constatata si propunerea de sanctionare. Abaterile savarsite de cadrele didactice in timpul participarii la comisiile pentru examenul national de bacalaureat sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
    (4) Constatarea de nereguli grave sau repetate in desfasurarea activitatii unei comisii de bacalaureat atrage diminuarea cu 20 - 70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la inlocuirea din comisie a vinovatilor. In cazul inlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana inlocuita nu primeste indemnizatia cuvenita respectivei functii din comisia de bacalaureat.
    Art. 54
    Candidatii care au fost inscrisi fara a indeplini conditiile legale de inscriere la examenul national de bacalaureat sau care au beneficiat de partinire frauduloasa, constatata de organele in drept, sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva sau, dupa caz, acestora li se anuleaza diploma.
    Art. 55
    (1) La organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat in liceele (sectiile de liceu) pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac urmatoarele precizari speciale:
    a) pentru un numar de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se organizeaza subcomisii de bacalaureat;
    b) presedintele comisiei de bacalaureat (din liceu/sectie) va fi, de regula, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I, avand una dintre specialitatile mentionate anterior;
    c) comisiile de bacalaureat vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
    (2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
    - asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gesticular la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
    - marirea cu 1 - 1,5 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale;
    - asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii ambliopi;
    - transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
    - realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente, catre un profesor asistent de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva.
    (3) Candidatii cu deficiente din liceele obisnuite pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-un liceu special.
    (4) Comisia nationala de bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului national de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene.
    Art. 56
    In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, comisiile judetene de bacalaureat pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei nationale de bacalaureat, la cererea candidatului si in baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii.
    Art. 57
    Se interzice cu desavarsire colectarea unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul candidatilor la examenul national de bacalaureat. Cei dovediti incalcand aceasta dispozitie vor fi sanctionati conform Statutului personalului didactic sau Codului penal, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4595/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4595 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu