Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 45 din 18 februarie 2011

privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 28 februarie 2011Văzând Referatul de aprobare nr. 4.544 din 2 februarie 2011, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 85t şi 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie-16 mai 2011 inclusiv.

(2)în perioada 17 mai-10 iunie 2011 inclusiv, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere aplicată la sumele la care ar fi avut dreptul agricultorul în cazul în care cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85tşi 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a bunelor condiţii agricole şi de mediu determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2011.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 va fi distribuit gratuit fermierilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

ANEXĂ1)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17. sector 2, Bucureşti

Tel.: 021.3054.802     fax: 021.3054.900                       www.apia.org.rc

Operator de date cu caracter personal: 9596

Judeţul

Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor

Centrul Judeţean/Local APIA

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA)

Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identifcare solicitant

CERERE UNICA DE PLATA PE SUPRAFAŢA 2011

I.   DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE si FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)

01. Nume persoană fizică / administrator formă de asociere simplă *)

02.

Prenume*)

03. CNP*)

04. Denumire formă de asociere simplă*)

05 Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06  Beneficiaţi de rentă viageră?        Da     |_|             Nu     |_|

PERSOANE JURIDICE şi PFA / Il/ IF:*)

07. Denumire exploataţie/ PFA/ II/ IF*)

08 Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09. Nume administrator/ reprezentant*)

10. Prenume administrator/reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

13. Judet*) /Sector

14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. BI.

19 Sc.

20. Ap

21.Telefon

22 Fax

23. E-mail

24. Total suprafaţă agricolă utilizată*)

(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)  |_|_|_|_|_|,|_|_| ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*)

(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)      |_|_|_|_|_|,|_|_| ha                                                                      

26. Utilizaţi apă pentru irigaţii in agricultură ?*)   Da  |_|           Nu  |_|

COORDONATE BANCARE:*)

27. Banca

28. Filiala

29. Nr. cont IBAN

30. Dacă deţineţi animale *)

|_|Bovme>2 ani

|_| Bovine 6 luni-2 ani

|_| Bovinele luni

|_| Ecvidee >6 luni

|_| Ecvidee < 6 luni

|_|  Ovina

Numar

|_|  Caprine

|_| Scroafe rep>50 kg

|_|  Alte porcine

|_| Câini ouatoare

|_| Alte pasări curte

Numar

Notă: Câmpurile notate cu „* " sunt OBLIGATORII de completat.

1) Pct. I, II, III.1 şi III.2 din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 sunt reproduse în facsimil.

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ - 2011

Persoane fizice (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ C.F) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nume şi prenume / Denumire exploataţie:   _________________________________________

Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent daca sunt eligibile sau nu pentru sprijin!

Judet

Informaţii aferente harţilor

Nr, Parcelă agricolă

Cod Categorie de folosinţă

Suprafaţă parcelă

-ha-

Măsuri de agromediu

Nr. parcela/cultura 1a, 1b, 1c, 1d

Cultură

Suprafaţă Cultură parcelă agricolă

- ha-

Cod Pachet

Nume

Cod

Localitate Comună/ Oraş

Cod Sirsup

Nr. Hartă

Nr, Bloc fizic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lista parcelelor agricole declarate este folosita pentru toate măsurile / schemele de sprijin pe suprafaţă.

Semnătura titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat / _______________________________   Data ___________   / 2011                  pag 2 .1 / ________

împuternicit (şi ştampila, după caz)

Nume şi prenume în clar împuternicit:

Total suprafaţă utilizata

Total suprafaţă solicitaţi

31. Solicit sprijin pentru:*)

Bifaţi *)

Documente ataşate

Bifaţi *)

Complet

1. Schema de plată unică pe suprafaţă -SAPS

|_|

Declaraţie de suprafaţă

|_|

|_|

Anexe grafce

Hărţi (format hârtie)

|_|

Digitizate IPA-Online

|_|

Dovadă cont bancar activ

|_|

Copie CI/BI/paşaport

|_|

Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale şi administrator desemnat

|_|

In caz de re prezentare: procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI   titular de cerere şi împuternicit

|_|

2. Plăţi naţionale directe complementare:

|_|

-

-

|_|

- PMDC 1 - culturi in teren arabil

- PNDC 2 - in pentru fibră

|_|

Copia contractului /angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator

|_|

|_|

Copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă

|_|

Acte doveditioare privind livrarea (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea)

|_|

- PNDC 3 - cânepă pentru fibră

|_|

Copia contractului /angajamentului încheiat între fermier şi procesator

|_|

|_|

Etichetele ofciale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă

|_|

Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha

|_|

Copia autorizaţiei de cultivare a cânepei

|_|

Acte doveditoare privind livrarea (proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente)

|_|

-PNDC 4-tutun

|_|

Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi prim-procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ

|_|

|_|

Declaraţia de livrare a tutunului livrat vizat de către DAJ

|_|

-PNDC 5 -hamei

|_|

Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la

DAJ

|_|

|_|

Proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit si înregistrat la DAJ

|_|

- PNDC 6 - sfeclă de zahăr

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ

|_|

|_|

3. Schema separată pentru zahăr

|_|

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ

|_|

|_|

4. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

|_|

Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat / angajament de livrare, după caz.

|_|

|_|

Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrare-

recepţie, CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie. după caz)

|_|

5. Sprijin pentru zona montană defavorizată - ZMD

|_|

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află in UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea

primei plăţi

|_|

|_|

6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizata -ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS)

|_|

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de S ani de la efectuarea primei plaţi

|_|

|_|

7. Plăţi de agro-mediu

|_|

P1,

P1.2.

P3.1,

P3.2,

P4.P5

Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile. Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia.

|_|

|_|

P5

Copie contract incheiat intre organismul de inspecţie si certificare si beneficiar pentru pachetul 5 CUI organism certificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|

|_|

Copie fisa de inregistrare a beneficiarului in agricultura ecologica pentru pachet 5

|_|

Copie după certificatul de conformitate sau maşter certificat pentru pachetul 5

|_|

|_|

Costuri tranzacţionale P5

CÂMPURILE NOTATE CU „* " SUNT OBLIGATORII.

III.1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

Subsemnatul................................................................................................... mă angajez şi declar că am luat la cunoştinţă:

1. Condiţiile şi modalilâţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie sale respect:

-să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

-să declar toate parcelele agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni (art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. cu modificările şi completările ulterioare);

-să depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi / judeţe diferite:

-să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei (conform art. 4 alin. (1) şi art. 6, din Regulamentul CE nr. 73/2009. cu modificările şi completările ulterioare) după cum urmează:

I.  Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână ne lucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.  Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol:

GAEC 4 Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv. GAEC 5 Nu este permisă arderea miriştilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III   Standarde pentru menţinerea structurii solului:

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV   Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Intreţinerea pajiştilor permanenţe prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

GAEC 9 Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalăm vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor:

GAEC11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

2 Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie în formularul de cerere şi/sau a documentelor aferente cererii a informaţiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

3.  Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participatiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăti directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat conform art. 6 din OUG nr. 125/2006. cu modificările şi completarile ulterioare.

4. A.P.I.A. poate solicita documente suplimentare în orice moment pe care trebuie să le prezint în termen.

5.  In cazul în care controlul pe teren nu a putut ti efectuat ca urmare a refuzului fermierului / reprezentantului acestuia, cererea unică va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Dacă au fost acordate si plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA şi agromediu),in campaniile anterioare, acestea se vor recupera întrucât se consideră nerespectare de angajament..

6.  In cazul în care, după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizală a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere,alte schimbări ale datelor din formularul de solicilare), în termen de 10 zile, le voi comunica în scris la A.P.I.A.

7.  Dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, trebuie să comunic în scris la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 75 alin.2 din Regulamentul CE nr.1122/2009. cu modificările şi completările ulterioare şi art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modifcările şi completările ulterioare) şi să prezint dovezile / documentele privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizooliile afeclând loial sau parţial şeptelul.

8.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe, se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8. Pentru măsura 214 - plăţi de agro-mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agromediu trebuie completat si păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamenlului Ordinului MADR nr. 288/2010). Această cerinţă reprezintă condiţie de eligibilitate.

10.  Dacă o schimbare survenită în legislaţia comunitară şi/sau naţională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, angajamentul asumai anterior poale fi anulat, fără rambursarea plaţilor efectuate anterior, pentru perioada în care angajamentul a fost în vigoare conform PNDR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

11.  In cazul constatării unor nereguli / fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul CE nr 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare

12.  Nu se acordă nici o plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avanlaj contrar obiectivelor respectivei xheme de plată /sprijin conform art. 30 din Regulamentul CE nr 73/2009. cu modificările şi completările ulterioare.

13.  Autorităţile responsabile de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Curţii de Contruri a României, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plată şi în alte documente din dosarul cererii în baza art. 27 din Regulamentul CE nr 73/2009. cu modificările şi completările ulterioare.

14.  Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului Penal republicat, date le înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi valide.

15.  Sunt de acord ca datele din cererea de plată şi documentele anexate să fie introduse în baza de date IACS (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14, 15 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), verificate conform art. 28 , 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31,35, 47, 48, 49, 50, din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20, 22, 24 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completarile ulterioare (în vederea calculăm plăţii) şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborăm de studii statistice şi evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. cu modificările şi completarile ulterioare.

16.  Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2011am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior şi parcelele digitizate aşa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

17.  Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată [ZMD,ZSD,ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu pe toală exploataţia agricolă (numai pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul corespunzător).

Semnătura titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit

Nume si prenume în clar împuternicit:

Ştampila:

Data:

..................../

2011

Centrul judeţean/ local APIA:

Cererea prelucrată:

Numele şi prenumele operatorului SAPS:

Data şi semnătura:

Numele şi prenumele verificatorului SAPS:

Data şi semnătura:

Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual):        A |_|       B |_|      C |_|

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual:

Data şi semnătura:

III.2 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*)

- MASURI DE AGRO-MEDIU

Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicantii pachetului 1)

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1 -Pajişti cu înaltă valoare naturală").

Data:                                      Semnătura........................................................

Angajamente

1.  Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Data:                                      Semnătura........................................................

2.  Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toata durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.

Data:                                      Semnătura........................................................

3.  Mă angajez ca în situaţia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerinţele de eco-condiţionalitate intervenite în timpul angajamentului să informez în scris A.P.I.A. ***).

Data:                                      Semnătura........................................................

4.  Mă angajez ca în cazul în care suprafaţa aflată sub angajamentul de agromediu creşte cu mai mult de 1 ha sau 50%, voi închide cu clauză angajamentul iniţial şi voi deschide un nou angajament pe suprafaţa majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna în acest sens un nou angajament).

5.  Ma angajez ca voi aduce o copie după certificatul de conformitate sau maşter certificat pentru pachetul 5 pana la data de 15 octombrie 2011

Data:                                   Semnătură..........................................................

Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1)

(Acest pachet se poate aplică doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile / UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;

- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 3Q kg. N ş.a./ha;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul poate începe doar după data de 1 iulie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren.

Data:

Semnătura...............................................

Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale (P 1.2)

(Opţional poate fi aplicat doar în :ombinaţie cu pachetul 1, adică acest pachet soaţe fi aplicat doar dacă s-a aplicat şi sentru pachetul 1)

Cerinţă de management:

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.

Data:

Semnătura.................................

Pachetul Pilot 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)

(Acest pachet se poate aplică doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile / UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013)

Varianta 3.1 Crex Crex (P3.1)        Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;

- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;

- o bandă necositi lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

- păşunatul se efectuează cu maximum 0.7 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:

Semnătura:.........................................

Pachetul Pilot 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3) Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2) Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;

- cositul se efectuează în etape;

- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită    după data de 1 septembrie ;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar:

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:

Semnătura...........................................

Pachetul 4: Culturi verzi (P 4)

Cerinţe de manaaement:

- semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 01 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;

-doarfertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;

- biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol în perioada 15 februarie - 31 martie;

-lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune;

- nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.

- se poate schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.

Având în vedere că cerinţa GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei", pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme Aşadar, suprafaţa care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1. Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu variantele 5.1 - Culturi agricole pe teren arabil, sau 5.2 - legume ale pachetului 5.

Data:

Semnătura............................................

Pachetul 5: Agricultura ecologică (P5) Cerinţe de management:

-terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul 834/2007 cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet trebuie să continue să fie înregistrate de către un organism de inspecţie si certificare pe toată perioada angajamentului şi să continue să fie utilizat conform metodelor de producţie ecologice în conformitate cu legislaţia aferentă.

-nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului. Această cerinţă se aplică la toate parcelele agricole utilizate ca pajişti permanente, inclusiv cele care nu fac obiectul unui angajament de agro-mediu. - vizează terenurile agricole certificate în agricultura ecologică, existând următoarele variante/sub-pa chete:

Varianta 5. 1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)

Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi

Varianta 5.3 Livezi

Variantele nu pot fi combinate pe aceleaşi   parcele.

Data:

Semnătura.................................................

Varianta 5.4 Vii

Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice

*) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an, urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plata, pentru a beneficia de sprijin. In cazul în care suprafaţa aflată sub angajamet de agromediu creşte cu mai mult de 1 ha sau 50% faţă de suprafaţa determinată în primul an de angajament, angajamentul iniţial se inchide cu clauză şi se deschide un nou angajament pe o perioadă de 5 ani pe suprafaţa majorată începând cu anul în curs. Fermierul va semna în acest sens un nou angajament

**) In situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.

***) In cazul în care, în timpul angajamentului, se modifică standardele obligatorii (legislaţie comunitara sau naţionala relevanta) sau cerinţele de eco-conditionalitate, iar modificările nu sunt acceptate de beneficiar, angajamentul va fi anulat fără rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată, situaţie care necesită completarea şi depunerea declaraţiei de revizuire a angajamentului. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maxim la momentul termenului limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare. Pentru campania 2011 nu au fost modificate standardele obligatorii si cerinţele de eco-condiţionalitate, în consecinţă nu se poate accesa clauza de revizuire în această campanie.

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE Şl INFORMAŢII AFERENTE PLĂŢILOR PE SUPRAFAŢĂ

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Acesta, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri de pe pagina „Angajamente şi declaraţii" şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. De asemenea, operatorul şi verificatorul completează în cererea unică de plată câmpul „Cerere prelucrată".

Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare - RUI (element component al sistemului integrat de administrare şi control) este atribuit o singură dată de către APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va menţine în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE SI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Fermierii persoane fizice completează în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03). De asemenea, pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) şi CNP (03). Cod ţară şi număr act identitate (05) - completat de către solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (de exemplu, Germania - DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului. In cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafaţă (câmpurile 01, 02, 03, 04, 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi prezintă procura de împuternicire legalizată notarial. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Renta viageră (06) - fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploataţiei bifează cu un X caseta „DA" în formular.

PERSOANE JURIDICE si PFA (persoanele fizice autorizate)/Il (întreprinderea ihdividuală)/ÎF (întreprinderea familială)

Fermierii persoane juridice completează în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) - de exemplu, Societatea Comercială Agroind - S.A. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. Nume (09)/prenume (10) şi CNP (11) administrator. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, persoanele fizice autorizate - PFA, întreprinderile individuale - II şi cele familiale - ÎF nu au personalitate juridică, deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI). Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08), precum şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) administrator/reprezentant. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (09), prenume (10), CNP (11). In cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, administratorul/reprezentantul desemnat nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Tip de organizare (12) - se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la instrucţiuni. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp.

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului social al societăţii: câmpurile (13)- (23). In câmpul (24) solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate/exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). In câmpul (25) solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin. In câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz.

COORDONATE BANCARE

PFA/ÎI/ÎF prezintă APIA un cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI).

Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deţine, precizând numărul şi speciile acestora.

In câmpul (31) fiecare solicitant bifează schema/ schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată.

Atenţie! In lipsa bifei se va considera că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent schemei/măsurilor. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora.

In cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu, listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru  local/judeţean al APIA şi  la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare).

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢA

Parcelă agricolă - suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuşi, când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform art. 2 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecoconditionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

In cazul în care fermierii solicită sprijin pentru măsura de agro-mediu pachetul 4 - culturi verzi, pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, obligatoriu se vor înscrie două parcele. De exemplu, dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 ha, iar pentru pachetul 4 agro-mediu se solicită sprijin numai pentru suprafaţa de 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă. Nu este permisă solicitarea plăţilor de agro-mediu pe fracţiuni de parcelă.

Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată, pe care trebuie să fie respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRSUP al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole - este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Cod categorie de folosinţă - se precizează categoria de folosinţă a parcelei, conform tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA (teren arabil) - terenul cultivat pentru producţie sau menţinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil; PP (pajişti permanente - păşuni şi fâneţe) - teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru 5 (cinci) ani sau mai mult; în acest sens, iarba sau alte furaje erbacee înseamnă toate plantele erbacee tradiţional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor); VII (vii) - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; CP (culturi permanente) - culturi care nu intră în sistemul de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult şi asigură producţii repetate, (livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente); G (grădini familiale) - suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Pentru această categorie de folosinţă, suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă).

Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin se completează codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, VIn, CPn, Gn.

Teren necultivat (cod 970) este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, este eligibil pentru plata SAPS, dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă, conform art. 124 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsuri de agro-mediu - codurile pachetelor se preiau din anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 2). Număr parcelă/cultură - numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c....). Cultura şi codul corespunzător culturii - se indică conform anexei la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 1). Total suprafaţă agricolă utilizată - numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin - numărul total de nectare pentru care se solicită sprijin. Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicit- după caz, se semnează de persoana în cauză. în caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează.

Dacă se actualizează/completează declaraţia de suprafaţă prin IPA-On-line şi fermierul doreşte continuarea angajamentelor aflate în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro-mediu), se vor trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro-mediu se va trece şi pachetul solicitat în dreptul parcelei.

Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare (cod 953) sunt: Populus hibridus (plop hibrid energetic), Salix vinimalis „energo" (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgatum (switch grass), Paulownia tomentosa (arborele prinţesei) şi altele asemenea. Planta energetică Camelina sativa (inişor) se înscrie la „Alte plante industriale", cod 214.

III. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

Solicitantul completează rubrica <Subsemnatul>numele/ prenumele, ia cunoştinţă de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi de obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu, după caz, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată pe suprafaţă.

IV.  CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 5 şi anexei II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, România va implementa cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), după calendarul prezentat la art. 124 alin.(6), astfel:

a) cerinţele prevăzute la pct. A din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2012;

b) cerinţele prevăzute la pct. B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014;

c) cerinţele prevăzute la pct. C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

Vezi anexa nr. 3.

Completarea şi depunerea cererii de plată: A. Declaraţia de suprafaţă completată electronic folosind aplicaţia IPA-On-line. In campania 2011, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafaţă folosind aplicaţia IPA On-line, realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA-On-line. La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară.

Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează, după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau a completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită - I. Date de identificare solicitant/exploataţie, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului) şi paginile cu angajamente. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie datată, semnată, ştampilată, după caz, şi înregistrată la APIA.

B. In situaţiile excepţionale, în care fermierul refuză completarea declaraţiei de suprafaţă folosind IPA-On-line, cererea se depune în format hârtie, având la dispoziţie informaţiile şi suprafeţele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. In cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod SIRSUP, cultură, cod cultură, suprafaţă etc). In cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent. In cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le va tăia cu o linie, semnează şi datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă este semnată şi ştampilată, după caz, şi datată de fermier.

Fermierii depun cerere de piaţă în anul 2011 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus şi în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/|ocal APIA pe raza căruia utilizează/deţin parcelele agricole. In cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole în mai multe localităţi, depun cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţin majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă [art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare], chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-16 mai inclusiv, fără penalităţi, conform art. 11 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi 17 mai-10 iunie inclusiv 2011, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 22 şi art. 23 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2011 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 23 alin. (1) paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Delimitarea parcelelor agricole:

Fermierii care actualizează/completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate. Fermierul generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în severul APIA.

Fermierii care completează pe hârtie declaraţia de suprafaţă trebuie să îşi dejimiteze pe hărţi parcelele agricole pe care le utilizează. In acest sens, schiţează cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. In interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu, 1a, 1b, 1c etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. de bloc). In cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se vor localiza printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi să ştampileze, după caz) şi să dateze.

Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2011:

- Schema de plată unică pe suprafaţă [SAPS - art. 122- 124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare]: se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie).

Plăţi naţionale directe complementare [PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, legislaţia naţională în vigoare privind PNDC]: plăţi pe suprafaţă complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, decuplate de producţie (mai puţin PNDC 6). In anul 2011 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an fermierilor care respectă condiţiile specifice de eligibilitate din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor.

Schema de plată separată la zahăr [art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare]: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR.

Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS şi ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate conform PNDR.

Plăţi de agro-mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole aflate numai în UAT eligibile şi respectă condiţiile de management specifice, conform PNDR: Pachetul 1 -Pajişti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale. Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populară - Cârstelul de câmp şi varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus, denumire populară - Vânturelul de seară) - pachet-pilot. Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări. Pachetul 5 -Agricultură ecologică - plăţi pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), Varianta 5.3 - Livezi, Varianta 5.4 - Vii, Varianta 5.5 - Plante medicinale şi aromatice pe întreg teritoriul naţional. Pachetele 4 şi 5.1 sau 5.2 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. In cazul în care pe aceeaşi parcelă se accesează atât pachetul 4, cât şi pachetul 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) sau 5.2- legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), codul pachetului va fi P4.5.1 sau P4.5.2. Aşadar, plăţile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul pachetului 4 şi 5), pentru vii şi livezi (în cazul pachetului 5) şi pentru pajişti (în cazul pachetelor 1, 2 şi 3).

Bifarea că solicită plăţi de agromediu şi indicarea pachetului (elor) pentru care aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă se realizează anual.

Pentru Pachetul 5 - Agricultură ecologică se bifează şi câmpurile corespunzătoare poziţiei 7 - Plăţi de agro-mediu din pagina de „documente ataşate":

-  copie de pe contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar (se depune odată cu cererea);

-  copie de pe fişa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea);

-  copie de pe certificatul de conformitate sau maşter certificat (se depune până la data de 15 octombrie a anului în curs);

- costuri tranzacţionale (fermierii care accesează pachetul 5 - Agricultură ecologică pot solicita şi costuri tranzacţionale).

In situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agro­mediu transferă suprafaţa aflată sub angajament altui fermier este obligat să completeze Declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament. In cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5 sau a unei părţi a acesteia, fermierul procedează astfel:

-  nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; sau

-  returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. In cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet cu obligaţia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil pe care o deţine la nivel de exploataţie respectarea cerinţei GAEC 1 şi menţinerea suprafeţei de P 4 preluat prin transfer.

Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură/pachet în parte sunt afişate la centrele locale/judeţene ale APIA şi/sau la primării.

Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi, în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original. In cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

Pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate etc. se completează şi depune Declaraţia prin care prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia etc.

Pentru păşunile utilizate, dar aflate în proprietatea lor, asociaţiile, fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele etc. nu completează declaraţia sus-menţionată.

Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere etc. pe care consiliul local desfăşoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoţită de hotărârea consiliului local în original, care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosinţă gratuită. O copie a acestei hotărâri rămâne la dosarul cererii unice de plată.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de păşuni comunale utilizate pe baza unor contracte de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliul local depun Declaraţie de eligibilitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011. Fermierii vor prezenta şi copia contractului de concesiune care stă la baza dreptului de utilizare a păşunii, In cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003 (29 septembrie 2009), şi nu sunt conforme cu anexa la actul normativ menţionat, fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local, din care să reiasă utilizarea păşunii în baza UVM/ha.

Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii depun documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.

In cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se ataşează Ja dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. Imputernicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

In situaţia în care fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară trebuie să prezinte documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară, contract de vânzare-cumpărare etc).

Totodată, dacă fermierul solicită una dintre schemele de mai jos trebuie să prezinte în termenii legali, conform legislaţiei în vigoare privind PNDC, şi:

PNDC2-in pentru fibră şi PNDC3-cânepă pentru fibră:

• copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol şi prim-procesator - până la 1 septembrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 27 septembrie 2011, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;

• etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră - până la 16 mai 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 10 iunie 2011 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. In cazul în care semănatul se face după 10 iunie 2011, acestea se depun până cel târziu la 30 iunie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi până la 25 iulie 2011 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;

• copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră - până la 1 septembrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi;

• declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii - până la 1 septembrie 2011, fără penalităţi, şi 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi;

• copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate a seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă - până la 1 septembrie 2011, fără penalităţi, şi 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi;

• acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea) - până la 31 octombrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, si până la 25 noiembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC 4-tutun

• copia contractului de cultură cu un prim-procesator - până la 30 iunie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 25 iulie 2011 inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), respectiv a municipiului Bucureşti, în 15 zile de la data încheierii, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Dacă termenul-limită de încheiere a contractului sau cel de înregistrare este depăşit cu maximum 15 zile, sprijinul este redus cu 20%, iar după expirarea celor 15 zile sprijinul este anulat pentru anul respectiv;

• declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza reprezentantului desemnat al Serviciului inspecţii, implementare politici şi statistici agricole din cadrul DAJ, pentru atestarea calităţii tutunului livrat - 2 mai 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 28 mai 2012 inclusiv, cu penalităţi;

PNDC 5-hamei

• copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime/hamei - până la 17 octombrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 11 noiembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi aferente;

• proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul DAJ, până la data de 2 decembrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 27 decembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi;

Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

• copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime/tomate - până la 15 iulie 2011 inclusiv, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 9 august 2011 inclusiv;

• notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrare-recepţie  pentru tomatele  livrate  pentru  persoanele juridice până la data de 10 noiembrie 2011 inclusiv, fără penalităţi, şi 5 decembrie 2011 inclusiv, cu penalităţi;

Schema separată pentru zahăr şi/sau PNDC6 - sfecla de zahăr

• copia contractelor încheiate între producătorul agricol şi fabrica de zahăr - 16 mai 2011 inclusiv, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 10 iunie 2011 inclusiv.

Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor menţionate anterior se păstrează la dosarul cererii unice de plată.

Transferul de exploataţie: operaţiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare] în cadrul unei campanii/unui an de cerere. Se realizează pentru întreaga exploataţie între 2 fermieri înscrişi în Registrul unic de identificare. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate, fermierul care preia exploataţia trebuie să informeze APIA şi să depună Cererea de transfer de exploataţie, precum şi următoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/ închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată, acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit, fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere, dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. Fermierul care preia exploataţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean al APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC, a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. In momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2011 a fermierului care a transferat. Pe aceasta fermierul care a preluat exploataţia va înscrie: „Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de ia fermierul ................RO.............şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agro-mediu ........, pe parcela .........". In cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedent/precedenţi conform art. 44 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 din Hotărârea Guvernului 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. In cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare, completează formularul specific stabilit de APIA şi prezintă documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator, după caz), dovadă cont bancar activ şi CI/BI (copii de pe aceste documente se depun la dosar).

In conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris, printr-o declaraţie - Inştiinţare, şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene/locale/municipiul Bucureşti ale APIA, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermier la dosarul cererii sale de plată sunt: copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificatul de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor, în cazul existenţei mai multor moştenitori, pentru decesul beneficiarului; copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la APIA niciun alt act doveditor, în afara Inştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Inştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Fermierii ale căror culturi au suferit calamităţi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade etc), pentru care nu există un act normativ, prezintă ca dovezi, alături de Inştiinţare, şi: copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. In cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007, moştenitorul aduce la cunoştinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Inştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean al APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor, certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabilesc calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat); acte de identitate ale moştenitorilor, în copie şi original; în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia dau o declaraţie în faţa notarului public, prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul, urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori; dovada contului bancar. Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii unice de plată pe suprafaţă poate avea loc: a. Din iniţiativa solicitantului'in baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. In acest sens, fermierii vor completa şi vor depune la centrele locale/judeţene/municipiul Bucureşti ale APIA următoarele formulare: 1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2011 - M1 (se pot schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agro-mediu- prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament. Această menţiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2 şi 5; suprafaţa unei parcele deja declarate, prin mărire). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea va fi sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2011 - M2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2011. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, agro-mediu) De asemenea, prin acest formular se pot adăuga scheme şi/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima oară agro-mediu sau LFAprin acest M se adaugă bifa de solicitare şi pachetele de agro-mediu. In cazul fermierilor care au deja bifa de solicitare şi doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă, acest lucru se realizează tot prin M2, dar în acelaşi timp trebuie să se semneze un nou angajament pentru parcela nou-adăugată pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2011 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 10 iunie 2011 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 23 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Incepând cu 11 iunie 2011, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, fiind excluse de la plată pentru anul 2011, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC 2-6 şi/sau Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/Schema de plată separată la zahăr, trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Se realizează oricând, mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 10 iunie 2011 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2, fermierul B va înscrie: „Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul................. RO ............. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu ........, pe parcela........".

4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2011 - retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.

5.Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără i a se modifica CUI-ul. Tipizatul se depune de către fermier fără penalităţi la orice moment. d.Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2011 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate, b. Din iniţiativa autorităţii. In acest caz, solicitantul este notificat de APIA privind erorile/modificările din cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu - asigură ajustarea acestora în cazul amendării/revizuirii standardelor obligatorii relevante sau a cerinţelor specifice, stabilite în conformitate cu art. 5, 6 şi anexele II şi III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi totodată pentru cerinţele minime pentru fertilizanţi şi produse folosite pentru protecţia plantelor şi a altor cerinţe obligatorii relevante stabilite prin legislaţia naţională. Dacă o asemenea ajustare a legislaţiei naţionale sau comunitare nu este acceptată de către beneficiar, angajamentul este anulat/închis fără însă a se cere rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare [PNDR 2007-2013 şi Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006]. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maximum la momentul termenului-limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.

Având în vedere prevederile art. 44a din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu modificările şi completările ulterioare: „statele membre asigură publicarea anuală ex post a beneficiarilor FEGA şi FEADR, precum şi a sumelor primite de fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste fonduri. Informaţiile publicate includ cel puţin: (a) pentru FEGA, suma subdivizată în plăţi directe şi în alte cheltuieli; (b) pentru FEADR, suma totală a finanţării publice pentru fiecare beneficiar"; APIA publică pe site-ul său aceste date.

Pentru mai multe informaţii, fermierii se pot adresa specialiştilor APIA şi pot accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2011, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agromediu în anul 2011, Ghidul pentru fermierii care solicită plăţi pe suprafaţă privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu 2011 afişate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale ale APIA.

ANEXA11)

la instrucţiuni

Tabel nr. 1

Denumire cultură

Cod

Denumire cultura

Cod

I.TEREN ARABIL-TA

I.TEREN ARABIL-TA

CEREALE PENTRU BOABE

CAPSUN

803

GRÂU COMUN

101

CICOARE

805

GRÂU DUR

102

FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

400

TRITICALE

103

PAJIŞTI TEMPORARE

(artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

450

SECARA

104

PLANTE DE NUTREŢ

451

ORZ

105

LOT SEMINCER

500

ORZOAICA

106

ALTE CULTURI IN TEREN   ARABIL

550

OVĂZ

107

TEREN   NECULTIVAT

970

PORUMB

108

TEREN SUB SERE SI SOLARII-CULTIVAT

971

PORUMB ZAHARAT

109

TEREN SUB SERE SI SOLARII-NECULTIVAT

972

SORG

110

II. PAJIŞTE   PERMANENTA - PP

OREZ

111

PĂŞUNI   NATURALE

601

MEI

112

FANETE NATURALE

602

HRIŞCĂ

113

PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE IN COMUN

603

ALTE CEREALE  PENTRU BOABE

114

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE (N COMUN

604

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

MAZĂRE  PENTRU BOABE

151

III. CULTURA PERMANENTA-CP

FASOLE PENTRU  BOABE

152

POMI FRUCTIFERI

LINTE

153

MERI

651

BOB

154

PERI

652

LUPIN

155

PRUNI

653

ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NÂUT)

156

CAISI SI ZARZĂRI

654

PLANTE INDUSTRIALE si MEDICINALE

PIERSICI

655

FLOAREA SOARELUI

201

CIREŞI SI VIŞINI

656

RĂPITA

202

GUTUI

657

SOIA

203

DUZI

658

IN   PENTRU   ULEI

204

ALŢI POMI FRUCTIFERI

659

ALTE OLEAGINOASE

205

CASTANI, NUCI, ALUNI SI ALTE SPECII ÎNRUDITE

IN  PENTRU   FIBRA

206

CASTANI

701

CÂNEPA   PENTRU   FIBRA

207

NUCI SI ALUNI

702

TUTUN

208

ALTE SPECII

703

FENICUL

203

HAMEI

750

LEVANŢICA

210

ARBUŞTI FRUCTIFERI

MENTA

211

ZMEUR

801

ANASON

212

COACĂZ

802

ALTE PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE

213

ALT1 ARBUSTI  FRUCTIFERI

804

ALTE PLANTE INDUSTRIALE

214

PEPINIERE

ARAHIDE

215

PEPINIERE VITICOLE SI PLANTAŢII PORTALTOI

901

MAC

216

PEPINIERE POMICOLE

902

RICIN

217

PEPINIERE FORESTIERE

903

SUSAN

218

ALTE PEPINIERE

904

SOFRANELUL

213

ALTE CULTURI PERMANENTE

PLANTE TUBERCULIFERE

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI

950

CARTOFI TIMPURII

251

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU VII

951

CARTOFI   SEMITIMPURII

252

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE

952

CARTOFI TÂRZII

253

PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE

953

ALTE CULTURI DE CARTOFI

254

CARTOFI PENTRU ŞAMAN TA

255

IV. VIE

PLANTE RADACINOASE

VII   PE   ROD CU   STRUGURI NOBILI PENTRU VIN

9S1

SFECLA DE ZAHĂR

301

VII PE  ROD CU STRUGURI  DE MASA

962

SFECLA FURAJERA

302

VII TINERE NEINTRATE  PE  ROD

963

LEGUME PROASPETE, PEPENI

VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN

964

LEGUME PROASPETE (aHele decât tomatele destinate procesării)

351

VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE / RECONVERSIE

965

PEPENI VERZI ŞI GALBENI

352

SUPRAFAŢA DEFRIŞATA PRIN PROGRAMUL DE PRIMA DE DEFRIŞARE

966

TOMATE DESTINATE PROCESĂRII

353

Tabel nr. 2

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PAJIŞTI CU INALTA VALOARE NATURALA

P1

CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (INCLUSIV PLANTE DE NUTREŢ)

P.5.1

PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE

P1.2

LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI)

P.5.2

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI (PACHET PILOT) 3.1 CREXCREX

P3.1

LIVEZI

P.5.3

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI (PACHET PILOT) 3.2 LANIUS MTNOR si FALCO VESPERTINUS

P3.2

VII

P.5.4

CULTURI  VERZI

P4

PLANTE MEDICINALE Şl AROMATICE

P.5.5

CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (inclusiv plante de nutreţ) + CULTURI VERZI

P4.5.1

LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI)+ CULTURI VERZI

P4.5.2

Tabel nr. 3

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

REGII AUTONOME SI COMPANII NATIONALE

05

UNITĂŢI DE ÎNVATAMÂNT CU PROFIL AGRICOL

09

ALTE INSTITUŢII PUBLICE

02

SOCIETĂŢI COMEROALE CU PROFIL AGRICOL

06

UNITATI DE CULT

10

ASOCIAŢII si FUNDAŢII

03

SOdETAŢI AGRICOLE

07

PENITENCIARE

11

FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/ PROPRIETATE IN COMUN (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti rezeşeşti nediuizate, composesonate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători*, etc.)

04

INSTITUTE. CENTRE Şl STAŢIUNI DE CERCETARE

08

CONSILII LOCALE,  CONSILII MUNICIPALE

12

ALTE FORME DE ORGANIZARE

Tabel nr. 4

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin

TA

TEREN ARABIL

TA n

TEREN ARABIL

PP

PAJIŞTE PERMANENTA (PĂŞUNE ŞI FANEAŢA)

PP n

PAJIŞTE PERMANENTA (PĂŞUNE ŞI FANEAŢA)

CP

CULTURA PERMANENTA (LIVEZI SI ALTE CULTURI PERMANENTE)

CP n

CULTURA PERMANENTA (LIVEZI SI ALTE CULTURI PERMANENTE)

VI

VIE

VI n

VIE

G

GRADINA

G n

GRĂDINA

* In cazul in care solicita plata naţionala directa complementara pentru tutun (PNDC 4)

1) Anexa la instrucţiuni este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

la III.2 Angajamente si declaraţii - Măsuri de agro-mediu

Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu care trebuie respectate la nivel de fermă, conform anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

Cod cerinţă

Cerinţa minimă

1

Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

2

Persoanele   care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

3

Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având „toxicitate ridicată" sau ca „toxice" trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea Sanitar-Veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

4

Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi doar conform instrucţiunilor de utilizare.

5

Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, în zonele de protecţie ecologică şi nici în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

6

Ingrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

7

Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

8

Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

9

Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

10

Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. In apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m de staţia de captare a apei.

11

Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

12

Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

13

Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare

Pentru solicitanţii pachetelor 1, 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în prezenta anexă, pentru pachetul nr. 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr. 6 până la nr. 13, iar pentru pachetul nr. 5 sunt obligatorii cerinţele 1, 6, 7, 12, 13.

ANEXA Nr. 1

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale

Consiliul Local/Municipal..................................................................declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ............................................. să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2011, în numele Consiliului.

Declarăm că pe suprafeţele pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere*, nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă.

Prin propria activitate agricolă ne angajăm că:

1. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)

da |_|            nu |_|

2. sau în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a) vom respecta bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către consiliul local. Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate - conform art. 2 lit. C din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

* Contractele încheiate începând cu 29 septembrie 2009 (data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatarea pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003) trebuie să conţină informaţiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei si internelor, nr. 541/210/2009.

b) am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodărire a păşunii - conform art. 18 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora - conform lit. C art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

da |_|            nu |_|

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor prezentate mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

Nr. crt.

Suprafaţa totală de pajişti permanente

în administrarea consiliilor locale

- ha -

din care: suprafaţa

arendată/ concesionată/ închiriată

- ha -

Diferenţa de suprafaţă

pentru care se solicită sprijin

- ha -

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări conforme de arendare, concesiune, închiriere.

La prezenta declaraţie se ataşează hotărârea consiliului local care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosinţă gratuită.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

Avizat consiliul local Semnătura

........................

Ştampila, nr. de înregistrare/data

Numele şi prenumele primarului Semnătura

.........................

Ştampila, nr. de înregistrare/data

ANEXA Nr. 2

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/închiriate* de la consiliile locale comunale/ orăşeneşti/ municipale

Fermierul (persoană fizică, societate, asociaţie de crescători de animale etc.) ................................................... declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/ arendate/ închiriate de la Consiliul Local ............................................, cu suprafaţa totală de...................ha, am solicitat drept de utilizare, în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunatul acestora.

Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr..........................................................., BF......................................................, este obţinut în baza Contractului de concesiune nr...........data.........................întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, sau Contractului de arendă/închiriere nr..........data..............., anexat cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2011.

Declar că, în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale, voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0,3 UVM/ha păşune.

Tabel cu efectivul de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM

Specie de animale

Numar de animale

Coeficient

conversie

UVM

Suprafaţa (ha)

UVM/ha**

1

2

3

4

5

Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani

1,0

Ecvidee de peste 6 luni

1,0

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

* In cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) şi nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009, fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local, din care să reiasă utilizarea păşunii în baza UVM/ha.

** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe ha se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie, iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat.

1

2

3

4

5

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4

Ecvidee mai mici de 6 luni

-

Ovine

0,15

Caprine

0,15

Scroafe reproducătoare mai mari de 50 kg

0,5

Alte porcine

0,3

Găini ouătoare

0,014

Alte păsări de curte

0,003

TOTAL:

Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 541/210/2009).

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, declar că datele sunt reale, corecte, complete.

Data..................................

Numele şi prenumele

....................................

Semnătură

ANEXA Nr. 3

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011

CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 - Cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute la articolele 4 şi 5

Litera A.

Mediu

1.

Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1)

Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) şi (4) şi articolul (5) literele (a), (b) şi (d)

2.

Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (JO L20, 26.1.1980, p. 43)

Articolele 4 şi 5

3.

Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6)

Articolul 3

4.

Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12.12.91 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (JO L375, 31.12.91, p. 1)

Articolele 4 şi 5

5.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)

Articolul 6 şi articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Sănătate publică şi sănătatea animalelor

Identificarea şi înregistrarea animalelor

6.

Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2005, p. 31)

Articolele 3, 4 şi 5

7.

Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită si mânzat a produselor din carne de vită si de mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1)

Articolele 4 şi 7

8.

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovină si caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8)

Articolele 3, 4 şi 5

Litera B.

Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor

9.

Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1)

Articolul 3

10.

Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic si a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor (JO L 125, 23.5.1996, p. 3)

Articolul 3 literele (a), (b), (d) si (e) si articolele 4, 5 şi 7

11.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1)

Articolul 14, articolul 15, articolul 17 alineatul (1)(1), articolul 18, articolul 19 şi articolul 20

12.

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1)

Articolele 7, 11, 12, 13 şi 15

Notificarea bolilor

13.

Directiva 85/511/CEE a Consiliului din 18 noiembrie 1985 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase (JO L 315, 26.11.1985, p. 11)

Articolul 3

14.

Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993, p. 69)

Articolul 3

15.

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispoziţiilor specifice privind măsurile de combatere si de eradicare a febrei catarale ovine (JO L 327, 22.12.2000, p. 74)

Articolul 3

Litera C.

Bunăstarea animalelor

16.

Directiva 91/629/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 28)

Articolele 3 şi 4

17.

Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 33)

Articolul 3 şi articolul 4 alineatul (1)

18.

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă (JOL 221, 8.8.1998, p. 23)

Articolul 4


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 45/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 45 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 45/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu