Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 45 din 17 ianuarie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 31 ianuarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

    1. Obligatiile fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, denumita in continuare ordonanta, se sting cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, determinate in "Situatia centralizatoare a cantitatilor de carburanti utilizati pentru functionarea navelor si a accizelor aferente", denumita in continuare situatia centralizatoare, prevazuta in anexa la prezentele norme metodologice, dupa verificarea acesteia de catre organele fiscale.
    Prin obligatii fata de bugetul de stat se intelege impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat restante si viitoare.
    Cuantumul accizelor cu care se sting obligatiile fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale prevazute la art. 1 din ordonanta se determina prin aplicarea raportului dintre sumele achitate in contul cantitatilor de carburanti aprovizionati si sumele ce reprezinta contravaloarea acestora, asupra cuantumului accizelor aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, dupa urmatoarea formula:

                            Suma achitata in contul
                          cantitatilor de carburanti    Suma accizelor aferente
    Suma accizelor              aprovizionati              cantitatilor de
 care sting obligatiile = -------------------------- x   carburanti utilizati
fata de bugetul de stat     Suma datorata pentru           efectiv pentru
                          cantitatile de carburanti      functionarea navelor
                               aprovizionati

    2. Societatile comerciale prevazute in anexa la ordonanta vor depune in termen de 5 zile de la expirarea lunii, la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in evidenta carora se afla, situatia centralizatoare prevazuta la pct. 1.
    Dupa depunerea situatiei centralizatoare organele fiscale vor proceda lunar la verificarea documentelor care au stat la baza intocmirii acesteia, precum si la stabilirea obligatiilor restante fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale beneficiare ale prevederilor ordonantei. Dupa caz, in actele de control vor fi determinate si sumele declarate si neplatite la scadenta, precum si majorarile de intarziere aferente.
    Situatia centralizatoare aferenta lunii noiembrie 2000, precum si cea corespunzatoare lunii decembrie 2000 se vor depune in termen de 5 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Verificarea documentelor care au stat la baza situatiei centralizatoare aferente lunii noiembrie 2000, stabilirea obligatiilor restante fata de bugetul de stat, precum si nota de compensare se efectueaza distinct fata de luna decembrie.
    3. Pe baza sumelor stabilite in situatia centralizatoare, confirmate potrivit pct. 2, si a celor inscrise in actul de control organele fiscale vor proceda la intocmirea notei de compensare, astfel cum este prevazuta in Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare.
    4. Obligatiile fata de bugetul de stat neachitate la scadenta vor fi supuse compensarii, pe fiecare tip de venit, in urmatoarea ordine:
    a) debitul cel mai vechi, apoi majorarile de intarziere aferente calculate pana la data stingerii acestuia;
    b) debitul cu urmatoarea scadenta, apoi majorarile de intarziere aferente calculate pana la data stingerii acestuia si in continuare urmatoarele debite si majorarile de intarziere aferente in aceeasi ordine.
    In cazul in care dupa stingerea debitului majorarile de intarziere aferente nu sunt stinse in totalitate, ulterior se vor compensa, in conditiile ordonantei, mai intai diferenta de majorari de intarziere aferente acestui debit si apoi debitele cu vechime ulterioara acestora si majorarile de intarziere aferente.
    5. In cazul in care sumele stabilite potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanta sunt mai mari decat obligatiile restante fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale, diferenta se va compensa cu obligatiile viitoare fata de bugetul de stat. Compensarea se va face distinct pentru fiecare tip de venit al bugetului de stat, in ordinea scadentei acestora.
    6. Obligatiile fata de bugetul de stat, stinse in conditiile pct. 4, vor fi comunicate in scris societatilor comerciale, de catre organele fiscale, pana la sfarsitul lunii in care a fost depusa situatia centralizatoare.
    In cazul obligatiilor fata de bugetul de stat, stinse potrivit pct. 5, comunicarea adresata societatilor comerciale se va face de organele fiscale in termen de 15 zile de la scadenta obligatiilor supuse compensarii.
    7. In contabilitatea societatilor comerciale prevazute la art. 1 din ordonanta stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor se inregistreaza efectuandu-se articolul contabil:

      %                              = 758 "Alte venituri din exploatare" -
     441 "Impozit pe profit"                     analitic distinct
    4423 "TVA de plata"
     444 "Impozitul pe salarii"
     446 "Alte impozite, taxe si
          varsaminte asimilate"
     448 "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

    8. La data reluarii navigatiei pe Dunare in zona orasului Novi Sad, notificata prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, situatia centralizatoare va cuprinde numai cantitatile utilizate pana la acea data, stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat realizandu-se la valoarea inscrisa in situatia depusa la aceeasi data in conformitate cu procedura prevazuta la pct. 1 - 7.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
a cantitatilor de carburanti utilizati pentru functionarea navelor si a accizelor aferente pe luna .................../20........

    Denumirea contribuabilului ...................................
    Codul fiscal ........................, localitatea .......................,
    str. ...................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. .....,
    judetul/sectorul .........., codul postal ........., telefon/fax ..........
    Conturi bancare .................... Banca .......................

    I. Obligatiile fata de bugetul de stat de compensat cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000

    a) Contravaloarea cantitatilor de carburanti aprovizionati ............. lei
    b) Sumele achitate pentru carburanti ...................... lei
    c) Procent de determinare [b)/a)] ......................... %
    d) Accize aferente carburantului efectiv consumat ...................... lei
    Totalul sumelor de compensat [c) x d)] .................... lei

    II. Jurnal privind cumpararile de carburanti supuse accizelor
 ____________________________________________________________________________
|    |             |          |    |          |Valoarea  |Valoarea| Valoarea |
|    |             |          |    |          |ramasa de | totala | achitata/|
|Nr. |Felul si data|Furnizorul|U.M.|Cantitatea| achitat  |- lei - |compensata|
|crt.|documentului |          |    |          | din luna |        | - lei -  |
|    |             |          |    |          |precedenta|        |          |
|    |             |          |    |          |  - lei - |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
|  0 |      1      |     2    |  3 |     4    |     5    |    6   |     7    |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 1. | Sold luna   |     x    |  x |     x    |          |    x   |          |
|    | precedenta  |          |    |          |          |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 2. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 3. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 4. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 5. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| TOTAL:                           |          |          |        |          |
|__________________________________|__________|__________|________|__________|

    III. Jurnal privind consumul efectiv de carburanti supus accizelor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Stoc initial - tone -
    B - Accize aferente stocului initial - lei -
    C - Cumparari - kg -
    D - Accize aferente cumpararilor - lei -
    E - Total combustibil - tone -
    F - Din stocul initial - tone -
    G - Din cumparari - tone -
    H - Total consum - tone -
    I - Total accize aferente consumului - lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |           |      INTRARI      |       CONSUM        |    STOC FINAL     |
|    |           |___________________|_____________________|___________________|
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          | Accize |
|Nr. |NAVA/UTILAJ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |Cantitatea|aferente|
|crt.|           | A | B | C | D | E | F | B | G | D | H| I| - tone - |stocului|
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          |  final |
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          | - lei -|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|  0 |     1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|12|    13    |   14   |
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|  TOTAL:        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          |        |
|________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar ca am verificat datele din prezenta situatie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa.

    Numele ................ Prenumele ............ Data ........

                                                            Avizat
         Functia               Semnatura si     Asociatia Armatorilor Fluviali
                                 stampila            Portuari din Romania
(director general sau alta                      (pentru existenta parcului de
   persoana autorizata)                          nave/utilaje in exploatare)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 45/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 45 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu