Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4488 din 09.06.2020

pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 17 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Aspectele care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pe perioada stării de alertă sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă Articolul 1Pe perioada stării de alertă, instaurată pe teritoriul României, în baza prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare, activităţile de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării vor fi realizate prin corespondenţă şi în modul online pentru toţi descriptorii prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 2Activităţile de evaluare externă menţionate la art. 1 se vor derula la acele unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, respectiv la persoanele juridice solicitante care îşi exprimă expres acordul în acest sens. Articolul 3Derularea activităţilor de evaluare externă presupune următoarele acţiuni principale: a)stabilirea, împreună cu reprezentanţii organizaţiei evaluate, a programului activităţilor de evaluare externă în modul online; b)furnizarea de către reprezentanţii organizaţiei evaluate a accesului membrilor comisiilor de evaluare externă, respectiv al reprezentantului inspectoratului şcolar desemnat observator la platforme de învăţare şi/sau la întâlniri online; c)utilizarea unor aplicaţii/platforme de videoconferinţă stabilite de comun acord cu reprezentanţii organizaţiei evaluate, pentru asistenţa la activităţi didactice online, respectiv pentru realizarea eşantionată de interviuri online; d)aplicarea eşantionată de chestionare online elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, absolvenţilor; e)vizionarea în format online/virtual sincron a spaţiilor deţinute; f)înregistrarea, cu acordul participanţilor, a tuturor întâlnirilor/interviurilor realizate prin sistemul de videoconferinţă; g)înregistrarea tuturor vizitelor virtuale online; h)transmiterea către membrii comisiilor de evaluare externă a tuturor dovezilor care probează îndeplinirea descriptorilor prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 4Raportul de evaluare externă va fi transmis la ARACIP împreună cu toate dovezile care probează îndeplinirea descriptorilor prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv toate înregistrările menţionate în prezenta procedură. Articolul 5În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare externă în modul online se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. ANEXA Nr. 2ASPECTELE care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

Autorizarea de funcţionare provizorie Acreditare
Resursele umane implicate (personal de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic) - calificarea; suficienţa şi adecvarea în raport cu planul de şcolarizare prognozat/realizat şi cu nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, pentru care se realizează evaluarea; formarea profesională continuă (perfecţionarea); activitatea metodică şi ştiinţifică
1. Situaţie centralizatoare - încadrarea (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind poziţia/postul pe care îl va ocupa fiecare persoană şi calificarea acesteia, numărul de ore/săptămână şi tipul de contract ce va fi încheiat, pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse autorizării 1. Situaţie centralizatoare - încadrarea (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind poziţia/postul pe care îl ocupă fiecare persoană şi calificarea acesteia, numărul de ore/săptămână, tipul de contract încheiat şi numărul acestuia, pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării
2. Documente privind calificarea resurselor umane ce urmează a fi implicate (respectând ordinea din situaţia centralizatoare) - pentru nivelurile, filierele, calificările/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse autorizării 2. Documente privind angajarea resurselor umane implicate, calificarea şi titularizarea, după caz (respectând ordinea din situaţia centralizatoare), formarea profesională continuă (perfecţionarea) şi activitatea metodică şi ştiinţifică - pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării
3. Extras EDUSAL/REVISAL
4. Copie scanată a deciziei de constituire a consiliului de administraţie
5. Copii scanate ale rapoartelor de analiză prezentate în consiliul profesoral - pe ultimele 12 luni calendaristice (exclusiv luna curentă)
Spaţiile deţinute - suficienţa şi adecvarea în raport cu ceea ce se va şcolariza/se şcolarizează
1. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului 1. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului
2. Releveu imobil 2. Releveu imobil
3. Document (asumat prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind modul în care fiecare spaţiu/cameră/sală va fi utilizat(ă) 3. Document (asumat prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind modul în care fiecare spaţiu/cameră/sală este utilizat(ă)
4. Vizionarea (live) a spaţiilor deţinute - spaţii de învăţământ, administrative şi auxiliare, după caz 4. Vizionarea (live, online) a spaţiilor deţinute - spaţii de învăţământ, administrative şi auxiliare, după caz
5. Extras Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) cu planurile de şcolarizare (aprobate de inspectoratul şcolar judeţean/
Autorizarea de funcţionare provizorie Acreditare
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ISJ/ISMB)/document (asumat prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind evidenţa claselor ce funcţionează în anul şcolar curent (pe cicluri educaţionale, cu precizarea nivelurilor, filierelor, calificărilor/ specializărilor şi programele de studiu, după caz)
Baza materială (dotări) şi fondul documentar - suficienţa şi adecvarea în raport cu ceea ce se va şcolariza/ se şcolarizează
1. Documente de deţinere a bazei materiale (dotări, echipamente şi software), planuri de achiziţii pentru bibliotecă/centru de documentare şi informare (CDI) şi documente de deţinere a fondului documentar (pe suport hârtie şi digital) 1. Liste de achiziţii/ani şcolari, pentru perioada cuprinsă între autorizare şi finalul anului 2019, precum şi documente de deţinere a bazei materiale (dotări, echipamente şi software) şi a fondului documentar (pe suport hârtie şi digital)
2. Vizionarea (live) a spaţiilor cu destinaţie bibliotecă/CDI 2. Vizionarea (live, online) a spaţiilor cu destinaţie bibliotecă/CDI
3. Evidenţe ale utilizării bibliotecii/CDI de către elevi şi personalul şcolii
Activitate financiară - respectarea legislaţiei naţionale şi a celei specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie
1. Documente privind asigurarea activităţii financiar-contabile şi de audit financiar cu personal propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate (contract individual de muncă/contract prestări servicii etc.) 1. Documente privind asigurarea activităţii financiar-contabile şi de audit financiar cu personal propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate (contract individual de muncă/contract prestări servicii etc.)
2. Buget aprobat pentru anul 2020 şi execuţia bugetară a trimestrului I 2020
3. Fişă sintetică privind utilizarea veniturilor în perioada cuprinsă între autorizare şi finalul anului 2019
4. Documente justificative privind utilizarea veniturilor în perioada cuprinsă între autorizare şi finalul anului 2019 (inclusiv bilanţuri financiar-contabile, contracte, facturi, ordine de plată etc.)
5. Copie scanată a Registrului unic de control - începând cu anul 2017 până în prezent şi a proceselor-verbale de control/audit financiar
Normele de igienă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia copiilor - respectarea legislaţiei naţionale şi a celei specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie
1. Vizionarea (live) a spaţiilor deţinute - toate spaţiile administrative şi auxiliare, toate laboratoarele, cabinetele şi atelierele specializate, cel puţin o treime din numărul sălilor de clasă 1. Copie scanată a Registrului unic de control - începând cu anul 2017 până în prezent şi a proceselor-verbale de control de la Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi oricare alte instituţii implicate în verificarea sănătăţii şi siguranţei, a stării de bine educaţionale şi a bunăstării copiilor şi elevilor
2. Vizionarea (live, online) a spaţiilor deţinute - toate spaţiile administrative şi auxiliare, toate laboratoarele, cabinetele şi atelierele specializate, cel puţin o treime din numărul sălilor de clasă
Serviciile medicale
1. Contracte de prestări servicii sau, după caz, documente privind încadrarea şi activitatea personalului medical propriu, din unitate (medic şi/sau asistent medical) 1. Contracte de prestări servicii sau, după caz, documente privind încadrarea şi activitatea personalului medical propriu, din unitate (medic şi/sau asistent medical)
2. Vizionarea (live) a spaţiilor deţinute cu destinaţie cabinet medical şi, după caz, cabinet stomatologic 2. Vizionarea (live, online) a spaţiilor deţinute cu destinaţie cabinet medical şi, după caz, cabinet stomatologic
3. Orarul cabinetului medical
Serviciile de orientare şi consiliere
1. Vizionarea (live, online) a spaţiilor deţinute cu destinaţie cabinet de orientare şi consiliere (dacă este cazul) 1. Contracte privind furnizarea de servicii de orientare şi consiliere sau, după caz, documente privind încadrarea şi activitatea consilierului şcolar propriu, din unitate
2. Vizionarea (live, online) a spaţiilor deţinute cu destinaţie cabinet de orientare şi consiliere (dacă este cazul)
3. Interviu (online) cu persoana/persoanele care asigură servicii de orientare şi consiliere
Autorizarea de funcţionare provizorie Acreditare
4. Documente privind copiii/elevii care, după caz, întâmpină întârzieri şi/sau dificultăţi în dezvoltare sau de învăţare şi/sau au cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi, precum şi privind măsurile remediale şi/sau de sprijin luate în cazul acestora, după caz
Documente şcolare şi acte de studii, după caz
1. Listă documente şcolare achiziţionate/care urmează a fi achiziţionate 1. Copie scanată a ultimului proces-verbal întocmit de ISJ/ISMB privind verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii, după caz
Procesul didactic - planificare, realizare, evaluare
Nu se evaluează la autorizare. 1. Orarul activităţilor didactice - orarul unităţii valabil anterior instituirii stării de urgenţă, precum şi orarul unităţii valabil în timpul stării de urgenţă şi stării de alertă
2. Documente de planificare didactică - verificare eşantionată pentru cel puţin 25% dintre cadrele didactice pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării, dar nu mai puţin de 1 cadru didactic pentru fiecare nivel de grupă/clasă (pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar), respectiv nu mai puţin de 1 cadru didactic pentru fiecare arie curriculară (pentru celelalte niveluri de învăţământ)
3. Situaţie centralizatoare (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind modul în care activităţile didactice s-au desfăşurat după instituirea stării de urgenţă, respectiv stării de alertă, care să cuprindă, cel puţin: numărul mediu de preşcolari/elevi participanţi, pentru fiecare colectiv; numărul mediu de ore la care elevii au participat, pentru fiecare colectiv; numărul cadrelor didactice care au derulat activităţi online; numărul mediu de activităţi derulate online pentru fiecare cadru didactic; respectarea orarului stabilit
4. Furnizarea dovezilor privind desfăşurarea activităţilor didactice desfăşurate după instituirea stării de urgenţă, în funcţie de orarul stabilit - acces la datele de administrare a platformelor de învăţare, asigurarea accesului la activităţile sincrone (pentru evaluarea interacţiunilor directe video/audio), rapoarte de prezenţă la activităţi, extrase din platformele de învăţare, rapoarte individuale ale cadrelor didactice şi orice altă dovadă oferită de furnizorul de educaţie în acest sens
5. Furnizarea dovezilor privind comunicarea cu părinţii şi sprijinul acordat acestora în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor didactice online cu copiii (preşcolarii) şi elevii din clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, precum şi a activităţilor didactice online cu copiii şi elevii cu dificultăţi de învăţare şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi, după caz
6. Furnizarea dovezilor privind feedbackul oferit beneficiarilor direcţi şi indirecţi, înainte şi după instituirea stării de urgenţă, privind participarea la activităţile de învăţare şi progresul în învăţare
7. Lista datelor de contact (de corespondenţă electronică) pentru personalul didactic de conducere şi de predare şi, după caz, pentru elevi şi/sau părinţi/reprezentanţi legali, pentru aplicarea unor chestionare online (în limita dublului eşantioanelor stabilite prin prezenta instrucţiune)
8. Participare eşantionată (live, online) la activităţi didactice online, după cum urmează: • cel puţin 10 lecţii/activităţi de învăţare, pentru unităţile cu cel mult 100 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării; • cel puţin 15 activităţi de învăţare, pentru unităţile cu 101-300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării; • cel puţin 20 lecţii/activităţi de învăţare, pentru unităţile cu peste 300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării
9. Situaţie statistică (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind participarea şi rezultatele elevilor - evaluările naţionale, examenele naţionale, examenele de certificare profesională, concursuri naţionale şi internaţionale (pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării)
Autorizarea de funcţionare provizorie Acreditare
10. Situaţie statistică şi detaliată (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind situaţia absolvenţilor ultimilor 3 ani, la 6 luni după absolvire (pentru nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării)
Practica în cadrul operatorilor economici
1. Contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice şi CDL-uri 1. Contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice şi curriculum în dezvoltare locală (CDL) elaborat pentru perioada cuprinsă între autorizare şi instituirea stării de urgenţă
2. Situaţie centralizatoare (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal), pentru fiecare an şcolar de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie până în prezent, privind instruirea practică a elevilor la operatori economici care au asigurat/asigură instruirea practică pentru calificarea profesională supusă acreditării (numeric, pentru fiecare operator economic şi fiecare calificare profesională)
3. Planificarea stagiilor de pregătire practică pentru anul şcolar 2019-2020
4. Contracte de pregătire practică a elevilor (verificare eşantionată pentru cel puţin 25% din numărul elevilor în formare profesională iniţială pentru calificarea profesională supusă evaluării)
Satisfacţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi
Nu se evaluează la autorizare. 1. Aplicarea eşantionată de chestionare - elevilor, părinţilor şi absolvenţilor, după cum urmează: • pentru cel puţin 20 elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, în unităţile cu cel mult 100 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării; dacă numărul acestora este mai mic de 25, pentru toţi elevii, respectiv pentru toţi părinţii şi absolvenţii; • cel puţin 30 elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, pentru unităţile cu 101-300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării; • cel puţin 40 elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, pentru unităţile cu peste 300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării Furnizorul de educaţie va transmite lista datelor de contact ale elevilor, părinţilor şi absolvenţilor cărora le vor fi aplicate chestionare online, în limita dublului eşantioanelor specificate mai sus, cu respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform reglementărilor legale în vigoare.
2. Realizarea eşantionată de interviuri live, online, după cum urmează: • cel puţin 50% dintre membrii consiliului de administraţie; • cel puţin 25% dintre cadrele didactice care predau la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării, dar nu mai puţin de 1 cadru didactic pentru fiecare nivel de grupă/clasă (pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar), respectiv nu mai puţin de 1 cadru didactic pentru fiecare arie curriculară (pentru celelalte niveluri de învăţământ); • cel puţin 25% dintre reprezentanţii operatorilor economici în care se realizează practica; dacă numărul acestor operatori economici este mai mic sau egal cu 3, vor fi intervievaţi reprezentanţii tuturor operatorilor economici.
3. Rapoarte sintetice privind analiza chestionarelor de satisfacţie aplicate beneficiarilor, pentru toată perioada ulterioară obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

NOTE: 1. Pentru toate aspectele evaluate, interviul cu directorul unităţii de învăţământ şi cu reprezentantul iniţiatorului privat, după caz, este obligatoriu, atât la autorizare, cât şi la acreditare. 2. Informaţiile pot fi obţinute şi de pe pagina web a şcolii (de exemplu, privind: rezultate şcolare (promovabilitate la examene naţionale, premii concursuri şi olimpiade; imagini activităţi din cadrul parteneriatelor; activitatea comisiilor metodice/ariilor curriculare; activitatea CA (hotărâri etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4488/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4488 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4488/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu