Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 441 din 31 mai 2007

privind modificarea si completarea anexelor H, J, K si L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 378 din 4 iunie 2007Având în vedere prevederile art.  16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.  123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, având în vedere Referatul Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 277.289/2007, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele H, J, K şi L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea   normelor   metodologice   privind   modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  In anexa H, articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art.   3.   -   (1)  Se acordă sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute şi a celor recunoscute preliminar.

(2)   Grupurile de producători recunoscute care au beneficiat de sprijin financiar pentru funcţionare până la 31 decembrie 2006 nu primesc sprijin financiar în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

(3)   Suma acordată ca sprijin financiar se utilizează pentru unele dintre următoarele obiective necesare funcţionării grupului de producători:

a)  amenajarea sediului;

b)  plata chiriei sediului, când este cazul;

c)    plata chiriei pentru spaţiul necesar pregătirii produselor colectate de la membri, în vederea livrării pe piaţă, dacă este cazul;

d)   plata chiriei pentru spaţiul de expunere şi livrare, în cazul în care produsele se comercializează pe pieţele de gros sau pe o piaţă organizată;

e)   50% din valoarea sprijinului pentru plata avansului necesar procurării unui mijloc de transport autoutilitar în vederea utilizării în interesul grupului de producători;

f)  plata întocmirii planului de recunoaştere."

2.   In anexa H, la articolul 4, alineatul (2), partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru acordarea sprijinului financiar grupurile de producători depun o cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, la sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti a Agenţiei, însoţită de următoarele documente:

d) copia documentului de plată din care să rezulte că a plătit costurile întocmirii planului de recunoaştere entităţii care l-a întocmit;".

3.  In anexa H, la articolul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele prevăzute la art. 1 depun cererea prevăzută la alin. (3) al art. 2 după obţinerea certificării la sucursalele judeţene ale Agenţiei, însoţită de următoarele documente:".

4.  In anexa H, la articolul 6, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) copie a documentului de plată şi a facturii fiscale, din care să rezulte că a plătit costurile obţinerii certificării."

5.  In anexa H, la articolul 7 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să facă dovada încasării contravalorii produselor livrate, prin bilet la ordin sau filă CEC pentru livrările făcute la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1)."

6.   In anexa H, articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. -(1)  Producătorii prevăzuţi  la art.  1, care produc legume în sere încălzite şi ciuperci în spaţii climatizate, depun cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în două exemplare, la sucursalele judeţene sau a municipiului Bucureşti ale Agenţiei, după caz.

(2) Cererile se depun până la expirarea perioadei de valorificare prevăzute la art. 7 şi vor fi însoţite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/certificatul de înregistrare/actul de constituire, după caz;

b)  copie de pe avizul de recunoaştere sau recunoaştere preliminară, în cazul grupurilor sau organizaţiilor de producători;

c)    copia actului de proprietate/a contractului de închiriere/a contractului de concesionare a terenului/a contractului de asociere/a contractului de asociere în participaţiune;

d)   dovada plăţii arendei sau a redevenţei pe teren pentru anul anterior;

e)  declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local;

f)   copii ale documentelor de plată care dovedesc încasarea contravalorii produselor livrate;

g)   declaraţie pe propria răspundere privind culturile înfiinţate în ciclul I şi II, ale căror produse se livrează din cele două cicluri de producţie, în cazul legumelor din serele încălzite;

h) copia raportului de producţie, în cazul ciupercilor cultivate şi recoltate din spaţiile climatizate;".

7.   In anexa H, la articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli care produc legume şi fructe şi care au în obiectul de activitate şi prelucrarea de legume şi fructe şi dispun de instalaţii specifice acestei activităţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a)   să deţină în proprietate/arendă/concesiune suprafeţe de teren cultivate cu legume sau plantaţii de pomi fructiferi;

b)   să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local;

c)   să livreze produsele proaspete, materii prime, către fabricile de procesare industrială, în cursul anului de piaţă;

d)  pentru produsele de mai jos livrarea către unităţile şi fabricile de prelucrare industrială trebuie să se facă astfel:

1.   tomate, ardeioase, fasole-păstăi, caise, struguri de masă: între 15 iulie şi 15 octombrie;

2.  mazăre de grădină: între 15 mai şi 15 iulie;

3.  piersici: între 1 iunie şi 1 octombrie;

4.  pere şi mere: între 1 august şi 15 decembrie;

5.   prune, rădăcinoase, ceapă pentru deshidratare şi castane: între 1 septembrie şi 15 decembrie;

6.  prune proaspete destinate producerii magiunului: între 1 august şi 15 octombrie;

e)   să încheie un contract cu fabrica de prelucrare industrială;

f)   să emită un aviz de însoţire a mărfii în cazul producătorilor de legume şi fructe care transferă produsele agricole către unităţile de prelucrare."

8.   In anexa H, articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru un an de comercializare se depune câte o cerere pentru fiecare tip de produs, materie primă, prevăzut şi livrat în perioadele stabilite la art. 10 alin. (2) lit. c)."

9.  In anexa H, la articolul 15, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) numărul contractului la care se raportează sau numărul documentului de transfer în cazul produselor proprii transferate la procesare."

10.  In anexa H, la articolul 17 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) borderou şi copii ale facturilor eliberate de firmele de la care au achiziţionat ambalaje, precum şi borderoul şi copii ale facturilor de livrare a produselor ambalate, în care se specifică numărul de ambalaje utilizate."

11.   In anexa H, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Acordarea sprijinului financiar în condiţiile prezentului ordin se face în ordinea depunerii cererilor la sucursalele judeţene sau a municipiului Bucureşti ale Agenţiei, până la epuizarea sumelor alocate."

12.  In anexa H, articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Reprezentanţii sucursalelor judeţene sau a municipiului Bucureşti ale Agenţiei verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar şi aprobă cererile producătorilor, întocmesc şi depun la aparatul central al Agenţiei centralizatorul cererilor pentru încasarea sprijinului financiar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentaţia privind sprijinul financiar şi un exemplar al cererii se păstrează în original la sediul sucursalei judeţene a Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se introduc într-un program informaţional care se actualizează în funcţie de situaţiile deosebite care apar în teritoriu, ori de câte ori este necesar."

13.  In anexa H, articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art.  19 - Agenţia întocmeşte centralizatorul sumelor cuvenite producătorilor ca sprijin financiar al statului, pe fiecare activitate. Modelul de centralizator este prevăzut în anexa nr. 4."

14.  In anexa H, articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art.  20.   -  Agenţia solicită,  în  scris,   Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele cuvenite producătorilor agricoli sub formă de sprijin. Cererea de solicitare este însoţită de centralizatorul sumelor acordate producătorilor sub formă de sprijin financiar."

15.  In anexa J, la articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să facă dovada că viţa de vie este din soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin;".

16.  In anexa J, la articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) copie de pe documentul de plată a însemnului de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată."

17.  In anexa J, la articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) până la data de 31 iulie pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile viticole pe rod cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată."

18.  In anexa J, la articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) după certificarea cantităţilor de vin cu denumire de origine controlată şi achiziţionarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate, dar nu mai târziu de 20 noiembrie."

19.  In anexa J, la articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) până la data de 31 august pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile viticole pe rod cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată."

20.  In anexa J, la articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) în termen de 10 zile de la data depunerii dosarelor, în urma verificării exactităţii datelor, scriptic şi faptic, de către sucursalele judeţene ale Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, dupa caz, pentru certificarea şi marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată."

21.   In anexa K, la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sprijinul financiar pentru susţinerea activităţilor prevăzute la lit. d) pct. 3 şi 4, lit. f) pct. 3 şi lit. h) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 se acordă la producţia marfă."

22.  In anexa K, după alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) Sprijinul financiar pentru susţinerea activităţilor prevăzute la lit. e) pct. 2 şi lit. g) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, se acordă la producţia marfă sau la suprafaţă."

23.  In anexa K, la articolul 7, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) pentru acordarea sprijinului la suprafaţă, până în data de 1 august."

24.  In anexa L, la capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea 2, articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) copie de pe acreditarea pentru conducerea registrului genealogic sau dovada afilierii la o asociaţie acreditată pentru conducerea registrului genealogic."

25.  In anexa L, la capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) al art. 18, producătorii agricoli, crescători de porcine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, şi să o depună la sucursala judeţeană a Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării porcilor pentru abatorizare, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului."

26.  In anexa L, la capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, articolul 19 alineatul (2), litera d) se abrogă.

27.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 19 alineatul (3) litera a), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. copii de pe factura fiscală de vânzare a porcilor abatorizaţi şi clasificaţi;".

28.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 19 alineatul (3) litera a), punctul 5 se abrogă.

29.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 19 alineatul (3) litera b), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. copie de pe factura fiscală de abatorizare a porcilor;".

30.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 19 alineatul (3) litera b), punctul 5 se abrogă.

31.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) şi (3) ale art. 20, producătorii agricoli, crescători de bovine adulte/ovine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, şi să o depună la sucursala judeţeană a Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării bovinelor adulte/ovinelor pentru abatorizare, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului."

32.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 21 alineatul (2), literele d) şi f) se abrogă.

33.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 21 alineatul (3) litera a), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. copii de pe factura fiscală de vânzare a bovinelor adulte/ovinelor, abatorizate şi clasificate;"

34.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 21 alineatul (3) litera a), punctul 5 se abrogă.

35.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 21 alineatul (3) litera b), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. copie de pe factura fiscală de abatorizare a bovinelor adulte/ovinelor;".

36.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea i, articolul 21 alineatul (3) litera b), punctul 5 se abrogă.

37.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 2, articolul 24 alineatul (4), litera f) se abrogă.

38.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 2, articolul 24 alineatul (5) litera a), punctul 5 se abrogă.

39.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 2, articolul 24 alineatul (5) litera b), punctul 6 se abrogă.

40.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 3, articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Pentru stimularea producerii şi livrării laptelui de vacă, materie primă, la standardele de calitate din Uniunea Europeană, în anul 2007, se acordă, trimestrial, un sprijin financiar pentru laptele livrat cu un număr total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml şi un număr de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml.

(2)   Criteriile de calitate a laptelui prevăzute la alin. (1) sunt confirmate printr-un număr de minimum două analize pentru numărul total de germeni şi o analiză pentru numărul de celule somatice, efectuate lunar într-un laborator aprobat.

(3)   Pentru perioada 1 ianuarie -31 martie 2007, producătorii agricoli nu trebuie să deţină cotă de lapte pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru calitatea laptelui, prevăzut la alin. (1)."

41.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 3, articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) al art. 25 pentru laptele livrat la cumpărători, solicitanţii trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16, şi să o depună la sucursala judeţeană a Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după livrarea cantităţii stabilite la unul dintre nivelurile producţiei de lapte prevăzute, trimestrial, în prima lună după încheierea trimestrului, însoţită de:

a) adeverinţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, eliberată de cumpărător, din care să rezulte cantitatea totală de lapte preluată în cursul trimestrului respectiv şi cantitatea de lapte care îndeplineşte criteriile de calitate privind numărul total de germeni şi numărul de celule somatice;

b) mişcarea lunară şi cumulată a efectivului de vaci de lapte din luna ianuarie până la data solicitării primei, întocmită şi semnată de conducătorul exploataţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18.

(2) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) al art. 26 pentru laptele livrat la cumpărători, solicitanţii trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16, şi să o depună la sucursala judeţeană a Agenţiei, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, trimestrial, în prima lună după încheierea trimestrului, însoţită de adeverinţa al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17, eliberată de cumpărător, din care să rezulte cantitatea de lapte care îndeplineşte criteriile de calitate privind numărul total de germeni şi numărul de celule somatice."

42.   In anexa L, capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 4, articolul 32 alineatul (1), litera d) se abrogă.

43.   In anexa L, capitolul IV „Dispoziţii finale", la articolul 42, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) ordin de plată on-line."

44.  In anexa L, capitolul IV „Dispoziţii finale", după articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Formele de sprijin financiar prevăzute la capitolul II «Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală», în secţiunile 1 şi 2, se acordă pentru animalele crescute, abatorizate şi clasificate, după caz, în abatoare autorizate pe teritoriul naţional.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la capitolul II «Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală», în secţiunea 4, se acordă pentru producţia de miere procesată la unităţi de procesare autorizate pe teritoriul naţional."

45.  In anexa L, capitolul IV „Dispoziţii finale", după articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu următorul cuprins:

„Art. 491. - In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, pentru activităţile din sectorul zootehnic, desfăşurate în perioada 1 ianuarie-19 februarie 2007, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul ordin, acordarea sprijinului financiar se face pe baza cererilor depuse sau care vor fi depuse până la data de 15 iunie 2007, fiind exceptate de la termenele stabilite fiecărei activităţi. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata sprijinului financiar aferent perioadei menţionate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 441/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 441 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu