Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.422 din 09.06.2011

privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 14 iulie 2011SmartCity1

Având în vedere în prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul 1Scop Scopul prezentului ordin este de a introduce un nivel uniform de siguranţă a vieţii omeneşti şi a proprietăţii la bordul navelor noi şi existente de pasageri şi la bordul navelor noi şi existente de pasageri de mare viteză, dacă ambele categorii de nave sunt angajate în voiaje interne, precum şi de a stabili proceduri de negociere la nivel internaţional în vederea armonizării normelor aplicabile navelor de pasageri angajate în voiaje internaţionale. Articolul 2Definiţii În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)administraţia statului pavilionului: (i) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MTI; (ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MTI, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR; b)Codul pentru navele de mare viteză -„Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză“, inclus în Rezoluţia MSC.36(63) a OMI din 20 mai 1994, pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007 privind acceptarea Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (HSC 1994), precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.119(74) şi MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale Comitetului Securităţi Maritime, sau „Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză“ (Codul HSC 2000), inclus în Rezoluţia MSC. 97(73) a OMI din 5 decembrie 2000, pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.033/2008 privind publicarea acceptării Codului internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.175(79) şi MSC.222(82) ale Comitetului Securităţii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006, în versiunile lor actualizate; c)Codul privind stabilitatea intactă - „Codul privind stabilitatea intactă pentru toate tipurile de nave care fac obiectul reglementărilor OMI“ (Codul IS), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) prin Rezoluţia A.749(18) din 4 noiembrie 1993, în versiunea sa actualizată de OMI prin Rezoluţia MSC.75(69) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 1998; d)convenţii internaţionale:
(i) Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979; şi
(ii) Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971, împreună cu codurile de aplicare, protocoalele şi amendamentele la acestea, în versiunile lor actualizate;

e)GMDSS - Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare, aşa cum s-a prevăzut în cap. IV al Convenţiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată; f)înălţimea etravei - înălţimea etravei, aşa cum s-a definit în regula 39 din Convenţia LL, ca distanţa verticală la perpendiculara prova între linia de plutire corespunzătoare bordului liber de vară atribuit asietei de proiectare, şi faţa superioară a punţii expuse în bord; g)înălţime semnificativă de val - înălţimea medie calculată prin luarea în considerare a treimii din înălţimile valurilor observate în cursul unei perioade date, şi anume treimea cuprinzând cele mai înalte valuri; h)loc de refugiu - orice zonă adăpostită natural sau artificial, care poate fi utilizată ca refugiu de către o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, în situaţiile care îi pot pune în pericol siguranţa; i)lungimea navei - în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel, reprezintă 96% din lungimea totală a liniei de plutire situată la 85% din înălţimea teoretică de construcţie minimă, măsurată de deasupra chilei, sau lungimea dintre faţa prova a etravei şi axul penei cârmei la această linie de plutire, luându-se valoarea cea mai mare dintre acestea. La navele proiectate cu chila înclinată, linia de plutire pe care se măsoară această lungime va fi paralelă cu linia de plutire prevăzută pentru plină încărcare; j)navă cu punte continuă - o navă prevăzută cu o punte continuă, expusă intemperiilor şi apei mării, care dispune de mijloace permanente de închidere a tuturor deschiderilor din partea sa expusă intemperiilor şi sub care toate deschiderile din bordurile navei sunt prevăzute cu mijloace permanente de închidere, cel puţin pentru protecţie la intemperii. O punte continuă poate fi o punte etanşă la apă sau o structură echivalentă constând dintr-o punte neetanşă la apă complet acoperită de o structură etanşă la intemperii de o rezistenţă corespunzătoare pentru a menţine integritatea etanşeităţii la intemperii şi prevăzută cu mijloace de închidere împotriva intemperiilor; k)navă de pasageri - orice navă care transportă mai mult de 12 pasageri; l)navă de pasageri de mare viteză - o navă de mare viteză, aşa cum s-a definit în regula X/1 din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, care transportă mai mult de 12 pasageri; navele de pasageri angajate în voiaje interne în zone maritime din clasa B, C sau D nu vor fi considerate ca nave de pasageri de mare viteză, în cazul în care:

(i) deplasamentul lor corespunzător liniei de plutire de calcul este mai mic de 500 m3; şi
(ii) viteza maximă a acestora, astfel cum este definită în regula 1.4.30 din Codul pentru navele de mare viteză din 1994 şi în regula 1.4.37 din Codul pentru navele de mare viteză din 2000, este mai mică de 20 de noduri;

m)navă existentă - o navă care nu este nouă; n)navă nouă - o navă a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie, la 1 iulie 1998 sau după această dată. Stadiu similar de construcţie înseamnă stadiul la care:

(i) construcţia începe să fie identificabilă cu o navă; şi
(ii) asamblarea acelei nave a început, cuprinzând cel puţin 50 de tone sau 1% din masa estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea mai mică dintre acestea;

o)navă Ro-Ro pasager - o navă care transportă mai mult de 12 persoane, prevăzută cu încăperi Ro-Ro de marfă sau încăperi de categorie specială, aşa cum s-a definit în regula II-2/A/2 din anexa nr. 1; p)1 milă - 1.852 metri; q)organizaţie recunoscută - o organizaţie recunoscută în conformitate cu legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime; r)pasager - orice persoană, în afară de:

(i) comandantul şi membrii echipajului sau alte persoane angajate sau implicate în orice funcţie la bordul navei conform obiectului de activitate al acelei navei; şi
(ii) copiii cu vârsta sub 1 an;

s)persoane cu mobilitate redusă - orice persoană care prezintă dificultăţi particulare în utilizarea transportului public, inclusiv persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care au un handicap senzorial şi persoanele în scaun cu rotile, femeile gravide şi persoanele care însoţesc copiii mici; ş)stat gazdă - un stat membru al Uniunii Europene spre al cărui port sau dinspre al cărui port o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care arborează alt pavilion decât cel al acelui stat membru, efectuează voiaje interne; t)vârsta - vârsta navei exprimată în ani după data livrării sale; ţ)voiaj intern - un voiaj pe mare efectuat dintr-un port al unui stat membru al Uniunii Europene cu întoarcere în acelaşi port sau spre alt port din acel stat membru; u)voiaj internaţional - un voiaj pe mare, efectuat dintr-un port al unui stat membru al Uniunii Europene spre un port din afara acelui stat membru ori invers; v)zonă maritimă - o zonă stabilită conform prevederilor art. 4 alin. (2). În cazul aplicării prevederilor referitoare la radiocomunicaţii, definiţiile zonelor maritime vor fi cele prevăzute în regula 2 cap. IV al Convenţiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată; w)zonă portuară - o zonă, alta decât o zonă maritimă, aşa cum s-a definit de către alte state membre ale Uniunii Europene şi care se extinde până la construcţiile portuare permanente aflate cel mai departe în larg, care fac parte integrantă din sistemul portuar, sau până la limitele geografice naturale, care protejează un estuar ori o zonă similară adăpostită. Articolul 3Domeniul de aplicare(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor nave care arborează pavilionul român, în situaţia în care efectuează voiaje interne:a)navelor noi de pasageri; b)navelor existente de pasageri, cu lungimea de 24 m sau mai mare; c)navelor de pasageri sau navelor de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene şi urmează să efectueze voiaje interne în România şi care trebuie să respecte în totalitate prevederile Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, aşa cum a fost amendată de Directiva 2010/36/UE.În cazul în care o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul unui stat, care nu este stat membru al Uniunii Europene, urmează să efectueze voiaje interne în România ca stat gazdă, ANR trebuie să verifice dacă acea navă respectă pe deplin prevederile Directivei 2009/45/CE, aşa cum a fost amendată de Directiva 2010/36/UE, înainte de a se angaja în voiaje interne. (2) Prezentul ordin nu se aplică:a)navelor de pasageri care sunt:

(i) nave de război sau nave de transport trupe;
(ii) nave care nu sunt propulsate mecanic;
(iii) nave construite din alte materiale decât oţel sau similare acestuia şi care nu se încadrează în standardele referitoare la nave de mare viteză [Rezoluţia MSC. 36(63)] sau nave cu sustentaţie dinamică [Rezoluţia OMI A.373 (X)];
(iv) nave din lemn de construcţie simplă;
(v) nave de pasageri de epocă, originale sau copii ale acestora, proiectate înainte de 1965 şi construite preponderent cu materiale originale;
(vi) ambarcaţiunilor de agrement, în afara cazului în care sunt sau urmează să fie dotate cu echipaj şi să transporte mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;
(vii) nave angajate numai în zone portuare;

b)navelor de pasageri de mare viteză, care sunt:

(i) nave de război şi nave de transport trupe;
(ii) ambarcaţiunilor de agrement, în afara cazului în care sunt sau urmează să fie dotate cu echipaj şi să transporte mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;
(iii) nave angajate numai în zone portuare.

Articolul 4Clasele de nave de pasageri(1) Navele de pasageri se împart în următoarele clase, în conformitate cu zona maritimă în care operează:a)clasa „A“ înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne, altele decât voiajele interne incluse în clasele B, C şi D; b)clasa „B“ înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne pe parcursul cărora niciodată aceasta nu se află la mai mult de 20 de mile faţă de linia de coastă, care corespunde înălţimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate; c)clasa „C“ înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne în zone maritime unde probabilitatea de producere a valurilor cu înălţimea semnificativă mai mare de 2,5 m este mai mică de 10% pe întregul an, atunci când exploatarea se desfăşoară pe întregul an sau pe o anumită perioadă restrictivă din an, în cazul operării exclusive în acea perioadă (de exemplu, perioada de exploatare de vară), pe parcursul căreia niciodată această navă nu se află la mai mult de 15 mile faţă de un loc de refugiu şi nici la mai mult de 5 mile faţă de linia de coastă, care corespunde înălţimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate; d)clasa „D“ înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne în zone maritime unde probabilitatea de producere a valurilor cu înălţimea semnificativă mai mare de 1,5 m este mai mică de 10% pe întregul an, atunci când exploatarea se desfăşoară pe întregul an sau pe o anumită perioadă restrictivă din an, în cazul operării exclusive în acea perioadă (de exemplu, perioada de exploatare de vară), pe parcursul căreia niciodată această navă nu se află la mai mult de 6 mile faţă de un loc de refugiu şi nici la mai mult de 3 mile faţă de linia de coastă, care corespunde înălţimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate. (2) ANR trebuie:a)să stabilească şi apoi să actualizeze, atunci când este necesar, o listă a zonelor maritime aflate sub jurisdicţia României, care să delimiteze zonele în care exploatarea claselor de nave se efectuează pe toată perioada anului şi, dacă este cazul, zonele în care exploatarea este periodic restricţionată utilizând criteriile aplicabile claselor prevăzute la alin. (1); b)să publice lista într-o bază publică de date disponibilă pe pagina de internet a ANR; c)să notifice imediat Comisiei Europene localizarea acestor informaţii şi dacă sunt efectuate modificări pe listă. (3) În ceea ce priveşte navele de pasageri de mare viteză, acestea se aplică acelor categorii definite la cap. 1 pct. 1.4.10 şi 1.4.11 din Codul pentru navele de mare viteză din 1994, respectiv pct. 1.4.12 şi 1.4.13 din Codul pentru navele de mare viteză din 2000. Articolul 5Punere în aplicare(1) Atât navele noi de pasageri, cât şi cele existente, precum şi navele noi şi existente de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român şi care efectuează voiaje interne, trebuie să respecte reglementările de siguranţă pertinente prevăzute în prezentul ordin.(2) În baza prevederilor prezentului ordin, ANR nu trebuie să oprească din exploatare navele de pasageri sau navele de pasageri de mare viteză, în situaţia în care sunt angajate în voiaje interne în România şi respectă cerinţele directivelor, inclusiv orice cerinţe suplimentare impuse de ANR în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1). ANR trebuie să recunoască certificatul de siguranţă pentru navele de pasageri de mare viteză şi permisul de operare, emise de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de mare viteză, atunci când aceasta este angajată în voiaje interne în România, ca stat gazdă, sau certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri menţionat în art. 12 emis de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de pasageri, atunci când aceasta este angajată în voiaje interne în România, ca stat gazdă.(3) ANR poate efectua inspecţia unei nave de pasageri sau a unei nave de pasageri de mare viteză, în cazul în care aceasta este angajată în voiaje interne în România şi poate să îi verifice documentele, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului.(4) Toate echipamentele maritime de la bordul navei, specificate în anexa A.1 la Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, în versiunea sa actualizată, care corespund prevederilor acesteia din urmă, trebuie să fie considerate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, chiar dacă în anexa nr. 1 la prezentul ordin se prevede sau nu ca echipamentul să fie aprobat şi supus încercărilor, aşa cum consideră administraţia statului pavilionului. Articolul 6Cerinţe de siguranţă(1) Referitor la navele de pasageri noi şi existente din clasele A, B, C şi D, se vor avea în vedere următoarele:a)construcţia şi întreţinerea corpului navei, a maşinilor principale şi auxiliare, a instalaţiilor electrice şi de automatizare trebuie să corespundă standardelor specificate pentru clasificare de regulile unei organizaţii recunoscute sau de reglementările echivalente utilizate de către o administraţie în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime; b)se aplică prevederile cap. IV, inclusiv amendamentele din 1988 referitoare la Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare, ale cap. V şi ale cap. VI din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată; c)se aplică dispoziţiile referitoare la echipamentul de navigaţie al navei care figurează în regulile 17, 18, 19, 20 şi 21 din cap. V al Convenţiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată. Echipamentul de navigaţie al navei, menţionat în anexa A.1 la Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996, în versiunea sa actualizată, şi care respectă dispoziţiile acesteia din urmă, este considerat a fi conform cu cerinţele de aprobare de tip prevăzute de regula 18.1 din cap. V al Convenţiei SOLAS 1974. (2) Referitor la navele noi de pasageri, trebuie avute în vedere următoarele:a)cerinţele generale:

(i) navele noi de pasageri din clasa A trebuie să respecte în totalitate cerinţele Convenţiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, şi cerinţele specifice relevante prevăzute în prezentul ordin. Pentru acele reglementări, a căror interpretare SOLAS 1974 o lasă la latitudinea administraţiei, ANR trebuie să aplice interpretările prevăzute în anexa nr. 1;
(ii) navele noi de pasageri din clasele B, C şi D trebuie să respecte prevederile specifice relevante din prezentul ordin;

b)cerinţele pentru liniile de încărcare:

(i) toate navele de pasageri cu o lungime mai mare sau egală cu 24 m trebuie să respecte Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare;
(ii) pentru navele noi de pasageri cu o lungime mai mică decât 24 m trebuie să fie aplicate criterii cu un nivel de siguranţă echivalent acelora prevăzute în Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, ţinându-se seama de lungime şi clasă;
(iii) fără a se ţine seama de pct. (i) şi (ii), navele noi de pasageri din clasa D sunt scutite de la cerinţa referitoare la înălţimea minimă a etravei prevăzută în Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare;
(iv) navele noi de pasageri din clasele A, B, C şi D trebuie să aibă o punte continuă.

(3) Referitor la navele de pasageri existente se vor avea în vedere următoarele:a)navele existente de pasageri din clasa A trebuie să respecte reglementările pentru navele existente de pasageri din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, şi cerinţele specifice aplicabile din prezentul ordin. Pentru acele reglementări a căror interpretare SOLAS 1974 o lasă la latitudinea administraţiei, ANR trebuie să aplice interpretările aşa cum s-a prevăzut în anexa nr. 1; b)navele de pasageri din clasa B existente trebuie să corespundă prevederilor specifice ale prezentului ordin; c)navele de pasageri existente din clasele C şi D trebuie să corespundă cerinţelor specifice relevante ale prezentului ordin şi, în ceea ce priveşte chestiunile care nu sunt prevăzute de aceste cerinţe, altor norme ce pot fi stabilite de administraţia statului pavilionului. Aceste norme trebuie să asigure un nivel echivalent de siguranţă asemenea celui prevăzut de cap. II-1 şi II-2 din anexa nr. 1, în cazul în care se iau în considerare condiţiile specifice locale de exploatare din zonele maritime în care pot opera nave cu aceste clase. Înainte ca navele existente de pasageri din clasele C şi D, care arborează pavilion român, să poată fi angajate în voiaje interne regulate într-un stat gazdă, ANR trebuie să obţină acordul statului gazdă privind normele în cauză; d)în situaţia în care ANR consideră că regulile cerute de către administraţia statului gazdă, în conformitate cu prevederile lit. c), nu sunt rezonabile, trebuie să informeze imediat Comisia Europeană în acest sens pentru a se pronunţa asupra respectivelor reguli; e)reparaţiile, modificările şi transformările cu caracter major, precum şi dotările aferente acestora se supun prevederilor referitoare la nave noi, aşa cum se stipulează la alin. (2) lit. a). Transformările efectuate la navele existente, care au ca scop numai asigurarea unui grad mai mare de supravieţuire a navei, nu vor fi considerate transformări cu caracter major; f)prevederile lit. a), numai dacă nu se specifică date mai recente în Convenţia SOLAS 1974, şi prevederile lit. b) şi c), numai dacă în anexa nr. 1 la prezentul ordin nu se indică date mai recente, nu trebuie să se aplice navelor a căror chilă a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie:

(i) înainte de 1 ianuarie 1940: până la 1 iulie 2006;
(ii) la 1 ianuarie 1940 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1962: până la 1 iulie 2007;
(iii) la 1 ianuarie 1963 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1974: până la 1 iulie 2008;
(iv) la 1 ianuarie 1975 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1984: până la 1 iulie 2009;
(v) la 1 ianuarie 1985 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998: până la 1 iulie 2010.

(4) Referitor la navele de pasageri de mare viteză trebuie avute în vedere următoarele:a)navele de pasageri de mare viteză construite sau supuse unor reparaţii, modificări ori transformări importante, la 1 ianuarie 1996 sau după această dată, trebuie să respecte cerinţele din regulile X/2 şi X/3 din Convenţia SOLAS 1974, în afară de cazul în care:

(i) chila lor era pusă sau se afla într-un stadiu similar de construcţie înainte de iunie 1998; şi
(ii) livrarea şi intrarea în exploatare au avut loc înainte de decembrie 1998; şi
(iii) acestea respectă pe deplin cerinţele Codului de siguranţă pentru navele cu sustentaţie dinamică (Codul DSC), adoptat de OMI prin Rezoluţia A.373(X) a Adunării OMI din 14 noiembrie 1977, astfel cum a fost amendat prin Rezoluţia MSC.37(63) a Comitetului Securităţii Maritime din 19 mai 1994;

b)navele de pasageri de mare viteză construite înainte de 1 ianuarie 1996 şi care respectă prevederile Codului navelor de mare viteză trebuie să fie certificate conform acestui cod pentru a putea fi exploatate în continuare. Navele de pasageri de mare viteză construite înainte de data de 1 ianuarie 1996 şi care nu sunt conforme Codului navelor de mare viteză nu pot efectua voiaje interne în România decât dacă ele erau deja în exploatare în asemenea voiaje la 5 iunie 1998, caz în care acestea pot fi admise să continue exploatarea lor internă în România. Aceste nave trebuie să respecte Codul DSC, în versiunea sa actualizată; c)construcţia şi întreţinerea navelor de pasageri de mare viteză, precum şi echipamentele lor trebuie să corespundă reglementărilor privind clasificarea navelor de pasageri de mare viteză stabilite de o organizaţie recunoscută sau reglementărilor echivalente utilizate de către o administraţie, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009. Articolul 7Cerinţe de stabilitate şi de scoatere din circulaţie progresivă a navelor de pasageri ro-ro (1) Toate navele de pasageri ro-ro din clasele A, B şi C, a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie la 1 octombrie 2004 sau după această dată, trebuie să corespundă prevederilor art. 6, 8 şi 9 din Directiva Parlamentului 2003/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerinţele de stabilitate pentru navele de pasageri ro-ro, cu modificările ulterioare.(2) Toate navele de pasageri ro-ro din clasele A şi B, a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie înainte de 1 octombrie 2004, trebuie să corespundă prevederilor art. 6, 8 şi 9 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/25/CE din 14 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, în afară de cazul în care aceste nave sunt retrase la o dată la care împlinesc vârsta de 30 ani, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2015. Articolul 8Cerinţe de siguranţă pentru persoanele cu mobilitate redusă(1) ANR trebuie să se asigure că sunt luate măsurile corespunzătoare, unde este posibil, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3, pentru a permite accesul în siguranţă al persoanelor cu mobilitate redusă la bordul tuturor navelor de pasageri din clasele A, B, C şi D şi la bordul navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de construcţie la 1 octombrie 2004 sau după această dată.(2) ANR trebuie să coopereze şi să se consulte cu organizaţiile care reprezintă persoanele cu mobilitate redusă în ceea ce priveşte implementarea instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.(3) În vederea modificării navelor de pasageri din clasele A, B, C şi D şi a navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de construcţie la 1 octombrie 2004 sau înainte de această dată, ANR trebuie să impună aplicarea instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3, în măsura în care este rezonabil şi posibil din punct de vedere economic. ANR trebuie să întocmească un plan de măsuri naţionale privind modul în care aceste instrucţiuni trebuie să se aplice respectivelor nave, care trebuie comunicat Comisiei Europene.(4) ANR trebuie să prezinte Comisiei Europene un raport privind implementarea prezentului articol în ceea ce priveşte toate navele de pasageri menţionate la alin. (1), toate navele de pasageri menţionate la alin. (3) autorizate să transporte mai mult de 400 de pasageri şi toate navele de pasageri de mare viteză. Articolul 9Cerinţe suplimentare de siguranţă, echivalenţe, exceptări şi măsuri de protecţie(1) În cazul în care ANR consideră că cerinţele de siguranţă aplicabile pot fi îmbunătăţite în anumite situaţii cauzate de condiţii de natură locală şi în cazul în care necesitatea respectivă este justificată, ea poate, conform procedurii prevăzute la alin. (4), să adopte măsuri de îmbunătăţire a cerinţelor de siguranţă.(2) ANR, conform procedurii prezentate în alin. (4), poate să adopte măsuri care să fie echivalente cu regulile din anexa nr. 1, cu condiţia ca aceste echivalenţe să fie cel puţin tot atât de eficiente ca aceste reguli.(3) Cu condiţia să nu existe nicio diminuare a nivelului de siguranţă şi conform procedurii prevăzute la alin. (4), ANR poate adopta măsuri pentru scutirea navelor de la anumite cerinţe specifice din prezentul ordin, pentru voiajele interne care se efectuează în România, incluzând zonele maritime protejate de efectele mării deschise, în anumite condiţii de exploatare, cum ar fi valuri semnificative cu înălţimi mici, perioade restrictive din an, voiaje desfăşurate numai în timpul zilei sau în condiţii climatice sau meteorologice favorabile ori durate restrânse de voiaj sau apropierea de bazele de salvare.(4) În cazul în care ANR intenţionează să adopte măsuri în conformitate cu cele prevăzute în alin. (1)-(3), trebuie să procedeze astfel:a)ANR trebuie să comunice aceste măsuri Comisiei Europene, inclusiv caracteristicile detaliate atât cât este necesar pentru a confirma că nivelul de siguranţă este menţinut în mod corespunzător; b)în situaţia în care, în decurs de 6 luni de la notificare, Comisia Europeană decide că măsurile propuse nu sunt justificate, ANR trebuie să modifice sau să nu adopte măsurile propuse; c)măsurile propuse şi acceptate de Comisia Europeană trebuie transpuse în legislaţia naţională relevantă şi comunicate Comisiei Europene, care va informa celelalte state membre interesate despre toate detaliile în acest sens; d)oricare dintre aceste măsuri vor fi aplicate tuturor navelor de pasageri din aceeaşi clasă sau unei anumite nave când operează în aceleaşi condiţii, fără discriminare în ceea ce priveşte pavilionul, naţionalitatea sau reşedinţa operatorului; e)măsurile prevăzute la alin. (3) se aplică numai pe perioada cât respectiva navă de pasageri sau navă de pasageri de mare viteză operează în condiţiile specificate. (5) În momentul în care ANR consideră că o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care efectuează voiaje interne în România, deşi respectă prevederile prezentului ordin, creează riscul unui pericol major la adresa siguranţei vieţii sau proprietăţii ori mediului, exploatarea respectivei nave de pasageri sau nave de pasageri de mare viteză poate fi suspendată ori pot fi impuse măsuri suplimentare de siguranţă până în momentul în care pericolul respectiv dispare. În situaţiile menţionate mai sus, ANR trebuie să respecte următoarea procedură:a)informează Comisia Europeană şi administraţiile celorlalte state membre asupra deciziei respective fără întârziere, justificând în aceleaşi timp decizia respectivă; b)dacă se va decide că decizia ANR de a suspenda exploatarea unei asemenea nave de pasageri sau nave de pasageri de mare viteză ori de a impune măsuri adiţionale nu este justificată pe motive de pericol major pentru siguranţa vieţii sau a proprietăţii ori pentru mediu, ANR trebuie să procedeze la retragerea măsurilor respective. Articolul 10Adaptări(1) Orice modificare a prezentului ordin, care se intenţionează a se face, luând în considerare evoluţiile la nivel internaţional, în particular în cadrul OMI, se poate realiza cu aprobarea Comisiei Europene, în vederea adaptării:a)definiţiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) şi v); b)dispoziţiilor privind procedurile şi orientările referitoare la inspecţiile menţionate la art. 11; c)dispoziţiilor privind Convenţia SOLAS din 1974, în versiunea sa actualizată, şi Codul navelor de mare viteză, în versiunea sa actualizată, prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (3) şi la art. 12 alin. (3); d)trimiterilor exprese la Convenţiile internaţionale şi la rezoluţiile OMI, prevăzute la art. 2 lit. g), m) şi q), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 12 alin. (3). (2) Anexele pot fi modificate cu aprobarea Comisiei Europene în vederea:a)aplicării, în sensul prezentului ordin, a modificărilor aduse textului convenţiilor internaţionale; b)îmbunătăţirii specificaţiilor lor tehnice, luând în considerare experienţa acumulată. (3) Modificările aduse instrumentelor internaţionale prevăzute la art. 2 pot fi excluse din domeniul de aplicare al acestui ordin, în temeiul art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS) şi de modificare a regulamentelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave. Articolul 11Inspecţii(1) Fiecare navă nouă de pasageri, care arborează pavilionul român, trebuie să facă obiectul următoarelor inspecţii efectuate de ANR:a)o inspecţie înainte de intrarea navei în exploatare; b)o inspecţie periodică la fiecare 12 luni; c)inspecţii suplimentare, dacă este cazul. (2) Fiecare navă existentă de pasageri, care arborează pavilionul român, trebuie să facă obiectul următoarelor inspecţii efectuate de ANR:a)o inspecţie iniţială, înainte ca nava să fie dată în exploatare pentru voiaje într-un stat gazdă; b)o inspecţie periodică la fiecare 12 luni; c)inspecţii suplimentare, dacă este cazul. (3) Fiecare navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român şi care trebuie să respecte, conform prevederilor art. 6 alin. (4), cerinţele Codului navelor de mare viteză sau pe cele prevăzute de Codul DSC, în versiunea sa actualizată, trebuie să se supună inspecţiilor prevăzute de aceste coduri.(4) Trebuie să se aplice procedurile şi orientările pertinente referitoare la inspecţiile derulate în vederea emiterii Certificatului de siguranţă pentru navele de pasageri menţionate în Rezoluţia A.997(25) a OMI, în versiunea sa actualizată, privind „Orientările referitoare la inspecţiile desfăşurate în temeiul sistemului armonizat de inspecţii şi certificare, 2007“ sau procedurile destinate realizării aceluiaşi obiectiv.(5) Pentru navele care navighează sub pavilion român, inspecţiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie efectuate de inspectori ANR sau ai unei organizaţii recunoscute autorizate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale ori ai unui alt stat membru autorizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze inspecţii, cu scopul de a se asigura respectarea tuturor cerinţelor aplicabile ale prezentului ordin. Articolul 12Certificate(1) Toate navele de pasageri, noi şi existente, care arborează pavilionul român trebuie să aibă un certificat de siguranţă pentru nava de pasageri în conformitate cu prezentul ordin. Certificatul trebuie să aibă formatul prezentat în anexa nr. 2. Acest certificat va fi emis de către ANR în urma unei inspecţii iniţiale, aşa cum s-a prevăzut în art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a), efectuată de către inspectori exclusivi ai ANR sau ai unei organizaţii recunoscute de către MTI ori ai unui stat membru, autorizat de MTI să efectueze inspecţii.(2) Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri trebuie să fie emis pentru o perioadă care nu va depăşi 12 luni. Perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită de către ANR cu o perioadă de graţie de până la o lună de la data înscrisă pe certificat. În momentul în care s-a stabilit o prelungire, noua perioadă de valabilitate a certificatului începe la data expirării certificatului existent, de dinainte de prelungirea sa. Reînnoirea certificatului de siguranţă pentru nava de pasageri poate fi acordată după ce a fost efectuată o inspecţie periodică, aşa cum este prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b).(3) Pentru navele de pasageri de mare viteză care arborează pavilionul român şi care respectă prevederile Codului HSC 1994 sau ale Codului HSC 2000, ANR va emite un certificat de siguranţă pentru navele de mare viteză şi un permis de operare a navelor de mare viteză în conformitate cu prevederile codului care se aplică.(4) Pentru navele de pasageri de mare viteză care arborează pavilionul român şi care respectă cerinţele Codului DSC, în versiunea sa actualizată, ANR va emite un certificat de construcţie şi echipament pentru nave cu sustentaţie dinamică şi un permis de operare a navelor cu sustentaţie dinamică, în conformitate cu prevederile Codului DSC.(5) Înainte de a emite un permis de operare pentru o navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român şi care este angajată în voiaje interne într-un alt stat gazdă al Uniunii Europene, ANR trebuie să se pună de acord cu administraţia statului gazdă asupra oricăror condiţii operaţionale asociate cu exploatarea navei în acel stat.(6) Oricare dintre condiţiile prevăzute în prezentul ordin va fi menţionată de către ANR în permisul de operare.(7) Scutirile acordate navelor de pasageri sau navelor de mare viteză, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3), trebuie să fie menţionate în certificatul navei de pasageri sau al navei de pasageri de mare viteză. Articolul 13Sancţiuni Contravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 14Notificare MTI trebuie să comunice Comisiei Europene prevederile prezentului ordin şi ale oricăror alte acte de amendare. Articolul 15Abrogări(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranţa navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaţionale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 26 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Certificatele de siguranţă pentru nava de pasageri, emise în baza ordinului prevăzut la alin. (1), îşi păstrează valabilitatea până la data primei inspecţii efectuate la navă, fără costuri suplimentare pentru armator. Articolul 16Dispoziţii finale(1) MTI şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.* Prezentul ordin transpune Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 25 iunie 2009, aşa cum a fost amendată prin Directiva 2010/36/UE a Comisiei din 1 iunie 2010 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind regulile şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 29 iunie 2010. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela BoagiuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 422/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 422 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu