Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4209 din  8 iulie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant

ACT EMIS DE:                MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 752 din 18 august 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (2) din Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura - invatamant 2003/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant, prevazute in anexa si macheta care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data aplicarii Legii nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, respectiv la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, data cu care isi inceteaza aplicabilitatea Precizarile generale pentru aplicarea Statutului personalului didactic in invatamantul superior si in invatamantul preuniversitar nr. 19.388 din 14 noiembrie 1997, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.343 din 11 martie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Directiile generale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant

    I. Precizari privind modul de aplicare a unor prevederi pentru calculul salariilor personalului didactic din invatamant

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica personalului didactic prevazut la art. 1 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control, precum si personalul didactic auxiliar).
    (2) Din categoria personalului didactic auxiliar fac parte si functiile de specialitate din bibliotecile centrale universitare si Biblioteca Centrala Pedagogica, avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale ca functii didactice auxiliare, in conformitate cu prevederile art. 6 si 8 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic din invatamant, rezultata in baza prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare, este urmatoarea:

    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice conform grilei;
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice conform grilei;
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice conform grilei, cumulat cu indemnizatia de conducere.

    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza calculat conform lit. A;
    b) sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat la salariul de baza.
    Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda pentru o vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani personalului didactic titular sau suplinitor care isi desfasoara activitatea in invatamant. Prin vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani se intelege activitatea realizata atat in calitate de personal didactic de predare, cat si de personal didactic auxiliar, de indrumare si control. Se considera vechime neintrerupta si perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata in invatamant.
    Acest spor nu se acorda pentru vechime recunoscuta in invatamant personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.
    Sporul de stabilitate se acorda personalului didactic de predare, personalului didactic de conducere, indrumare si control si personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea celor 10 ani neintrerupti de activitate la catedra.
    Perioadele in care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat in concediu fara plata, conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunoaste ca vechime neintrerupta in invatamant pentru plata acestui spor si perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani).
    Personalul didactic pensionat pentru limita de varsta, care functioneaza cu contract individual de munca in invatamant (cumul pensie cu salariu pe perioada determinata) si are vechime neintrerupta in sensul celor prevazute mai sus, beneficiaza de sporul de stabilitate prevazut de lege.
    Sporul prevazut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si profesorilor (ingineri si subingineri) si maistrilor instructori care au desfasurat activitate in perioada 1984 - 1990 cu norma intreaga in invatamantul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate, si care au activat dupa anul 1990 si in prezent la catedra;
    c) sporul pentru suprasolicitare neuropsihica prevazut la art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat la salariul de baza.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica prevazut la art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda numai pentru perioada cat personalul didactic a desfasurat activitate didactica cu contract individual de munca intr-o unitate/institutie de invatamant, perioada ce se va structura pe transele de vechime, respectiv treptele/gradele profesionale prevazute de lege la functia didactica, respectiv didactica auxiliara, pe care persoana este angajata in momentul calculului.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica se calculeaza in procent de 3% x n, "n" reprezentand numarul transelor de vechime efectiva in invatamant, respectiv numarul treptelor/gradelor profesionale pentru personalul didactic auxiliar ale functiei ocupate, conform prezentelor norme metodologice.
    Acest spor se acorda personalului didactic titular, suplinitor, asociat sau cadrelor didactice pensionate reangajate in invatamant, personalului didactic de conducere, indrumare si control, personalului didactic cu post rezervat conform legii, precum si personalului didactic auxiliar.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica nu se acorda pentru perioada recunoscuta in invatamant conform art. 139 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    e) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice conform grilei.

    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut la art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare.

    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula ca procent la salariul functiei didactice conform grilei, in conformitate cu art. 49 alin. (2) si cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca, sporul pentru ore suplimentare la personalul didactic auxiliar etc., se calculeaza conform machetei.
    Art. 4
    In macheta este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic din unitatile, institutiile de invatamant si din alte unitati aflate in structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior modul de calcul al salariilor personalului didactic, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice, in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.

    II. Cumulul de functii si plata cu ora in invatamant

    Posturile didactice ramase vacante, rezervate sau temporar vacante, precum si activitatile care nu se pot norma in posturi didactice vor fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de catre personalul didactic existent, incadrat cu norma maxima, de catre cadrele didactice pensionate, precum si de catre specialisti din alte sectoare de activitate, in conditiile Statutului personalului didactic.
    Activitatile didactice care nu pot fi normate in posturi didactice se cuantifica in ore fizice si salarizarea acestora se va face prin plata cu ora.
    Cadrele didactice care beneficiaza de concediu fara plata conform art. 102 alin. (2), de concediile platite acordate conform art. 103 lit. c) si d), de concediile prevazute de art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani) prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot functiona prin cumul sau plata cu ora.
    Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, degrevat partial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fara diminuarea obligatiilor prevazute in fisa postului, dar nu mai mult de 4 - 6 ore saptamanal.
    Liderii sindicatelor din invatamant, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerati prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore saptamanal.
    Nu se includ in salariul de baza pentru salarizarea la cumul si plata cu ora:
    - indemnizatia de conducere, indrumare si control;
    - salariul de merit;
    - gradatia de merit;
    - indemnizatia de diriginte, invatator, educator si institutor.

    II.1. Cumulul de functii
    Art. 1
    Cumulul de functii pentru activitatea didactica se poate efectua de personalul didactic si de specialistii din alte domenii de activitate pe posturi didactice vacante, temporar vacante sau rezervate in aceeasi unitate de invatamant ori in unitati de invatamant diferite, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) si ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o durata de cel mult 10 luni din anul de invatamant.
    Art. 2
    (1) Personalul didactic si personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza prin cumul pe posturi didactice, sunt platite cu salariul stabilit conform art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e) si g) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 49 alin. (2) si (3) si la art. 50 alin. (10) si (13), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din aceeasi lege. Personalul didactic beneficiaza si de sporul prevazut la art. 50 alin. (11) din legea mentionata.
    (2) Personalul didactic din invatamantul superior poate fi salarizat prin cumul, potrivit art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    II.2. Plata cu ora
    Art. 1
    Orele ramase libere din posturile didactice vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi acoperite prin plata cu ora, putandu-se efectua numai pentru activitatile suplimentare functiei de baza a personalului angajat.
    Art. 2
    De asemenea, potrivit art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in invatamant plata cu ora se poate aplica si pentru unele discipline sau activitati care nu se pot constitui in posturi didactice complete.
    Art. 3
    Pot fi salarizate prin plata cu ora urmatoarele activitati: repartizarea absolventilor de gimnaziu in licee si scoli de arte si meserii; teste nationale si alte examinari sau testari stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii; examenele de absolvire a scolilor de arte si meserii, profesionale, postliceale si a invatamantului cu frecventa redusa sau a invatamantului deschis la distanta; probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea in liceele din filiera vocationala, clasele bilingve si cu predare in limbile minoritatilor care sustin examenele pentru obtinerea certificatului/atestatului de competenta profesionala; examenele de bacalaureat; activitatea de traducere a subiectelor la examen; examenele pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar; activitatea didactica de pregatire a elevilor din loturile nationale care participa la concursurile scolare si la olimpiadele elevilor, activitatile didactice de pregatire suplimentara a elevilor cu ritm lent de invatare si activitatile de perfectionare si de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicatii, inspectii, colocvii, examene); admiterea in invatamantul preuniversitar si universitar; activitatea de cercetare stiintifica pe baza de contracte din invatamantul superior; activitatea referentilor (cadre didactice examinatoare) la sustinerea examenului de doctorat si alte activitati didactice din invatamantul preuniversitar si universitar, stabilite conform legii.
    Art. 4
    Activitatile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, in conditiile legii, de catre personalul didactic, specialisti din alte domenii de activitate si de cadre didactice pensionate pentru limita de varsta in conditiile legii.
    Art. 5
    Salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice se face pe baza unui tarif orar stabilit in conformitate cu norma didactica diferentiata pe functii, avizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 6
    In invatamantul preuniversitar plata personalului didactic care presteaza activitati didactice cu ora se face cu urmatoarele tarife orare de baza, stabilite conform art. 43, art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e) si g) si art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 8 de mai jos:
    - 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
    - 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
    - 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana in invatamantul special;
    - 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana;
    - 1/80 pentru invatatori.
    Personalul didactic de predare si de instruire practica, cu o vechime efectiva in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic 1 si care beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului, poate fi salarizat prin plata cu ora pentru activitatile ce depasesc norma maxima de 14 ore, respectiv de 18 ore pentru invatamantul special, de 16 ore, respectiv de 22 de ore in invatamantul preuniversitar.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice se face conform art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit in conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) - (5) din aceeasi lege. Tarifele se aplica pentru numarul de ore conventionale echivalente orelor fizice indeplinite. Aceste tarife se calculeaza astfel:
    a) 1/28 pentru ora echivalenta din postul de profesor universitar;
    b) 1/36 pentru ora echivalenta din postul de conferentiar universitar;
    c) 1/44 pentru ora echivalenta din posturile de lector universitar (sef de lucrari) si asistent universitar.
    Orele de curs efectuate prin plata cu ora de persoana care indeplineste conditiile de ocupare a postului (doctorat si vechime pentru posturile de profesor universitar si conferentiar universitar, respectiv doctorand si vechime pentru postul de lector/sef de lucrari sau asistent universitar cu activitate de curs in norma) se platesc la salariul functiei didactice indeplinite prin plata cu ora, corespunzator vechimii recunoscute in invatamant persoanei respective.
    In cazul indeplinirii conditiei minimale pentru activitatea de curs (doctorand, vechime de sef de lucrari), plata cu ora se face la salariul cuvenit functiei de lector/sef de lucrari.
    Conferentiarii, sefii de lucrari (lectorii) si asistentii universitari care suplinesc ore de seminar, de laborator sau altele similare din posturi didactice superioare vor fi retribuiti prin plata cu ora cu salariile corespunzatoare functiilor didactice pentru care indeplinesc conditiile de studii (doctorat) si vechime.
    Profesorii, conferentiarii si sefii de lucrari (lectorii) care suplinesc ore din posturi didactice inferioare vor fi retribuiti prin plata cu ora cu salariile si tarifele corespunzatoare postului didactic suplinit, la vechimea recunoscuta in invatamant.
    Art. 8
    Personalul didactic, didactic asociat, specialistii din alte sectoare de activitate care functioneaza prin plata cu ora in invatamant sunt platiti cu salariul conform art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e), g), la care se adauga sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 alin. (10) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul didactic beneficiaza si de sporul prevazut la art. 50 alin. (11) din legea respectiva.
    Art. 9
    Persoanele care vor desfasura activitati didactice prin plata cu ora vor fi numite de conducatorul unitatii/institutiei de invatamant, in conformitate cu art. 16 si 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    a) Pentru activitatile didactice specifice prevazute la art. 3 si pentru alte activitati didactice din invatamantul preuniversitar, care nu pot fi normate in posturi vacante si care se salarizeaza prin plata cu ora, modalitatea de cuantificare in ore se va stabili prin ordin al ministrului, emis inaintea desfasurarii acestora.
    b) Pentru activitatile didactice specifice prevazute la art. 3 si pentru alte activitati didactice din invatamantul universitar, care nu pot fi normate in posturi vacante si care se salarizeaza prin plata cu ora, modalitatea de cuantificare in ore se va stabili prin hotarare a Senatului universitar.

    Macheta de calcul al salariului personalului didactic*)

    *) Macheta este reprodusa in facsimil.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|.......................................|
|:  _________________________________  :|        _____________________
|: | Salariul functiei didactice     |--|------>| A. Salariul de baza |
|: | conform grilei                  | :|       |_____________________|
|: |_________________________________| :|
|:                                     :|
|:  _________________________________  :|
|: | Indemnizatie de conducere       | :|    = Salariul functiei didactice
|: |_________________________________| :|      conform grilei * procentul
|:                                     :|      aferent
|:  _________________________________  :|
|: | Salariul de merit/Gradatie de   | :|    = pana la 15% (Indemnizatia de
|: | merit                           | :|      conducere + Salariul functiei
|: |_________________________________| :|      didactice conform grilei)/
|:                                     :|      20% (Indemnizatia de conducere +
|:                                     :|      Salariul functiei didactice
|:.....................................:|      conform grilei)
|                                       |       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                       |----->| B. Baza de calcul pentru  |
|                                       |      |    sporul de vechime      |
|   _________________________________   |      |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|  | Spor stabilitate (art. 50 (11)  |  |     
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |    = 15% * Salariul de baza
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Spor suprasolicitare            |  |
|  | neuropsihica (art. 50 (13)      |  |    = 3, 6, 9 ...% * Salariul de baza
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Indemnizatie dirigentie,        |  |
|  | invatatori, educatoare,         |  |    = 10% * Salariul de baza
|  | institutori (art. 51 (4)        |  |
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Indemnizatie pentru invatamant  |  |    = 15% * Salariul functiei
|  | special (art. 49 (3)            |  |       didactice conform grilei
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

  ____________________________________
 | C. Spor de vechime in munca        |       = 5 - 25% * Baza de calcul pentru
 |____________________________________|         sporul de vechime
  ____________________________________
 | Spor titlu stiintific (art. 50 (10)|
 | Legea nr. 128/1997)                |       = 15% * Salariul de baza
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor practica pedagogica           |       = 10 - 25% * Salariul functiei
 | (art. 51 (5) Legea nr. 128/1997)   |         didactice conform grilei
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | D. Indemnizatie mediu rural sau    |       = 5 - 80% * Salariul functiei
 | localitati izolate (art. 49 (2)    |         didactice conform grilei
 | Legea nr. 128/1997, modificata)    |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor conditii periculoase si       |
 | vatamatoare (art. 8 a)             |       = % * Salariul de baza
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor conditii grele de munca       |
 | (art. 8 c)                         |       = % * Salariul de baza
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor predare simultana (art. 8 b)  |
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |       = 7, 10, 15% Salariul de baza
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Ore suplimentare (numai pentru     |
 | personalul didactic auxiliar)      |       = (Salariul de baza / 172 ore) *
 | (art. 9 Hotararea Guvernului       |         1,75 (sau 2) * nr. de ore
 | nr. 281/1993 si art. 117 (2)       |
 | Legea nr. 53/2003)                 |
 |____________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4209/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4209 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4209/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu