Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4209 din  8 iulie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant

ACT EMIS DE:                MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 752 din 18 august 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (2) din Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura - invatamant 2003/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant, prevazute in anexa si macheta care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data aplicarii Legii nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, respectiv la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, data cu care isi inceteaza aplicabilitatea Precizarile generale pentru aplicarea Statutului personalului didactic in invatamantul superior si in invatamantul preuniversitar nr. 19.388 din 14 noiembrie 1997, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.343 din 11 martie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Directiile generale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din invatamant

    I. Precizari privind modul de aplicare a unor prevederi pentru calculul salariilor personalului didactic din invatamant

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica personalului didactic prevazut la art. 1 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control, precum si personalul didactic auxiliar).
    (2) Din categoria personalului didactic auxiliar fac parte si functiile de specialitate din bibliotecile centrale universitare si Biblioteca Centrala Pedagogica, avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale ca functii didactice auxiliare, in conformitate cu prevederile art. 6 si 8 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic din invatamant, rezultata in baza prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare, este urmatoarea:

    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice conform grilei;
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice conform grilei;
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice conform grilei, cumulat cu indemnizatia de conducere.

    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza calculat conform lit. A;
    b) sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat la salariul de baza.
    Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda pentru o vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani personalului didactic titular sau suplinitor care isi desfasoara activitatea in invatamant. Prin vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani se intelege activitatea realizata atat in calitate de personal didactic de predare, cat si de personal didactic auxiliar, de indrumare si control. Se considera vechime neintrerupta si perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata in invatamant.
    Acest spor nu se acorda pentru vechime recunoscuta in invatamant personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.
    Sporul de stabilitate se acorda personalului didactic de predare, personalului didactic de conducere, indrumare si control si personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea celor 10 ani neintrerupti de activitate la catedra.
    Perioadele in care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat in concediu fara plata, conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunoaste ca vechime neintrerupta in invatamant pentru plata acestui spor si perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani).
    Personalul didactic pensionat pentru limita de varsta, care functioneaza cu contract individual de munca in invatamant (cumul pensie cu salariu pe perioada determinata) si are vechime neintrerupta in sensul celor prevazute mai sus, beneficiaza de sporul de stabilitate prevazut de lege.
    Sporul prevazut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si profesorilor (ingineri si subingineri) si maistrilor instructori care au desfasurat activitate in perioada 1984 - 1990 cu norma intreaga in invatamantul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate, si care au activat dupa anul 1990 si in prezent la catedra;
    c) sporul pentru suprasolicitare neuropsihica prevazut la art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat la salariul de baza.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica prevazut la art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda numai pentru perioada cat personalul didactic a desfasurat activitate didactica cu contract individual de munca intr-o unitate/institutie de invatamant, perioada ce se va structura pe transele de vechime, respectiv treptele/gradele profesionale prevazute de lege la functia didactica, respectiv didactica auxiliara, pe care persoana este angajata in momentul calculului.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica se calculeaza in procent de 3% x n, "n" reprezentand numarul transelor de vechime efectiva in invatamant, respectiv numarul treptelor/gradelor profesionale pentru personalul didactic auxiliar ale functiei ocupate, conform prezentelor norme metodologice.
    Acest spor se acorda personalului didactic titular, suplinitor, asociat sau cadrelor didactice pensionate reangajate in invatamant, personalului didactic de conducere, indrumare si control, personalului didactic cu post rezervat conform legii, precum si personalului didactic auxiliar.
    Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica nu se acorda pentru perioada recunoscuta in invatamant conform art. 139 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    e) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice conform grilei.

    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut la art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile ulterioare.

    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula ca procent la salariul functiei didactice conform grilei, in conformitate cu art. 49 alin. (2) si cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca, sporul pentru ore suplimentare la personalul didactic auxiliar etc., se calculeaza conform machetei.
    Art. 4
    In macheta este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic din unitatile, institutiile de invatamant si din alte unitati aflate in structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior modul de calcul al salariilor personalului didactic, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice, in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.

    II. Cumulul de functii si plata cu ora in invatamant

    Posturile didactice ramase vacante, rezervate sau temporar vacante, precum si activitatile care nu se pot norma in posturi didactice vor fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de catre personalul didactic existent, incadrat cu norma maxima, de catre cadrele didactice pensionate, precum si de catre specialisti din alte sectoare de activitate, in conditiile Statutului personalului didactic.
    Activitatile didactice care nu pot fi normate in posturi didactice se cuantifica in ore fizice si salarizarea acestora se va face prin plata cu ora.
    Cadrele didactice care beneficiaza de concediu fara plata conform art. 102 alin. (2), de concediile platite acordate conform art. 103 lit. c) si d), de concediile prevazute de art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani) prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot functiona prin cumul sau plata cu ora.
    Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, degrevat partial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fara diminuarea obligatiilor prevazute in fisa postului, dar nu mai mult de 4 - 6 ore saptamanal.
    Liderii sindicatelor din invatamant, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerati prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore saptamanal.
    Nu se includ in salariul de baza pentru salarizarea la cumul si plata cu ora:
    - indemnizatia de conducere, indrumare si control;
    - salariul de merit;
    - gradatia de merit;
    - indemnizatia de diriginte, invatator, educator si institutor.

    II.1. Cumulul de functii
    Art. 1
    Cumulul de functii pentru activitatea didactica se poate efectua de personalul didactic si de specialistii din alte domenii de activitate pe posturi didactice vacante, temporar vacante sau rezervate in aceeasi unitate de invatamant ori in unitati de invatamant diferite, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) si ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o durata de cel mult 10 luni din anul de invatamant.
    Art. 2
    (1) Personalul didactic si personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza prin cumul pe posturi didactice, sunt platite cu salariul stabilit conform art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e) si g) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 49 alin. (2) si (3) si la art. 50 alin. (10) si (13), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din aceeasi lege. Personalul didactic beneficiaza si de sporul prevazut la art. 50 alin. (11) din legea mentionata.
    (2) Personalul didactic din invatamantul superior poate fi salarizat prin cumul, potrivit art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    II.2. Plata cu ora
    Art. 1
    Orele ramase libere din posturile didactice vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi acoperite prin plata cu ora, putandu-se efectua numai pentru activitatile suplimentare functiei de baza a personalului angajat.
    Art. 2
    De asemenea, potrivit art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in invatamant plata cu ora se poate aplica si pentru unele discipline sau activitati care nu se pot constitui in posturi didactice complete.
    Art. 3
    Pot fi salarizate prin plata cu ora urmatoarele activitati: repartizarea absolventilor de gimnaziu in licee si scoli de arte si meserii; teste nationale si alte examinari sau testari stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii; examenele de absolvire a scolilor de arte si meserii, profesionale, postliceale si a invatamantului cu frecventa redusa sau a invatamantului deschis la distanta; probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea in liceele din filiera vocationala, clasele bilingve si cu predare in limbile minoritatilor care sustin examenele pentru obtinerea certificatului/atestatului de competenta profesionala; examenele de bacalaureat; activitatea de traducere a subiectelor la examen; examenele pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar; activitatea didactica de pregatire a elevilor din loturile nationale care participa la concursurile scolare si la olimpiadele elevilor, activitatile didactice de pregatire suplimentara a elevilor cu ritm lent de invatare si activitatile de perfectionare si de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicatii, inspectii, colocvii, examene); admiterea in invatamantul preuniversitar si universitar; activitatea de cercetare stiintifica pe baza de contracte din invatamantul superior; activitatea referentilor (cadre didactice examinatoare) la sustinerea examenului de doctorat si alte activitati didactice din invatamantul preuniversitar si universitar, stabilite conform legii.
    Art. 4
    Activitatile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, in conditiile legii, de catre personalul didactic, specialisti din alte domenii de activitate si de cadre didactice pensionate pentru limita de varsta in conditiile legii.
    Art. 5
    Salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice se face pe baza unui tarif orar stabilit in conformitate cu norma didactica diferentiata pe functii, avizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 6
    In invatamantul preuniversitar plata personalului didactic care presteaza activitati didactice cu ora se face cu urmatoarele tarife orare de baza, stabilite conform art. 43, art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e) si g) si art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 8 de mai jos:
    - 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
    - 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
    - 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana in invatamantul special;
    - 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana;
    - 1/80 pentru invatatori.
    Personalul didactic de predare si de instruire practica, cu o vechime efectiva in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic 1 si care beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului, poate fi salarizat prin plata cu ora pentru activitatile ce depasesc norma maxima de 14 ore, respectiv de 18 ore pentru invatamantul special, de 16 ore, respectiv de 22 de ore in invatamantul preuniversitar.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice se face conform art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit in conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) - (5) din aceeasi lege. Tarifele se aplica pentru numarul de ore conventionale echivalente orelor fizice indeplinite. Aceste tarife se calculeaza astfel:
    a) 1/28 pentru ora echivalenta din postul de profesor universitar;
    b) 1/36 pentru ora echivalenta din postul de conferentiar universitar;
    c) 1/44 pentru ora echivalenta din posturile de lector universitar (sef de lucrari) si asistent universitar.
    Orele de curs efectuate prin plata cu ora de persoana care indeplineste conditiile de ocupare a postului (doctorat si vechime pentru posturile de profesor universitar si conferentiar universitar, respectiv doctorand si vechime pentru postul de lector/sef de lucrari sau asistent universitar cu activitate de curs in norma) se platesc la salariul functiei didactice indeplinite prin plata cu ora, corespunzator vechimii recunoscute in invatamant persoanei respective.
    In cazul indeplinirii conditiei minimale pentru activitatea de curs (doctorand, vechime de sef de lucrari), plata cu ora se face la salariul cuvenit functiei de lector/sef de lucrari.
    Conferentiarii, sefii de lucrari (lectorii) si asistentii universitari care suplinesc ore de seminar, de laborator sau altele similare din posturi didactice superioare vor fi retribuiti prin plata cu ora cu salariile corespunzatoare functiilor didactice pentru care indeplinesc conditiile de studii (doctorat) si vechime.
    Profesorii, conferentiarii si sefii de lucrari (lectorii) care suplinesc ore din posturi didactice inferioare vor fi retribuiti prin plata cu ora cu salariile si tarifele corespunzatoare postului didactic suplinit, la vechimea recunoscuta in invatamant.
    Art. 8
    Personalul didactic, didactic asociat, specialistii din alte sectoare de activitate care functioneaza prin plata cu ora in invatamant sunt platiti cu salariul conform art. 49 alin. (1) lit. a), b), c), e), g), la care se adauga sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 alin. (10) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul didactic beneficiaza si de sporul prevazut la art. 50 alin. (11) din legea respectiva.
    Art. 9
    Persoanele care vor desfasura activitati didactice prin plata cu ora vor fi numite de conducatorul unitatii/institutiei de invatamant, in conformitate cu art. 16 si 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    a) Pentru activitatile didactice specifice prevazute la art. 3 si pentru alte activitati didactice din invatamantul preuniversitar, care nu pot fi normate in posturi vacante si care se salarizeaza prin plata cu ora, modalitatea de cuantificare in ore se va stabili prin ordin al ministrului, emis inaintea desfasurarii acestora.
    b) Pentru activitatile didactice specifice prevazute la art. 3 si pentru alte activitati didactice din invatamantul universitar, care nu pot fi normate in posturi vacante si care se salarizeaza prin plata cu ora, modalitatea de cuantificare in ore se va stabili prin hotarare a Senatului universitar.

    Macheta de calcul al salariului personalului didactic*)

    *) Macheta este reprodusa in facsimil.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|.......................................|
|:  _________________________________  :|        _____________________
|: | Salariul functiei didactice     |--|------>| A. Salariul de baza |
|: | conform grilei                  | :|       |_____________________|
|: |_________________________________| :|
|:                                     :|
|:  _________________________________  :|
|: | Indemnizatie de conducere       | :|    = Salariul functiei didactice
|: |_________________________________| :|      conform grilei * procentul
|:                                     :|      aferent
|:  _________________________________  :|
|: | Salariul de merit/Gradatie de   | :|    = pana la 15% (Indemnizatia de
|: | merit                           | :|      conducere + Salariul functiei
|: |_________________________________| :|      didactice conform grilei)/
|:                                     :|      20% (Indemnizatia de conducere +
|:                                     :|      Salariul functiei didactice
|:.....................................:|      conform grilei)
|                                       |       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                       |----->| B. Baza de calcul pentru  |
|                                       |      |    sporul de vechime      |
|   _________________________________   |      |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|  | Spor stabilitate (art. 50 (11)  |  |     
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |    = 15% * Salariul de baza
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Spor suprasolicitare            |  |
|  | neuropsihica (art. 50 (13)      |  |    = 3, 6, 9 ...% * Salariul de baza
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Indemnizatie dirigentie,        |  |
|  | invatatori, educatoare,         |  |    = 10% * Salariul de baza
|  | institutori (art. 51 (4)        |  |
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|   _________________________________   |
|  | Indemnizatie pentru invatamant  |  |    = 15% * Salariul functiei
|  | special (art. 49 (3)            |  |       didactice conform grilei
|  | Legea nr. 128/1997)             |  |
|  |_________________________________|  |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

  ____________________________________
 | C. Spor de vechime in munca        |       = 5 - 25% * Baza de calcul pentru
 |____________________________________|         sporul de vechime
  ____________________________________
 | Spor titlu stiintific (art. 50 (10)|
 | Legea nr. 128/1997)                |       = 15% * Salariul de baza
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor practica pedagogica           |       = 10 - 25% * Salariul functiei
 | (art. 51 (5) Legea nr. 128/1997)   |         didactice conform grilei
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | D. Indemnizatie mediu rural sau    |       = 5 - 80% * Salariul functiei
 | localitati izolate (art. 49 (2)    |         didactice conform grilei
 | Legea nr. 128/1997, modificata)    |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor conditii periculoase si       |
 | vatamatoare (art. 8 a)             |       = % * Salariul de baza
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor conditii grele de munca       |
 | (art. 8 c)                         |       = % * Salariul de baza
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Spor predare simultana (art. 8 b)  |
 | Hotararea Guvernului nr. 281/1993) |       = 7, 10, 15% Salariul de baza
 |____________________________________|
  ____________________________________
 | Ore suplimentare (numai pentru     |
 | personalul didactic auxiliar)      |       = (Salariul de baza / 172 ore) *
 | (art. 9 Hotararea Guvernului       |         1,75 (sau 2) * nr. de ore
 | nr. 281/1993 si art. 117 (2)       |
 | Legea nr. 53/2003)                 |
 |____________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4209/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4209 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4209/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu