Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.835 din 13.12.2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 27 mai 2019SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa. 1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de CITR S.P.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 312/33/2016 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.293D/2016.2. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Alexandru Coroian, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul apărătorului ales prezent, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum fost motivată prin notele scrise. În esenţă, susţine că prevederile criticate nu reglementează ipotezele în care organul de soluţionare a contestaţiei poate decide desfiinţarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003. Or, în acest context, nu există o viziune asupra soluţiilor ce se vor adopta, astfel că nu există o previzibilitate asupra motivelor ce pot fi avute în vedere la adoptarea unor asemenea soluţii, astfel cum este prevăzut, comparativ, în Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă sau chiar în noul Cod de procedură fiscală.4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece autoarea acesteia formulează critici din perspectiva unei omisiuni legislative.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 26 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 312/33/2016, Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de CITR S.P.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii împotriva unui act administrativ fiscal, respectiv decizie de impunere.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că nu sunt reglementate ipotezele în care organul de soluţionare poate decide desfiinţarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 şi nu se limitează numărul soluţiilor de desfiinţare urmate de emiterea unui nou act administrativ fiscal. Astfel, textul de lege permite organului care soluţionează contestaţia să decidă între anularea şi desfiinţarea actului administrativ atacat fără niciun fel de criterii în ceea ce priveşte situaţiile în care se poate dispune anularea, respectiv desfiinţarea actului şi fără a fi limitat numărul de situaţii în care se dispune desfiinţarea actului. Având în vedere faptul că soluţia desfiinţării actului administrativ atacat este mai dezavantajoasă pentru contestator decât cea a anulării sale, se consideră că este vătămat dreptul de a obţine anularea actului administrativ atacat consacrat în cuprinsul art. 52 alin. (1) din Constituţie, astfel că se încalcă şi accesul liber la justiţie prin lipsa de previzibilitate a normei.7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. 8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că organul de soluţionare a contestaţiei nu are de ales, aşa cum se susţine, în mod eronat în motivarea excepţiei, între soluţia anulării şi soluţia desfiinţării actului administrativ. Conform art. 216 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, prin decizie, contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. În cazul admiterii contestaţiei, se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. Prin urmare, admiterea contestaţiei atrage în toate cazurile anularea actului atacat.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: 10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au următorul cuprins: „Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare."12. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost abrogată prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza dispoziţiile criticate, astfel cum acestea produc efecte juridice în cauza de faţă.13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi alin. (5) referitor la separaţia puterilor în stat, la supremaţia Constituţiei şi obligativitatea legilor, art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi art. 52 alin. (1) referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile criticate fac parte din titlul IX al Codului de procedură fiscală, care reglementează aspecte cu privire la soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, în cadrul procedurii administrative prealabile. Astfel, potrivit art. 205 din acelaşi act normativ, împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii, contestaţie ce este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii, putând fi contestate şi deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, fiind îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, iar, în ceea ce priveşte deciziile referitoare la baza de impunere, contestaţia se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. 15. În acest context, în virtutea art. 216 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, pot fi adoptate de către organul de soluţionare a contestaţiei, după caz, mai multe soluţii asupra contestaţiei. Astfel, prin decizie, contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. De asemenea, potrivit prevederilor art. 216 alin. (3), criticate în prezenta cauză, prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.16. Faţă de acestea, nemulţumirea autoarei constă în faptul că nu sunt reglementate ipotezele în care organul de soluţionare poate decide desfiinţarea actului administrativ fiscal, în condiţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, şi că prin textul legal nu se limitează numărul soluţiilor de desfiinţare urmate de emiterea unui nou act administrativ fiscal, pornind de la situaţia particulară a speţei. Astfel, Curtea reţine că, în cauză, printr-o decizie de impunere (act administrativ fiscal), emisă în urma unei inspecţii fiscale, în sarcina autoarei excepţiei de neconstituţionalitate a fost stabilită şi individualizată o creanţă fiscală suplimentară. Acest act administrativ fiscal a fost contestat în condiţiile art. 205 din acelaşi act normativ, solicitându-se organului de soluţionare a contestaţiei anularea sa parţială, pentru motive de nelegalitate. Prin decizia de soluţionare, contestaţia a fost admisă în parte: o parte a soluţiei, întemeiată pe dispoziţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, urmând ca organul fiscal să procedeze la refacerea inspecţiei fiscale, pentru aceeaşi perioadă, şi la emiterea unui nou act administrativ fiscal prin care să stabilească o nouă creanţă fiscală, conform îndrumărilor date de organul de soluţionare a contestaţiei.17. Or, toate aceste aspecte ţin, pe de o parte, de interpretarea şi aplicarea legii în procesul de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, la speţa dedusă judecăţii, de către autorităţile îndrituite în acest sens, precum şi de către instanţele de judecată în cazul contestării deciziilor adoptate de către organul de soluţionare a contestaţiei, desigur în condiţiile legii aplicabile în dinamica legislativă. Pe de altă parte, reglementarea ipotezelor în care organul de soluţionare poate decide desfiinţarea actului administrativ fiscal, în condiţiile art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, precum şi limitarea numărului soluţiilor de desfiinţare urmate de emiterea unui nou act administrativ fiscal ţin de resortul puterii legiuitoare, iar nu al instanţei de contencios constituţional. Ca atare, o asemenea solicitare nu intră însă în competenţa de soluţionare a instanţei de contencios constituţional, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", şi judecă numai în drept, astfel încât conduita procesuală a contribuabilului contestator sau unele decizii administrative nu pot constitui temei pentru constatarea neconstituţionalităţii unor texte legale. În consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de CITR S.P.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 312/33/2016 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2018.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. VALER DORNEANUMagistrat-asistent,Ioniţa CochinţuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 835/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 835 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 835/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu