Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4165 din 24.07.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 10 august 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 63, 93, 94, 95, 97, 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, 263 alin. (1)-(10), 268, 279 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Valentin PopaANEXĂNORME METODOLOGICE privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar Capitolul IStructura proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar Articolul 1La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, de regulă, în perioada stabilită prin calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se întocmeşte proiectul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul şcolar următor şi se avizează de către inspectoratul şcolar. Proiectul de încadrare devine plan de încadrare a personalului didactic de predare în anul şcolar după derularea tuturor etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare şi aprobarea acestuia de către inspectoratul şcolar, până la finalul lunii septembrie. Planul de încadrare aprobat poate fi modificat pe parcursul anului şcolar, în mod excepţional, dacă numărul de clase sau structura personalului didactic de predare la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică suferă modificări. Articolul 2
(1) Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare conţine toate posturile didactice de predare/ catedrele care rezultă pe baza numărului de clase aprobat a funcţiona în noul an şcolar şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare: posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv cu personalul didactic de predare debutant prevăzut la art. 3 alin. (8), angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, posturile didactice de predare/catedrele vacante, respectiv rezervate etc. Structura proiectului/planului de încadrare a personalului didactic de predare este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În proiectul de încadrare se trec succesiv posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate şi vacante şi cel puţin următoarele informaţii:a)pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate: numele şi prenumele cadrului didactic, nivelul studiilor, specializarea, funcţia didactică, gradul didactic, vechimea în învăţământ, disciplina/disciplinele predată(e), emitentul şi numărul documentului de numire/transfer/repartizare, clasele/grupele, semestrul în care se desfăşoară orele, numărul total de ore de predare; b)pentru posturile didactice de predare/catedrele neocupate, rezervate şi vacante: disciplina/disciplinele principale de încadrare, clasele/grupele, semestrul în care se desfăşoară orele, numărul total de ore de predare, viabilitatea estimată în ani şcolari, motivul rezervării pentru posturile/catedrele rezervate şi funcţia didactică/funcţiile didactice conform legii; c)rubrica „Alte activităţi" se completează cu activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de ore egal cu diferenţa dintre 40 de ore pe săptămână şi numărul de ore de predare, astfel:

(i) pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată se face precizarea „Conform fişei postului";
(ii) pentru posturile didactice de predare/catedrele vacante se specifică activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
activităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi control sau ca urmare a participării la procesul de monitorizare si evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.

(3) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărăşte pentru fiecare post didactic de predare/catedră rezervat(ă) şi vacant(ă) din proiectul/planul de încadrare viabilitatea şi nivelul de învăţământ la care se normează, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) În situaţia posturilor didactice de predare/catedrelor vacante în care sunt grupate orele efectuate de cadre didactice titulare cu clasa de elevi la discipline la care se desfăşoară una sau mai multe ore pe săptămână şi care nu au putut fi introduse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a cadrelor didactice, normă stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectivele ore se atribuie în regim de plata cu ora pentru cadrul didactic titular care deja desfăşoară cel puţin o oră pe săptămână la clasa respectivă şi este deja prevăzută în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a respectivului cadru didactic. Aceste ore se atribuie pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.
Capitolul IIPrecizări privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar Articolul 3
(1) Constituirea posturilor didactice de predare/catedrelor şi încadrarea personalului didactic de predare la o unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi la toate structurile arondate se realizează pe baza prevederilor legale şi a normativelor în vigoare privind constituirea formaţiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ, după aprobarea acestora de inspectoratele şcolare, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în concordanţă cu prevederile art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână.
(2) Numărul de ore pe săptămână aferente planurilor-cadru de învăţământ pentru respectivul an şcolar, stabilite între limite minime şi maxime, se hotărăşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, astfel încât să se asigure încadrarea în bugetul alocat.
(3) Din numărul total de ore pe săptămână calculate pe baza numărului de clase şi a planurilor-cadru în vigoare, prin raportarea la prevederile art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie, în ordine, posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singură disciplină, apoi catedre complete din ore la două sau mai multe discipline şi, la final, din orele rămase, o catedră incompletă din ore la o singură disciplină sau din ore la două sau mai multe discipline.
(4) Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se încadrează cadrele didactice titulare, în conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare şi celelalte prevederi legale privind încadrarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar.
(5) După aplicarea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(4), se stabilesc:a)posturile didactice de predare/catedrele complete şi incomplete care vor avea statutul rezervat în baza prevederilor art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca urmare a pensionării pentru invaliditate a cadrelor didactice titulare; b)posturile didactice de predare/catedrele rezultate în urma reducerii normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu două ore săptămânal, la cerere, a personalului didactic titular cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Dacă, în urma atribuirii unui număr minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, rezultă o depăşire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aceste ore se normează într-un post didactic de predare vacant şi se atribuie aceluiaşi cadru didactic salarizându-se în regim de plata cu ora, conform calificării, gradului didactic şi vechimii în învăţământ ale acestuia, conform art. 2 alin. (4).
(7) La clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în situaţia în care numărul efectiv de ore pe săptămână de predare-învăţare-evaluare pe care învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ primar le desfăşoară efectiv cu elevii în clasă depăşeşte numărul minim de ore pe săptămână, prevăzut în planurile-cadru de învăţământ de la clasele cu predare în limba română, inclusiv cele opţionale, în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectivele ore sunt normate în posturi vacante corespunzătoare gradului didactic şi vechimii în învăţământ cu cele ale cadrului didactic care efectuează orele la clasă şi vor fi atribuite în regim de plata cu ora, pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.
(8) Posturile didactice de predare/catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate în ultimii 6 ani pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi cadrelor didactice debutante care pot beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.
(9) În cazul învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar sau al educatoarelor/institutorilor/ profesorilor pentru învăţământul preşcolar angajaţi pe post cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, având în vedere prevederile legale privind necesitatea desfăşurării activităţii de predare-învăţare-evaluare cu elevii/preşcolarii în clasă până la nivelul numărului de ore pe săptămână prevăzute în planurile-cadru de învăţământ, în cazul în care grupa/clasa desfăşoară ore cu profesori de specialitate, ca de exemplu educaţie fizică, limbi moderne, religie, educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar de la clasa/grupa respectivă efectuează în cadrul postului activităţi didactice cu clasa/grupa, cu următoarea prioritate: ore de predare a limbilor moderne, în situaţia în care au atestat/specializare; activităţi de tip şcoală după şcoală; ore de asistenţă la clasă/grupă când clasa de elevi desfăşoară orele cu profesorii de specialitate, cu acordul profesorilor de specialitate; mentorat etc.
(10) În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică, conform planurilor-cadru de învăţământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată sau nedeterminată, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sunt însoţite în mod obligatoriu de fişa postului, în care se precizează orele de predare şi celelalte activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână. În cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de normă didactică, potrivit art. 263 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în locul orelor de predare degrevate şi al unei părţi din celelalte activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt trecute activităţi specifice, în conformitate cu definiţia prevăzută la pct. 59 din anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la completarea unui număr de 40 de ore pe săptămână.
Capitolul IIIÎncadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar Articolul 4
(1) Posturile didactice de predare/catedrele vacante/rezervate rămase după încadrarea personalului didactic de predare conform art. 3, precum şi după atribuirea posturilor didactice de predare/catedrelor cadrelor didactice din alte state care predau în România, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale şi interministeriale, în vigoare, încheiate de România cu respectivele state, constituite similar ca şi cele ocupate, vor fi gestionate la nivelul inspectoratele şcolare în vederea ocupării acestora în etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.
(2) Soluţionarea reducerilor de activitate la nivelul unităţii de învăţământ şi ocuparea posturilor didactice de predare/ catedrelor vacante/rezervate se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
(3) Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a unui cadru didactic titular cu ore din activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează doar în situaţia în care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, norma didactică de predare-învăţare-evaluare conform prevederilor art. 263 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5Posturile didactice de predare/catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, în ordine, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat cu funcţia de bază în alte domenii de activitate. Articolul 6
(1) Încadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii/preşcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.
(2) Sarcinile specifice activităţii desfăşurate în regim de plata cu ora de către personalul didactic de predare sunt prevăzute în contractul individual de muncă, separat de cel aferent funcţiei de bază, încheiat pentru prestarea activităţilor didactice în regim de plata cu ora, şi cuprind atât sarcini specifice privind efectuarea activităţii de predare-învăţare-evaluare cu preşcolarii şi cu elevii în clasă, cât şi efectuarea activităţilor de pregătire metodico-ştiinţifică, de evaluare a preşcolarilor şi a elevilor, precum şi de educaţie complementară procesului de învăţământ.
(3) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice de predare calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrele didactice provenite din alte sectoare de activitate şi cadrele didactice pensionate pot fi încadrate pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora până la numărul maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi/sau examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate aproba depăşirea numărului maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare şi pensionate, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru.
(5) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe bază de contract individual de muncă, separat de cel aferent funcţiei de bază, precizându-se numărul total de ore de predare-învăţare-evaluare pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru.
Articolul 7
(1) La începutul fiecărui an şcolar se actualizează fişele posturilor pentru personalul didactic de predare, inclusiv pentru personalul didactic de predare angajat în regim de plata cu ora.
(2) Plata pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă încheiat în regim de plata cu ora, separat de cel aferent funcţiei de bază, se efectuează numai după întocmirea unor fişe de activitate lunară, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 3, semnate de prestator, fişe în care se completează cel puţin orele aferente activităţii de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu elevii/preşcolarii în clasă, dintr-o lună de activitate.
(3) Plata orelor de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu elevii/preşcolarii în clasă aferente normei didactice de bază şi activităţii de predare-învăţare-evaluare desfăşurate în regim de plata cu ora se realizează în baza semnării şi completării condicii de prezenţă la unitatea de învăţământ.
(4) În situaţia în care un cadru didactic nu poate presta orele de activitate didactică, acestea pot fi susţinute, prin suplinire colegială, fără plată, pe o perioadă de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de alte cadre didactice din unitatea de învăţământ respectivă. În cazul în care cadrul didactic nu poate susţine activitatea didactică mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare, pe posturile didactice de predare/ catedrele temporar vacante, directorul unităţii de învăţământ are obligaţia să emită o decizie de încadrare în regim de plata cu ora pentru un alt cadru didactic şi să încheie cu acesta un contract individual de muncă în regim de plata cu ora.
Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 8
(1) Pentru anul şcolar 2018-2019, prezentele norme metodologice se aplică începând cu etapa de mobilitate prevăzută la pct. I.12 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 prevăzut în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Până la data de 20 august 2018, la nivelul unităţilor de învăţământ se completează proiectele de încadrare a personalului didactic de predare cu respectarea prezentelor norme metodologice, luându-se în considerare etapele de mobilitate derulate până la data respectivă.
(2) Proiectul/Planul de încadrare a personalului didactic de predare a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 1, întocmit în baza prezentelor norme metodologice, reprezintă documentul oficial al unităţii de învăţământ în baza căruia se centralizează la nivelul inspectoratelor şcolare numărul total de norme didactice de predare existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
Articolul 9Transmiterea de către unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare a posturilor didactice de predare/ catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate se realizează pe baza unor proceduri şi machete stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimilla normele metodologice Proiectul/planul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul şcolar ........ ................ 1.A. Stabilirea numărului de ore pe discipline, conform planurilor-cadru de învăţământ în vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Unitatea de învăţământ (PJ) ........ ........ ............... Grădiniţa/Şcoala ........... (structuri arondate, dacă este cazul) Adresa ........ ................ ................ ........ .......... Telefon ........ ........., e-mail ........ ........ ............ 1.B. Stabilirea posturilor didactice/catedrelor ocupate, rezervate şi vacante la nivelul unităţii de învăţământ pentru anul şcolar ........ ........... Ministerul Educaţiei Naţionale Unitatea de învăţământ ........ ................ ............ (PJ) Adresa ........ ................ ................ ........ .......... Telefon ........ ........., e-mail ........ ........ ............

Nr. crt. Struc- tura (dacă este cazul) Nivel de învăţă-mânt Catedra/ post (disciplina/ discipli-nele) Sem. I: Clasele/Grupele Disci-plina Nr. de ore/săpt./sem. I Se-mestrul al II-lea: Clasele/ Grupele Disci-plina Nr. de ore/săpt./ semestrul al II-lea Alte activităţi Statutul postului (ocupat pe perioadă nedeter-minată/ ocupat pe perioadă nedeter-minată/ rezervat/ vacant Pentru posturile didactice/catedrele ocupate Pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate Obs.
Total din care: Total din care: Activi-tatea Nr. de ore săptămâ-nale Mod de ocupare (titular/ debu-tant angajat pe perioa-dă deter-minată) Numele şi pre-numele cadrului didactic Studii/ Speciali-zarea/ Nivel studii/ Grad didactic/Vechime în învă-ţământ Emitent şi nr. docu-ment de numire/ transfer/ repartizare (cu precizarea clară a disciplinei/disciplinelor pe care este repartizat) Funcţia didactică potrivit art. 247 din Legea nr. 1/2011, cu modifi-cările şi comple-tările ulterioare Perioada în care benefi-ciază de rezer-vare/ degre-vare Viabili-tatea postului Nivelul postului/ catedrei vacante/ rezervate (debutant/definitivat) Modali-tatea de ocu-pare în etapele mobili-tăţii perso-nalului di-dactic Nivelul postului/ catedrei după ocupare, în etapele premer-gătoare etapei de repartizare în regim de plată cu ora (cores-punzător gradului didactic şi vechimii ocupantului)
TC CDŞ TC CDŞ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Model de contract individual de muncă Contract individual de muncă încheiat şi înregistrat cu nr. ........../............ în registrul general de evidenţă a salariaţilor Capitolul A. Părţile contractului Angajator - persoana juridică/........ ................ ............, cu sediul în ........ ........., cod fiscal ........ ............, telefon ........ ........, reprezentată legal prin ........ .........., în calitate de ........ ........ ............., şi salariatul/salariata - domnul/doamna ........ .........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ............, str. .......... nr. ....., bl. ........, sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ............. nr. ......, eliberat(ă) de ............. la data de .............., CNP ........ ................, autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ...... nr. ............... din data ..............., am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: Capitolul B. Obiectul contractului Reglementarea raporturilor de muncă dintre părţile semnatare. Capitolul C. Durata contractului a)nedeterminată, salariatul/salariata ........ ........ ........ urmând să înceapă activitatea la data de ........ ................ .............; b)determinată, de ........ luni, pe perioada cuprinsă între data de .......... şi data de ........ ........./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant.Capitolul D. Locul de muncă 1. Activitatea se desfăşoară la (clasă/laborator/bibliotecă/secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ........ .......... din sediul unităţii/instituţiei/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără personalitate juridică) ........ ................ ............ . 2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ........ ................ ................ ................ ............. . Capitolul E. Felul muncii Funcţia/meseria ........ ................ .............. conform Clasificării ocupaţiilor din România. Capitolul F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. Capitolul F1. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi/sau Regulamentul intern): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... . Capitolul G. Condiţii de muncă 1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase. 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul H. Durata muncii 1. Pentru o normă întreagă, durata timpului de lucru este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. La opţiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcţie de specificul muncii prestate. a)Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ........ ........... (ore zi/ore noapte/inegal). b)Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracţiune de normă de .......... ore/zi, .......... ore/săptămână. a)Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ........ ........... (ore zi/ore noapte). b)Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.Capitolul I. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ....... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) şi conform prevederilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ........ zile lucrătoare. Concediul se va efectua conform programării şi înţelegerii dintre părţi. Capitolul J. Salariul 1. Salariul de bază lunar brut ........... lei. 2. Alte elemente constitutive: a)sporuri*1) ........ ................ ..........;*1) Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea. b)indemnizaţii ........ ........ ..............;b1) prestaţii suplimentare în bani ........ ................ ................ ................ ...........; b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ........ ................ ........ .........; c)alte adaosuri ........ ................ ............. .3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Data la care se plăteşte salariul este ........ ............ . Capitolul K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a)echipament individual de protecţie ........ ...........; b)echipament individual de lucru ........ ................ ................ ........ ..........; c)materiale igienico-sanitare ........ ................ ................ ................ ........; d)alimentaţie de protecţie ........ ................ ................ ........ ...........; e)alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ................ .Capitolul L. Alte clauze a)perioada de probă este de ........ ..............; b)perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă; c)perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă; d)în cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; e)alte clauze.Capitolul M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a)dreptul la salarizare pentru munca depusă; b)dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c)dreptul la concediu de odihnă anual; d)dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e)dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f)dreptul la acces la formare profesională.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a)obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b)obligaţia de a respecta disciplina muncii; c)obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e)obligaţia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a)să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; d)să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a)să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b)să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii; c)să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d)să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; e)să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; f)alte obligaţii, în funcţie de specificul unităţii.Capitolul N. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţii/instituţiei/sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat sub nr. ........./........... la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului/Municipiului ........ ......../Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Capitolul O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit legii. Angajator, ........ ........ ........ Reprezentant legal, ........ ................ ........ Salariat Semnătura ............... Data ........ ........... La data de ........ ............., prezentul contract încetează în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale. Angajator, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 3la normele metodologice

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Salariul de bază Nr. ore plătite
Structura (dacă este cazul):
Anul şcolar Semestrul:
Numele şi prenumele cadrului didactic:
Avizat: Şef de catedră/Responsabil arie curriculară/ Director adjunct Director
Nume şi prenume:
Semnătura:

FIŞĂ DE ACTIVITATE LUNARĂ Plata cu ora Luna: ........ ............ anul: ..........

Ziua Intervalul orar Disciplina Tematica Clasa/ Grupa Locul desfăşurării activităţii Nr. de ore Semnătura
TOTAL:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4165/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4165 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4165/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu