Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 415 din  7 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din 15 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, si al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 21 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La capitolul II punctul 1 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) esalonarea la plata pe un numar de luni care include si perioada de gratie, stabilit ca raport procentual intre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:
    - pana la 5%       - pana la 12 luni
    - intre 5% si 15%  - pana la 24 de luni
    - intre 15% si 30% - pana la 36 de luni
    - intre 30% si 50% - pana la 48 de luni
    - peste 50%        - pana la 60 de luni.
    In totalul obligatiilor prevazute la art. 13 din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, intra totalul obligatiilor bugetare datorate si neachitate, creditele bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si furnizorii neachitati peste termenele contractuale.
    In cazul in care debitorul solicita o perioada de esalonare mai mica decat perioada rezultata in urma aplicarii punctajului sau nu solicita perioada de gratie, conventia si graficul se stabilesc in functie de optiunea debitorului;"
    2. La capitolul II punctul 1, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Debitorii care la data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata inregistreaza obligatii datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, precum si majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2001, beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente acestora, si de amanarea la plata pana la ultimul termen din esalonare, in vederea reducerii sau scutirii de la plata, in functie de punctajul obtinut, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001.
    (8) Pentru majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, datorate si neachitate dupa data de 8 aprilie 2002, data intrarii in vigoare a ordonantei, la cererea debitorilor se vor acorda esalonari la plata."
    3. La capitolul II punctul 3, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins, iar alineatul (2) devine alineatul (3):
    "(2) Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere amanate in vederea reducerii, respectiv scutirii in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanta, vor fi reduse, respectiv scutite, la ultimul termen de plata din esalonare, daca au fost respectate intocmai termenele de plata si conditiile in care aceasta a fost acordata, sau la data la care obligatiile bugetare esalonate la plata se sting in totalitate, indiferent de modalitatea de stingere."
    4. La capitolul III punctul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru debitorii care se incadreaza in categoriile mentionate la art. 9 alin. (2) din ordonanta, de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, organul competent sa aprobe si sa acorde inlesniri la plata este Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. La capitolul III punctul 3 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul debitorilor care au beneficiat de inlesniri la plata, iar acestea nu au fost respectate, cererea se inregistreaza in Registrul special de evidenta a solicitarilor de inlesniri la plata numai dupa ce debitorul va face dovada achitarii majorarilor datorate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, calculate pana la data pierderii inlesnirilor."
    6. La capitolul IV punctul 2, dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatilor agricole, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, din care sa rezulte structura asociatilor, mobilitatea sediului si/sau a asociatilor, inclusiv mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare sau faliment prevazute de aceasta lege;"
    7. La capitolul IV punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) referatul motivat, prevazut la art. 9 alin. (3) din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, privind incadrarea debitorilor in una dintre categoriile: de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, intocmit de organele teritoriale, avizat, dupa caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari si, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor;"
    8. La capitolul IV punctul 2, litera m) va avea urmatorul cuprins:
    "m) situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru care se solicita inlesnire la plata, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta; situatia va cuprinde cuantumul obligatiilor bugetare la data scadentei acestora in comparatie cu soldul disponibilitatilor in lei si in valuta, precum si cu diferentele neutilizate din limitele de creditare si depozitele bancare, la aceeasi data;"
    9. La capitolul IV punctul 2, litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) situatia privind totalul obligatiilor restante inregistrate in ultima balanta de verificare intocmita conform prevederilor legale, reprezentand obligatii catre toate bugetele, credite bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si soldul furnizorilor neachitati la termenele contractuale."
    10. La capitolul IV punctul 2, dupa litera q) se introduc literele r) si s) cu urmatorul cuprins, iar litera r) devine litera t):
    "r) declaratie pe propria raspundere privind obtinerea de catre societate de venituri sezoniere, provenite din activitatile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizeaza in anumite perioade ale anului si care reprezinta peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilant contabil;
    s) la cererea motivata a administratorului, cu incuviintarea judecatorului-sindic, in proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de inlesnire la plata care se solicita sa fie acordata pentru obligatiile datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj;"
    11. La capitolul VI punctul 5, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) termenul general de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata la orice nivel de competenta este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la organul competent. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentatiei in forma completa."
    12. La capitolul VII punctul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii esalonate si majorari calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, in cazul esalonarilor la plata; in situatia in care numarul de rate din esalonare este mai mic de 12, garantia va fi constituita la nivelul unei rate medii din esalonare;"
    13. La capitolul IX punctul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia in care, ulterior incheierii conventiei, se constata ca sumele si celelalte informatii care au stat la baza analizei cererii de acordare a inlesnirilor la plata au fost eronate si au implicatii majore in continutul conventiei incheiate, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie organul competent care a aprobat inlesnirea la plata anuleaza conventia.
    (4) Anularea conventiei va fi comunicata atat debitorului, cat si organului teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de contributii. In aceasta situatie documentatia va fi completata in mod corespunzator si va fi reanalizata in vederea acordarii inlesnirii la plata."
    14. La anexa nr. 1 (Fisa de analiza a dosarului de inlesniri la plata creantelor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul II, dupa punctul 30 textul notei va avea urmatorul cuprins:
    "Nota: datele prevazute la punctele 9, 13, 14, 15, 16, 29 si 30 din acest capitol se prezinta pe fiecare unitate platitoare de contributii cu precizarea organului teritorial unde aceasta este inregistrata ca platitoare de contributii."
    15. La anexa nr. 2 (Referat privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul III, in tabelul de la punctul 4 nr. crt. 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului" si, respectiv, "Penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului".
    Art. 2
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, depuse si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza conform prevederilor acestuia.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si de directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, casele judetene de pensii, Casa de pensii a municipiului Bucuresti, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, Agentia pentru ocuparea fortei de munca a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 415/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 415 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu