Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 415 din  7 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din 15 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, si al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 21 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La capitolul II punctul 1 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) esalonarea la plata pe un numar de luni care include si perioada de gratie, stabilit ca raport procentual intre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:
    - pana la 5%       - pana la 12 luni
    - intre 5% si 15%  - pana la 24 de luni
    - intre 15% si 30% - pana la 36 de luni
    - intre 30% si 50% - pana la 48 de luni
    - peste 50%        - pana la 60 de luni.
    In totalul obligatiilor prevazute la art. 13 din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, intra totalul obligatiilor bugetare datorate si neachitate, creditele bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si furnizorii neachitati peste termenele contractuale.
    In cazul in care debitorul solicita o perioada de esalonare mai mica decat perioada rezultata in urma aplicarii punctajului sau nu solicita perioada de gratie, conventia si graficul se stabilesc in functie de optiunea debitorului;"
    2. La capitolul II punctul 1, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Debitorii care la data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata inregistreaza obligatii datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, precum si majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2001, beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente acestora, si de amanarea la plata pana la ultimul termen din esalonare, in vederea reducerii sau scutirii de la plata, in functie de punctajul obtinut, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001.
    (8) Pentru majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, datorate si neachitate dupa data de 8 aprilie 2002, data intrarii in vigoare a ordonantei, la cererea debitorilor se vor acorda esalonari la plata."
    3. La capitolul II punctul 3, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins, iar alineatul (2) devine alineatul (3):
    "(2) Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere amanate in vederea reducerii, respectiv scutirii in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanta, vor fi reduse, respectiv scutite, la ultimul termen de plata din esalonare, daca au fost respectate intocmai termenele de plata si conditiile in care aceasta a fost acordata, sau la data la care obligatiile bugetare esalonate la plata se sting in totalitate, indiferent de modalitatea de stingere."
    4. La capitolul III punctul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru debitorii care se incadreaza in categoriile mentionate la art. 9 alin. (2) din ordonanta, de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, organul competent sa aprobe si sa acorde inlesniri la plata este Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. La capitolul III punctul 3 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul debitorilor care au beneficiat de inlesniri la plata, iar acestea nu au fost respectate, cererea se inregistreaza in Registrul special de evidenta a solicitarilor de inlesniri la plata numai dupa ce debitorul va face dovada achitarii majorarilor datorate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, calculate pana la data pierderii inlesnirilor."
    6. La capitolul IV punctul 2, dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatilor agricole, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, din care sa rezulte structura asociatilor, mobilitatea sediului si/sau a asociatilor, inclusiv mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare sau faliment prevazute de aceasta lege;"
    7. La capitolul IV punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) referatul motivat, prevazut la art. 9 alin. (3) din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, privind incadrarea debitorilor in una dintre categoriile: de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, intocmit de organele teritoriale, avizat, dupa caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari si, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor;"
    8. La capitolul IV punctul 2, litera m) va avea urmatorul cuprins:
    "m) situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru care se solicita inlesnire la plata, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta; situatia va cuprinde cuantumul obligatiilor bugetare la data scadentei acestora in comparatie cu soldul disponibilitatilor in lei si in valuta, precum si cu diferentele neutilizate din limitele de creditare si depozitele bancare, la aceeasi data;"
    9. La capitolul IV punctul 2, litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) situatia privind totalul obligatiilor restante inregistrate in ultima balanta de verificare intocmita conform prevederilor legale, reprezentand obligatii catre toate bugetele, credite bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si soldul furnizorilor neachitati la termenele contractuale."
    10. La capitolul IV punctul 2, dupa litera q) se introduc literele r) si s) cu urmatorul cuprins, iar litera r) devine litera t):
    "r) declaratie pe propria raspundere privind obtinerea de catre societate de venituri sezoniere, provenite din activitatile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizeaza in anumite perioade ale anului si care reprezinta peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilant contabil;
    s) la cererea motivata a administratorului, cu incuviintarea judecatorului-sindic, in proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de inlesnire la plata care se solicita sa fie acordata pentru obligatiile datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj;"
    11. La capitolul VI punctul 5, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) termenul general de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata la orice nivel de competenta este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la organul competent. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentatiei in forma completa."
    12. La capitolul VII punctul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii esalonate si majorari calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, in cazul esalonarilor la plata; in situatia in care numarul de rate din esalonare este mai mic de 12, garantia va fi constituita la nivelul unei rate medii din esalonare;"
    13. La capitolul IX punctul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia in care, ulterior incheierii conventiei, se constata ca sumele si celelalte informatii care au stat la baza analizei cererii de acordare a inlesnirilor la plata au fost eronate si au implicatii majore in continutul conventiei incheiate, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie organul competent care a aprobat inlesnirea la plata anuleaza conventia.
    (4) Anularea conventiei va fi comunicata atat debitorului, cat si organului teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de contributii. In aceasta situatie documentatia va fi completata in mod corespunzator si va fi reanalizata in vederea acordarii inlesnirii la plata."
    14. La anexa nr. 1 (Fisa de analiza a dosarului de inlesniri la plata creantelor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul II, dupa punctul 30 textul notei va avea urmatorul cuprins:
    "Nota: datele prevazute la punctele 9, 13, 14, 15, 16, 29 si 30 din acest capitol se prezinta pe fiecare unitate platitoare de contributii cu precizarea organului teritorial unde aceasta este inregistrata ca platitoare de contributii."
    15. La anexa nr. 2 (Referat privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul III, in tabelul de la punctul 4 nr. crt. 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului" si, respectiv, "Penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului".
    Art. 2
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, depuse si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza conform prevederilor acestuia.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si de directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, casele judetene de pensii, Casa de pensii a municipiului Bucuresti, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, Agentia pentru ocuparea fortei de munca a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 415/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 415 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu