Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 415 din  7 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din 15 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, si al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 21 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La capitolul II punctul 1 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) esalonarea la plata pe un numar de luni care include si perioada de gratie, stabilit ca raport procentual intre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:
    - pana la 5%       - pana la 12 luni
    - intre 5% si 15%  - pana la 24 de luni
    - intre 15% si 30% - pana la 36 de luni
    - intre 30% si 50% - pana la 48 de luni
    - peste 50%        - pana la 60 de luni.
    In totalul obligatiilor prevazute la art. 13 din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, intra totalul obligatiilor bugetare datorate si neachitate, creditele bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si furnizorii neachitati peste termenele contractuale.
    In cazul in care debitorul solicita o perioada de esalonare mai mica decat perioada rezultata in urma aplicarii punctajului sau nu solicita perioada de gratie, conventia si graficul se stabilesc in functie de optiunea debitorului;"
    2. La capitolul II punctul 1, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Debitorii care la data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata inregistreaza obligatii datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, precum si majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2001, beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2002, inclusiv a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente acestora, si de amanarea la plata pana la ultimul termen din esalonare, in vederea reducerii sau scutirii de la plata, in functie de punctajul obtinut, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001.
    (8) Pentru majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, datorate si neachitate dupa data de 8 aprilie 2002, data intrarii in vigoare a ordonantei, la cererea debitorilor se vor acorda esalonari la plata."
    3. La capitolul II punctul 3, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins, iar alineatul (2) devine alineatul (3):
    "(2) Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere amanate in vederea reducerii, respectiv scutirii in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanta, vor fi reduse, respectiv scutite, la ultimul termen de plata din esalonare, daca au fost respectate intocmai termenele de plata si conditiile in care aceasta a fost acordata, sau la data la care obligatiile bugetare esalonate la plata se sting in totalitate, indiferent de modalitatea de stingere."
    4. La capitolul III punctul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru debitorii care se incadreaza in categoriile mentionate la art. 9 alin. (2) din ordonanta, de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, organul competent sa aprobe si sa acorde inlesniri la plata este Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. La capitolul III punctul 3 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul debitorilor care au beneficiat de inlesniri la plata, iar acestea nu au fost respectate, cererea se inregistreaza in Registrul special de evidenta a solicitarilor de inlesniri la plata numai dupa ce debitorul va face dovada achitarii majorarilor datorate in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, calculate pana la data pierderii inlesnirilor."
    6. La capitolul IV punctul 2, dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatilor agricole, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, din care sa rezulte structura asociatilor, mobilitatea sediului si/sau a asociatilor, inclusiv mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare sau faliment prevazute de aceasta lege;"
    7. La capitolul IV punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) referatul motivat, prevazut la art. 9 alin. (3) din ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, privind incadrarea debitorilor in una dintre categoriile: de importanta nationala, precum si de importanta zonala semnificativa sau afectati de calamitati, intocmit de organele teritoriale, avizat, dupa caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari si, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor;"
    8. La capitolul IV punctul 2, litera m) va avea urmatorul cuprins:
    "m) situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru care se solicita inlesnire la plata, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta; situatia va cuprinde cuantumul obligatiilor bugetare la data scadentei acestora in comparatie cu soldul disponibilitatilor in lei si in valuta, precum si cu diferentele neutilizate din limitele de creditare si depozitele bancare, la aceeasi data;"
    9. La capitolul IV punctul 2, litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) situatia privind totalul obligatiilor restante inregistrate in ultima balanta de verificare intocmita conform prevederilor legale, reprezentand obligatii catre toate bugetele, credite bancare nerambursate la scadenta (mai putin limitele de creditare pentru contul curent) si soldul furnizorilor neachitati la termenele contractuale."
    10. La capitolul IV punctul 2, dupa litera q) se introduc literele r) si s) cu urmatorul cuprins, iar litera r) devine litera t):
    "r) declaratie pe propria raspundere privind obtinerea de catre societate de venituri sezoniere, provenite din activitatile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizeaza in anumite perioade ale anului si care reprezinta peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilant contabil;
    s) la cererea motivata a administratorului, cu incuviintarea judecatorului-sindic, in proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de inlesnire la plata care se solicita sa fie acordata pentru obligatiile datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj;"
    11. La capitolul VI punctul 5, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) termenul general de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata la orice nivel de competenta este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la organul competent. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentatiei in forma completa."
    12. La capitolul VII punctul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii esalonate si majorari calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, in cazul esalonarilor la plata; in situatia in care numarul de rate din esalonare este mai mic de 12, garantia va fi constituita la nivelul unei rate medii din esalonare;"
    13. La capitolul IX punctul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia in care, ulterior incheierii conventiei, se constata ca sumele si celelalte informatii care au stat la baza analizei cererii de acordare a inlesnirilor la plata au fost eronate si au implicatii majore in continutul conventiei incheiate, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie organul competent care a aprobat inlesnirea la plata anuleaza conventia.
    (4) Anularea conventiei va fi comunicata atat debitorului, cat si organului teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de contributii. In aceasta situatie documentatia va fi completata in mod corespunzator si va fi reanalizata in vederea acordarii inlesnirii la plata."
    14. La anexa nr. 1 (Fisa de analiza a dosarului de inlesniri la plata creantelor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul II, dupa punctul 30 textul notei va avea urmatorul cuprins:
    "Nota: datele prevazute la punctele 9, 13, 14, 15, 16, 29 si 30 din acest capitol se prezinta pe fiecare unitate platitoare de contributii cu precizarea organului teritorial unde aceasta este inregistrata ca platitoare de contributii."
    15. La anexa nr. 2 (Referat privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj) capitolul III, in tabelul de la punctul 4 nr. crt. 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului" si, respectiv, "Penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj a angajatorului".
    Art. 2
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, depuse si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza conform prevederilor acestuia.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si de directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, casele judetene de pensii, Casa de pensii a municipiului Bucuresti, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, Agentia pentru ocuparea fortei de munca a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 415/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 415 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu