Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4146 din 30.12.2015

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 18 ianuarie 2016SmartCity1

În baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) şi alin. (3), precum şi ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea. Articolul 3Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Bucureşti, 30 decembrie 2015. Nr. 4.146. ANEXĂNORME privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 1. Precizări generale Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată. (2) În conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele menţionate la art. 294 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu. (3) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. j) şi l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, acreditate într-un alt stat membru. (4) Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei. Instituţiile şi/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare totală depăşeşte plafonul de 700 lei. (5) Potrivit art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de familie. Prin contractant al forţelor Statelor Unite ale Americii se înţelege orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prin personal civil care însoţeşte forţa şi membrii de familie se înţelege componenta civilă şi membrii de familie, prevăzuţi la art. I paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor, atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare. În sensul art. 294 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, prin acţiune comună de apărare se înţelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO. (7) Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare. În sensul art. 294 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, prin acţiune comună de apărare se înţelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO.(8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată şi intră sub incidenţa reciprocităţii impozitele şi taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare române.(9) Se consideră îndeplinite condiţiile de reciprocitate şi în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoaşterea acestei reciprocităţi de fapt va fi condiţionată de încheierea unor acorduri bilaterale. În vederea încheierii acestor acorduri, Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile competente, participă, alături de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, la realizarea demersurilor necesare în vederea respectării procedurii prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele. (10) Instituţiile/Persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt denumite în continuare persoane scutite. În scopul aplicării prezentelor norme, persoanele scutite se consideră stabilite întrun stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv, denumit ţară gazdă. Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se consideră stabiliţi în România în scopul aplicării prezentelor norme dacă activează în România, chiar dacă aceştia nu au sediul activităţii economice sau un sediu fix pe teritoriul României. Criteriile prevăzute la art. 266 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului în care este stabilită o persoană scutită conform prezentelor norme.(11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementează procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite prevăzute la alin. (10) şi se evită situaţia în care, în urma dispariţiei frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar dispărea şi posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea de achiziţii într-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxă pe valoarea adăugată menţionate mai sus se vor aplica restricţiile pe care le-a stabilit ţara gazdă pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pe piaţa locală din acea ţară. Prin ţară gazdă se înţelege statul în care sunt stabilite persoanele scutite menţionate la alin. (10). Ţara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite ţării gazdă. Pentru fiecare achiziţie efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu excepţia instituţiilor Comunităţilor Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Ţara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite menţionate la alin. (10) să autentifice independent certificatele de scutire pentru achiziţiile destinate uzului oficial. Pentru achiziţiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Organele fiscale şi operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective în 3 moduri:a)persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achiziţiile din România, conform prevederilor pct. 2; b)persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achiziţii în alte state membre sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri efectuate în România, conform prevederilor pct. 3; c)persoanele scutite stabilite în alte state membre se pot prezenta în România cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4. (12) Prin organ fiscal care deserveşte persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se înţelege Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.2. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România 2.1. Scutirea directă Articolul 2(1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7).(2) Persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7), pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum şi pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta şi, după caz, în formularul de comandă anexat. În cazul depăşirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferenţa respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/Prestatorul va aplica scutirea de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), pot beneficia de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia. Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1). Prestatorii care nu primesc de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) avizul valabil privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile. Avizul privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate se solicită Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. O copie de pe aviz se transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile.(4) Pentru aplicarea scutirii directe de către instituţiile şi/sau organismele prevăzute la art. 1 alin. (4) nu este obligatorie prezentarea certificatului de scutire. Instituţiile şi/sau organismele prevăzute la art. 1 alin. (4) pot beneficia de scutire directă pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al formularului de comandă se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. Instituţiile şi/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu şi al serviciilor de închiriere sau leasing efectuate în beneficiul instituţiilor şi/sau organismelor care activează în România, scutirea este aplicabilă dacă valoarea fiecărei facturi este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită. (5) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4). Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile.(6) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7) va fi solicitat de la autorităţile fiscale care le deservesc. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se reţine de furnizor/prestator, un exemplar se reţine de forţele Statelor Unite ale Americii în cazul contractanţilor acestora, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deserveşte. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (7) este prevăzut în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevăzut în anexa nr. 2. În situaţia în care contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, realizează către forţele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal.(7) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7), certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România. Autorităţile fiscale aplică certificatului un număr de ordine. Autorităţile din România competente să autentifice certificatele de scutire şi, după caz, formularele de comandă sunt:a)în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (7), autoritatea fiscală teritorială din România care le deserveşte; b)în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forţele Statelor Unite ale Americii şi autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte. (8) În vederea autentificării certificatelor de scutire:a)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) solicită avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul; b)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2) solicită confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul; c)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.Aceste avize vor fi prezentate autorităţii fiscale competente. (9) Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(10) Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, precum şi pentru livrările de carburanţi auto efectuate de staţiile de distribuţie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Scutirea prin restituire Articolul 3(1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. (2) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. În vederea restituirii taxei, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:a)o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe eliberează trimestrial un singur aviz privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv o singură confirmare privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, aferente fiecărei cereri de restituire, fără a se putea reveni retroactiv asupra acestora; b)un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achiziţie următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată; c)copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea; d)copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal; e)copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor; f)pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care instituţiile/persoanele eligibile prevăzute la art. 1 ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, în locul documentelor prevăzute la lit. c) se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părţi pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari; g)în cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (7), o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme faptul că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul. (3) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea. (4) Prin excepţie de la termenul de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (3), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor în care exerciţiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două tranşe, prin depunerea cererii de restituire şi a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie şi august, până la finele lunii septembrie, şi separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7) nu au depus în termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi/sau documentaţia aferentă, la solicitarea acestora preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), depuse de solicitanţi, autoritatea fiscală competentă va întocmi un referat semnat de conducătorul acesteia, din care să rezulte că, deşi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere faţă de termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul ordin pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, care va fi înaintat preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea efectuării restituirii taxei pe valoarea adăugată.3. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite Articolul 4(1) Pentru fiecare achiziţie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul serveşte de asemenea şi pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţia intracomunitară realizată în România, conform art. 276 alin. (1) din Codul fiscal, de către persoanele scutite stabilite în România. (2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modelul în limba română fiind prevăzut în anexa nr. 4. (3) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se predau furnizorului/prestatorului, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite.(4) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România care aplică un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condiţiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu. (5) În cazul în care pentru persoana scutită este valabilă o limită exprimată în lei şi preţul este menţionat în valută, la convertire se va lua în considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data solicitării autentificării certificatului. (6) Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectuează cumpărările, cu certificatul respectiv se poate obţine scutire directă în momentul achiziţiei sau se poate solicita la autorităţile fiscale din străinătate restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în respectivul stat membru.(7) Autoritatea fiscală teritorială din România va păstra o copie a fiecărui certificat emis, în vederea soluţionării unor eventuale cereri de transmitere de informaţii venite din partea statului în care a avut loc achiziţia.4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre 4.1. Scutirea directă Articolul 5(1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate din România de către persoanele scutite, menţionate la art. 1 alin. (3), (4) şi (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori.(2) În cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplică pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când forţele respective participă la efortul comun de apărare.(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele condiţii:a)persoana scutită va pune la dispoziţia furnizorului/prestatorului un certificat în original autentificat de ţara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE, cu modificările şi completările ulterioare. Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea în limba română a acestui certificat de scutire este prevăzută în anexa nr. 4. În cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate; b)furnizorul/prestatorul va menţiona pe factură o declaraţie semnată de el cu privire la faptul că plata percepută nu conţine taxa pe valoarea adăugată. (4) Dacă o ţară gazdă a stabilit că anumite organizaţii internaţionale şi/sau bazele NATO pot autentifica ele însele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Această copie va trebui să fie păstrată, alături de certificat, de către furnizorul/prestatorul respectiv. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei. (5) Certificatele autentificate independent de către organizaţii internaţionale şi/sau de către baze NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Articolul 6Prin excepţie de la prevederile art. 5, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) beneficiază de scutire directă pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate din România, pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire, pe care îl transmit furnizorului/ prestatorului. 4.2. Scutirea prin restituire Articolul 7 (1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la subpct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3), (4) şi (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu menţionarea denumirii băncii şi a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.(2) Pentru restituirea taxei plătite în România, solicitanţii vor depune următoarele documente:a)cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 3; b)certificatul de scutire în original, completat corect şi integral, eliberat de ţara gazdă; documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea în limba română a acestui certificat este prevăzută în anexa nr. 4; în cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate; c)facturi în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea şi copii de pe acestea; d)documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, şi copii de pe acestea. (3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură şi dovada de plată corespund cu datele de pe certificat.(4) Factura şi dovada de plată vor fi reexpediate, după restituire, persoanei scutite, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate şi pentru altă restituire, iar certificatul va fi păstrat de autoritatea fiscală.(5) Dacă o ţară gazdă a stabilit că anumite organizaţii internaţionale şi/sau bazele NATO pot autentifica ele însele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei. (6) Certificatele autentificate independent de către anumite organizaţii internaţionale şi/sau de către baze NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă. Articolul 8În cazul în care nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la art. 6, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate din România, conform procedurii prevăzute la art. 7, cu excepţia certificatului de scutire, în locul căruia vor prezenta un formular de comandă în care vor certifica în mod independent că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. 5. Dispoziţii finale Articolul 9(1) Soluţionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA Nr. 1la norme model -UNIUNEA EUROPEANĂ CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)

Seria nr. (opţional) ........ ................ .............
1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/Numele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Strada şi numărul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Codul poştal, localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Statul membru (gazdă) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, adresa şi numărul de telefon)

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal) ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA A. Informaţii privind furnizorul/prestatorul 1. Numele şi adresa ........ ................ ............. 2. Statul membru ........ ................ ................ 3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ................ B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile
Nr. Descrierea detaliată a bunurilor şi/sau a serviciilor3) (sau referinţa la formularul de comandă ataşat) Cantitatea sau numărul Valoarea fără TVA Moneda
Valoarea unitară Valoarea totală
Valoare totală
6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă:  în totalitate  până la cantitatea de ........ ........ .......... (numărul)4) cu condiţiile de scutire de TVA. ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial) Prin documentul nr. ........ ........ .............. din ........ .............. lui ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (referinţa la dosar) (data) (denumirea instituţiei eligibile) i se acordă permisiunea de către ........ ................ ................ ................ ........ ............ să se dispenseze de ştampila prevăzută (denumirea autorităţii competente din statul membru gazdă) la rubrica 6. ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)

1) Tăiaţi dacă este cazul. 2) Bifaţi rubrica potrivită. 3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă. 4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5. Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA 1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare. 2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989. Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. b)Orice spaţiu neutilizat în rubrica 5 lit. B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări. c)Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene. d)Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5 lit. B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română. e)Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5 lit. B.3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România. 4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul instituţiei. 5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5 lit. B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deserveşte beneficiarul. b)Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISO 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare menţionată anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura şi ştampila autorităţii fiscale din România. 7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligaţia de a solicita ştampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care conţine următoarele informaţii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine şi data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligaţia de a solicita autentificarea certificatului de scutire şi termenul de valabilitate a deciziei. ANEXA Nr. 2la norme model -CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA

Seria nr. (opţional) ........ ................ ............. 1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/Numele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Strada şi numărul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Codul poştal, localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Statul membru (gazdă) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, adresa şi numărul de telefon)

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal) ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/SAU A SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA A. Informaţii privind furnizorul/prestatorul 1. Numele şi adresa ........ ................ ................ ............. 2. Statul membru ........ ................ ................ ............. 3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ........ ............... B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile
Nr. Descrierea detaliată a bunurilor şi/sau a serviciilor3) (sau referinţa la formularul de comandă ataşat) Cantitatea sau numărul Valoarea fără TVA Moneda
Valoarea unitară Valoarea totală
Valoare totală
6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă  în totalitate  până la cantitatea de ........ ................ .............. (numărul)4) cu condiţiile de scutire de TVA. ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
7. CERTIFICAREA DE CĂTRE FORŢELE STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMÂNIA ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)

1) Tăiaţi dacă este cazul. 2) Bifaţi rubrica potrivită. 3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă. 4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5. Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA 1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru: a)furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii; b)contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor forţei, al personalului civil care însoţeşte forţele şi al membrilor lor de familie; c)furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoţeşte forţa, precum şi membrilor de familie ai acestora.În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/Prestatorul/Contractantul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare. 2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989. Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. b)Orice spaţiu neutilizat în rubrica 5 lit. B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări. c)Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene. d)Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5 lit. B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română. e)Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5 lit. B.3. Prin viza din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România. 4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din membrii forţei SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie. 5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5 lit. B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de forţele Statelor Unite ale Americii în România şi de autoritatea fiscală teritorială. Pentru bunurile şi serviciile achiziţionate de contractanţii care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forţe faptul că bunurile şi serviciile sunt achiziţionate pentru sau în numele forţelor. În situaţia în care livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prezintă un nivel de clasificare atestat de forţele Statelor Unite ale Americii în România, în coloana a doua a rubricii 5 lit. B se va menţiona doar numărul contractului aferent bunurilor şi/sau serviciilor respective. b)Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISO 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare se autentifică la rubrica 7 prin semnătura şi ştampila forţelor Statelor Unite ale Americii în România şi a autorităţii fiscale, la rubrica 6. ANEXA Nr. 3la norme model -Nr. de înregistrare ............... Din data de ........ .............. (loc rezervat pentru Ministerul Finanţelor Publice) CERERE de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada ............... 1. Denumirea instituţiei/persoanei eligibile: a)Misiunea diplomatică ........ ................ ........ ..............; b)Oficiul consular ........ ................ ................ ..........; c)Reprezentanţa organizaţiei internaţionale şi interguvernamentale ........ ................ ........ ...........; d)Instituţia/organismul european care face obiectul Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene ........ ........ ........; e)Forţele Statelor Unite ale Americii dislocate în România ........ ................ ................ ...............; f)Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România ........ ................ ............; g)Membrii forţei Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia şi membrii lor de familie ........ .............; h)Forţele armate ale statelor membre NATO ........ ........ ........... .2. Numărul de identificare fiscală ........ ................ ............. 3. Adresa: Localitatea ........ ..............., str. ........ ........ ............. nr. ...., sectorul ........, codul poştal ......... Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de ........ ........ .......... lei. Solicităm restituirea în contul nr. ........ ............, deschis la ........ ............, sucursala ........ ........ ......... Conducătorul instituţiei/Persoana eligibilă ........ ................ ........ ........ (semnătura şi, după caz, ştampila) (verso) CADRUL REZERVAT MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Aprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de ........... lei. Directorul executiv al autorităţii fiscale ........ .......... Semnătura ............... Data........ ........ ANEXA Nr. 4la norme model -UNIUNEA EUROPEANĂ CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA ŞI/SAU ACCIZE (RO) (Directiva 2006/112/CE - art. 151 şi Directiva 2008/118/CE - art. 13)

Seria nr. (opţional) ........ ................ .............
1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/Numele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Strada şi numărul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Codul poştal, localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Statul membru (gazdă) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (numele, adresa şi numărul de telefon)

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal) ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA A. Informaţii privind furnizorul/prestatorul 1. Numele şi adresa ........ ................ ................ ............. 2. Statul membru ........ ................ ................ ................ 3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ........ ............... B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile
Nr. Descrierea detaliată a bunurilor şi/sau a serviciilor3) (sau referinţa la formularul de comandă ataşat) Cantitatea sau numărul Valoarea fără TVA Moneda
Valoarea unitară Valoarea totală
Valoare totală
6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă  în totalitate  până la cantitatea de ........ ........ .......... (numărul)4) cu condiţiile de scutire de TVA. ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)
7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial) Prin documentul nr. ........ ................ ......... din ........ ........ ......... lui ........ ................ ................ ................ ................ ................ (referinţa la dosar) (data) (denumirea instituţiei eligibile) i se acordă permisiunea ........ ........ .......... de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea autorităţii competente din statul membru gazdă) să se dispenseze de ştampila prevăzută la rubrica 6. ........ .............. Ştampila ........ ................ ............. (locul şi data) ........ ................ ........ .......... (numele şi calitatea semnatarului) ........ ................ ............. (semnătura)

1) Tăiaţi dacă este cazul. 2) Bifaţi rubrica potrivită. 3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă. 4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5. Note explicative 1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi accizelor aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/ persoanelor eligibile conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CE. În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/ antrepozitar autorizat. Furnizorul/Prestatorul/Antrepozitarul autorizat are obligaţia de a păstra în evidenţele sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află. 2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989. Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. În cazul unei scutiri de accize, certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare: unul pentru expeditor;

unul se ataşează la documentul administrativ de însoţire. b)Orice spaţiu neutilizat în rubrica 5 lit. B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări. c)Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă. d)Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5 lit. B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, instituţia/persoana eligibilă va trebui să ataşeze o traducere. e)Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5 lit. B de către instituţia/persoana eligibilă. f)Limba recunoscută înseamnă una dintre limbile utilizate oficial în statul membru sau orice altă limbă oficială din Uniunea Europeană pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana eligibilă furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă. 4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituţiei. 5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5 lit. B din certificat) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie ştampilat de autoritatea competentă a statului membru gazdă, se ştampilează şi formularul de comandă. b)Indicarea codului de accize definit la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor este opţională; indicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală este obligatorie. c)Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISO 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei eligibile menţionate anterior se autentifică la rubrica 6 prin ştampila autorităţii competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiţiona aprobarea de acordul unei alte autorităţi din statul său membru. Obţinerea acestui acord este obligaţia autorităţii fiscale competente. 7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligaţia de a solicita ştampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care conţine următoarele informaţii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine şi data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligaţia de a solicita autentificarea certificatului de scutire şi termenul de valabilitate a deciziei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4146/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4146 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4146/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu