Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4 din 8 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 19 ianuarie 2010In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) candidaţi - cetăţenii români, străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European cu rezidenţa normală în România ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere;

c) examinatori- lucrători ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, atestaţi potrivit art. 3."

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală, iar în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială se află instituţia de învăţământ.

(2)  Examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice şi a unei probe practice la acelaşi serviciu public comunitar.

(3)  Examinarea se realizează de examinatori atestaţi de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Proba teoretică constă în rezolvarea unui test în sistem informatic, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Rezolvarea testului nu necesită abilităţi sau competenţe de operare pe calculator din partea candidatului, accesul la aplicaţia informatică realizându-se doar prin atingerea unui ecran.

(2) Accesul la aplicaţia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea candidatului în sala de examinare. Codul de bare identifică un test completat de un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua curentă.

(3)   Proba practică constă în testarea conducerii unui autovehicul în traseu, inclusiv a manevrelor speciale, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu excepţia categoriei Aşi subcategoriei A1, pentru care se verifică numai îndemânarea în poligoane special amenajate.

(4)  Proba practică se va desfăşura, în limita posibilităţilor, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii.

(5)  Desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 metri, căderi abundente de precipitaţii, inundaţii, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal.

(6)  In baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susţinută în alte municipii decât cele reşedinţă de judeţ. Pentru aceasta, localităţile respective trebuie să ofere condiţii adecvate de trafic rutier pentru evaluarea nivelului de pregătire a candidaţilor, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, în sensul de a permite parcurgerea unor trasee care să cuprindă intersecţii şi joncţiuni sau căi de comunicaţie rapide, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborâre, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate sau zone cu şiruri de vehicule parcate, semafoare şi marcaje rutiere."

4. Articolul 5 se abrogă.

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Examinarea candidaţilor la proba teoretică se efectuează, de regulă, în limba română.

(2)   In cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cererea acestora, în limba maternă, în condiţiile art. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) In cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cererea acestora, într-o limbă de circulaţie internaţională.

(4)  Opţiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. a)."

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) La data programării, candidaţii care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în condiţiile legii şi, după caz, să deţină categoria/subcategoria necesară ori să fi fost declaraţi «Admis» la aceasta pentru obţinerea altor categorii/subcategorii ale permisului de conducere.

(2) Candidaţii trebuie să prezinte personal la serviciile publice comunitare competente un dosar de examinare constituit din următoarele documente:

a)  cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) fişa de şcolarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate;

e)  chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;

g) documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, sau care, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, să facă dovada rezidenţei normale în România ori să ateste că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;

h) declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străini şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu prezintă documentul prevăzut la lit. f);

i) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă - numai pentru candidaţii al căror permis de conducere a fost anulat, aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  In cazul străinilor care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au rezidenţa normală în România ori care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.

(4) Nu au dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoanele care au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - (1) Proba practică se susţine numai după o programare realizată în acest scop.

(2) Programarea candidaţilor la primul examen se efectuează de către unităţile autorizate în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică. Această programare se poate efectua şi printr-o aplicaţie informatică pusă la dispoziţie gratuit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în baza unui protocol.

(3)  Programarea prevăzută la alin. (2) trebuie efectuată cu cel puţin 7 zile înainte de data probei practice.

(4)  Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (2), candidaţii trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2) şi, doar în cazul primei programări, să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii şi a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(5) Proba teoretică se susţine fără o programare realizată în acest scop, în orice zi până în ziua anterioară probei practice. Proba teoretică se poate susţine în aceeaşi zi în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2).

(6)  Programarea la proba practică se anulează din oficiu în situaţia în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(7)   Şeful serviciului public comunitar stabileşte zilnic examinatorii care desfăşoară activităţi de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face în mod aleatoriu de către sistemul informatic.

(8) Programatoarele şi anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

(9) Reprogramarea pentru susţinerea examenului se solicită personal de către candidaţi, la sediul serviciului public comunitar."

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Examinarea candidaţilor la proba teoretică se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului şi avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Accesul candidaţilor în sălile stabilite pentru susţinerea probei teoretice a examenului este gratuit."

9. Articolele 10 şi 11 se abrogă.

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Intrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează şi se administrează de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în mod unitar la nivelul întregii ţări, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Intrebările şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, sunt puse la dispoziţia publicului de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Examinarea candidaţilor la proba teoretică se efectuează pe baza unor teste de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a noţiunilor de conduită preventivă, prim ajutor, a noţiunilor elementare de mecanică şi de conducere ecologică. Testele conţin întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

a) pentru categoriile A şi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 întrebări;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb sau Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 9 întrebări.

(3)  Candidatul este declarat «Respins» dacă nu răspunde corect, în timpul şi la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (6) şi (7).

(4) Testele trebuie să cuprindă noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1.  importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la trafic;

2. funcţiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie, şi modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a oboselii;

c) drumul:

1.  normele legale referitoare la respectarea distanţelor de siguranţă dintre vehicule, distanţei de frânare şi ţinutei de drum a vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi în funcţie de starea carosabilului;

2.   riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului şi mai ales variaţiile acestuia în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate;

3.  caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele;

d) ceilalţi participanţi la trafic:

1.   riscurile specifice în raport cu lipsa de experienţă a celorlalţi participanţi la trafic şi cu categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă;

2.  riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale şi diverse:

1.  reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a salvării etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabilă) şi luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3.  măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului şi la persoanele transportate;

f) precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g)  elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea sistemului de direcţie, de suspensie, de frânare, rulare, farurile şi semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele şi ştergătoarele de parbriz, sistemul de eşapament, centurile de siguranţă şi claxonul;

h) echipamentele de siguranţă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranţă şi a echipamentelor de siguranţă pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor şi subcategoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:

A.  pentru categoria Aşi subcategoria A1:

a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;

b)  vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;

c)   riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc;

d) elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, nivelului de ulei şi curelei de transmisie;

B.  pentru categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E:

a)  regulile referitoare la durata de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri şi călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervenţiilor de evacuare a pasagerilor, precum şi cunoştinţele de bază în materie de prim ajutor;

e)  măsurile de precauţie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea roţilor;

f)  regulile privitoare la masa şi dimensiunea vehiculelor, precum şi la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilităţii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărţi rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire şi fixare, dificultăţi legate de anumite tipuri de încărcături, de exemplu, lichide, încărcături suspendate  etc,  încărcarea  şi  descărcarea   mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D şi DE:

a) principiile de construcţie şi de funcţionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc);

b) sistemul de ungere şi protecţia antigel;

c) principiile de construcţie, montare, utilizare şi întreţinere a anvelopelor;

d)  principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a garniturilor de frână şi dispozitivelor de limitare a vitezei;

e)  principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE şi DE;

f)   metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;

g) întreţinerea preventivă a vehiculelor şi reparaţiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte recepţia, transportul şi livrarea mărfurilor, conform condiţiilor convenite, numai pentru categoriile C şi CE."

11. Articolul 13 se abrogă.

12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de răspunsurile la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului propriu-zis.

(2)  Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1). Pentru fiecare întrebare sunt enumerate 3 sau 4 variante de răspuns, existând posibilitatea ca unul sau mai multe răspunsuri să fie corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

(3) Examenul întrerupt datorită unor defecţiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

(4)    Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.

(5) In scopul eliminării posibilităţii de substituire a persoanei candidatului, pe timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale acestuia, care se vor tipări pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia susţinerii probei teoretice, candidaţilor le este interzis:

a) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau de înregistrare audio/video ori cu orice fel de obiecte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7);

b) să poarte discuţii cu alţi candidaţi;

c)  să se prezinte la examen în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

d) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.

(7)   Cu ocazia susţinerii probei teoretice, candidaţii au următoarele obligaţii:

a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2), actul de identitate în original şi codul de bare valabil;

b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat cu ocazia completării cererii-tip.

(8) Obligaţiile lucrătorului de la ghişeul de programare şi ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:

a) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil şi să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b) să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare şi pentru susţinerea testului informatic, în baza programării şi a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c)  să îi instruiască pe candidaţi cu privire la interdicţiile şi obligaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).

(9)   Obligaţiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:

a) să răspundă de securitatea sălii de examinare;

b)   să verifice identitatea fiecărui candidat, dosarul de examinare al acestuia şi să îi repartizeze o staţie de lucru funcţională;

c)   să interzică accesul în sală altor persoane decât candidaţilor care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d) să nu permită accesul în sala de examen candidaţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, în stare de ebrietate ori sub influenţa produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau candidaţilor care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalţi candidaţi;

e) să nu permită accesul în sala de examen candidaţilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau conţine documente expirate;

f) să verifice respectarea de către candidaţi a opţiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;

g) să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;

h) să întrerupă examinarea atunci când intervin defecţiuni tehnice şi să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;

i) să întrerupă examinarea candidaţilor care nu respectă interdicţiile prevăzute la alin. (6) şi să îi scoată din sala de examinare;

j) să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;

k) să nu permită candidaţilor să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afişarea mesajului «Admis»/«Respins» pe ecranul de examinare;

l) la terminarea probei, să efectueze menţiunile necesare în fişa de şcolarizare şi să restituie fiecărui candidat dosarul de examinare, anulând chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar.

(10) In situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. h), atunci când apar erori de date sau erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefuncţională sau atunci când candidaţii selectează greşit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza iniţială de verificare a datelor candidaţilor, precum şi a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.

(11) Accesul în sala de examen este permis persoanelor cu atribuţii de control din cadrul serviciilor publice comunitare. Se permite, totodată, sub stricta coordonare a lucrătorului din sala de examinare, accesul personalului tehnic de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru remedierea defecţiunilor tehnice intervenite în sala de examen.

(12) Accesul în sala de examen este permis şi persoanelor cu atribuţii de control care nu fac parte din serviciile publice comunitare numai însoţite de şeful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

(13)  Pe timpul desfăşurării probei teoretice, se interzice lucrătorilor din sala de examinare, precum şi persoanelor cu atribuţii de control să comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din testele de examen, precum şi efectuarea altor activităţi care ar împiedica buna derulare a examenului."

13. Articolele 15-18 se abrogă.

14. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Candidaţii declaraţi respinşi se pot prezenta în vederea programării pentru susţinerea unui nou examen numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca respins, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2)  Candidaţii neprezentaţi se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declaraţi respinşi.

(4) In cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire."

15.  La articolului 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Traseele folosite la proba practică se stabilesc de poliţia rutieră şi sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul şi să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6)."

16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   22.   -   (1)   Proba   practică   de   conducere   a autovehiculelor din categoria Aşi subcategoria A1 se susţine în poligoane special amenajate, conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de şcoala unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului.

(2)  Candidaţii minori, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, sunt examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi şi unul dintre părinţi, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia aceştia se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a)  coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi se penalizează;

b)  mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c)  executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 47 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e)   urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4)  Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care într-un interval de 6 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

(5)  Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul greşelilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:

- a căzut cu motocicleta;

- nu a respectat „traseul" în poligon.

(6)    In timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi mod de comportare, specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:

a) Pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

1. să îşi pună în ordine echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi căştile de protecţie;

2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcţiei, comutatorului de oprire în caz de urgenţe (în cazul în care există), lanţurilor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire), luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcţie şi dispozitivului de avertizare sonoră.

b)  Manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră:

1. aşezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborârea ei de pe suport şi deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2.  parcarea motocicletei pe suportul său de sprijin;

3. executarea a cel puţin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinaţie cu frâna, echilibrul, direcţia vizuală şi poziţia pe motocicletă şi poziţia picioarelor pe rezemătoarele de picior;

4.  executarea a cel puţin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puţin 30 km/h, şi o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind poziţia pe motocicletă, direcţia vizuală, echilibrul, tehnici de menţinere a direcţiei şi de schimbare a vitezelor;

5. frânare: se execută cel puţin două exerciţii de frânare, inclusiv frânarea de urgenţă la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind manevrarea frânei din faţă şi a frânei din spate, direcţia vizuală şi poziţia pe motocicletă.

(7) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) şi alin. (6) lit. b) este prezentată în anexele nr. 5a) şi 5b)."

17. La articolul 23, capitolul B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E:

a) Pregătirea şi controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti pentru conducerea în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

1. să regleze scaunul pentru a obţine o poziţie corectă;

2. să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranţă şi, eventual, rezemătoarele pentru cap;

3.  să efectueze o verificare sumară a frânelor, direcţiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor şi claxonului;

4. să controleze servofrâna, servodirecţia, starea pneurilor, a piuliţelor de fixare a roţilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor şi a ştergătoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz; să urmărească indicaţiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;

5.  să controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer şi suspensia;

6.   să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C, CE şi Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

7.  să controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile sistemului de frânare şi ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE, DE, Tr şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E;

8.  să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenţă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele şi alte echipamente de siguranţă, numai pentru categoriile D, DE, Tr, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;

9. să citească o hartă rutieră, facultativ.

b)  Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranţa circulaţiei:

1.   să efectueze ataşarea şi detaşarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul trăgător, numai pentru categoriile CE, DE, Tr şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E; manevra trebuie să înceapă cu vehiculul şi remorca în staţionare unul lângă altul (nu în linie dreaptă);

2.  să meargă pe direcţia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei   de descărcare sau pe o instalaţie asemănătoare, numai pentru categoriile C, CE şi Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranţă călătorii, numai pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E.

c) Comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplină siguranţă şi luând toate precauţiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2.  să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;

5. să schimbe direcţia, să vireze la dreapta şi la stânga, să schimbe banda de circulaţie;

6.  să intre/să iasă de pe autostradă sau de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;

7. să depăşească/să se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil; să depăşească obstacole, cum ar fi maşini care staţionează, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborâre;

9.  să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule."

18. La articolul 25, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, menţiunile referitoare la candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică;".

19. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Supravegherea modului de desfăşurare a probei practice a examenului se poate efectua şi cu mijloace tehnice, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."

20.  La articolul 26, alineatul (1) se abrogă.

21.  La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 23 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe anexa la testul de examen, a literei «I» în căsuţele corespunzătoare regulii încălcate, la fiecare greşeală repetată."

22.  La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

23. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - Contestaţiile la probele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

24. Articolul 30 se abrogă.

25. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

26. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5a) şi 5b), având conţinutul prevăzut în anexele nr. 5 şi 6 la prezentul ordin.

Art. II. - Examenele pentru obţinerea permisului de conducere nefinalizate până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se definitivează potrivit procedurilor în vigoare la momentul iniţierii lor.

Art. III. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prevederile art. 22 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, referitoare la dimensiunile poligonului prevăzute în schiţa din anexa nr. 5, se aplică de la data de 15 martie 2010.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune următoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:

- art. 7 alin. (1)lit. e);

- lit. A pct. 2-4 din pct. I al anexei II;

- lit. B pct. 6 subpct. 6.1 şi 6.2 din pct. I al anexei II, numai în ceea ce priveşte autovehiculele din categoria A şi subcategoria A1.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.497/2006)

DOMNULE   ŞEF   DE   SERVICIU,

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................., cu domiciliul/reşedinţa/rezidenţa normală în România, localitatea............................... judeţul.........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria........nr................., eliberat de..............................................., la data de |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| valabil până la data de |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|  CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria/ subcategoria................

Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o:

- în cadrul Şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule...................................................................................................................................;

- cu instructor auto........................................................................................................................................................................ .............................

Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:

|__|    1. fişa de şcolarizare;

|__|    2. certificat de cazier judiciar;

|__|    3. copia actului de identitate;

|__|    4. chitanţe de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

şi, după caz*):

|__|    5. copia permisului de conducere;

|__|    6. documente care să facă dovada stabilirii domiciliului, reşedinţei sau rezidenţei normale în România, în condiţiile legii, ori care să ateste că cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;

|__|    7. declaraţie notarială;

|__|     8. copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule.

Solicit |__|/nu solicit |__| editarea permisului de conducere.

Solicit examinarea teoretică în limba engleza |__| franceza |__| germană |__| (pentru cetăţenii străini şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European).

Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară |__| germană |__|.

Data: |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|

               Anul            luna        ziua

Semnătura........................................

*) Documentele prevăzute la punctele 5-8 se solicită doar în următoarele situaţii:

5.  pentru persoanele care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;

6.  pentru cetăţenii străini care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European cu rezidenţa normală în România ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;

7. pentru persoanele aflate în situaţia de la pct. 6, dacă nu prezintă documentul de la pct. 5. Din declaraţia notarială trebuie să rezulte că solicitantul nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat;

8.  pentru cei aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.497/2006)

-fata -

Instituţia Prefectului Judeţului____________________________

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Nr._______________din_______________

Nr. crt.

Dala programării la examen

Gradul profesional, numele si prenumele lucratorului care a

primit şi verificai dosarul

Rezultatul examenului

Categoria/ subcategoria

obţinută

Data obţinerii

categoriei/ subcategoriei

Semnatura examinatorului

1

2

3

4

5

6

Şcoala de pregătire a conducătorilor de autovehicule

__________________________________________

__________________________________________

(nr autorizaţiei, emitent, data eliberării, valabilitatea)

1.    FIŞA DE ŞCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Nr._________________din_____________________

(se înregistreaza în registrul de evidenţa al şcolii)

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Motivul emiterii:

|__|   EXAMEN PENTRU OBŢINERE PERMIS

|__|   EXAMEN PENTRU ADĂUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII

|__|   EXAMEN PENTRU OBŢINEREA UNUI NOU PERMIS

Numele_____________Prenumele________________Nume anterior________________

Prenumele părinţilor: Tata___________Mama___________Cetăţenie ________________

Sex: M |__| F |__| Data naşterii: |__|__|__|__|   -    |__|__|  -   |__|__|

                                                       Anul                   luna          ziua

Locul naşterii: Ţara__________ jud.(sect.)______________ localitatea_______________ 

Domiciliul: jud.(sect.)______________________localitatea________________________

str.________________ nr. _____, bl. ______.sc.__________„etaj _________ , ap._____

Act de identitate: ________________seria________________  nr._________ eliberat de

 _________________la data de |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|   

                                                        Anul              luna       ziua

|__| Nu am posedat permis de conducere

|__| Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria___________, care a fost anulat în anul |__|__|__|__|

|__| Posed permis de conducere categoria/subcategoria                                numărul eliberat

de ___________________la data de ,     |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|

                                                                       Anul            luna       ziua

Semnatura candidatului____________________

LOC PENTRU FOTOGRAFIE

Marimea 3,5x3,85

color

Certific autenticitatea imaginii şi corectitudinea datelor:

Lucrător serviciul public comunitar _______________________ , Semnătura _______

                                                        (grad profesional, nume şi prenume)

Operator introducere date (nume si prenume)  ________________Semnatura ________

Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria ______________ nr.______________

Taxa prestări servicii ______________________________________________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

- verso -

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

2. Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere categoria/subcategoria__________, organizate de_________________________, în perioada____________________.

DIRECTOR

______________________________

______________________________

(nume. prenume, semnătura si ştampila)

SECRETAR

______________________________

______________________________

(nume. prenume si Semnatura)

PROFESOR DE LEGISLAŢIE

______________________________

(nume, prenume si semnatura)

Nr. atestat/valabil pana la data de

INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO

______________________________

(nume, prenume si semnatura)

Nr. atestat/valabil pana la data de

MEDIC

APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR DIN CATEGORIA/SUBCATEGORIA____________

_____________________________________

(nume, prenume, semnatura, ştampila şi parafa)

Instructor auto autorizat*

Nume. prenume, semnătura şi ştampila

(numărul autorizaţiei, emitent, data eliberării, valabilitatea)

Nr. contract.................dala.......... cu şcoala.................................

NOTĂ: * se completează numai în cazul în care se solicilă obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A. B, BE si subcategoriile Al si Bl. dacă pregătirea practică a fost efectuată, conform art.29 alin (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobai prin H.G. nr. 1391/2006. cu un instructor auto autorizat in condiţiile legii, care are  încheiat un contract cu şcoala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.497/2006)

Penalizarea greşelilor şi abaterilor comise de candidat

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor şi manevrelor specifice menţionate mai jos)

Puncte de penalizare

A

A1/A2

1. Pregătirea şi verificarea tehnică a autovehiculului

- utilizarea corectă a echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, îmbrăcăminte şi casca de protecţie

3

- verificarea stării pneurilor, frânelor, direcţiei şi comutatorului de oprire în caz de urgenţă

3

- verificarea stării lanţurilor (transmisiei), nivelul uleiului, funcţionarea luminilor

3

- verificarea catadioptrilor, indicatoarelor de direcţie şi claxonului

2

- trusa medicală, stingătorul de incendiu, ITP şi asigurare valabile

2

2. Manevre speciale privind siguranţa traficului

- aşezarea sau coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin şi deplasarea mergând pe lângă vehicul

3

- parcarea motocicletei pe suportul de sprijin

3

- executarea manevrelor cu viteză mică, între care şi slalomul

3

- manevrarea ambreiajului în combinaţie cu frâna, echilibrul, direcţia vizuală

3

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h

3

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h

3

- poziţia pe motocicletă, direcţia vizuală, echilibrul, tehnica menţinerii direcţiei şi schimbarea vitezelor

3

- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză minimă de 50 km/h

5

- îndemânarea privind manevrarea frânei faţă şi spate la frânarea de urgenţă, direcţia vizuală şi poziţia

5

- pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea motocicletei

3

- accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor

3

- părăsirea zonei de staţionare: după parcare sau oprire

3

- efectuarea virajelor, conducerea motocicletei în curbe

3

- trecerea pe lângă obstacole

5

- schimbarea direcţiei: viraje la stânga şi la dreapta cu semnalizarea acestor manevre

3

- luarea măsurilor necesare de precauţie la coborârea de pe motocicletă

7

3. Aspecte privind siguranţa, fluenţa şi conducerea ecologică

- folosirea obligatorie a luminilor de întâlnire

5

- neasigurarea contactului cu partea carosabilă pe ambele roţi

10

- conducerea în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă)

5

- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurător (turaţie, frânare/accelerare)

7

- prezentarea la examen în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi

- a căzut cu motocicleta

- nu a respectat „traseul" în poligon

RESPINS

MENŢIUNI*)

TOTAL

Examinat cu moto nr..................în prezenta martorului............................................., având calitatea de................................

Data examinării

.................................

ora/minutul începerii

..................................

ora/minutul terminării

.......................................

Gradul profesional, numele şi prenumele examinatorului, în clar, şi semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

*) La rubrica menţiuni se înscriu categoria/subcategoria, timpul obţinut, motivul respingerii, dacă este cazul.

Penalizarea greşelilor şi abaterilor comise de candidat

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor şi manevrelor specifice menţionate mai jos)

Puncte de penalizare

B/B1

1. Pregătirea şi verificarea tehnică a autovehiculului/ansamblului

- reglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranţă, reglarea tetierei, verificarea închiderii uşilor, cunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului

3

- controlarea aleatorie stare pneuri, frâne, direcţie, fluide, lumini, semnalizatoare, claxon

3

- trusa medicală, triunghiurile reflectorizante, stingătorul de incendiu, ITP şi asigurare valabile

3

- verificarea mecanismelor de cuplare, a conexiunilor sistemului de frânare şi circuitelor electrice, catadioptri; BE

5

- verificarea elementelor de siguranţă legate de încărcătura vehiculului; BE

5

- mod de încărcare, fixare, uşile, închiderea cabinei; BE

5

2. Manevre speciale privind siguranţa traficului

- mersul înapoi în linie dreaptă sau în viraj stânga/dreapta, la un colţ de stradă, cu menţinerea benzii

5

- întoarcerea vehiculului cu faţa în sens opus, folosind mersul înainte şi înapoi

5

- parcarea/părăsirea parcării pe teren plat, în rampă sau în pantă, paralel, oblic sau perpendicular

5

- frânarea corectă pentru a opri cu precizie (frânarea de urgenţă este opţională)

7

- cuplarea/decuplarea remorcii; manevra începe cu vehiculul şi remorca staţionate unul lângă celălalt; BE

5

- mersul înapoi de-a lungul unei curbe la dreapta; BE

5

- parcarea în siguranţă pentru încărcare/descărcare; BE

7

3. Comportarea în trafic

Candidaţii trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în condiţii normale de trafic şi în siguranţă totală

- pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea autovehiculului

3

- accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor

3

- părăsirea zonei de staţionare după parcare, oprire în trafic, ieşirea de pe un drum de acces privat

5

- conducerea pe un drum drept, încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse

3

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor

3

- intrarea în intersecţii, traversarea, permiterea părăsirii intersecţiei de cei rămaşi în interiorul acestora

3

- schimbarea direcţiei: viraje la stânga şi la dreapta şi schimbarea benzilor de circulaţie folosind mijloacele de semnalizare

5

- intrarea/ieşirea de pe autostrăzi/artere similare, folosirea corectă a benzilor şi luminilor de întâlnire ziua

5

- manevre privind ocolirea lucrărilor în carosabil, vehiculelor parcate; depăşirea de către alte vehicule

6

- amenajări rutiere, sensuri giratorii, cale ferată, staţii de transport în comun, treceri de pietoni, tramvai, rampe/pante

6

- luarea măsurilor necesare de precauţie la coborârea din vehicul

6

4. Aspecte privind siguranţa, fluenţa şi conducerea ecologică

- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule, deşi manevra este posibilă

3

- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceştia nu au prioritate

3

- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor sau a culorii roşii a semaforului electric, regulilor privind depăşirea altor vehicule şi neacordarea priorităţii în intersecţii nedirijate

21

- nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier, aflat în timpul serviciului

21

- nerespectare semnale poliţişti de frontieră, agenţi de cale ferată, lucrări, patrule şcolare, nevăzători

6

- nereducerea vitezei sub limitele de 30/50 km/h în situaţiile prevăzute în Regulamentul de aplicare a Codului rutier

5

- depăşirea vitezei maxime admise pentru sectorul de drum pe care circulă sau categoria drumului respectiv

5

- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalţi conducători auto

5

Penalizarea greşelilor şi abaterilor comise de candidat

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor şi manevrelor specifice menţionate mai jos)

Puncte de penalizare

B/B1

- conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă)

5

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri

5

- păstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens opus

7

- conducerea în mod economic şi neagresiv pentru mediul înconjurător (turaţie, frânare/accelerare)

3

Prezentarea la examen în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi

RESPINS

Producerea unui eveniment rutier, ori intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

RESPINS

MENŢIUNI:

TOTAL

Examinat cu auto nr..................în prezenta martorului......................................., având calitatea de..................................

Data examinării

.........................................

ora/minutul începerii

.........................................

ora/minutul terminării

.........................................

Gradul    profesional,    numele    şi    prenumele examinatorului, în clar, şi semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

Penalizarea greşelilor şi abaterilor comise de candidat

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor şi manevrelor specifice menţionate mai jos)

Puncte de penalizare

c

CE

C1

C1E

Tr

D,Tb

DE

D1

D1E

Tv

1. Pregătirea şi verificarea tehnică a autovehiculului/ansamblului

- reglarea scaunului pentru a obţine poziţia şezând corectă, a oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranţă, verificarea închiderii  uşilor, cunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului

3

- reglarea oglinzilor retrovizoare, a centurilor de siguranţă şi a tetierelor, unde sunt disponibile

3

- verificarea aleatorie a pneurilor, direcţiei, frânelor, luminilor, catadioptrilor, indicatoarelor de direcţie si claxonului

3

- verificarea frânelor şi direcţiei asistate, roţilor, piuliţelor, apărătorilor de noroi, parbrizului, ferestrelor şi ştergătoarelor

3

- verificarea fluidelor, utilizarea tabloului de bord, inclusiv a echipamentului de înregistrare

3

- verificarea presiunii aerului, a rezervoarelor de aer şi a suspensiilor

3

- controlul caroseriei, învelişului, uşilor pentru marfă, mecanismului de încărcare, a modului de încărcare şi de fixare a încărcăturii (C, CE, C1, C1E, Tr)

5

- verificarea mecanismului de cuplare si a conexiunilor sistemului de frânare si ale circuitelor electrice (CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

- verificarea caroseriei, uşilor de serviciu, ieşirilor de urgenţă, echipamentului de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu şi a altor echipamente de siguranţă (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

5

- citirea unei hărţi rutiere, planificarea rutei, inclusiv utilizarea sistemelor de navigaţie electronică (opţional)

2

2. Manevre speciale privind siguranţa traficului

- cuplarea şi decuplarea unei remorci de autovehiculul său; manevra trebuie să implice staţionarea vehiculului tractor lângă remorcă (să nu fie amplasate în aceeaşi linie - CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

- mersul înapoi de-a lungul unei curbe la dreapta

5

- parcarea în siguranţă pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare ori la o instalaţie similară (C, CE, C1, C1E, Tr)

7

- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/troleibuz/tramvai în siguranţă (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

6

Penalizarea greşelilor şi abaterilor comise de candidat

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor şi manevrelor specifice menţionate mai jos)

Puncte de penalizare

c

CE

C1

C1E

Tr

D, Tb

DE

D1

D1E

Tv

3. Comportarea în trafic

Candidaţii trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în condiţii normale de trafic şi în siguranţă totală

- părăsirea zonei de staţionare: după parcare, oprire în trafic; la ieşirea de pe un drum cu acces privat

5

- conducerea pe drum drept, încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse

5

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor

5

- intersecţii; apropierea de intersecţii şi noduri rutiere - traversarea acestora

5

- schimbarea direcţiei de mers prin viraje la stânga şi la dreapta şi schimbarea benzilor folosind mijloacele de semnalizare

5

- intrarea/ieşirea de pe autostrăzi sau artere similare (în cazul în care sunt disponibile); trecerea de pe banda de accelerare, părăsirea benzii de decelerare

5

- circulaţia de-a lungul obstacolelor, de exemplu maşini parcate, la depăşirea de către alte vehicule

6

- caracteristici speciale ale drumului (după caz); sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; staţii de autobuz/tramvai; treceri pentru pietoni, urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; prioritatea

6

4. Aspecte privind siguranţa, fluenţa şi conducerea ecologică

- circulaţia pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, fără lumini sau semnalizare

4

- pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă se produce blocarea circulaţiei în interior

6

- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor sau a culorii roşii a semaforului electric, a regulilor privind depăşirea altor vehicule şi neacordarea priorităţii în intersecţii nedirijate

21

- nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în timpul serviciului

21

- nerespectarea semnalelor agenţilor de cale ferată, ale patrulelor şcolare, nevăzătorilor, ale altor îndrumători

6

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri

3

- conducerea în mod economic şi neagresiv pentru mediul înconjurător (turaţie, frânare/accelerare)

3

Prezentarea la examen în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi

RESPINS

Producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

RESPINS

MENŢIUNI:

TOTAL

Examinat cu auto nr....................................................................................

Data examinării

................................. ora/minutul începerii

................................... ora/minutul terminării

.....................................

Gradul    profesional,    numele    şi    prenumele examinatorului, în clar, şi semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

ANEXA Nr. 4*) (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.497/2006)

DIMENSIUNILE   POLIGONULUI

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5*) [Anexa nr. 5a) la Ordinul nr. 1.497/2006]

DESCRIEREA  MANEVRELOR   LA   PROBA  PRACTICĂ  ÎN   POLIGON

[potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)]

•Manevre la viteza mică, cu semnalizare şi privirea peste umăr

•Plecarea de pe loc, mers 5 metri pe lângă motocicletă fără ajutorul motorului de la locul de plecare

•Mers sinuos printre 5 jaloane

•Executarea de opturi printre 4 jaloane. 3 manevre într-un sens şi în celălalt

•Deplasare în linie dreapta 47 m cu braţul stâng ridicat orizontal

•Continuarea deplasării cu viraj stânga şi viteză redusă până la punctul de plecare

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 6*) [Anexa nr. 5b) la Ordinul nr. 1.497/2006]

DESCRIEREA   MANEVRELOR  SPECIALE   LA   PROBA   PRACTICĂ  ÎN   POLIGON

[potrivit prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b)]

• Accelerare până la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanţa de 47m, în viteza a II-a sau a III-a

• Ocolirea obstacolului cu menţinerea direcţiei de deplasare

• Frânare în interval de 16,5m cu schimbarea treptelor de viteza

• Viraj la stânga

• Accelerare până la 30km/h pe distanţa de 30m

• Ocolirea obstacolului cu menţinerea direcţiei de deplasare

• Accelerarea la peste 50km/h pe distanţa de 14m

• Frânarea cu frâna din faţă şi frâna din spate începând de la ultimile două jaloane, pe distanţa de 16m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), unde va urca motocicleta pe cric.

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu