Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3955 din 9 mai 2008

privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 12 iunie 2008In baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Recomandarea 2006/961/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la mobilitatea transnaţională în cadrul Comunităţii Europene în scopul învăţământului şi al formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate şi de Decizia 1.720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul de acţiune „Invăţare pe tot parcursul vieţii" 2007-2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia generală strategii şi programe universitare şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educaţiei, cercetam şi tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

CADRUL   GENERAL   DE   ORGANIZARE

a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă si de masterat

Art. 1. -In sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

b)   Organizator de practică - instituţia de învăţământ superior care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.

c)  Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul „Invăţare pe tot parcursul vieţii", într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor.

d) Practicant - studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

e)  Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.

f)  Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

g)  Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică înseamnă acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, pe baza anexei nr. 2 la ordin.

i) Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică.

Art. 2. - (1) Instituţiile de învăţământ superior vor elabora, în baza prevederilor ordinului, şi vor face publice propriile reglementări detaliate privind stagiile de practică, cuprinse în ghiduri de practică.

(2) Instituţiile de învăţământ superior vor desemna structurile interne responsabile cu desfăşurarea activităţii de practică.

Art. 3. - Inainte de începerea stagiului de practică va fi încheiată o convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, în conformitate cu anexa nr. 2 la ordin.

Art. 4. - (1) Durata stagiului este de minimum o săptămână şi de maximum 12 luni, calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de licenţă sau de masterat.

(2) Perioada de desfăşurare a stagiului poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.

(3)   Durata stagiilor de practică pentru care se solicită finanţare prin Fondul Social European trebuie să fie inclusă în planul de învăţământ obligatoriu.

Art. 5. - Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în portofoliul de practică.

Art. 6. - (1) Partenerul de practică va desemna un tutore pentru stagiul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

(2) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.

(3) Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.

(4) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de practică.

Art. 7. - (1) Pentru îndeplinirea stagiului de practică se vor acorda credite transferabile, stabilite prin Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, ce se vor încadra între 1,5 credite pentru un stagiu cu o durată de o săptămână şi nu vor depăşi 30 de credite pentru un stagiu de un semestru sau 60 de credite pentru un stagiu pe durata întregului an academic.

(2) In urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda practicantului numărul de credite transferabile specificate în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică. Acestea vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass).

Art. 8. - (1) Stagiile de practică derulate în străinătate în cadrul programului comunitar „Invăţare pe tot parcursul vieţii", în conformitate cu Decizia 1.720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, vor fi recunoscute ca programe de stagiu de practică în sensul prezentului ordin.

(2) Organizatorul de practică va iniţia, împreună cu tutorele, emiterea certificatului Mobilipass, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass), cu condiţia îndeplinirii de către practicant a obligaţiilor asumate prin Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică.

Art. 9. - Prezentul ordin nu se aplică situaţiilor reglementate de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 140/1.515/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical.

ANEXA Nr. 2

CONVENŢIE-CADRU

privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

Instituţia de învăţământ superior.....................................................................................................(denumită în continuare organizator de practică),

reprezentată de rector

dl/dna...........................................

adresa organizatorului de practică:..............................................................................................................................................................................

email:........................., telefon:...........................

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică.......................................................(denumită în continuare partener de practică),

reprezentată de (numele si calitatea)

dl/dna...............................................................................................

adresa partenerului de practică:.........................................................

adresa unde se va desfăşura stagiul de practică..........................................

email:......................., telefon:........................

Student/masterand....................................................(denumit în continuare practicant)

CNP...................................

ziua naşterii............................, locul naşterii......................................, cetăţean.......................................

paşaport (dacă este cazul)........................., permisul de şedere (dacă este cazul)....................................

adresa de domiciliu................................................................................................................................

adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică.......................................................................................................

înscris în  anul  universitar  .....................,   universitatea..........................,  facultatea.....................,  seria.........., grupa...................

email:......................., telefon:.....................

ARTICOLUL 1

Obiectul convenţiei-cadru

(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.

(3)  Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.

ARTICOLUL 2

Statutul practicantului

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior.

ARTICOLUL 3

Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de...........................

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la (zi/lună/an)..........................până la (zi/lună/an)..............................                                         

ARTICOLUL 4

Plata şi obligaţiile sociale

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.

Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.

Se efectuează în cadrul proiectului..........................................

(2) In cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.

(4)  Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12.

ARTICOLUL 5

Responsabilităţile practicantului

(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.

(2)  Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. In cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii

(3)  Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

(4)  De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

ARTICOLUL 6

Responsabilităţile partenerului de practică

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.

(2) In cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.

(3) Inainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4)  Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.

(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.

ARTICOLUL 7

Obligaţiile organizatorului de practică

(1)  Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.

(2) In cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.

(3)  In urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

ARTICOLUL 8

Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna...................................................................

Funcţia........................................

Telefon.........................Fax.......................Email......................................

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna...................................................................

Funcţia........................................

Telefon.........................Fax.......................Email......................................

ARTICOLUL 9

Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile

Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de......................

ARTICOLUL 10

Raportul privind stagiul de pregătire practică

(1) In timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc).

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.

(3)  Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:

• denumirea modulului de pregătire;

• competenţe exersate;

• activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;

• observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

ARTICOLUL 11

Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului

(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.

(2)  Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.

(3)  Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.

(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.

ARTICOLUL 12

Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică

(1)  Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de practică, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc):

(3) Alte precizări:

ARTICOLUL 13

Prevederi finale

Alcătuit în triplu exemplar la data:.........................

Rector- Instituţie de învăţământ superior (Organizator de practică)

Reprezentant - Societate comercială, instituţie centrală ori locală, persoana juridică

(Partener de practică)

Student/masterand - (Practicant)

Numele şi prenumele

Data

Semnătura

Ştampila

Am luat cunoştinţă.

Nume şi prenume

Funcţie

Semnătura

Cadru didactic supervizor

Tutore

Data

ANEXĂ la conventia-cadru

PORTOFOLIU   DE   PRACTICĂ

la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

1.  Durata totală a pregătirii practice:

2. Calendarul pregătirii:

3.  Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:

5.  Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii:

6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică

7.  Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituţia de învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică:

8.  Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică:

9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:

10.  Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:

11.  Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:

12.  Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

Nr.

Competenţa

Modulul de pregătire

Locul de muncă

Activităţi planificate

Observaţii

13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică

Nume şi prenume

Funcţie

Semnătura

Cadru didactic supervizor

Tutore

Practicant

Data


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3955/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3955 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3955/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu