Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 390 din 17 iunie 2009

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume si fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logoului comunitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 8 iulie 2009Văzând Referatul de aprobare nr. 68.305 din 16 iunie 2009 al Direcţiei de inspecţii tehnice în sectorul vegetal,

în temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructele şi legumele proaspete,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de inspecţii tehnice în sectorul vegetal va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin, prin Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

ANEXĂ

METODOLOGIE

de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar

Art. 1. - Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de efectuare a autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, pentru operatorii care desfăşoară activităţi de producţie şi de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete pe teritoriul României.

Art. 2. - Pentru a obţine această autorizaţie operatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă - I.S.C.T.P.V.L.F. - (studii medii/superioare în domeniul agricol: horticultura/agronomie, biologie-ştiinţe agricole, biotehnologie);

b) să dispună de aparatura necesară efectuării controlului de conformitate cu standardele de comercializare (truse de control);

c)  să dispună de echipamente adecvate pentru efectuarea condiţionării, ambalării şi etichetării produselor;

d) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate a loturilor de legume şi fructe proaspete expediate pentru comercializare şi să ţină un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control efectuate.

Art. 3. - Operatorii care doresc să beneficieze de acest regim de autocontrol trebuie să depună o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - (1) Operatorii care au depus cererea vor fi supuşi unui regim de control, pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 2, pe parcursul unui an de la depunerea cererii, de către inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F

(2)  După finalizarea perioadei menţionate la alin. (1), în termen de 15 de zile, inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F efectuează verificarea finală, cu scopul de a certifica respectarea condiţiilor declarate de către operator şi vor comunica acestuia acceptarea sau nu a cererii.

(3)  Operatorul a cărui cerere a fost acceptată va primi o autorizaţie pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizarea logoului comunitar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4)  Operatorii autorizaţi sunt obligaţi să completeze un angajament în vederea efectuării controlului de calitate a legumelor şi fructelor proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, care va fi depus şi înregistrat la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F, odată cu primirea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar.

(5) In cazul în care operatorul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile menţionate la art. 2 nu mai este îndeplinită, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) va retrage această autorizaţie.

(6)   Vizarea anuală a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de folosire a logoului comunitar se va face după efectuarea unei verificări a operatorului respectiv de către inspectorii autorităţii de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F. din cadrul MAPDR, asupra cerinţelor impuse de această procedură. Lipsa vizei anuale conduce la suspendarea autorizaţiei operatorului respectiv.

Art. 5. - (1) Procedura de atestare a personalului de control al operatorului solicitant este următoarea:

a)  operatorii care au depus cererea de înregistrare vor prezenta la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F. din cadrul MAPDR decizia de numire şi curriculum vitae al persoanei responsabile cu activitatea de control al conformităţii cu standardele de comercializare.

b)  personalul desemnat la lit. a) va fi verificat sub aspectul cunoaşterii legislaţiei şi a standardelor de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete în vigoare.

c) verificarea cunoştinţelor se va face de către o comisie de examinare pe baza unei tematici stabilite de autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu;

d)  comisia de examinare va fi formată din 3 membri: un inspector al autorităţii de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F din cadrul MAPDR, un inspector al organismului de control judeţean al I.S.C.T.RV.L.F, precum şi coordonatorul activităţii de inspecţii din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

e)   personalul verificat este considerat atestat dacă la examinare va obţine o medie generală de minimum 7 (şapte).

f) rezultatul examinării se va aduce la cunoştinţa operatorului în termen de 24 de ore;

g)  persoanele admise sunt autorizate prin eliberarea unui atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu termen de valabilitate de 4 ani.

(2) I.S.C.T.RV.L.F. organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniul controlului de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete, pentru personalul atestat în vederea efectuării autocontrolului.

Art. 6. - (1) Tehnoredactarea, tipărirea şi evidenţa acestor atestate se realizează de către autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F din cadrul MAPDR.

(2) Autorizaţia va purta un număr ce reprezintă codul unic al operatorului respectiv, care va fi înscris pe toate documentele oficiale ale acestuia, eliberate pentru loturile de legume şi fructe proaspete comercializate de aceştia.

(3) Codul unic va fi format astfel:

a)   prima parte din 3 cifre este alcătuită din indicativul interurban al judeţului (de la 230 până la 269 pentru judeţe şi, respectiv, 210 pentru judeţul Ilfov şi 211 pentru municipiul Bucureşti);

b) a doua parte va fi formată din 3 cifre, începând de la 001 până la 999, indicând operatorul, în ordinea eliberării autorizaţiilor.

(4)  I.S.C.T.RV.L.F va putea completa sau modifica sistemul de codificare şi va ţine evidenţa informatizată a operatorilor înregistraţi.

Art. 7. - Operatorii autorizaţi au obligaţia de a notifica în scris, în termen de 15 zile, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F, în legătură cu orice modificare a condiţiilor ce au stat la baza autorizării. Orice nou-angajat al operatorului al cărui obiect de activitate îl va constitui efectuarea autocontrolului va fi testat conform prezentei metodologii.

Art. 8. - (1) Autorizaţia pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar acordată unui operator se poate retrage de către inspectorii autorităţii de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F din cadrul MAPDR, în cazul în care se constată că nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 2 din prezenta metodologie, pe baza procesului-verbal de retragere a autorizaţiei al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Operatorul poate depune contestaţie, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de retragere a autorizaţiei, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F. din cadrul MAPDR. Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.RV.L.F din cadrul MAPDR va analiza contestaţia şi va răspunde operatorului în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

CERERE

de obţinere a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar

Operatorul......................................................., cu sediul în................................................................, înregistrat la registrul comerţului cu nr......................................., CUI.........................................., punct de lucru...................................................., adresa......................................................................................................................... reprezentat prin................................................................, cu CNP....................................................,şi BI/CI seria...................nr................................, eliberat/eliberată de....................................................., având funcţia de.........................................., solicit obţinerea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2008, art. 11.

Data

........................................................

Reprezentant legal,

........................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 2 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

AUTORIZAŢIE

pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar

Autorizaţia nr.......................................

In temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2008, art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 390/2009, se autorizează operatorul..........................................................................................................................................................., cu sediul în ........................................................................................................................................................................ ......................................... înregistrat la registrul comerţului cu nr............................................................CUI........................................................................., pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar în activitatea de producţie şi/sau valorificare a legumelor şi fructelor proaspete, desfăşurată în punctul de lucru..................................................................................................................., situat în........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................

Data                                                                                                                        Inspector I.S.C.T.P.V.L.F.,

..................................                                                                                          .................................................

                                                                                                                            (numele şi prenumele, semnătura)

Director,

                                                                                     ..................................

Autorizaţia acordată unui operator se poate retrage dacă se constată că nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 2 din metodologie şi este valabilă cu viza pe anul în curs.

Operatorul înregistrat are obligaţia de a notifica în scris emitentul prezentei autorizaţii, în termen de 15 zile, orice modificare intervenită după obţinerea autorizaţiei.

Viza anuală

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

Data (ziua, luna, anul)......................................

L.S...................................................................

Ştampila

ANEXA Nr. 3 la metodologie

ANGAJAMENT

pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare pentru obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar

In conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, pentru obţinerea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar,

subsemnatul,.........................., în calitate de reprezentant legal al operatorului............................................, mă angajez:

- să verific conformitatea loturilor de legume şi fructe destinate comercializării cu standardele de calitate;

- să efectuez autocontrolul, prin folosirea de personal calificat, atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete;

- să efectuez înregistrarea în timp real a rezultatelor controalelor efectuate asupra loturilor de legume şi fructe destinate comercializării;

- să notific Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor (I.S.C.T.RV.L.F.) în legătură cu toate modificările apărute.

Data

...................................................................

Reprezentant legal,

...................................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

ATESTAT

pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete

Nr....................../........................

Domnul/Doamna............................................................................................................................................................., domiciliat/ă în........................................................................................................................................................................ ......... ........................................................................................................................................................................ ................................ CNP .................................................................................., BI/CI seria ........................... nr.............................................., eliberat/eliberată la data........................................, de................................................., este atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete.

Director,

..........................................

ANEXA Nr. 5 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA

ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

PROCES-VERBAL

nr............./.............

de retragere a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, în activitatea de producţie şi/sau de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete

Inspector.............................................................................al Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale am constatat că operatorul .............................................................., cu sediul în ................................................................................................, înregistrat la registrul comerţului cu nr.........................................................., CUI.............................................................., punctul de lucru..................................................................................., adresa............................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................  reprezentată prin ..........................................................., cu CNP ................................şi BI/CI seria ............... nr................, eliberat/eliberată de....................................................., având funcţia de..........................................., nu respectă condiţiile prevăzute în art. 2 din metodologie.

Se retrage Autorizaţia pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar în activitatea de producţie şi/sau de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete.

Contestaţia se depune în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces-verbal la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Proces-verbal încheiat astăzi,......................................, în 2 (două) exemplare, unul pentru operator, unul pentru autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F

Inspector I.S.C.T.P.V.L.F.,

...................................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Reprezentant operator,

...................................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 390/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 390 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 390/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu